24 juni 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 – 24 JUNI 2016

Dit tweeëntwintigste weekverslag in 2016, aflevering 397 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de oplossingen voor de geluidsoverlast door de HSL weer eens op de agenda kwam, de raadscommissie Ruimte debatteerde over de plaatsing van windmolens op het grondgebied van Lansingerland, de armoedemonitor en het jaaroverzicht sociaal domein besproken werd en groen licht gegeven werd aan de dure reparatie van de zuidgevel van ons gemeentehuis. De foto’s bij dit weekverslag tonen de volop in verandering zijnde Landscheiding tussen Schieland en Delfland op het traject tussen Berkel/Bergschenhoek en Zoetermeer. Het was ook de week waarin de PvdA fractie voorbereidingen trof voor het afrondende debat over de Kadernota 2017 dat op 30 juni gehouden zal worden.

COLLEGE WIL NIET FINANCIEEL PARTICIPEREN IN COORPERATIE DUURZAAM LANSINGERLAND

Woensdagavond debatteerde de commissie Ruimte over de ‘Routekaart Windenergie’. Eind van dit jaar moet duidelijk zijn welke concrete stappen er nodig zijn om tot plaatsing van windmolens op het grondgebied van Lansingerland te komen. Onze gemeente heeft zich in het kader van de Convenant Windenergie 2012 in stadsregionaal verplicht om serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheid om op het grondgebied van Lansingerland een aantal windmolens te plaatsen. Deze windmolens moeten 12 MW aan windenergie gaan opleveren. De enige plek in onze gemeente waar er ruimtelijke mogelijkheden zijn is het Prisma bedrijventerrein langs de A12, een gebied dat door de gemeenschappelijke regeling Bleizo wordt ontwikkeld. Deze ontwikkeling loopt parallel met het burgerinitiatief van de Coöperatie Duurzaam Lansingerland, een nieuwe organisatie van enthousiaste inwoners uit Lansingerland, die één of meerdere windmolens wil gaan ontwikkelen en exploiteren. De baten moeten terugvloeien naar de inwoners en bedrijven van Lansingerland, bijvoorbeeld door het opzetten van andere duurzame initiatieven.

Inwoners en bedrijven kunnen via een financiële inleg deelnemer worden van de ze coöperatie en zo gebruik maken van hun stroomleverantie. De PvdA fractie vindt dit een prachtig initiatief. Het college vindt dat de gemeentelijke betrokkenheid zich moet beperken tot faciliteren, regisseren en trekken van het Routekaart proces. Bovendien wil het college zich nu nog niet vastleggen op de wens van de coöperatie om zelf één of meer windmolens te gaan exploiteren. Het college ziet ook andere samenwerkingsverbanden als optie. De PvdA fractie gaf bij monde van onze woordvoerder Sam de Groot tijdens de commissie Ruimte vergadering aan te kiezen voor een financiële deelneming van de gemeente in de coöperatie. ‘Waarom gaan wij samen met coöperatie-initiatief niet voor een gemeentelijk windenergiebedrijf? Zie het goede voorbeeld van de gemeente Haarlemmermeer’. Deze uitspraak van Sam de Groot was voor veel fracties menig bruggen te ver. Alleen GroenLinks sloot zich expliciet bij onze wens aan. Niet helder werd wat D66 precies wil. De fractie van Leefbaar 3B was, zoals ook bij een eerder debat in maart 2016, uitgesproken: ‘Geen financiële betrokkenheid van gemeentelijke zijde bij de exploitatie van windenergie’.

