23 februari 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 – 24 FEBRUARI 2017

Dit zevende weekverslag in 2017, aflevering 423 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij schriftelijke vragen aan het college stelden over de lage score van de gemeente Lansingerland in een onderzoek naar MKB vriendelijke gemeenten, onze fractie besloot om niet mee te doen aan de raadsbijeenkomst die in het teken staat van het “Lansingerlands Initiatief’ en de raad een besluit nam over het beleidsplan sociaal domein. Het was ook de week waarin de PvdA, GroenLinks en SP in Provinciale Staten aankondigden meer grip te willen krijgen op de bouw en sloop van sociale huurwoningen in onze regio. De foto’s tonen onder meer het mooie Bleiswijk in de regen.

VERKENNER ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT PUBLICEERT ADVIES

Joost Schrijnen, de Verkenner met betrekking tot de toekomst van onze luchthaven publiceerde op vrijdagmiddag 24 februari zijn advies. Dit is te vinden op: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/the-hague-airport/verkenner-rotterdam/ Nu is het woord aan de gemeenteraden, provincie en regering.

In het volgende weekverslag 8 volgt onze eerste analyse van zijn advies.

LANSINGERLAND KELDERT OP LIJST MKB VRIENDELIJKE GEMEENTEN

In 2016 heeft de gemeente aan alle 2.867 ondernemers in Lansingerland gevraagd deel te nemen aan het onderzoek MKB – vriendelijkste gemeente van Nederland. Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt het college informatie over de beleving van ondernemers van de totale gemeentelijke dienstverlening. Alle afdelingen van de gemeente Lansingerland zijn volgens het college onderzocht op ondernemersvriendelijkheid. Hiermee wordt de gemeente geprikkeld het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. De resultaten van het onderzoek laten een grote stap terug zien in vergelijking met maar drie jaar geleden.

Lansingerland scoort in 2015/2016 een 6,0 voor het totale ondernemersklimaat. Bij de vorige deelname in 2012/2013 was dat nog een 6,9. De resultaten in de rapportage zijn gebaseerd op een responspercentage van 3,2%, dit zijn 91 respondenten. Landelijk ligt het responspercentage tussen de 6% en 10%. Herhaalde verzoeken van het college aan lokale bedrijven om deel te nemen aan de enquête hebben niet geleid tot een responspercentage dat in de buurt komt van het landelijk gemiddelde. De onnauwkeurigheidsmarge in het onderzoek is volgens MKB-Nederland 8.5%.

Er zijn door MKB-Nederland vier pijlers onderzocht: 1. De tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente. 2. Het imago van de gemeente buiten de eigen gemeente. 3. Gemeentelijke communicatie en beleid met betrekking tot het MKB. 4. De beleving van de gemeentelijke lasten.

Het college: “Wat naar voren komt in het onderzoek is dat een deel van de 91 respondenten niet weet wat de gemeente voor ondernemers kan betekenen en wat we allemaal al doen. Dit signaal wordt vooral afgegeven door de ZZP’ers. Om hierop in te spelen is er een drukbezochte ontbijtbijeenkomst voor ZZP’ers georganiseerd op het gemeentehuis. Hierop geven we een vervolg in het tweede kwartaal van 2017. In de organisatie werken we verder aan het creëren van nog meer bewustzijn voor het belang van ondernemers en ondernemerschap in onze gemeente”. Ook worden volgens het college de resultaten van het onderzoek bij de nieuw op te stellen Economische Visie betrokken.

Aan het onderzoek deden 390 Nederlandse gemeenten mee waarvan 60 in de provincie Zuid-Holland. Lansingerland kreeg in het onderzoek over 2015/2016 de 44ste plaats. In 2012/2013 was dit nog de 7de. Een vergelijk: Rotterdam 20ste, Zoetermeer 9de, Pijnacker-Nootdorp 41ste, Den Haag 18de en Westland 8ste. Van al deze gemeenten maakte Lansingerland de grootste val. Met name op de thema’s begrip voor ondernemers, communicatie, snelheid van werken en vergunning verlening scoorde de gemeente Lansingerland 5.7 of minder. Landelijk bezette Lansingerland in het onderzoek 2015/2016 op 390 gemeenten de uiterst magere 306de plek. In Nederland deden 21.096 bedrijven mee.

