24 maart 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 – 24 MAART 2017

Dit tiende weekverslag in 2017, aflevering 426 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het college reageerde op onze schriftelijke vragen over de lage score van de gemeente Lansingerland op de lijst MKB vriendelijke gemeenten, Petra Verhoef een bespreekstuk voor de commissie Samenleving voorbereidde over de door ons gesignaleerde knelpunten op het gebied van de inburgering en een aantal fracties in de raad zich wel erg in de kaart lieten kijken in het debat over een nieuwe gehandicaptenlift in het Gemeentehuis. Het was ook de week waarin de raadscommissie Ruimte een beeldvormende bijeenkomst hield over het advies van Verkenner Joost Schrijnen over de toekomstplannen van Rotterdam The Hague Airport. De foto’s bij dit weekverslag tonen het voorjaar in de vrijwel afgebouwde Berkelse Meerpolder in Berkel Dorp.

COLLEGE STEUNT ADVIES VERKENNER ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

In een brief aan de leden van de commissie Ruimte dd. 14 maart constateert het college dat de inzichten en aanbevelingen van de Verkenner op hoofdlijnen tegemoet komen aan het coalitieakkoord. “Zo constateert de Verkenner dat er geen draagvlak is om de milieucontouren verder te verruimen. De groeiscenario’s die de luchthaven in mei 2013 presenteerde, gingen nog uit van de groei van de bestaande milieucontouren. De Verkenner ziet nu draagvlak voor de groei van zakelijk luchtverkeer binnen de huidige vergunde milieucontouren’. Onze (positieve) visie op het advies van de Verkenner is te vinden in PvdA weekverslag 8 op https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/

Afgelopen donderdagavond hield de commissie Ruimte met Sam de Groot als onze woordvoerder een beeldvormende bijeenkomst over het advies van de Verkenner. De bedoeling was om zich als commissie hierover te laten bijpraten door de Verkenner zelf, door vertegenwoordigers van de CRO, de luchthaven, Natuur en Milieufederatie, BTV en ook door inwoners die hun vragen hierover wilden stellen. In april verzamelt de raadscommissie Ruimte de meningen van de verschillende fracties over het rapport van de Verkenner. Deze inbreng moet vervolgens gaan leiden tot een door de raad vastgestelde zienswijze die naar de verantwoordelijke staatsecretaris zal worden gezonden. Ongetwijfeld zal de staatssecretaris een veelvoud aan zienswijzen gaan ontvangen. Vooraf heeft de staatssecretaris aangegeven bestuurlijk draagvlak in de regio belangrijk te vinden zonder overigens aan te geven wat zij precies onder ‘regio’ verstaat.

Voor de PvdA-fractie zijn de volgende aspecten van belang bij de afwegingen:

 1. RtHA in de nacht in principe dicht;
 2. Stop de les & recreatievluchten;
 3. Governance versterken: betere structurering van de communicatie met de buren & omwonenden;
 4. Visieontwikkeling op de sociaal-economische betekenis luchthaven door onder meer de Metropoolregio, bedrijfsleven en omliggende gemeenten;
 5. BRR moet mede visie ontwikkelen op economische betekenis van RtHA en zich niet alleen bezig houden met milieuhinder;
 6. Ontwikkeling van goede compensatieprogramma’s voor gehinderde omwonenden (top-prioriteit);
 7. Betere communicatie over de sturing van het luchtverkeer via de Luchtverkeersleiding;
 8. Analyseren van recente DCMR-cijfers en aanbevelingen zoals: Terugdringen van vertraagde lijnvluchten, onderzoek vertrekroute baan 24 ter hoogte van Schiedam, Instellen van een platform Hinder & Luchtvaart op wijk- of gemeenteniveau. Zie het recente DCMR-rapport met opvallende gegevens over het aantal hindermelden uit vooral Bergschenhoek.