Wethouder Heuvelink liet dit opnieuw lijdzaam over zich heen komen. Duurzaamheid is niet echt de topprioriteit van de coalitiepartners Leefbaar3B en CDA. Het is en blijft voor de wethouder lastig manoeuvreren geblazen. Dat is natuurlijk lastig voor hem maar de PvdA fractie vindt dat deze D66 wethouder in dit dossier meer bestuurskracht en overredingskracht moet tonen. Te veel wordt er ook in dit dossier door het college geleund op de inzet van inwoners. Die verwachten een participerende overheid die voor de duurzame muziek uitloopt. Het college loopt het risico de hooggespannen verwachtingen vanuit de samenleving niet waar te kunnen maken. Dit leidt, net als in andere dossiers, tot forse frustraties, frustraties die voorkomen kunnen worden door een daadkrachtig bestuur. Want anders wordt het niks met de duurzaamheidsambities van Lansingerland.

Een voorbeeld is het nieuwe windpark Westermeerwind. Daar staan 48 turbines die ieder 3 MW produceren. Het windpark heeft een vermogen van 144 MW, waarmee een hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd wordt die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens en is geplaatst in het IJsselmeer op 700 tot 1.200 m van de Noordermeerdijk en Westermeerdijk in de Noordoostpolder. De tiphoogte van deze molens is 149 meter. Zie: http://www.westermeerwind.nl/ Grof omgerekend zouden 8-10 windmolens met de omvang van die in het IJsselmeer voldoende zijn om alle huishoudens in Lansingerland van duurzame stroom te voorzien. Zie voor onze eerdere acties ook weekverslag 8 van 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/03/03/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-februari-4-maart-2016/

IMG_1715

CDA FRACTIE ONDERUIT IN DOSSIER HSL

Het college meldde afgelopen week dat het ministerie I&M op 19 mei een brede ambtelijke bijeenkomst voor alle betrokkengemeenten langs het HSL-tracé heeft georganiseerd. ProRail heeft samen met het ministerie van I& M besloten om een gefaseerde uitwerking te maken: een uitwerkingsfase en een realisatiefase. De eerste fase is gericht op de technische uitwerking van het ontwerp van de maatregelen ter plekke en onderzoek naar de ‘bouwbaarheid’. In de eerste fase organiseert ProRail in Lansingerland de ontwerpateliers. Tijdens deze bijeenkomsten werkt ProRail samen met bewoners het maatregelenpakket verder uit. ProRail heeft voor het proces een grove planning opgesteld. In 2018 neemt het ministerie de beslissing over het uitvoeren van de gedetailleerde plannen. Daarna volgt de aanvraag van ProRail voor de subsidie om de maatregelen te realiseren. Ook vraagt ProRail dan de vergunningen aan. ProRail regelt daarna de aanbesteding van de maatregelen. Het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen vindt plaats in 2019 en 2020. Deze planning hangt af van het afronden van eventuele juridische procedures. Dit bericht ontlokte woensdagavond woede bij de woordvoerder van de CDA fractie die vond dat een planning, waarbij op zijn vroegst pas sprake is een oplossing van de HSL problematiek in 2019/2020 voor zijn fractie niet te pruimen valt. Hij riep wethouder Simon Fortuyn op tot meer actie en grotere spoed en gaf aan hierover met een motie te zullen komen.

Zo’n motie kan door ons niet anders worden gezien als een motie van afkeuring of wantrouwen. Wethouder Fortuyn wees er de CDA fractie fijntjes op dat het juist de raad van Lansingerland was die alle kaarten op de co-creatie tussen I&M en de belangengroeperingen van bezorgde inwoners had gezet waardoor hij de facto aan de zijlijn kwam te staan, een gevaar waar Sam de Groot de andere fracties eerder al op had gewezen. Dit proces van co-creatie kost veel tijd, ook al omdat de belangenbehartigers vanuit Lansingerland zo hun eigen ideeën hebben over de oplossingen die I&M eind september 2015 presenteerde. Zie PvdA weekverslag 30 van 2 oktober 2015: https://lansingerland.pvda.nl/2015/10/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-september-2-oktober-2015/

