30 augustus 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 JULI – 31 AUGUSTUS 2013

 Dit alweer 27ste weekverslag in 2013, aflevering 278 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen vakantieperiode. Het was een politiek gezien rustige periode met toch nog het nodige nieuws over Rotterdam The Hague Airport, de te verwachten uitkering uit het Gemeentefonds in 2014, de oprichting van Natuurcoöperatie ‘De Groenzoom’, de dijkverhoging in Bleiswijk centrum en de Burgerparticipatie met betrekking tot het nieuwe A.M.G.Schmidtpark.

GEEN LASTENVERHOGING IN 2014

In weekverslag 25 van 12 juli 2013 (https://lansingerland.pvda.nl/2013/07/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-juli-2013/ ) berichtten wij dat de hoop dat er in 2014 geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven nodig zal zijn om onze begroting voor dat jaar sluitend te maken toenam. Dat viel volgens ons voorzichtig op te maken uit de analyse van het college van de mei-circulaire van het ministerie van BZK. In deze circulaire gaf het ministerie aan welke ontwikkelingen er vanaf 2014 te verwachten zijn ten aanzien van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Het betrof een tussenstand. De definitieve kas kan pas worden opgemaakt na het verschijnen van de september circulaire die de definitieve input zal gaan leveren voor de Programmabegroting 2014-2018 die in oktober verschijnt en begin november door de raad zal worden vastgesteld.

Eind juli 2013 informeerde de VNG de Nederlandse gemeenten over hun inschatting hoe de uitkering uit het Gemeentefonds er voor 2014 uit zal gaan zien. De VNG concludeerde toen dat ‘Het accres van 2014 een bedrag van € 947 miljoen omvat, dit is gelijk aan 5,95 procent.’ En verder: ‘De verwachting is dat dit accres voor 2014 lager uitpakt dan momenteel in de raming staat. Het kabinet heeft aangege­ven dat ze het komend jaar € 6 miljard extra wil bezuinigen. De koppeling aan de departementale uitgaven betekent dat de aangekondigde € 6 miljard aan extra bezuinigingen leiden tot een korting op het gemeentefonds. Hoeveel is afhankelijk van de wijze van invullen van de bezuinigingen, worden belastingen verhoogd of bezuinigd op sociale zekerheid, zorg of de rijksbegroting in enge zin? Via de vuistregel betekent de € 6 miljard aan bezuinigingen een korting van € 360 miljoen op het gemeentefonds. Dit zit als volgt, van de € 6 miljard zal € 2 miljard (1/3) worden ver­haald via belastingverhogingen en € 4 miljard (2/3) via uitgaven besparingen. De helft van deze uitgaven besparin­gen worden via de departementale uitgaven gerealiseerd, dat is gelijk aan € 2 miljard (50 procent). Achttien procent van € 2 miljard is gelijk aan € 360 miljoen. Dit zijn grove indicaties’. De VNG constateert verder fijntjes dat: ‘de zware bezuinigingen waartoe het kabinet Rutte 2 heeft besloten, pas ingaan in 2015. Dit zou mogelijk te maken kunnen hebben met de raadsverkiezingen in 2014’.

Deze inschatting van de VNG komt overeen met datgene wat wij op 12 juli al berichtten. De voorzichtige conclusie mag zijn dat de te verachten stijging van het Gemeentefonds in 2014 voor Lansingerland zodanig zal zijn dat een verhoging van de OZB om de begroting sluitend te maken niet nodig zal zijn. De september circulaire moet nu definitief uitsluitsel gaan geven of wij het echt bij het rechte eind hebben. Maar de vooruitzichten zijn volgens ons nog steeds positief.

Zoeterwoude 5

NATUURCOOPERATIE DE GROENZOOM

Natuurcoöperatie De Groenzoom is in mei 2013 opgericht met als doel de beheerder te worden van het toekomstig natuur- en recreatiegebied ‘de Groenzoom’. Op zaterdag 24 augustus 2013 organiseerde zij voor de gemeenteraad van Lansingerland op de Kaasboerderij ‘De Vierhuizen’ van de familie Van Leeuwen in Zoeterwoude een themaochtend. Don van Doorn was er namens onze fractie bij aanwezig.