Regionale bestuurders in BRR verband (Bestuurlijke Regiegroep) hebben hoofdzakelijk oog voor het aspect overlast en gezondheidshinder. Aan visieontwikkeling m.b.t. de betekenis van RtHA  voor de verdere (sociaal)economische ontwikkeling van de gemeenten in de Metropoolregio wordt nog veel te weinig aandacht besteedt. Bedrijven en hun belangenorganisaties (zoals VNO-NCW) doen mee aan de bestuurlijke discussies over regelgeving en formele randvoorwaarden. Ook van deze zijde is er nog te weinig visieontwikkeling over wat RtHA voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid en de versterking van het economisch vestigingsklimaat kan betekenen. De Metropoolregio is ook nog niet goed in beeld als het gaat om het versterken van dit economisch vestigingsklimaat. Helder inzicht krijgen voor omwonenden op de vliegtuigbewegingen blijft een probleem. Binnenkort gaat de Kaagbaan van Schiphol er tijdelijk weer uit. Dit heeft gevolgen voor het vliegen van en naar RtHA. Op dit vlak moet er wat communicatie betreft nog veel gebeuren. Eigenlijk hangt RtHA in de relatie met de omgeving nog te veel in de lucht. Een goede bestuurlijke maatschappelijke & economische inbedding ontbreekt. De bestuurlijke inbedding is zeer gecompliceerd. De luchthaven opereert in feite tamelijk geïsoleerd. Dit moet anders.

Het werd donderdagavond in de raadszaal een geanimeerde en zeer informatieve beeldvormende bijeenkomst voor de raadscommissie Ruimte. Een volle publieke tribune deed volop mee. Jammer genoeg was VNO-NCW West niet aanwezig. Per mail berichtte directeur Bert Mooren zicht te kunnen verenigen met het advies van Verkenner Joost Schrijnen. Verkenner Schrijnen deed de aftrap. Hij benadrukte nog eens dat de ontwikkelingen rond RtHA helemaal los staan van die op Schiphol. Het rijksbeleid is niet gericht op groei van RtHA omdat Schiphol 70.000 vluchten extra nodig heeft. De staatssecretaris is het bevoegd gezag. Gemeenten hebben geen formele positie als het om besluiten nemen. Zij kunnen wel zienswijzen indienen. Zorg is de enorme ontwikkeling van het aantal helikoptervluchten. Die vormen inmiddels een forse aanslag op de vergunde ruimte. DCMR ontvangt 20.000 klachten over de haven. Die klachten zijn simpel te herleiden naar de veroorzakers. Anders ligt dit met de 7000 klachten over RtHA. De veroorzaker is vaak moeilijk te traceren. Dit roept bij de klagers veel irritatie op. Klagen helpt niet omdat het systeem van de klachtbehandeling niet werkt. Dit moet veel beter. Daarom moet er een bemiddelaar komen die alle communicatietouwtjes in deze ingewikkelde netwerkstructuur aan elkaar verbindt en de buren vervolgens goed gaat bedienden.

De Verkenner vindt het onbegrijpelijk dat de Metropoolregio en de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat zich nog niet intensief bezig houdt met de economische betekenis van RtHA voor de economische ontwikkeling in onze regio. Onze fractie deelt zijn gevoelen helemaal.