De PvdA fractie vindt dat dit type gecompliceerde dossiers (idem A16 Rotterdam, komst windmolens, Rotterdam The Hague Airport) niet zonder stevige bestuurlijke sturing kan. De regie moet in handen van het college blijven en moet niet uitbesteed worden aan one issue belangenbehartigers die hun eigen beeld van het algemeen belang hebben. De CDA fractie is altijd een voorstander geweest van co-creatie door de inwoners zélf met als logische consequentie dat de wethouder aan de zijlijn komt te staan. Nu blijkt dat er meer tijd nodig is dan in het najaar van 2015 verwacht moet de CDA fractie de zwartepiet niet bij wethouder Simon Fortuyn leggen maar de hand in eigen boezem steken. Dat krijg je nu eenmaal wanneer je burgerparticipatie zo onvoorwaardelijk in de bestuurlijke etalage zet. Een koekje van eigen deeg dus!

‘De Speld’ had deze week een prachtige satire op de slechte treinenloop van de Intercity Direct die Lansingerland via het HSL-tracé passeert: http://speld.nl/2016/06/23/voortaan-alleen-intercity-direct-treinen-omgeroepen-wel-rijden/

IMG_1672

OOK PVDA ROTTERDAM TEGEN AFSCHAFFEN KWIJTSCHELDINGSREGELING HOOGHEEMRAADSCHAP SCHIELAND

Ook de fractie van de PvdA Rotterdam verzette zich afgelopen donderdag in de raadsvergadering tegen de afschaffing van de kwijtscheldingsregeling door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Klasse! Zie: http://www.pvdarotterdam.nl/actueel/nieuws/nieuws_item/t/kwijtschelding_waterschapsbelasting_op_de_tocht en ook ons weekverslag 21 van de vorige week: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-juni-2016/ De ChristenUnie fractie in Lansingerland nam afgelopen week het prima initiatief om, samen met in ieder geval de fracties van WIJ, GroenLinks en PvdA, een brief aan de leden van de Verenigde Vergadering te sturen waarin hun opgeroepen wordt om niet in te stemmen met het afschaffen avn de kwijtscheldingsregeling. In feite de tekst van onze motie die het vorige week in de raad van Lansingerland niet haalde. Aanstaande maandag praat onze fractie verder bij met de fractie van de PvdA in het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

IMG_1673

JAARRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2015: CODE ORANJE WORDT TOCH OPGEPAKT

Afgelopen donderdag sprak de commissie Samenleving over de Jaarrapportage Sociaal Domein 2015 met Petra Verhoef als onze woordvoerder. De rapportage van het sociale domein geeft in een vogelvlucht aan hoe het na de transitie en voorzichtig ingezette transformatie staat met de hulp, ondersteuning en zorg binnen de gebieden Jeugd, WMO en Participatie. Het gaat vooral over het aantal gebruikers, geeft overzichten van procedures, voortgang met automatisering, aantallen klachten en bezwaarschriften. Het geeft een aantal successen en schetst een paar proefballonnen oftewel pilots om alvast te oefenen voor de transformatie. In grote lijnen wordt een beeld van tevredenheid geschetst, maar her en der worden ook een aantal duidelijke verbeterpunten genoemd.

De presentatie op 8 juni van ambtelijke zijde was wat dat betreft open en verhelderend: de verbeterpunten overlapten grotendeels met de thema’s die de PvdA begin april aan de orde stelde in de Cie Samenleving onder de geuzentitel ‘Code Oranje Sociale Domein’, namelijk:

 1. We weten niet hoe het werkelijk gaat met de cliënt, oftewel er is nog geen systematische monitoring van cliënten met een ondersteuningsplan en het onderzoek van de cliënt-ervaring moet nog plaatsvinden.
 2. Het sturen op resultaat van de aangeboden ondersteuning moet in het algemeen beter.
 3. Er bestaat veel onduidelijkheid bij de cliënt over de hoogte van de eigen bijdrage en de procedure bij facturering.
 4. Veel mensen ervoeren de overstap van huishoudelijke hulp naar ondersteuning als oneerlijk en onduidelijk.
 5. De bejegening van cliënten is veelal onpersoonlijk en er is weinig tijd. Bijstandsgerechtigden in Lansingerland beoordelen bijvoorbeeld de dienstverlening van de sociale dienst negatiever dan in andere gemeenten: er is weinig aandacht, er zijn vooroordelen over hun capaciteiten en er is een slechte bereikbaarheid.