Aansluitend werd via een rondleiding duidelijk hoe een dergelijk bedrijf de plannen in de praktijk uitvoert. De natuurcoöperatie is er van overtuigd dat de boeren die soms al generaties lang actief zijn in dit gebied en daardoor alle ins en outs van de omgeving in de genen hebben zitten van grote meerwaarde kunnen zijn. Hierbij hanteren zij de volgende kenmerken: 

  1. Identificatie met het gebied;
  2. Lokale verankering;
  3. Financiële duurzaamheid middels aanbesteding, creatief ondernemerschap en fondsvorming;
  4. Totaalbenadering (passende mix van rood & groen).

Belangrijk is dat de bewoners zich actief in en door het gebied kunnen bewegen en er een totaal beleving mogelijk is door er te zijn, er deel van uit te maken, het te voelen, te zien, te ruiken en het te kunnen proeven. De natuurcoöperatie wil dit realiseren door een innovatieve en coöperatieve aanpak door elkaars diversiteit te benutten en de opgedane lokale kennis in de praktijk te brengen. laagdrempeligheid is daar bij een vanzelfsprekendheid aangezien dit prima past bij het benodigde creatief ondernemerschap. Dit laatste is tevens nodig om een passende vorm te ontwikkelen waarbij ten gunste van het beheer van de natuur een vloeiende koppeling ontstaat tussen producten en natuur. Men ziet dat er een verschuiving aan het optreden is van traditioneel boeren naar nieuwe vormen. Natuurbeheer via verdienmodellen is in die zin één van die vormen en een realistische toekomst.

Deze doelstellingen klinken op het eerste oor als een klok maar om ze ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, moet er flink aangepakt worden. Bij het traditioneel boeren staat de productie namelijk op de eerste plaats en zijn alle processen en activiteiten ondergeschikt aan het zo maximaal mogelijk produceren. Dit is een manier van denken die er bij boeren met de paplepel is ingegoten en die zal moeten plaatsmaken voor een totaal andere ‘mindset’. Het zal in de nieuwe situatie namelijk zo zijn dat het produceren van producten in dienst staat van het beheer van het gebied en de doelstelling die de gemeenten met het gebied hebben.

Volgens Don zijn er twee essentiële zaken die nader moeten worden uitgewerkt. De raad zal zich eerst expliciet moeten uitlaten over wat zij precies met de Groenzoom voor ogen hebben en dit op moeten laten nemen in het bestek bij de aanbestedingsprocedure. Vervolgens moet zij zich alleen nog focussen op die doelstellingen en de uitvoering verder over laten aan de gegunde partij. Dit past overigens uitstekend in onze doelstelling een regie gemeente te worden. Als tweede moeten de boeren worden begeleid en getraind in de transitie van oud individueel boeren naar nieuw coöperatief boeren aangevuld met ondersteunende activiteiten en neveninkomsten. 

Don van Doorn vindt dat er op korte termijn in samenwerking met de uiteindelijke gebruikers en dus via burgerparticipatie een antwoord moet komen op de vraag wat wij als fractie en raad precies met de Groenzoom willen. Hierbij hoeven wij ons niet al te behoudend op te stellen want de ondernemers bruisen van de creativiteit. Zo werd er instemmend gereageerd om ook horeca (denk aan de mogelijkheden tot overnachten in het gebied middels B&B of kleinschalige groepsaccommodaties) een plek te geven in het gebied.