Vertegenwoordigster Thea van de Coevering van de CRO sprak van ‘een goed advies’. Zij wilde een onderbouwing van de 25% beschikbaar komende geluidsruimte die ontstaat wanneer de helikopters verdwijnen. Volgens de Verkenner moet dit percentage nagerekend worden in het kader van de MER rapportage. De CRO wil het aantal nachtvluchten vastleggen op maximaal 850 per jaar en de vergunning een looptijd geven van 10 jaar. Dat geeft zekerheid. Volgens Ron Louwerse van RtHA en de Verkenner telt het aantal nachtvluchten exclusief de helikoptervluchten nu 600 bewegingen all-in per jaar. Ook de BTV en de Milieu Federatie onderschreven de hoofdconclusies van de Verkenner. Voor hen komt het op de uitvoering aan. RtHA directeur Ron Louwerse pleitte er voor om de afspraken niet 10 jaar maar voor 3 jaar vast te leggen en dan verder te kijken. In die drie jaar moeten de helikopters vertrekken, moet er keihard gewerkt worden aan een betere communicatieaanpak met de omwonenden inclusief compensatieprogramma’s en moet de luchthaven beter dan nu verankerd worden in het regionale economische vestigingsklimaat. Zo krijgt het begrip ‘vliegveld voor zakelijke bestemmingen’ pas echt vorm. Hij schaarde zich in hoge mate achter het advies van de Verkenner. RtHA doet al veel aan innovatie. Er wordt op het luchthaventerrein gebouwd aan de komst van het Albedacollege met 700 leerlingen. Die moeten zoveel als het kan een stageplek en ook een baan gaan krijgen op de luchthaven. Ook is er een relatie met de TU Delft als het gaat om de ontwikkeling op het gebied van de luchtvaart innovatie. Met Wageningen Universiteit wordt samengewerkt rond proeven met gewassen op het luchtvaartterrein die CO2 kunnen gaan afvangen. Ook wordt er een 0-meting gehouden voor een onderzoek naar fijnstof.

Sam de Groot vroeg zich af of de luchthaven in de regel in de nacht van 23-07 uur niet helemaal dicht kan. Reactie: aantal nachtvluchten kan terug naar 600 wanneer de helikopters verdwijnen. Er kan met steun van de staatssecretaris, nog eens scherp gekeken worden naar de categorieën vluchten die ’s nachts mogen landen. Het zijn van vliegveld voor zakelijke bestemmingen brengt de noodzaak van nachtvluchten wel met zich. Helemaal schrappen van nachtvluchten is vanwege het nationale belang niet mogelijk maar het aantal kan wel verder omlaag. Sam stelde ook voor om de kleine les en recreatievluchten te gaan schrappen. Weliswaar kosten die niet veel geluidsruimte maar deze vluchten worden vaak als heel irritant ervaren. Volgens de Verkenner is hier wel wat voor te zeggen. De provincie is hierbij aan zet. Sam de Groot bepleitte een stevig compensatiepakket voor gehinderden die moet volgen op een verbeterde communicatiestructuur. Ook wees hij nog maar eens op de noodzaak van stevig debat in Metropoolregio verband over de betekenis van de luchthaven voor het economische vestigingsklimaat.

De PvdA fractie schat in dat het advies van de Verkenner wel het groene licht van de raad van Lansingerland zal krijgen. In het commissiedebat van 4 april zullen wij aandacht vragen over onze hierboven geschetste speerpunten.

DEEL VAN DE RAAD WIL BEKNIBBELEN OP NIEUWE GEHANDICAPTENLIFT GEMEENTEHUIS

Vlak voor het zomerreces van 2016 debatteerde de commissie Algemeen Bestuur over de grote reeks gebreken aan het nieuwe gemeentehuis. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-juni-2016/ Toen is afgesproken dat het college een raadsvoorstel zou voorbereiden voor de financiering van alle gebreken en voorgestelde verbeteringen. Eén van deze verbeteringen betrof een alternatief voor de huidige gehandicaptenlift. Mensen in een rolstoel moeten nu in weer & wind en onbeschermd wachten op de opgeroepen lift. Deze lift werkt bovendien heel langzaam en is erg gebruikersonvriendelijk. Dit leverde vele klachten op en werd een smet op het beoogde gastvrije karakter van het Gemeentehuis voor iedereen. Het college presenteerde in de commissie Algemeen Bestuur een viertal varianten voor een nieuwe lift. Het advies van het college aan de raad is variant 3 die 333.500 euro moet gaan kosten. Deze variant is ongeveer 150.000 euro duurder dan variant 2 waarbij de lift langzamer werkt dan in variant 3 en die bovendien minder fraai past in het architectonische concept van ons gemeentehuis.