Hoewel veel partijen hier aan tafel destijds de door ons geuite zorgen niet deelden, heeft het college met haar team van ambtenaren ze wel gehoord. In alle gevallen liggen er nu concrete plannen om zaken te verbeteren. Wij zullen de stappen die gezet worden nauwgezet volgen op hun effect.

Drie punten willen we nog expliciet nog onder de aandacht brengen:

 1. Het college gaat in de rapportage niet in op de ervaringen en werkdruk van de belangrijke maatschappelijk partners, zoals Humanitas, SWL en Kwadraad. Wij weten dat sinds de transitie het aantal cliënten van deze organisaties sterk is toegenomen en dat ook de complexiteit van de casussen en intensiteit van de steun is vergroot. Vraag: Kan de wethouder inzicht geven in de toegenomen werkdruk bij deze maatschappelijke organisaties? Zo ja, wat gaat men hier aan doen?
 2. De pilot ‘Take care’, waarbij o.a. studenten voor een kleine vergoeding bijv. mantelzorgers ondersteunen, roept bij onze fractie de volgende vragen op:
   • Worden de ‘geschoolde, maar niet professionele hulpverleners’ via de CAO van de betreffende bedrijfstak betaald?
   • Zetten we hier mensen in die vroeger via bijv. Thuiszorg normaal werden betaald?-
   • En is er hier sprake van oneerlijke concurrentie t.o.v. van bijv. Doordewijks?
   • Tot slot: hoe denkt het college de achterstand bij creëren van beschut werk, werkplekken binnen sociale werkvoorziening en werkplekken voor arbeidsbeperkten weg te werken?Tot slot: hoe denkt het college de achterstand bij creëren van beschut werk, werkplekken binnen sociale werkvoorziening en werkplekken voor arbeidsbeperkten weg te werken?

Wethouder Van Tatenhove zegde toe uit te zoeken of de medewerkers van de pilot Take Care volgens de cao worden betaald. Wat de PvdA fractie mag er geen sprake zijn dat medewerkers van Take Care onderbetaald gaan worden voor het werk dat zij doen. Of het nu in loondienst is als ZZP’er of als freelancer. Er is geregeld overleg met maatschappelijke partners over het toenemen van de werkdruk en het zo nodig uitbreiden van de professionele organisatie. Uit het antwoord van de wethouder bleek dat er wel een positieve intentie is om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen binnen de gemeentelijke organisatie maar dat in de feitelijke plaatsing nog maar weinig schot zit. Een fors punt van aandacht voor de toekomst!

Onze geuzennaam ‘Code Oranje’ is bij de raad inmiddels goed aangeslagen. Petra Verhoef noemde dit donderdagavond slechts één keer om aan te geven dat onze bezorgde signalen goed waren opgepikt door het ambtelijke apparaat. Wat opviel was dat vele fracties ‘Code Oranje’ expliciet bij hun verhalen betrokken en ook onze 5 zorgpunten onderschreven. “Code Oranje’ heeft dus zijn werk gedaan en mag nu even met vakantie!

IMG_1703

ARMOEDEMONITOR LAAT SLECHTS EEN DEEL VAN DE WERKELIJKHEID ZIEN

Onze fractie vindt dat er meer duidelijkheid moet zijn over de omvang en oorzaken van armoede in Lansingerland. Dat zei Petra Verhoef donderdag in de commissie Samenleving naar aanleiding van de armoedemonitor en inkomenseffectrapportage. We waren midden 2014, toen we de verdwenen Klijnsmagelden voor bijzondere bijstand aankaartten, dus blij met de toezegging van de wethouder dat er een armoedemonitor zou komen. Met het aanvullende onderzoek naar effect van het huidige armoedebeleid zou er mogelijk een goed inzicht moeten zijn in wie er in armoede leeft en of het inkomensondersteuningsbeleid effectief is.

