23 januari 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 – 24 JANUARI 2014

Dit 3de weekverslag in 2014 aflevering 295 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de Westpolderscholen veel van onze aandacht en tijd vroegen, de vaart in de pilot met geluidsbeperkende maatregelen voor de HSL zich omgekeerd evenredig verhoudt met de snelheid van deze trein, wij een prachtig succes boekten rond de aanvliegroute naar Rotterdam The Hague Airport en wij ons opmaken voor een mooie en succesvolle campagne periode.

NIEUWE LANDINGSPROCEDURE BIJ LANSINGERLAND VANAF 9 JANUARI 2014

Sinds 2010 zijn wij als PvdA fractie (Ruud Braak, Sam de Groot en Gerard Bovens) in overleg geweest met de directie van Rotterdam The Hague Airport over een stillere landingsprocedure van vliegtuigen die de luchthaven van onze noord oostkant benaderen. Teveel daalden vliegtuigen in het verleden over de centra van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel. Ons voorstel was: maak afspraken over een nieuwe landingsprocedure over de Rottemeren buiten bebouwd gebied.

Wat aanvankelijk door de luchthaven directie en de PvdA gezien werd als een mogelijke “quick-win” is uiteindelijk toch veel langer gaan duren omdat veel meer procedures dan aanvankelijk verwacht doorlopen moesten worden. Maar wij hebben nu toch succes, zo berichtte de luchthaven directie ons afgelopen donderdag. Na uitgebreid onderzoek, proefvliegen en langdurige goedkeuringstrajecten is de nieuwe procedure 9 januari 2014  formeel gepubliceerd. Rotterdam The Hague Airport zette dit mooie resultaat op hun website: http://www.rotterdamthehagueairport.nl/index.php?newsID=230 Het filmpje dat de nieuwe route toont, spreekt voor zich zelf. Het heeft vier jaar lang gekost en enorm veel overleg met zich gebracht maar het resultaat telt. Veel dank van onze zijde aan de directie van Rotterdam The Hague Airport en Transavia die met ons meedachten en meewerkten aan deze mooie stap vooruit naar een stillere luchthaven. Wij van de PvdA Lansingerland zijn blij dat het nu toch eindelijk gelukt is!

22.1.2014 015

PVDA: UITSTEL BOUW WESTPOLDER 3 SCHOOL IS NU OOK NOODZAKELIJK

Het plan van het college om de bouw van de Westpolder 2 school ten behoeve van de OBS de Klipper voorlopig op te schorten nu de school de Kleine Kapitein waarschijnlijk moet gaan stoppen en de Buitenschoolse Opvang is afgehaakt, maakt het nodig dat ook de bouw van de Westpolder 3 school voorlopig wordt uitgesteld. Eerder vond het college van Lansingerland dat de bouw van de Westpolder 3 school direct kon doorgaan omdat alle bouwplannen klaar zijn en er geen verandering komt in de toekomstige bezetting van deze school. Uitstel van de bouw van de Westpolder 3 school is volgens de PvdA fractie noodzakelijk om te voorkomen dat OBS de Klipper, die nu langer in het tijdelijke scholencomplex bij het station moet blijven zitten, niet in een slechtere concurrentiepositie komt ten opzichte van andere scholen als het om de kwaliteit van de huisvesting gaat. Want ouders kiezen eerder voor een school die optimaal en modern gehuisvest is.

Ons PvdA voorstel betekent natuurlijk een hard gelag voor de RK basisschool  De Gouden Griffel (dependance Het Zilveren Penseel) die in de Westpolder 3 gehuisvest zal worden. Dat realiseren wij ons zeer,. Maar de noodzaak van gelijke behandeling en gelijke kansen voor de verschillende onderwijsorganisaties sluit volgens ons andere keuzes uit. Het openbaar basisonderwijs zou anders te zeer op achterstand worden gezet in deze nieuwe en jonge wijk. Dat levert ook strijd met de wet op.

Met de waarschijnlijke opheffing van de Kleine Kapitein als zelfstandige basisschool stort de in het verleden opgestelde huisvestingsplanning voor alle scholen in de Westpolder dus in één keer in. Opening van de Westpolder 2 & 3 scholen met ingang van het leerjaar dat start in september 2015 is nu niet meer haalbaar. De toekomst van de Kleine Kapitein is zorgelijk. Niet alleen voldoet deze school niet aan het minimale aantal leerlingen (250) om bestaanszekerheid te krijgen (het zijn er nu maar 140) ook ligt er sinds september 2013 een somber rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het onderwijs dat de Kleine Kapitein nu biedt. Dit rapport is openbaar en is te vinden op: http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer/pdf?id=A0000314360