Met het herstel van alle knelpunten en het aanbrengen van verbeteringen is een totaal bedrag van bijna 2.3 miljoen euro gemoeid. De totale bouw en inrichtingskosten voor het gemeentehuis komen dan op bijna 44 miljoen. De commissie Algemeen Bestuur ging afgelopen donderdagavond grotendeels akkoord met het financiële plaatje dat nodig is voor het herstel en de verbeteringen. Sommige fracties onder leiding van het CDA vonden het nodig om vraagtekens te stellen bij het voorstel van het college om voor de duurdere gehandicaptenlift variant 3 te kiezen. Wat maakt het uit dat de 1.5 ton goedkopere variant er iets minder mooi uitziet en wat langzamer werkt? Om in de letterlijke termen van de CDA woordvoerder te spreken: ‘Waarom een Ferrari als een Suzuki ook prima voldoet?’

PvdA woordvoerder Gerard Bovens wees erop dat beknibbelen op juist een lift voor mensen met een beperking slecht zal gaan uitpakken op de beeldvorming rond het Gemeentehuis die toch al gevoelig ligt. “Het beeld kan ontstaan dat juist mensen met een beperking het kind van de rekening worden. Waarom juist besparen op een investering die voor deze doelgroep zo belangrijk is? Waarom als raad juist nu het advies van het college in de wind slaan?” Het ziet er naar uit dat de CDA-fractie eind deze maand tijdens het afrondende debat in de gemeenteraadsvergadering een amendement zal gaan indienen om de kosten voor een nieuwe gehandicaptenlift met 1.5 ton te verlagen. Het is niet onmogelijk dat een meerderheid van de raad dan met hen meegaat. Het gaat dan om een korting van slechts 0.004% van het totale bedrag dat in het nieuwe Gemeentehuis geïnvesteerd is.

COLLEGE MAAKT POTJE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Het college publiceerde deze week een brief aan de raad over de toekomst van het in eigendom zijnde maatschappelijke vastgoed. Zie bijlage. toekomst vastgoed Alle ‘challenges & allianties’ ten spijt blijkt de realisatie van de plannen van het college in de praktijk toch een stuk weerbarstiger te zijn dan het college misschien hoopte. Je kon er de klok op gelijk zetten. Het college maakt er zo langzamerhand echt een potje van. Dit dossier loopt inmiddels al sinds september 2015 en het schiet maar niet op.

Onze fractie blijft dit dossier intensief volgen en wordt door de huidige gebruikers van dit vastgoed graag bijgepraat over hun ervaringen. Begin maart stelden wij al schriftelijke vragen over de gang van zaken rond ’t Web en de Snip in Bleiswijk: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/

 PVDA FRACTIE WIL DEBAT OVER REGIE VAN COLLEGE OVER INBURGERINGSTRAJECTEN

Slechts één derde van de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, lukt het om binnen drie jaar in te burgeren (Bron: Algemene Rekenkamer, Onderzoeksrapport Inburgering – de eerste resultaten van de Wet inburgering 2013, op 24 januari 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd). Sinds 2013 zijn asielzoekers verplicht in te burgeren. Ze moeten Nederlands leren en examens afleggen over de maatschappij en de arbeidsmarkt. En dat moeten ze zélf regelen. Een van de grote knelpunten die de Rekenkamer constateert, is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar om zijn eigen cursus te regelen. Net gearriveerd uit het asielzoekerscentrum in een gemeente moet de inburgeraar zelf een cursus kiezen in een woud van cursusaanbieders. Zij zijn daar vaak niet toe in staat, zo meldde de Algemene Rekenkamer. De PvdA fractie in Lansingerland vroeg zich af of dit probleem zich ook voordoet in Lansingerland en stelde daarover op 31 januari 2017 schriftelijke vragen aan het college. Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-januari-3-februari-2017/

Het college antwoordde ons op 28 februari 2017. Het complete antwoord is te vinden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/.

