PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 – 24 NOVEMBER 2017

23 november 2017

Dit zesendertigste weekverslag in 2017, aflevering 452 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin er opnieuw weinig nieuws was over de dagelijkse politiek in raad en commissies en wij vooral werkten aan de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maar 2018. Nieuws is er wel over de HSL en over Metro E. De foto’s tonen beelden van onze ledenvergadering van afgelopen maandag.

VOOR DE LANSINGERLANDSE PVDA LEDEN MOET HET VOORTAAN ANDERS!

De leden van de PvdA Lansingerland zijn het er mee eens: in Lansingerland moet het anders! Maandagavond 20 november stelden zij unaniem het gelijknamige verkiezingsprogramma en ook de kandidatenlijst vast. Die toont de diversiteit waar de PvdA voor wil staan. Een goede man-vrouw verhouding, een broodnodige afspiegeling van de culturele verscheidenheid en een goede spreiding van kandidaten over de drie kernen.

Als lijsttrekker werd het huidige raadslid Petra Verhoef gekozen. Sam de Groot, die momenteel nog commissielid is, wordt de nummer twee. Hamid Azzouzi, Maaike Logtenberg en Valmir Xhemaili bezetten de plaatsen drie tot en met vijf. Lijstduwers op de laatste plekken op de lijst werden het voormalig PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, bestuurslid Greet Wijs en de huidige fractievoorzitter Gerard Bovens. Hij zegt de Lansingerlandse dagelijkse politiek na drie bestuursperioden met een tevreden gevoel vaarwel.

Lijstrekker Petra Verhoef legt uit wat voor de nieuwe fractie de speerpunten gaan worden. “Wat de PvdA betreft wordt het beleid de komende vier jaar een stuk socialer, veiliger en duurzamer: minstens 800 betaalbare (huur)woningen extra bouwen voor mensen met lagere inkomens, betere toegankelijkheid en meer banen voor inwoners met een beperking, meer duidelijkheid over vinden en krijgen van zorg en ondersteuning, een duurzaamheidsaanpak die voor elke portemonnee betaalbaar is en bovendien ook duurzame voordelen oplevert, meer laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten voor jong en oud. Daarnaast gaan wij er voor zorgen dat alle arme kinderen in Lansingerland worden bereikt met gemeentelijke financiële ondersteuningsprogramma’s. Wij gaan voor gratis openbaar vervoer voor 65+ en veel meer verkeersveiligheid. Dat fietstunneltje bij de gevaarlijke rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg moet er nu snel gaan komen! Voor de PvdA moet het voortaan anders!”

Tijdens de komende campagne zal de PvdA zich profileren als een links-progressieve partij die vertrouwen in de toekomst heeft en wil bijdragen aan verbinding tussen álle groepen in onze samenleving. Verhoef: “Menig politieke partij is angstig over onze snel veranderende samenleving en leefomgeving. Dan loop je het risico om groepen uit te sluiten. Daar is de PvdA wars van. Want wij horen er in Lansingerland allemaal bij!”. Ons nieuwe verkiezingsprogramma “Het moet anders!”:  PvdA Verkiezingsprogramma 2018-2022.docx def.docx. def

Het goede voorbeeld en een prachtige opsteker kwam afgelopen woensdag uit onder meer Leeuwarden waar PvdA lijstrekker Lutz Jacobi een prachtig resultaat behaalde. Zie het bericht in de Leeuwarder Courant: http://www.lc.nl/friesland/Opgetogen-Lodewijk-Asscher-noemt-uitslag-PvdA-%E2%80%98waanzinnig%E2%80%99-22685747.html De PvdA Lansingerland koestert van oudsher een warme band met Lutz. Als Tweede Kamerlid was zij spreker bij een bijeenkomst van onze PvdA Leergang in 2013, op werkbezoek in de Groenzoom in 2014, onthuller van onze PvdA Lansingerland verkiezingsposter in januari 2014 en ook enthousiast ambassadeur voor het Ombudsteam in 2015. De PvdA fractie in Lansingerland gunt Lutz haar succes van harte en zijn absoluut van plan het prachtige resultaat van de PvdA in Friesland, Groningen en Gelderland tenminste te gaan evenaren. Bij Lutz begint inderdaad de PvdA glorie!

Lutz in de PvdA Lansingerland Leergang 2013 met Astrid & Marijke

ACHT JAAR HSL HERRIE

Het is deze maand precies acht jaar geleden dat de HSL-bom barstte. Dit gebeurde in de veilinghal in Bleiswijk waar honderden inwoners van Lansingerland te hoop liepen om hun ongenoegen te uiten over de plotselinge herrie die veroorzaakt werd door de HSL die tijdens de zomermaanden van 2009 ging proefdraaien. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en dat juist in aanpalende wijken waar het tot op dat moment heel erg rustig was en de omwonenden juist bezig waren om van wege het mooie weer in de tuin te gaan zitten. De start van de HSL had niet ongelukkiger gepland kunnen gaan worden.