De PvdA fractie stelde hierover afgelopen dinsdag aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. De PvdA fractie signaleerde al eerder dat de hardwerkende ambtelijke formatie van de afdeling Economische Zaken niet voldoende op sterkte is om de economische aspiraties waar te maken. Vraag: Deelt het college onze mening? Zo ja, wat gaat het college hieraan op korte termijn doen?
 2. Burgerparticipatie & communicatie zijn de kroonjuwelen van dit college. Het college wil dit “Gewoon Doen”. Vraag: wat is er naar het oordeel van het college precies misgegaan als het gaat om de organisatie van de burgerparticipatie & communicatie in de relatie met het lokale bedrijfsleven?
 3. Het college signaleert dat er met name in de relatie met ZZP’ers het nodige verbeterd moet worden. Vraag: speelt hierbij ook mee dat vele ZZP’ers de afgelopen jaren door de economische crisis financieel knel zijn komen te zitten? Is het college van oordeel dat deze groep ondernemers voldoende is bediend als het gaat om financiële ondersteuning, kredietverlening en schuldsanering? Zo ja, waar baseert het college deze mening op?
 4. Vraag: wat gaat het college op korte termijn doen om het beschadigde economische imago van Lansingerland te herstellen?

De PvdA fractie is heel benieuwd wat de reactie is van het college. Omdat Lansingerland tot de top 10 van Nederlandse gemeenten behoort als het gaat om economische bedrijvigheid moeten de resultaten van het MKB-onderzoek zeer serieus genomen worden.

OPSCHORTING BOUW EN SLOOP REGIO ROTTERDAM TBV VOLDOENDE SOCIALE HUURWONINGEN

PvdA, SP en GroenLinks willen provinciaal beleid voor voldoende sociale huurwoningen in regio Rotterdam. Dat meldden zij afgelopen woensdag via een persbericht De fracties stellen provinciale staten voor de gemeenten in de regio Rotterdam voorschriften op te leggen voor de bouw van voldoende sociale huurwoningen. De provincie heeft zes maanden om dit beleid te maken.  Tijdens deze periode willen de drie fracties sloop van meer dan 25 sociale huurwoningen per gemeente in de hele regio verbieden. Ook worden alle bouwplannen waardoor de voorraad goedkope woningen afneemt zes maanden opgeschort. De kans is groot dat een meerderheid in provinciale staten de ingediende voorstellen steunt.

De linkse fracties in provinciale staten vinden dat met de uitvoering van de woonvisie van Rotterdam de woningmarkt verstoord raakt. Rotterdam wil het aantal sociale huurwoningen met 20.000 laten afnemen. PvdA, SP en GroenLinks verwachten dat de vraag naar sociale huurwoningen de komende jaren, door onder meer bevolkingstoename en vergrijzing , juist fors zal toenemen. Bovendien geloven de partijen niet dat gemeenten in de regio de afname van goedkope huurwoningen in Rotterdam zullen compenseren.

Het vandaag ingediende besluit bevat het voornemen om beleid te maken waarin de gemeenten in de Rotterdamse regio wordt voorgeschreven hoeveel sociale woningen ze moeten bouwen als zij de komende maanden niet zelf maatregelen nemen die zorgen voor genoeg goedkope huurwoningen. De provincie zet daarmee een stevige stok achter de deur bij de onderhandelingen die op dit moment in de regio plaatsvinden over de herziening van de regionale woonvisie.

Om te voorkomen dat gemeenten de komende maanden allerlei bouwplannen en sloopplannen goedkeuren die de hoeveelheid sociale huurwoningen nog verder onder druk zetten, schort de provincie deze plannen met het ingediende besluit op. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en anderzijds de overige gemeenten  (Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJsel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Spijkenisse en Westvoorne).

Omdat Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen nu al veruit de meeste sociale huurwoningen hebben, mogen deze gemeenten woningen in de vrije sector blijven bouwen zolang het aantal goedkope huurwoningen er niet door vermindert. Hun streven naar meer gemengd samengestelde wijken wordt gesteund. De overige gemeenten daarentegen mogen voorlopig alleen nieuwe woningen bouwen als minstens dertig procent uit sociale huurwoningen bestaat. Daarmee wordt voorkomen dat deze gemeenten in de toekomst minder ruimte hebben om een afname van de voorraad goedkope woningen in Rotterdam te compenseren.