Het college geeft toe dat zij nauwelijks tot geen regie heeft op het totale inburgeringstraject, terwijl zo’n regierol juist nodig is om tot een integrale en duale aanpak te komen. Gemeentes staan in het vitale begintraject van de inburgering aan de zijlijn (de asielzoeker is zélf verantwoordelijk), maar moet wel een (dure) hoofdrol vervullen als het om inkomensondersteuning, armoedeaanpak, huisvesting en WMO/Jeugdhulpvoorzieningen gaat. Dit is een vervelende spagaat.

De Heraut publiceerde een uitvoerig verhaal over de problemen. Zie hiervoor: http://www.herautonline.nl/?p=59804 Het zou goed zijn geweest als het college de raad hierover eerder had geïnformeerd, bijvoorbeeld toen zij in juni 2016 de raad informeerde over de aanvullende maatregelen voor asielgerechtigden. Maar nu is het beter om vooruit te kijken en naar oplossingen te zoeken.

In de raadscommissie Samenleving van 6 april 2017 wil onze woordvoerder Petra Verhoef met de andere fracties en de wethouder een debat voeren over mogelijk oplossingen aan de hand van de volgende vragen:

 1. Hoe kan het college de integrale regie bij het organiseren van inburgeringstrajecten weer in handen krijgen?
 2. Wat is de meest kansrijke oplossing en wat moet daarvoor gebeuren?
 3. Wat kunnen wij daar als fracties zelf aan bijdragen?

Natuurlijk zullen wij op de resultaten van dit debat terugkomen in ons weekverslag van vrijdag 7 april!

COLLEGE REAGEERT OP PVDA VRAGEN OVER LAGE SCORE VAN LANSINGERLAND ALS MKB VRIENDELIJKE GEMEENTE

Op 21 februari jl. stelden wij schriftelijke vragen aan het college over de lage score in het onderzoek naar MKB vriendelijkste gemeente. Afgelopen week kregen wij de reactie van het college. Meer over de achtergronden bij deze vragen is te vinden in ons weekverslag 7-2016 op https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/23/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-februari-2017/

Hieronder volgt een overzicht van onze vragen en de antwoorden van het college:

Vraag 1. De PvdA fractie signaleerde al eerder dat de hardwerkende ambtelijke formatie van de afdeling Economische Zaken niet voldoende op sterkte is om de economische aspiraties waar te maken. Vraag: Deelt het college onze mening? Zo ja, wat gaat het college hieraan op korte termijn doen?

Antwoord: Het onderzoek naar MKB-vriendelijkste gemeente beslaat alle aspecten van de gemeente. Ondernemers hebben bijvoorbeeld te maken met gemeentelijke belastingen, allerlei vergunningen, inkoopbeleid, het call center, vestigingsvraagstukken, het onderhoud van de wegen, etc. Economische Zaken heeft daar een aandeel in, net zo goed als vrijwel alle andere afdelingen van de gemeente. Het college constateert met u dat er hard wordt gewerkt, ook bij Economische Zaken. Wanneer wij denken dat extra formatie en/of middelen leidt tot het sneller verwezenlijken van de economische aspiraties, vooral vertaald in extra bedrijvigheid en werkgelegenheid, dan zullen wij dat bij de raad kenbaar maken, bijvoorbeeld bij de Kadernota.

Vraag 2. Burgerparticipatie & communicatie zijn de kroonjuwelen van dit college. Het college wil dit “Gewoon Doen”. Vraag: wat is er naar het oordeel van het college precies misgegaan als het gaat om de organisatie van de burgerparticipatie & communicatie in de relatie met het lokale bedrijfsleven?

Antwoord: Op basis van de enquêteresultaten constateren we dat we in elk geval moeten blijven inzetten op het informeren en communiceren met de ZZP-doelgroep. Daarnaast is het van belang dat er we bij alle communicatie uitdragen dat wij staan voor ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.