De conclusies van de beide rapporten zijn redelijk positief:

   • In Lansingerland heeft maar 5% van de huishoudens een laag inkomen, tegen 11% landelijk.
   • Het inkomensondersteuningsbeleid oftewel armoedebeleid is doeltreffend, althans op basis van een papieren exercitie.
   • Na aanvaarding van werk is er geen sprake van een armoedeval.

Niks aan de hand, kan je zeggen. Maar wij zetten onze vraagtekens bij de conclusies: De rapportage van effect van het huidige armoedebeleid gaat uit van een maximaal gebruik van alle regelingen en maximale toekenning van de bedragen, maar we weten uit de armoedemonitor, dat dat nu juist niet gebeurt. De armoedemonitor geeft immers aan dat de vier instrumenten voor inkomensondersteuning onvoldoende worden gebruikt:

   • De collectieve ziektekosten verzekering: die wordt nog maar door zo’n 10-15% van de doelgroep gebruikt.
   • Individuele bijzondere bijstand wordt onvoldoende aangevraagd, volgens het college waarschijnlijk door de uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering. Dat kan niet zo zijn, zie mijn vorige punt.
   • De individuele inkomenstoeslag, want die is bij velen onbekend.
   • Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds, die ook nog bekender moeten worden

Gezinnen met kinderen komen er het beste vanaf, geheel volgens de wens van de raad, aldus het college. Echter, de inkomenseffectrapportage laat zien dat inkomensproblemen juist ontstaan bij groepen zonder kinderen, vooral meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en meerpersoonshuishoudens van pensioengerechtigde leeftijd. Waarom doet het college geen voorstel in de aanbevelingen om beleid hierop aan te passen?

Daarnaast wordt er op geen enkele manier aandacht besteed aan inkomensproblematiek bij kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, chronisch zieken, en alleenstaande ouderen? Hier zijn allerlei regelingen voor tegemoetkoming in onkosten voor zorg weggevallen. De compensatie via de collectieve ziektekostenverzekering is vaak niet toereikend, zelfs niet wanneer men het zwaardere, dure pakket voor chronisch zieken kiest. En inwoners die geen gebruik maken van collectieve zorgverzekering komen niet in aanmerking voor de ondersteuning van hun zorgkosten.

De maatregelen die het college voorstelt, beperken zich tot het drukken van een folder (overigens duidelijk), stimuleren van een extra kringloopwinkel (hadden we er nog niet genoeg?) en instellen van de ‘maand van gezond financieel gedrag’. Absurd kleine pleisters op veel te grote wonden, zoals ik hierboven noemde.

Tot slot: inkomen haal je toch het liefst uit betaald werk. Dus last, but not least vragen wij ons af wat het college nu werkelijk doet om mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen. Is er wel budget genoeg? Met de extra asielgerechtigden neemt de pool van werkzoekenden toe. Voor asielgerechtigden heeft het college recent een aantal extra maatregelen voorgesteld deels met de bestaande partners rondom toeleiding naar een baan. Met alle netwerken, gevoel voor pilots en enorme economische potentie van Lansingerland, moet het voor dit college toch mogelijk zijn om die extra banen te scheppen, voor alle werkzoekenden?