Wij zijn nu 8 jaar en veel protesten & debatten verder. De politici van toen zijn deel van de geschiedenis geworden. Denk maar aan minister Camiel Eurlings, de toen verantwoordelijke CDA minister, die aangaf snel voor oplossingen te zullen zorgen. Er ontstond toen direct een actiecomité “Stop de Herrie HSL” die voortvarend aan de slag ging en grote invloed kreeg op de agenda van de raad van Lansingerland. Maar al het protest en debat ten spijt, oplossingen kwamen er niet. In 2015 barstte de bom dan ook opnieuw tijdens een bewogen meeting in zalencentrum ’t Manneke. Een proces van cocreatie waaraan de mensen van “Stop Herrie HSL, het ministerie I&M en ProRail afspraken om samen voor afdoende oplossingen te gaan zoeken, moest een doorbraak in de nieuw ontstane impasse gaan bewerkstelligen. Het college en de raad kwamen toen op afstand te staan. De raad kreeg informatie maar van verder handelend optreden was geen sprake meer. En dat nu al twee jaren lang. Nog steeds wordt er nagedacht hoe de nieuwe geluidschermen eruit moeten gaan zien en als men het er daar over eens is, rijst het volgende knelpunt Waarschijnlijk moeten er, om straks over te gaan tot het werkelijke plaatsen van de schermen, ver van te voren ‘treinvrije periodes’ worden aangevraagd. Daarin kunnen dan geen treinen rijden op dit traject. De eerste beschikbare periode hiervoor is echter pas in 2019”, aldus mevrouw Van der Horst van “Stop de Herrie HSL” in het weekblad Hart van Holland dat deze week de huidige stand van zaken op een rijtje zette. Zie hiervoor: https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/15723/lang-spoor-naar-een-stiller-lansingerland?redir

Voor 2020 is dus zeker geen oplossing te verwachten. En dan moet alles dus op rolletjes blijven lopen. Hoe waarschijnlijk is dit nog na liefst acht jaar dubben & tobben over oplossingen? Wat gaat de komst van de “Intercity Nieuwe Generatie” ICNG betekenen die met zo’n 80 nieuwe treinstellen en met een maximum snelheid van 200 km per uur de hoofdrolspelers op dit spoor zullen worden? Zijn de nieuwe schermen hierop berekend?

De PvdA-fractie vraagt zich dan ook af of het niet nuttig is om het proces van cocreatie (of co-realisatie, zoals het proces nu genoemd wordt) waarbij de lokale en landelijke politiek op afstand staat, eens met alle partners in het cocreatieproces te evalueren. De mensen van “Stop de Herrie” doen absoluut hun best maar waar is de democratische legitimatie gebleven nu Raad & Tweede Kamer al twee jaar op een afstand staan en dat nog wel zeker drie jaar zullen blijven doen? Is dit wenselijk?

NIEUWE IMPULSEN VOOR METROLIJN E ZIJN KEIHARD NODIG

Op 30 oktober 2017 stelden wij raadsvragen aan het college naar aanleiding van een verhaal van Maurice Unck, de nieuwe directeur van de RET, die in het AD/Rotterdam de noodklok luidde. “Zonder maatregelen bereikt het metronetwerk van Rotterdam in 2025 de grenzen van zijn capaciteit. RandstadRail is de meest in het oog springende. De populaire lightrail verbinding tussen Rotterdam en Den Haag zit elke spits overvol”. Zie weekverslag 33 op https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-werk-periode-20-oktober-3-november-2017/ Afgelopen week reageerde het college hierop. Hier het overzicht van onze vragen en de collegeantwoorden.

Vraag 1. Heeft het college kennis genomen van de voorstellen van RET directeur Maurice Unck in het AD Rotterdam dd. 28 oktober 2017? Antwoord: Ja.

Vraag 2. Welke mogelijkheden zijn er naar het oordeel van het college nog over om de bestaande capaciteit van Metrolijn E uit te gaan breiden? Antwoord: Onder regie van de Metropoolregio wordt gewerkt aan de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding. De planstudie naar de capaciteitsuitbreiding metrolijn E (ingekomen raadsstukken 25 januari 2017) wijst uit dat de beste manier om dit te bereiken een spitsfrequentieverhoging tussen Pijnacker Zuid en Rotterdam is. Hiertoe dient een keervoorziening nabij Pijnacker Zuid aangelegd te worden.

Vraag 3. Bestaan er plannen om de bestaande perrons te gaan verlengen waardoor er langere Metro treinstellen mogelijk worden? Zo ja, welke investeringen zijn daarvoor nodig? Antwoord: Nee, er zijn geen plannen om de metroperrons te verlengen. Deze optie is verkend en verworpen in de planstudie. Verlengen van de perrons op een groot deel van het traject zou leiden tot aanzienlijke kosten.