Vraag 3. Het college signaleert dat er met name in de relatie met ZZP’ers het nodige verbeterd moet worden. Vraag: speelt hierbij ook mee dat vele ZZP’ers de afgelopen jaren door de economische crisis financieel knel zijn komen te zitten? Is het college van oordeel dat deze groep ondernemers voldoende is bediend als het gaat om financiële ondersteuning, kredietverlening en schuldsanering? Zo ja, waar baseert het college deze mening op?

Antwoord: Wij hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat dit heeft meegespeeld. Uit de resultaten van de enquête maken wij op dat een deel van de ZZP’ers aangeeft onbekend te zijn met de gemeentelijke dienstverlening. Voor ondernemers in financiële problemen bieden wij ondersteuning via het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. In deze regeling kunnen dergelijke ondernemers een krediet krijgen voor hun bedrijf, mits dat op langere termijn levensvatbaar is. Daarnaast kunnen zij een uitkering voor hun eigen levensonderhoud krijgen, indien en voor zover zij niet voldoende inkomsten hebben uit hun onderneming. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (Rbz) voert deze regeling voor ons uit. Het Rbz beschikt over de benodigde expertise voor een goede uitvoering van deze regeling.

Vraag 4. Wat gaat het college op korte termijn doen om het beschadigde economische imago van Lansingerland te herstellen?

Antwoord: De uitkomsten van het onderzoek maakt dat we alert moeten zijn. Naast de punten die zijn benoemd in de vorige antwoorden willen wij voortdurend aandacht hebben voor een klantvriendelijke dienstverlening. Snel reageren, een kundige beantwoording en een meewerkende houding zijn daarbij van belang. Het college heeft de vraag bij alle afdelingen neergelegd om aan te geven welke acties hierop worden ondernomen. Ook zullen we een en ander bespreken met de ondernemersverenigingen, waaronder Ondernemend Lansingerland. In het onderzoek scoort Lansingerland goed wat betreft het imago als potentiële vestigingsplaats bij ondernemers elders in Zuid-Holland. Door bijvoorbeeld het voortzetten van de uitvoering van ons marketing- en acquisitieplan bedrijventerreinen willen we daarop nog hoger gaan scoren.

TELLINGEN BEWIJZEN NOODZAAK VERLICHTING LANDSCHEIDINGSFIETSPAD

Op 3 november 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over verlichting Landscheiding (M2016-028). De motie verzoekt het College fietstellingen te doen op het Landscheidingspad. Op basis hiervan kan de Raad een afweging maken over het wel of niet aanbrengen van verlichting langs het fietspad. Deze motie betrof toen een reactie op het PvdA voorstel om direct te gaan investeren in de aanleg van verlichting. Wat onze fractie betreft was zo’n telling niet nodig. Dit fietspad is de drukke verbinding tussen vele wijken in Lansingerland en bovendien een belangrijke regionale fietsverbinding.

Eind november is in een representatieve periode door het college geteld op vier locaties langs het fietspad. Daaruit blijkt dat op elk van de telpunten ’s avonds en ’s nachts meer dan honderd fietsers passeren. Daarnaast is het aantal getelde fietsers tussen 17:00 en 08:00 uitgelicht. Dit zijn de tijden dat het in november donker is. Aangezien in deze periode ook het school-thuis en woon-werk verkeer wordt meegeteld, liggen deze aantallen aanzienlijk hoger.

Het college adviseert om, indien de Raad de verlichting wenselijk acht, de benodigde investering te betrekken bij de besluitvorming over de Kadernota. Op die manier kan de investering afgewogen worden met andere wenselijke en noodzakelijke uitgaven. Het betreft een investering van € 530.000, wat neerkomt op kapitaallasten van € 40.000 per jaar. Voor het Rotterdamse deel van de Landscheiding, tussen metrohalte Rodenrijs en de Wildersekade, is voor het aanbrengen van verlichting een investering €110.000 benodigd. Hierover vindt nog overleg plaats met de gemeente Rotterdam.

Onze fractie vindt dat dat de raad er nu niet meer om heen kan. De kosten voor de aanleg van de verlichting moeten inderdaad opgevoerd gaan worden bij het debat over de Kadernota 2018 in juni. Zo het college deze investering niet zelf in de plannen opneemt dan zal de PvdA-fractie zeker met een amendement gaan komen!