Wat opviel, was de eensgezinde reactie van de raad op de door Petra Verhoef aangegeven dilemma’s. De Leefbaar 3B fractie deelde de zorgen van de PvdA fractie volledig, de ChristenUnie schrok van het matige gebruik van de regelingen ten behoeve van de inkomensondersteuning (‘Daar balen wij van’) en de woordvoerder van de VVD fractie Alexander Kuijpers fileerde deskundig de communicatieaanpak van het college als het gaat om de informatievoorziening aan mensen met een laag inkomen over wat de gemeente in huis heeft aan inkomensondersteuning: ‘Je weet niet wat je niet weet!’ Hij bepleitte persoonlijke gesprekken tussen medewerkers van de gemeente en mensen met een laag inkomen over de mogelijkheden die er zijn om in de concrete behoefte van mensen te voorzien. ‘Folders werken niet!’ Tot op heden zijn door het college de schijnwerpers van het minimabeleid vooral op gezinnen met kinderen gericht. Een aantal fracties, waaronder ook de PvdA, wil een bredere focus. De wethouder gaf aan dat daar wel een prijskaartje aan vast zit. De PvdA-fractie komt hier nog op terug. Wij hebben het gevoel dat wij ook in dit debat weer een aantal stappen vooruit hebben gemaakt. Het bewustzijn in de raad dat het nog niet allemaal koek en ei geblazen is, is gegroeid. De schellen lijken van de ogen gevallen te zijn. Er klinken eindelijk (licht) kritische geluiden vanuit de raad. Daar kunnen we zeker mee verder!

IMG_1704

INBRENG PVDA FRACTIE BIJ SLOTDEBAT KADERNOTA 2017

In weekverslag 21 berichtten wij uitvoerig over het raadscommissiedebat over de Kadernota 2017. Sam de Groot was toen onze woordvoerder. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-juni-2016/ Donderdag 30 juni vanaf 17.00 uur is het afrondende raadsdebat. Petra Verhoef zal dan de PvdA woordvoering doen. De afgelopen weken hebben wij in onze weekverslagen uitvoerig stil gestaan bij de gunstige ontwikkeling van de gemeentelijke financien en van de lokale bouwmarkt. Niks geen dun ijs maar een markt die ook in Lansingerland aan het oververhitten raakt. Onze fractie focust zich vooral op de uitdagingen die er de komende jaren op Lansingerland af komen. Daar zijn wij nog lang niet klaar voor. Onze gemeente groeit nu snel naar 70.000 inwoners maar onze voorzieningen groeien daarin niet of nauwelijks bij mee. Zo dreigt het aantal sociaal bereikbare huurwoningen achter te blijven, zijn er te weinig aansprekende voorzieningen voor jongeren, wordt er met jongeren zelf niet of nauwelijks gesproken over wat zij willen, is de formatie van het jeugd en jongerenwerk niet voldoende op sterkte, wordt er te weinig gebouwd voor jongeren tussen de 20-30 jaar, bereiken sportaccommodaties hun maximale capaciteit en is het kunst en cultuuraanbod te klein in verhouding tot de grootte van onze gemeente. Het is bovendien de vraag of de kleine ambtelijke formatie de uitdagingen op het gebied van economie en werkgelegenheid, transformatie van het sociale domein, sneller bouwen dan nu en de mobiliteitsvraagstukken vanuit de Metropoolregio wel aan kan.

De PvdA fractie is van plan op 30 juni een amendement in te brengen met als doel de torenhoge OZB terug te brengen. Lansingerland kent aanzienlijk hogere lokale lasten dan onze buurgemeenten, zo liet Hart van Holland Lansingerland afgelopen week op haar pagina’s zien. Bovendien draaien inwoners en bedrijven nu vooral op voor de verdere versterking van ons weerstandsvermogen. De meerjarenbegroting is nu sluitend en biedt voldoende ruimte om een OZB verlaging aan te kunnen. Sneller & betaalbaar bouwen in combinatie met lagere lasten lijkt de PvdA fractie een betere remedie dan het hoog blijven houden van de lasten omdat je maar nooit weet wat de bouwmarkt in de toekomst gaat doen. Wij zijn ook van plan om (als het even kan) samen met andere fracties een motie in te dienen om het jeugd en jongerenwerk formatief te gaan versterken. Dit in combinatie met een uitbreiding van de formatie van de gemeentelijke handhavers. Zie hiervoor ook weekverslag 21. Een zelfde werkwijze staan wij voor als het gaat om de groei van 30 sociaal bereikbare huurwoningen extra in de periode 2017-2020. Daarmee blijven percentueel gezien nog enigszins in de pas met de groei van het totaal aantal woningen. Tenslotte denken wij aan een motie waarin het college de opdracht krijgt om een voorstel aan de raad te formuleren met betrekking tot de richtlijnen over het al dan niet afstoten van maatschappelijk vastgoed.