De inspectie van het Onderwijs komt op pagina 10 van hun rapport tot de volgende beschouwing: ‘Het is de school in ieder geval gelukt om haar uitgangspunten van ‘levensecht’ leren, waarin de leerling met zijn specifieke leerbehoeften en leerstijl centraal staat, op herkenbare wijze vorm te geven. Dit is een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat de school zich in haar ontwikkeling voortdurend geconfronteerd zag met veranderende omstandigheden (leerlingengroei, wisselingen in het team, een verhuizing). Er staat nu een zelfbewuste school met zelfbewuste leerlingen, gedragen door een gedreven en bevlogen team en directeur. Dat neemt echter niet weg dat de kwaliteitsontwikkeling van de school op diverse onderdelen nog ontoereikend of zeer broos is. Zo liggen de beschikbare cognitieve leerresultaten op dit moment grotendeels onder het te verwachten niveau. Ook zal de school nog een goed antwoord moeten vinden op de (te?) grote verscheidenheid aan zorgproblematiek binnen de leerlingenpopulatie’.

Het Inspectie rapport biedt overigens een genuanceerd beeld. Er is veel bewondering voor de tomeloze inzet en betrokkenheid van het onderwijs team maar het schetst ook de kwetsbaarheid van de school: ‘ Gezien de kwetsbare situatie waarin de Kleine Kapitein zich bevindt als kleine school en als bestuurlijke éénpitter, zal ook in de komende periode veel energie gevergd worden van bestuur, directie en team. De grootste uitdagingen liggen op korte termijn in het realiseren van een noodzakelijke bestuurlijke fusie en het werken aan de benodigde kwaliteitsverbeteringen. De Inspectie zal de school tijdens dit proces met belangstelling blijven volgen’. Deze ‘belangstelling’ ziet er als volgt uit: ‘De Inspectie van het Onderwijs kent aan basisschool De Kleine Kapitein een aangepast arrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment de onderwijskwaliteit over het geheel genomen als zwak beschouwt en om die reden haar toezicht op de school zal  intensiveren. De schoolleiding en het bestuur herkennen en erkennen de gesignaleerde zwakke punten in het onderwijs. Met het bestuur is afgesproken dat men de benodigde maatregelen zal nemen om de onderwijskwaliteit op de Kleine Kapitein uiterlijk over een jaar weer op orde te hebben’.

‘Van een noodzakelijke bestuurlijke fusie’ met een andere onderwijsorganisatie is het nog niet gekomen. Naar zeggen van de Kleine Kapitein haakten andere organisaties de afgelopen maanden af. Wethouder Marc van Dijk spant zich momenteel stevig in om alsnog tot verdergaande samenwerking tussen de Kleine Kapitein en andere scholen te komen. Onze insteek: breng de verantwoordelijke bestuurders van de andere scholen en de Kleine Kapitein weer om de tafel, probeer met elkaar te inventariseren welke praktische problemen er zijn om tot vormen van samenwerking te komen, bekijk voor elk probleem welke oplossingsrichtingen er zijn, werk daar aan en kom pas dan tot een afrondende conclusie. Onder ‘vormen van samenwerking’ gaat het om een breed spectrum. Van bij wijze van spreken een bestuurlijke fusie tot uitsluitend de overname van leerlingen met een stop van de Kleine Kapitein. Doe daar vooraf geen uitspraak over.

Een dergelijke aanpak kost zeker de nodige tijd. Het oordeel van de Inspectie voor Onderwijs alsmede het veel te kleine leerlingen aantal maakt het voortbestaan van de Kleine Kapitein als zelfstandige school een onwaarschijnlijke zaak. Daarmee is tevens onze grote uitdaging geformuleerd: “Hoe ziet de onderwijs toekomst van maar liefst 140 kinderen die ook vanaf september 2014 goed onderwijs moeten blijven genieten er nu uit?”

Daar maken wij ons heel grote zorgen over. De persoonlijke verhalen van de ouders hakken er ook bij ons stevig in. Zo maar 140 kinderen ‘verplaatsen’ naar de andere basisscholen biedt geen oplossing en doet ook geen recht aan de vele persoonlijke verhalen die spelen. Ouders kozen immers niet voor niets voor de Kleine Kapitein. De PvdA vindt dan ook dat alle betrokken scholen samen aan de slag moeten gaan om een plan van aanpak te maken om alle kinderen goed te kunnen herplaatsen. Dit natuurlijk in samenspraak met de ouders. Misschien is daar meer tijd voor nodig dan het halve jaar dat nu nog rest. Mocht dat zo zijn willen wij als PvdA ons graag inzetten om er voor te zorgen dat de Kleine Kapitein nog bijvoorbeeld een jaar extra respijt gegund wordt om de overgang zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Overleg met het ministerie van Onderwijs en onze Tweede Kamerfractie kan daarbij behulpzaam zijn.