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Het was toen de week waarin wij na de bewogen uitslagen avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 de politieke draad weer oppikten, wij onze interne organisatie voor de komende 4 jaar weer op de rit zetten, Petra Verhoef en Gerard Bovens als raadslid werden geïnstalleerd, de coalitiebesprekingen van start gingen en de dagelijkse politiek weer voorzichtig een aanvang nam. Vergelijkbaar met de situatie waarin de PvdA anno maart 2017 nog steeds verkeert. Kwestie van blijven ‘doorknokken’ zoals wij al als fractie drie jaren laten zien! Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/03/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-maart-2014/

Aanstaande maandag hebben we weer fractieoverleg, dinsdag is er een beeldvormende avond onder meer over de bouwplannen op Wilderszijde en de nieuwe Kunst en Cultuurnota. Schokkend is dat Lansingerland momenteel per hoofd van de bevolking nauwelijks de helft aan kunst en cultuur uitgeeft in vergelijking met buurman Pijnacker-Nootdorp. En die gemeente zit weer laag in vergelijking met gemeenten als Rijswijk en Gouda. Woensdagavond is er een beeldvormende bijeenkomst met het bedrijfsleven over bedrijventerreinen. Donderdagavond is er de maandelijkse raadsvergadering. De agenda is beperkt.

Het citaat van deze week komt uit het AD Rotterdam van woensdag 22 maart. Columniste Nynke de Jong schrijft over de nieuwe nationale hobby, het ‘sociaaldemocratie-orakel spelen”. Het citaat: “Zoveel oude mannetjes, zoveel nutteloze plannen. Alles uit liefde voor de partij, maar vooral uit liefde voor het eigen spiegelbeeld. Godzijdank waren daar de jongeren. Nu leek het even alsof die deze verkiezingen massaal naar andere partijen waren overgelopen, maar desalniettemin bestaan ze nog: de PvdA’ers die nog wel hun eigen gebit hebben. Die zich maar wat graag willen bemoeien met de partij, maar die zo moeilijk op sleutelposities terecht komen. Al meer dan 450 van hen ondertekenden een vernieuwingsagenda met daarin plannen voor aantrekkelijkere bijeenkomsten en een minder hiërarchische organisatiestructuur. En daar kan Asscher meer mee dan met alle messen die de mastodonten in zijn rug steken.”

 Max Pam zegt het in de Volkskrant van 22 maart als volgt: “Mijn advies is simpel en makkelijk te onthouden. Mijn advies luidt: helemaal niets doen. Althans voorlopig niet. Maar voor nu: nergens op reageren, afwachten en zien wat er komen gaat. Er vooral geen overhaaste beslissingen nemen en geen paniek. Ga op je handen zitten, rustig ademend, luisterend naar de polsslag van de tijd”.

 Zo is het maar net! Exact wat wij in maart 2012 deden na de zoveelste verkiezingsnederlaag. Rustig blijven, kijken, opbouwen en in je zelf blijven geloven. Heus het komt goed!

Afgelopen woensdagmiddag namen maar liefst 35 van de 38 zittende PvdA Tweede Kamerleden waaronder mensen waarmee wij geregeld contact hadden zoals Astrid Oosenbrug, John Kerstens, Henk Leenders, Albert de Vries, Manon Fokke, Duco Hoogland, Marit Maij, Lutz Jacobi en Michiel Servaas, afscheid van de Tweede Kamer. Wij bedanken hen voor hun grote inzet en betrokkenheid. Wij zullen de samenwerking erg gaan missen. Een compleet politiek netwerk valt nu weg. We hopen van harte dat zij snel aan de slag gaan op een andere, voor onze samenleving belangrijke plek!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 24 maart 2017

Astrid Oosenbrug, woensdag op haar laatste dag als Tweede Kamerlid in de bankjes!