Hoewel de tijd beperkt was en de te bespreken thema’s en kansen talrijk waren, vroeg Don ook aandacht voor twee kritische onderwerpen. Zo was Don benieuwd naar de wijze waarop de coöperatie zal reageren als inwoners van Lansingerland of Pijnacker-Nootdorp zich afvragen of er met dit concept geen sprake is van een verkapte subsidie. De betreffende deelnemende boeren zijn immers allen uitgekocht en nu zouden wij hen moeten inhuren om hun voormalige land weer te gebruiken voor het produceren van producten en het beheer er van? Negatief gedacht zou je kunnen zeggen dat er sprake is van overheidssteun om particuliere bedrijven in stand te houden. Volgens de coöperatie is het initiatief en achterliggende doelstelling om tot onteigening over te gaan niet vanuit de boeren gekomen maar vanuit de overheid en die overheid moet sowieso een partij inhuren om het gebied te beheren. Zij stellen dat zij met hun methode het dichtst bij de natuur en de gemeenschap blijven. Daarnaast zijn alleen de gronden aangekocht waardoor men de bedrijven vleugellam heeft gemaakt en is de grond aangekocht tegen de natuurwaarde en niet tegen de economische waarde. Volgens hen is de natuurwaarde in euro’s veel lager is dan de toenmalige economische waarde.

Tenslotte wilde Don van Doorn van de coöperatie een reactie op het rapport van oud CDA minister Agnes van Ardenne ‘Onbeperkt Houdbaar’ dat zeer kritisch reageert op agrarisch natuurbeheer. Volgens de coöperatie is natuurbeheer door agrariërs wezenlijk anders is dan agrarisch natuurbeheer. Dat laatste is wat de coöperatie voor ogen heeft en het essentiële verschil is dat bij hen de productie ondergeschikt is aan de natuurwaarde, het beheer en de natuurontwikkeling. Helaas ontbrak het aan tijd hier nog een slag dieper op in te gaan maar er zal zeker een vervolgafspraak gemaakt moeten worden. Don kreeg nog de toezegging dat zij schriftelijk op zijn vraag zullen terugkomen. De volgende te maken afspraak mag wat onze fractie betreft samen met onze buren in Pijnacker-Nootdorp georganiseerd worden. Wordt vervolgd.

Zoterwoude 2

DIJKEN IN BLEISWIJK

Over het ophogen van de dijken aan ondermeer de Hoefweg, Margrietlaan en Van Goghlaan in Bleiswijk centrum is al enige tijd veel te doen. In weekverslag 24 (https://lansingerland.pvda.nl/2013/07/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-juli-2013/ ) berichtten wij over het overleg dat Don van Doorn, onze woordvoerder in dit dossier, begin juli 2013 met de bewoners van ‘dijkwoningen’ in dit gebied had. Die hebben zich verenigd in het burgerinitiatief ‘Geen Kaalslag Bleiswijk’. Wij constateerden toen al dat het college via de inzet van Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe bovenop dit dossier zit en doet wat het kan & moet doen. De bewoners gaven ook in onze richting aan daar tevreden over te zijn. In augustus heeft het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenaarwaard een tweetal overleggen gevoerd met ‘Geen Kaalslag’ naar aanleiding van een proef project aan de Van Goghlaan dat niet helemaal naar wens was verlopen. Het burgerinitiatief spreekt van ‘een constructieve sfeer’.

Bovendien bracht op initiatief van Anneke Heinecke, oud PvdA raadslid in Lansingerland en momenteel voor de PvdA lid van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap, een deel van Verenigde Vergadering op 20 augustus een werkbezoek aan Bleiswijk. Op basis van het overleg met ‘Geen Kaalslag’ werkt het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden aan een op 10 september te nemen besluit over de verdere aanpak. Het concept besluit zal eind augustus aan het burgerinitiatief worden voorgelegd. Wij zullen als lokale PvdA fractie binnenkort afstemmingsoverleg voeren met Anneke Heinecke en het burgerinitiatief over mogelijke vervolgstappen. Welke deze zijn hangt natuurlijk af van de besluitvorming van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden begin september 2013. Wij gaan er vanuit dat er een voor beide partijen bevredigende oplossing gevonden wordt. Natuurlijk moet het Hoogheemraadschap er voor zorgen dat de voeten in Bleiswijk droog blijven en heeft het zich te houden aan de regels die gelden ten aanzien van de hoogte en de uitvoering van de dijken. Dan moet natuurlijk wel helder zijn dat deze regels ook opgaan voor de situatie ter plekke. Daar is nog veel discussie over. Bovendien is ook van belang dat het Hoogheemraadschap volgens zeggen van meerdere omwonenden al 40 jaar niets heeft gedaan aan overleg over wat er wel en niet kan en mag op de aanpalende oevers van de waterloop in kwestie.