De fracties van PvdA, GroenLinks en SP in Provinciale Staten zullen dit voorstel inbrengen op 8 maart 2017. Volgens het AD Rotterdam is de kans groot dat hun voorstel een meerderheid in de Staten krijgt. PvdA fractievoorzitter Ron Hillebrand in het AD: “Daarmee zetten wij een stevige stok achter de deur bij de onderhandelingen die nu in de regio plaatsvinden”. Zie ook ons eerdere bericht dd. 10.02.2017 met als titel “Wethouder Van Tatenhove vindt dat Lansingerland voldoende sociale huurwoningen bouwt”: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-februari-2017/ Onze fractie stelde recent twee sets vragen hierover aan het college waarop de antwoorden ons nog niet bereikt hebben.

De 14 gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam hebben afgelopen donderdag aan Provinciale Staten laten weten dat zij op dit moment volop bezig zijn met het traject ter actualisatie van de regionale woonvisie. “Een voorbereidingsbesluit, ongeacht de precieze invulling ervan, is volgens ons niet het juiste instrument, en het komt ook niet op het juiste moment, om in te grijpen. Er is niets op tegen om het inzetten van het voorbereidingsbesluit als instrument voor een evenwichtiger verdeling en/of behoud van de sociale woningvoorraad te onderzoeken en bespreken. Het opperen van het idee zegt alles over de ernst van de zorgen op provinciaal niveau. Dat signaal is helder en begrepen! Maar wij verzoeken u dringend geen voorbereidingsbesluit vast te stellen”. Het Samenwerkingsverband schetst 5 overwegingen om als Provinciebestuur geen voorbereidingsbesluit te nemen.

Eén van deze overwegingen: “Uw grootste zorg, over voldoende sociale huurwoningen, kunnen we op basis van de eerste analyses ten behoeve van de actualisatie wegnemen. Op basis van de meest recente gegevens, waarin de Rotterdamse woonvisie is verwerkt, blijkt dat er in de totale regio Rotterdam voldoende sociale woningen zijn voor de doelgroep. Dit ondanks de forse toename van het aantal huishoudens met een lager inkomen in de afgelopen crisisperiode. Om ervoor te zorgen dat ook voor de lange termijn de sociale voorraad groot genoeg is, in verhouding tot de doelgroep, gaan we zo nodig aanvullende afspraken maken. Uw en ons uitgangspunt blijft immers dat de sociale voorraad is afgestemd op de doelgroep, voor nu en straks”. Deze actualisering moet voor 1 juli 2017 verschijnen.

De PvdA fractie is heel benieuwd hoe de samenwerkende gemeenten hun prognoses en het “grootste zorgen wegnemen” zullen onderbouwen.

PVDA FRACTIE DOET NIET MEE AAN ‘HET LANSINGERLANDS INITIATIEF’

Via folders, advertenties en websiteberichten roept de gemeenteraad de inwoners van Lansingerland op om goede ideeën om de eigen straat, buurt, wijk, kern of de hele gemeente nog mooier, socialer, duurzamer of groener te maken, voor 6 maart aanstaande op schrift te stellen en in te dienen bij de gemeente. Op donderdag 9 maart mogen de indieners hun plan dan presenteren in een speciale gemeenteraadsvergadering. Na een onderzoek naar de haalbaarheid van deze plannen vindt na de zomer de ‘Verkiezing van het Lansingerlands Initiatief plaats’. Zie ook: http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/heeft-u-een-goed-idee-kom-ermee_82201.html

De PvdA fractie is een stuk minder ingenomen met deze nieuwe opzet. Wij vinden het een stevige stap terug in vergelijking met de vorige regeling en aan de inwoners is zoals bijna gebruikelijk niks gevraagd. Zie ons verhaal in weekverslag 41 van 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-5-9-december-2016/ Onze argumenten tegen de nieuwe aanpak hierbij op een rijtje:

 1. De voormalige, door de raad opgeheven verordening op de Burgerinitiatieven was een zeer simpele. Iedere inwoner kon bij de raad een burgerinitiatief indienen. Dit voorstel moest aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen en werd op eigen merites beoordeeld. De procedure was laagdrempelig. Er was geen toereikend structureel budget geregeld. Noodzakelijke budgetten moesten incidenteel of structureel bij de vaststelling van de Kadernota geregeld worden.
 2. De nieuwe, huidige verordening maakt er een publiekscampagne en ook een wedstrijd van. Inwoners mogen over de ingediende burgerinitiatieven stemmen en de raad krijgt vervolgens het laatste woord. Er is een budget van slechts 60.000 euro per jaar beschikbaar om het gekozen initiatief (mede) te financieren.
 3. Over dit raadsvoorstel heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden. Aan de inwoners is niet gevraagd of zij het een goed idee vinden om de oorspronkelijk laagdrempelige procedure te vervangen door een publiekscampagne & wedstrijd. De PvdA fractie vindt dat dit niet kan.
 4. Dit waren de zeven in het recente verleden ingediende initiatieven: Het verplaatsen van het Berkelse bruggetje, stimulering plezierrivier Rotte, Idylles scheppen, Lansingerwind, realiseren van Overtooms in binnenwateren, Noordeindseweg en de ZoRo-bushalte Bonfut weer in gebruik. De nieuwe procedure kan met zich brengen dat op zich waardevolle initiatieven vanwege de competitie in de la verdwijnen. Raadsexposure wordt belangrijker dan inhoud, vernieuwing en maatschappelijke relevantie.
 5. De gemeenteraad is geen jury maar de hoeder van het algemeen belang.
 6. Lansingerland verdrinkt inmiddels in de goed bedoelde burgerparticipatie: burgerinitiatieven, zelfbeheer, Dorpsdialogen & Alliantiefabriek, de Uitdaging en de publieksactie ‘Gewoon doen’. Heldere doelen en effectrapportages ontbreken. Inwoners zien door de bomen het bos niet meer. Een goede evaluatie van wat er is en of het écht werkt, ontbreekt. Deze evaluatie heeft voor de PvdA-fractie nu prioriteit.

De PvdA-fractie heeft dan ook besloten niet mee te doen aan ‘Het Lansingerlands Initiatief’.

RAAD NEEMT BESLUIT OVER BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN

In weekverslag 2 van 10 februari berichtten wij over het commissiedebat over het beleidsplan Sociaal Domein waarbij Petra Verhoef onze woordvoerder is. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-februari-2017/ Wij gaven toen aan waarschijnlijk zelf met een amendement te zullen komen. Daarvan hebben wij na overleg met de andere fracties in de raad om praktische reden vanaf gezien.

Het derhalve met steun van de PvdA fractie raadsbreed ingediende amendement luidde als volgt: Het in het beleidsplan voorgestelde voorkeurspakket van het college te vervangen op de onderstaande onderdelen (bedragen * 1000 euro):

 1. Elk kind een kans: financiële ophoging naar ‘zwaar’ 275
 2. Kinderen uit de knel: financiële ophoging naar ‘zwaar’ 135
 3. Pubers in de spotlight: financiële ophoging naar ‘zwaar’ 90
 4. Lansingerland houdt eenzamen ‘aan boord’: financiële verlaging naar ‘middel’ 65
 5. Voorkomen zorgmijding door stapeling van lasten: financiële verlaging naar ‘middel’ 180
 6. Stelpost uitvoering te verlagen van 58 naar 45

Petra Verhoef leverde aan het afrondende raadsdebat de volgende bijdrage en vertelde over het waarom wij niet een eigen PvdA amendement hebben ingediend.

Politiek gaat over keuzes maken. Kiezen voor welke speciale doelen of doelgroepen in de samenleving je je als partij hard wil maken. Wat de PvdA betreft zijn dat kinderen die in armoede opgroeien, langdurig werklozen en mensen met een beperking. Let wel: Tien procent van de mensen heeft een beperking, jong en oud, soms aangeboren, soms niet, zoals een beperking tgv een hersenbloeding. Het is een brede groep met brede problematiek op gebied van wonen, werk en recreëren. Bovenop de Lansingerlandse standaard mocht er binnen het Sociale Domein iets meer dan 1.1 miljoen extra budget over 10 accenten worden verdeeld, met 3 mogelijke niveaus van intensiteit. Oneindig veel opties dus, waardoor er uiteindelijk niet veel anders opzat dan te turven en te polderen over de fracties heen. Dat leidt tot verdunning van aandacht, met beperkte ambitie per maatschappelijk vraagstuk. Zo waren de meeste partijen bijvoorbeeld eerder tijdens een bespreekstuk over voorkomen van zorgmijding van mening dat er maximale compensatie zou moeten komen, maar is nu toch voor een lagere compensatie gekozen. Jammer! Voor de PvdA is het amendement uiteindelijk redelijk acceptabel, omdat aandacht voor kinderen en voorkomen van schuldenproblematiek in gezinnen goed zijn bedeeld. Toch zullen we bij de bespreking van de kadernota het voorstel op tafel leggen om meer budget vrij te maken voor de specifieke doelgroepen, zoals we die al eerder noemden. Aan het slot van haar verhaal vroeg Petra aan het college een bevestiging dat de 2 ton extra middelen vanuit het Rijk, bedoeld voor armoedebestrijding bij kinderen, ook werkelijk aan die specifieke doelgroep ten goede zullen komen. Wij vroegen hier al om in onze schriftelijke vragen van 21 november 2016, waarop het college op 6 december toezegde met een bestedingsvoorstel te komen.