Vraag 4. Beschikt het bestaande veiligheidssysteem om metro’s te kunnen laten rijden over voldoende capaciteit om de gevolgen van uitbreiding van de frequentie op te vangen? Zo neen, wat zijn de noodzakelijke investeringskosten? Antwoord: Om de frequentieverhoging op een goede manier te faciliteren moet het beveiligingssysteem aangepast worden. De kosten voor de aanpassing zijn meegenomen in een integraal investeringsvoorstel.

Vraag 5. In welke fase verkeren de plannen om de capaciteit van Metro E verder te gaan uitbreiden? Voor welke datum is een realisering voorzien? Antwoord: Wethouder Fortuyn is lid van de stuurgroep keervoorziening E-lijn. Deze stuurgroep heeft een investeringsvoorstel uitgewerkt om te komen tot een frequentieverhoging op metrolijn E. De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft dit integrale financieringsvoorstel behandeld op 15 november 2017. De verwachting is dat de realisatie zo’n twee jaar duurt.

Vraag 6. Welk totaal investeringsbedrag is nodig om Metrolijn E weer helemaal toekomst bestendig te gaan maken? Antwoord: Uit de planstudie blijkt dat de totaal benodigde investering € 19,6 miljoen is.

Vraag 7. Hoe gaat het college van Lansingerland dit vraagstuk agenderen? Antwoord: Wethouder Fortuyn is lid van de stuurgroep keervoorziening E-lijn. Wij blijven daar pleiten voor een spoedige realisatie van de frequentieverhoging om de verdere groei van het openbaar vervoergebruik mogelijk te maken.

Conclusie. Het belangrijkste nieuws uit dit verhaal is dat het nog liefst twee jaar gaat duren dat het keerspoor voor Metro E in Pijnacker wordt aangelegd. Langere perrons die het mogelijk maken om met drie in plaats met twee treinstellen te gaan rijden, komen er dus niet. Eigenlijk gaat het om lapmiddelen die voor korte tijd in de vraag naar meer vervoer zullen voorzien. De dubbelloop met HTM lijn 3 & 4 vanaf Leidschenveen blijft bestaan. Er is geen geld om het tracé richting Den Haag viersporig te gaan maken terwijl de vraag om OV vanuit Zoetermeer ook blijft groeien. Inmiddels moet de RET gaan bezuinigen op hun ingenieursbureau omdat al het geld op gaat aan onderhoud en exploitatie. Budget voor broodnodige nieuwe investeringen is er niet terwijl de Metropoolregio steeds verder vol loopt en echt iedereen er van overtuigd is dat er in een super hoog tempo meer snelle metroverbindingen moeten komen. Tegen deze achtergrond is het een bijna verdrietig bericht dat het nog twee jaar gaat duren voordat er zo iets simpels als een keerspoor bij Pijnacker aangelegd gaat worden. De Vervoersautoriteit in de Metropoolregio moet zich zo langzamerhand toch een beetje gaan schamen!

EN VERDER

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Het was toen de week waarin de maandelijkse raadsvergadering plaats vond, wij wederom het armoede en minimabeleid van het college op de agenda plaatsten, het PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaes ons bijpraatte over de dramatische ontwikkelingen in de wereld, wij vragen stelden over de start van de drie grote decentralisaties en ons bleven verbazen over de politieke stilte die er nog steeds in Lansingerland heerst. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-november-2014/

Onze fractie constateerde toen dat het niet erg is dat het zo politiek stil was omdat wij de politiek wel zelf maken. Een uitspraak die anno november 2017 nog steeds opgeld doet. Het verhaal van Michiel Servaes is het lezen nog steeds meer dan waard!

Onze agenda voor volgende week. Maandag hebben we weer fractieoverleg, dinsdag is er een beeldvormende avond en donderdag de maandelijkse raadsvergadering met een bescheidenagenda. Daarop prijkt vooralsnog alleen het bestemmingsplan Groenzoom. Ruim tijd dus voor de voorbereidingen van onze campagne!

Het citaat van deze week komt ui NRC van zaterdag 18 november. Het komt uit de wekelijkse column van Bas Heijne die deze keer “Mijn Nederland” als titel had. Het citaat: “Dat vlaggetje in de Tweede Kamer is onmiskenbaar echt, maar opzichtig Nederlands vlagvertoon buiten de sport of herdenking is gewoon imitatiedrift. Die oplevende neiging naar machtige symbolen, grote woorden, retorische gebaren om natie en cultuur te vieren-onze grote , echt Nederlandse historicus Johan Huizinga had er al een woord voor: puerilisme”. Verder: “Hoe herken je culturele infantiliteit? Door “het ontbreken van gevoel voor humor, het warmlopen op een woord, de verregaande ergdenkendheid en onverdraagzaamheid tegenover niet-groepsgenoten, de mateloze overdrijving in lof en blaam, de toegankelijkheid voor elke illusie die de eigenliefde of beroepsbesef vleit”. Vijftien jaar publiek debat in één zin”, aldus Bas Heijne.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 24 november 2017

Raymond is er weer klaar voor!

Lutz in 2014 in de Groenzoom met Amarins & Astrid