Van het college mag verwacht worden dat zij snel onderzoekt welke aanpassingen er nodig zijn om de Westpolder 2 alsnog en in gewijzigde opzet te realiseren. Ons idee is dat de Westpolder 2 school tegelijkertijd de deuren opent als de Westpolder 3 school. Om dit te kunnen bewerkstelligen is ook de medewerking van het provinciale financiele toezicht nodig die kritisch kijkt naar de groei van ons gemeentelijke investeringsprogramma en de daarmee gepaard gaande stijging van de kapitaalslasten. Ook daar willen wij ons als PvdA fractie graag voor inzetten.

Wij moeten met zijn allen samen aan de slag om de onderwijstoekomst van 140 kinderen veilig te stellen! Wij van de PvdA doen zeker mee! U ook?

Kantoor projectbureau Groenzoom

Kantoor projectbureau Groenzoom

 PILOT HSL DUURT EN DUURT EN DUURT MAAR……

Eind vorige week kregen wij het bericht dat het ministerie I&M heeft laten weten dat de pilot voor de mini-schermen die tussen de rails van de HSL geplaatst zouden worden on hold zijn gezet. Uiterlijk 28 februari beslist het ministerie over het wel of niet aanbrengen van deze zogenaamde MDM-schermen. Het aanbrengen van deze schermen heeft al ruim driekwart jaar vertraging opgelopen en bevindt zich nog in de ontwerpfase. De offerte van Infraspeed om deze schermen aan te brengen is nog niet ingediend. Veiligheidsregio, NS HI-Speed en ProRail zijn kritisch over de veiligheid en uitvoerbaarheid van deze pilot maatregel. In geval van een calamiteit zouden reizigers de trein niet uitkunnen omdat dan deze mini-schermen in de weg zouden zitten. Bovendien wordt de noodzaak van deze schermen nu betwist. Inmiddels zijn in het kader van de pilot al raildempers en absorberende beplating aangebracht. De absorberende beplating levert volgens zeggen 4-5 dB reductie op en is voldoende om voor het merendeel van de woningen aan de 57 dB toezegging te voldoen. De raildempers doen het volgens de HSL verantwoordlijken beter dan aan het begin van de pilot verwacht. Hun rendement is tot 3 dB minder geluid. De minischermen zouden alleen nodig zijn voor de bovenste twee nieuwe appartementencomplexen in de Witteveenstraat in Bergschenhoek. Op dit moment wordt er door TNO gewerkt aan een effectmeting van de raildempers en beplating. Op basis hiervan en een TNO doorrekening van de geluidsbelasting zonder maatregelen van alle woningen langs de HSL zal I&M een besluit nemen over het al dan niet doorgaan met de mini-schermen. Zoals gezegd zal dit go/no-go moment op 28 februari vallen. De productie van de schermen kost ongeveer 1 miljoen euro. De totale kosten van de pilot bedragen 7.5 miljoen. Los van de veiligheid wordt er nu in het kader van het criterium ‘doelmatigheid’ een kosten/batenanalyse uitgevoerd voor de aanvullende inzet van de minischermen. Daarna wordt het definitieve maatregelenpakket vastgesteld.

Zicht op Pijnacker-Nootdorp over de nieuwe Groenzoom

Zicht op Pijnacker-Nootdorp over de nieuwe Groenzoom

Het blijft tobben met die pilot. Hoe leg je dit de inwoners nu weer uit? In september 2011 oordeelde de minster I&M dat er een pilot moest komen. Nu zijn wij alweer 2.5 jaar verder. Het duurt en het duurt en het duurt maar. Intussen bestudeert het ministerie en Pro-Rail ook het nieuwe, onlangs door de stichting ‘Stop herrie HSL’ gepresenteerde plan voor een ‘dak op de dak’. Beiden hebben aangegeven het plan serieus te beoordelen, zowel als een plan op zich als in relatie met de pilot. Onze fractie praat op dinsdag 4 februari bij met de stichting ‘Stop herrie HSL’. Alle ontwikkelingen overziende is het niet utgesloten dat I&M de pilot zal willen beperken tot de raildempers en de absorberende platen. Veiligheid en doelmatigheid zullen hen, wanneer tenminste de geluidsmetingen van TNO voor hen meevallen, doen concluderen dat die mini-schermen niet hoeven. Daar kun je nu al de klok op gelijk zetten. Wat dat voor  het ‘dak op de bak’ idee gaat betekenen laat zich raden. Wanneer het al bijna drie jaar duurt voordat eindelijk een beperkte HSL pilot wordt afgerond hoelang zal het dan wel niet gaan duren voordat het concept ‘dak op de bak’ handen en voeten kan gaan krijgen? Het wachten is nu op de TNO rapporten en de 28ste februari. En op een afspraak met ons PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland. Want daarvoor wordt het weer de hoogste tijd!