De raad kon zich unaniem met het beleidsplan verenigen. Petra kreeg de volmondige toezegging van wethouder Van Tatenhove dat de 2 ton extra middelen voor armoedebestrijding bij kinderen ook daadwerkelijk voor deze groep zullen worden ingezet.

EN VERDER

De Heraut van deze week publiceerde in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart een interessant dubbelinterview met de ChristenUnie en de PvdA fracties in Lansingerland. Dit is te vinden op pagina 6 op http://www.herautonline.nl/?page_id=464 Hierin ook aandacht voor onze ideeën over de huisvesting van de vestiging van de bibliotheek nieuwe stijl in de voormalige supermarkt in de Berkelse Nieuwstraat. Wij hopen op vele medestanders voor dit idee!

Afgelopen woensdag was er op RTV Lansingerland een live radio debat in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Daaraan deden Rotterdammer Richard Moti (PvdA kandidaat op plaats 15), Rotterdammer Arno Bonte (GroenLinks, plaats 25) en Cem Lacin ( SP plaats, 10) mee. Richard Moti is oud gemeenteraadslid in Rotterdam (gedurende 12 jaar) en was ook als invaller enige tijd wethouder Haven & Financien in deze gemeente. Hij woont in Ommoord en kent Lansingerland goed. Een stevige delegatie van fractie en bestuur van de PvdA Lansingerland was bij dit live debat aanwezig. Wij spraken met Richard af om binnenkort bij te praten en afspraken te maken over de samenwerking in de toekomst. Natuurlijk gaat Richard Moti het met zijn 15de plek het op 15 maart zeker redden!

RTV Lansingerland maakte van dit debat een mooie TV samenvatting: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=O9njdyxSrz8

RTV Lansingerland verkiezingsdebat met Cem Lacin, SP, Richard Moti, PvdA en Arno Bonte GroenLinks

Gerard Bovens ging afgelopen woensdag even langs bij het Zeeuwse PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries. Albert was ruim 4 jaar verantwoordelijk voor de portefeuille Wonen en ook voor de toekomst van de krimpregio’s in ons land. Daarvoor was hij 10 jaar wethouder in het mooie Middelburg. Ook was hij intensief betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Tijdens de afgelopen jaren hadden wij intensief contact met hem over de financiële problemen waarmee ons grondbedrijf geconfronteerd werd. Even dreigde in 2014 zelfs de artikel 12 situatie. In nauw overleg met onze fractie diende hij in november 2013 samen met de SP fractie een door de Tweede Kamer breed gesteunde motie in waarin de regering gevraagd werd om de problematiek van gemeenten met problemen met hun grondbedrijf aan te gaan pakken: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4ed2014b-f933-45a8-8c94-afccdd8cd3e9&title=Gewijzigde%20motie%20van%20de%20leden%20Smaling%20en%20Albert%20De%20Vries%20%28t.v.v.%2032366%2C%20nr.%2019%29%20over%20oplossingen%20voor%20de%20verliezen%20op%20grondexploitaties.pdf Daarmee zette hij de problemen van Lansingerland prominent op de landelijke politieke agenda.

Albert de Vries staat bij de komende verkiezingen op de 29ste plaats. Onze fractie hoopt van harte dat hij weer terug in de Tweede Kamer komt. Dat is belangrijk voor de krimpregio’s, voor het betaalbaar & goed wonen in Nederland en ook voor de broodnodige integrale ontwikkeling van onze ruimten, de Nationale Omgevingsvisie. De komst daarvan is voor groeigemeenten zoals Lansingerland van groot belang.