Honderden lekkende kozijnen

Honderden lekkende kozijnen

GEVELREPARATIE GEMEENTEHUIS IS ONAFWENDBAAR VINDT PVDA FRACTIE

Woensdagavond sprak de commissie Algemeen Bestuur over de reactie op onze schriftelijke vragen over de forse lekkages die ontstaan zijn aan de gevel van ons nieuwe Gemeentehuis. Het herstel daarvan kost 1.5 miljoen euro en is niet te verhalen op de aannemer omdat deze inmiddels failliet is. Onze schriftelijke vragen en de antwoorden zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201620-pvda-betr-aanpak-herstel-gevel-gemeentehuis_74963.html Sam de Groot was onze woordvoerder in dit debat. De PvdA fractie heeft geen problemen met het herstel van de gevel, hoe jammer het ook is van het vele geld dat daar mee gemoeid is. Sam wees in zijn verhaal op de weinig adequate wijze waarop overheden omgaan met dit type bouwperikelen.

Dat blijkt ook in deze casus zoals door het college in de brief aan de raad beschreven: “De inschrijving van de aannemer op de bouw van het gemeentehuis is gebeurd op basis van de bestekstekening behorende bij de aanbesteding. Uit de informatie van de destijds betrokken directielid en projectleider blijkt dat tijdens de verdere uitwerking en detaillering van de geveltekening door de aannemer, de aannemer heeft geconstateerd dat het ontwerp niet uitvoerbaar is. Naar zijn zeggen conflicteerde het gevelontwerp van de architect in de onderlinge aansluiting van de prefabbetonelementen. In vervolg daarop heeft discussie plaatsgevonden tussen gemeente, aannemer en architect en is een nieuw gevelontwerp tot stand gekomen. Uit het reconstructieverslag (d.d. 6-1-2014) van de bouwdirectie blijkt dat alle partijen (d.d. 19-8-2010) akkoord zijn gegaan met dit ontwerp. Vervolgens heeft de aannemer dit nieuwe ontwerp uitgewerkt in werktekeningen en kon de uitvoering starten. Uitvoeringstechnisch waren toleranties in het nieuwe ontwerp voor plaatsing van de prefabbeton elementen, de houten stelkozijnen en aluminium kozijnen, gering. Gering, maar volgens alle partijen realistisch en haalbaar. Na de totstandkoming van de werktekeningen zijn de onderdelen bij de verschillende partijen in productie gekomen en onder verantwoordelijkheid van hoofdaannemer VBK op de bouwplaats in elkaar gezet. In de bouwverslagen is opgenomen dat door de directievoerder in de bouwvergadering van 15 december 2011 melding gemaakt is dat er lekkage problemen aan de gevel waren. Uit de bouwverslagen en de reconstructie van de bouwdirectie (d.d. 19-11-2013) is op te maken dat vanaf het moment van constateren tot het moment van oplevering discussie tussen de gemeente en de aannemer heeft plaats gevonden óf er wel een probleem was met de gevel. Uit mondelinge informatie van betrokken directielid en projectleider heeft de stuurgroep in deze periode overwogen de bouw stil te leggen, omdat de gemeente niet overtuigd was van de toegepaste oplossingen. VBK bleef daarbij aangeven dat er volgens hen geen reden was om te twijfelen aan de geleverde kwaliteit. Het stil leggen van de bouw zou kunnen leiden tot neveneffecten zoals claims van de (onder)aannemer(s) en zou de toch al onder druk staande planning van de oplevering in gevaar brengen. Omdat aanspraak gemaakt kon worden op de toezegging van VBK met betrekking tot de garanties (in de bouwvergaderingen en later in het proces verbaal van oplevering) heeft de stuurgroep besloten de bouw niet stil te leggen”.