Groenzoom aan de Kleihoogt

Groenzoom aan de Kleihoogt

TOT SLOT

Maandag 27 januari zijn wij de hele dag op de economische & innovatie & duurzaamheid toer in Lansingerland met de PvdA Tweede Kamerleden Sjoera Dikkers, Lutz Jacobi en Astrid Oosenbrug. Ook Amarins Komduur (die naast beleidsmedewerkster voor de PvdA Kamerfractie ook collega raadslid in Pijnacker Nootdorp is) en de nieuwe wethouder Economische Zaken, Ruud Braak zijn van de partij. Het mooie, dagvullende programma van onze afdelingssecretaris, tevens land en tuinbouwexpert Raymond Tans leidt het gezelschap langs Hoeve de Groenzoom, Anthura, het Lansingerlandse Gemeentehuis, kwekerij A&G van den Bosch, het projectbureau Groenzoom en Boerderij ‘Het Lansingerland’. 

Maandagavond van 20-22 uur is in zalencentrum Rehoboth in Berkel centrum onze openbare Nieuwjaarsreceptie waar Lutz Jacobi en onze afdelingsvoorzitter Naushad Boedhoe zullen spreken en tevens ons verkiezingsaffiche onthuld zal gaan worden.

Dinsdagavond is de maandelijkse raadsinformatieavond. Woensdagmiddag 29 januari bezoeken de wethouders Ruud Braak en Marc van Dijk samen met Gerard Bovens het PvdA Kamerlid Albert de Vries over de verdere aanpak van de problemen bij de gemeentelijke grondpolitiek. Dit naar aanleiding van de door hem gestelde Kamervragen, zijn aangenomen motie en het in voorbereiding zijnde algemene overleg. In de avond is er de maandelijkse raadsvergadering met ondermeer de Sport en Tarieven nota, het preventieve financiele toezicht van de provincie en nog heel veel meer!

Donderdagavond is het Groot Lansingerlandse Dictee ten behoeve van het Hospice. Namens de PvdA Lansingerland doen daar Petra Verhoef en Ruud Braak aan mee. Komt allen en sponsor vooral mee!

Het citaat van de week is een voorproefje van het artikel van de hand van Gerard Bovens dat eind maart/begin april 2014 in het blad ‘Lokaal Bestuur’ (het maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA) zal worden gepubliceerd. Dit verhaal schept een breed beeld over de innovatieve mogelijkheden die ‘Buurtoezicht Lansingerland’ biedt: ‘Via de sociale media, met de snel opschietende buurt-app’s als nieuwkomers, wordt het dus mogelijk om in te gaan spelen op sociale problemen zoals eenzaamheid in de wijk en daarop te reageren via de inzet van lokale WMO zorg door vrijwilligers en beroepskrachten. De kansen die sociale media bieden, zijn nog lang niet allemaal verkend. Karel Neelis: “In het voorjaar van 2013 heb ik hierover gesproken met de lokale PvdA fractie en met Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug die ICT in haar portefeuille heeft. Omdat Astrid in Lansingerland woont en hier ook in de gemeenteraad heeft gezeten, kent zij de situatie in de wijken goed. Net als de  lokale PvdA fractie ziet zij grote kansen voor nieuwe burgerinitiatieven die in het teken staan van de zorg en veiligheid in de buurt. “Daarin is nog een forse slag te maken”, vindt ook Neelis. “Het is goed dat de lokale en landelijke PvdA fracties meedenken over nieuwe, slimme systemen dichtbij huis. Dat kan door het te stimuleren, te faciliteren en te promoten. Daar kunnen wij lokaal en landelijk van gaan profiteren. Al is het alleen maar omdat initiatiefnemers elders in Nederland niet steeds weer opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Want het Lansingerlandse model is overal uitvoerbaar. Ik ben heel benieuwd waar wij met Buurtoezicht over 5 jaar staan. Ik denk de zorg en veiligheid in de buurt er dan veel persoonlijker en betrokkener uit zullen zien”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 24 januari 2014

Weer een nieuw bouwproject in de Meerpolder!

Weer een nieuw bouwproject in de Meerpolder!