Albert de Vries

 OP BEZOEK BIJ DE MENSEN VAN MIDDIN IN BERKEL CENTRUM

PvdA afdelingsbestuurslid Greet Wijs en fractielid Gerard Bovens brachten afgelopen woensdag een bezoek aan de Middin-bewoners aan de Berkelse Oudelandselaan. Met hen hebben wij sinds 2015 geregeld contact over de toegankelijkheid van Berkel centrum voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Wij hoorden van hen dat de gemeente op verzoek van de bewoners bij de voor hen gevaarlijke oversteek op de hoek van de Oudelandselaan en de Rivierenstraat kort geleden een spiegel heeft aangebracht zodat mensen in een rolstoel nu de vaak aanstormende auto’s goed kunnen zien aankomen. Dit was in het verleden moeilijk omdat hun zicht werd belemmerd door geparkeerde auto’s langs de Oudelandselaan. Een prima actie van de bewoners en de gemeente!

De bewoners van Middin willen graag overleg met de gemeente over de plannen om het winkelcentrum van Berkel in hun richting uit te gaan breiden. Ze willen graag zien dat deze uitbreiding goed toegankelijk wordt. Bovendien moet het centrum tijdens de bouwwerkzaamheden ook voor rolstoelers, scootmobielers en mensen met een rollator goed bereikbaar blijven. Ook de komst van een rolstoeltoilet in het nieuwe deel van het centrum is een grote wens. Wij spraken met hen af dat de PvdA fractie dit alles op korte termijn zal gaan aankaarten bij de verantwoordelijke wethouders. Wethouder Simon Fortuyn vertelde Gerard Bovens afgelopen donderdag dit overleg graag te willen aangaan. Goed nieuws dus!

Gevraagd werd ook om de tijdens de afgelopen jaren opgehoogde delen van het Berkelse winkelcentrum (bijvoorbeeld bij de brug bij de Visch) nog eens te controleren op verzakkingen. Rolstoelers rollen inmiddels weer tegen dit euvel aan.

Wordt snel vervolgd!

Nieuwe spiegel bij oversteek Oudelandselaan

 TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Het was toen de week waarin de raad debatteerde over ons amendement over de toekomstige visie op onderwijshuisvesting, de toegankelijkheid van Berkel centrum voor mensen met een handicap een forse stap vooruit maakte en onze fractie schriftelijke vragen stelde over de stand van zaken met betrekking tot kunst & cultuur in Lansingerland. Thema’s die aan actualiteit nog niet ingeboet hebben. In maart staat, een jaar later dan toen voorzien, de visie op het onderwijs op de agenda van de commissie samenleving en een maand later is het de beurt aan de nota Kunst & Cultuur. De positie van mensen met een beperking is voor onze fractie een voorwerp van aanhoudende zorg. Zie bijvoorbeeld onze berichtgeving over het beleidsplan sociaal domein. Juist deze week brachten wij weer een bezoek aan de bewoners van de Middin vestiging in Berkel centrum om bij te praten over hun ervaringen. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/

Volgende week is de raad met reces. Natuurlijk gaan wij campagne voeren rond de Tweede Kamerverkiezingen. Ons volgende weekverslag verschijnt vlak voor de verkiezingen op vrijdag 10 maart. Het citaat van deze week komt uit een persbericht van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland over de naamgeving van het nieuwe NS station met nu nog de werknaam Bleizo: Lansingerland-Zoetermeer is de naam voor het nieuwe treinstation dat momenteel wordt gebouwd aan de A12 op de grens van Bleiswijk (gemeente Lansingerland) en Zoetermeer. Dit hebben NS en ProRail vandaag aan de twee gemeenten bekend gemaakt. Wethouder Albert Abee: “Met de komst van het NS station Lansingerland-Zoetermeer staat onze gemeente nu ook letterlijk op de kaart van Nederland! Ook geeft de komst van het station een geweldige impuls aan de gebiedsontwikkeling van de omliggende bedrijventerreinen.”

Het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer gaat in december 2018 officieel open! De gemeente Zoetermeer telt dan liefst drie NS stations!

Tot over veertien dagen!

PvdA fractie Lansingerland, 24 februari 2017

Afscheidsfoto van de PvdA Tweede Kamerfractie dd. 21.02.2017. Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Betaalbaar & goed wonen? dan is PvdA Kamerlid Albert de Vries opnieuw uw kandidaat. Rood & Zeeuws!