 Volgens Sam de Groot is dit laatste een typische overheidsreactie. Om de (politieke) confrontatie te vermijden, is er vaak de neiging om een compromis te zoeken in plaats van de (juridische) confrontatie aan te gaan en het werk stil te leggen. Overheden zoeken naar korte termijn oplossingen terwijl die op lange termijn vaak (zoals ook in dit dossier) tot nog grotere problemen leiden. Maar dan zit er al een nieuwe generatie bestuurders………

Sam de Groot bekritiseerde ook de opstelling van wethouder Albert Abee die het debat met de raad niet opzocht maar zich verborg achter een ambtelijke presentatie. Ook al had hij geen enkele betrokkenheid of schuld bij de ontstane situatie, hij had direct de raad in eigen persoon direct moeten informeren over wat er allemaal loos was. Overigens was de informatievoorziening in 2015 over de stand van zaken ook niet optimaal. Dat er wat speelde, was helder maar dat de situatie (financieel) zo ernstig was, bleek pas in mei 2016. Wat de PvdA fractie betreft kan dit dossier nu dicht en wordt er snel gestart met de reparatie van de gevel.

Er vloeide donderdagavond geen politiek bloed uit de lekkende gevel. De raad reageerde over de volle breedte sereen. In kwartaal vier komt het college met een Raadsvoorstel om de hersteloperatie concreet & financieel te regelen. In het raadsbesluit over de jaarrekening 2015 wordt daartoe alvast een voorziening getroffen.

IMG_1705

TOT SLOT

Wat deden wij vorig jaar in dezelfde week? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-juni-2015/ Het was toen de week waarin de raad de Kadernota 2015 vaststelde, de Rotterdamse rechtbank vernietigend uithaalde richting het Lansingerlandse college en er verder eigenlijk politiek niet zo veel gebeurde. Niets nieuws onder de zon dus! Aanstaande maandag is er weer fractieoverleg. Wij praten dan bij met de PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (zie ook weekverslag 21) en bereiden het raadsdebat over de Kadernota voor. Volgende week is er ook een vergadering van het Presidium en van het PvdA afdelingsbestuur.

Het citaat van de week komt uit de NRC van zaterdag 18 juni 2015. Het komt uit een artikel van de hand van Tom-Jan Meeus met als titel ‘Hoe Haagse verveling en mondiaal drama de politiek op hol brengen’. Het citaat: ‘Een thema dat eveneens aandacht in Nederland verdient: politiek is nu eenmaal uitgevonden om conflicten geweldloos op te lossen; niet om geweld te entameren. Ook zien we al geruime tijd een escalatie van agressief taalgebruik, vooral door politici met een cultureel-conservatieve agenda. Die “zoekmakende intolerantie en xenofobie” komt niet uit de lucht vallen. Zo citeerde verslaggever Kim Bos vorige week in deze krant een officier van justitie bij de berechting van een ‘extreem-rechtse” Enschedese man die brandbommen naar een moskee gooide. We zien, zei de magistraat, dat “de schreeuwende minderheid de zwijgende minderheid de zwijgende meerderheid soms overtreft”. Dus niet alleen moet Rutte II er attent op zijn dat in het najaar geen beleidsleegte als in 2001 ontstaat. Ook zou het goed zijn als Nederlandse politici met elkaar het gesprek over hun toonhoogte aangaan. Niet in de laatste plaats omdat al die grote woorden en ongemakkelijke sentimenten eraan bijdragen dat het land het zicht op zijn eigen vooruitgang verliest”.

 Tot de volgende week voor weekverslag 398 sinds 2007, het drieëntwintigste van 2016!

PvdA fractie Lansingerland, 24 juni 2016

IMG_1707

IMG_1683

IMG_1685

IMG_1677