Wordt vervolgd!

Zoeterwoude3

LUCHTHAVEN WIL UITBREIDEN

Rotterdam The Hague Airport wil gaan uitbreiden. Dat berichtte directeur Roland Wondolleck van de luchthaven op zaterdag 24 augustus in het AD/RD: ‘In het belang van de economie moeten we verder groeien’, zo meldde hij. Rotterdam The Hague Airport wil tien tot vijftien bestemmingen in Europa erbij. Verschillende steden in Scandinavië en Berlijn staan op de verlanglijst van directeur Wondolleck. Dit zijn aantrekkelijke bestemmingen voor toeristen. Wat de zakelijke markt betreft, mikt Rotterdam Airport op Hamburg (haven) en Aberdeen (olie en gas). Een luchthaven kan echter niet zomaar groeien. Daar gaat een uitgebreide procedure aan vooraf. Die procedure is nog niet in gang gezet, zo bleek op 28 augustus uit navraag door RTV Rijnmond bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Woordvoerder Desirée Breedveld van de luchthaven bevestigt dit: “We hebben inderdaad nog geen formele aanvraag gedaan, maar informeel zijn we al langere tijd met gesprekken bezig. Het is een heel politiek proces, daar gaat veel tijd overheen. Maar uiteindelijk willen we een aanvraag indienen.” Bij uitbreiding van de luchthaven moeten de geluidsnormen worden aangepast. Dit vergt een lange procedure waarbij omwonenden en omliggende gemeenten inspraak hebben.

In ons weekverslag 19 (https://lansingerland.pvda.nl/2013/05/31/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-mei-2013/ ) meldden wij dat: ‘op niet al te lange termijn (wij hopen nog dit jaar) een vergunning voor Transavia verwacht om via GPS navigatie te gaan landen. Deze doorbraak is nu dus in de maak. Dan kan deze nieuwe wijze van werken (aanvliegen over de Rottemeren bij het landen) ook over andere luchtvaartmaatschappijen worden uitgerold. In 2020 wordt dit nieuwe systeem op basis van Europese regelgeving de verplichte standaard voor het aanvliegen. Alle moderne vliegtuigen van het Boeing 737 type zijn geëquipeerd om via GPS navigatie te gaan aanvliegen. Probleem zijn de oude Fokker 50 vliegtuigen van City Jet die op Londen vliegen. Die zijn daar nog niet op toegerust’.

Deze ontwikkeling staat op zich los van de wens van Rotterdam The Hague Airport om het aantal vluchten sterk te gaan verhogen. Hetzelfde weekverslag bevat een presentatie van de luchthaven over de daartoe te nemen formele stappen. Daartoe is een Luchthaven Besluit 2014 nodig waarvan de luchthaven hoopt dat het in november 2014 genomen kan gaan worden. Dit nieuwe Luchthaven Besluit is gebaseerd op nieuwe regelgeving met betrekking tot de berekening van het door vliegtuigen veroorzaakte geluid. Vliegtuigen die veel lawaai maken, tellen zwaarder mee dan vliegtuigen die relatief geluidsarm zijn. Het spreekt voor zich dat aan de besluitvorming van het Luchthaven Besluit 2014 een uitvoerig consultatie en inspraak traject vooraf gaat. In de aanloop hiervan zullen wij ook overleg voeren met Leo Bruijn die voor de PvdA Rotterdam woordvoerder in dit dossier is. Inzet is dat als de Luchthaven er beter van wil worden dat ook voor de omwonenden in forse mate moet gaan gelden. Vinger aan de pols houden is en blijft nodig.

Inwoners uit de Bergschenhoekse wijk die grenst aan de Boterdorpseweg en het HSL tracé vertelden ons dat zij momenteel geluidshinder ondervinden van stijgende vliegtuigen. Bij de oostenwind die er deze zomer vaak was, wordt er gestegen richting Bergschenhoek en geland via Schiedam. De aanpak die er ten aanzien van landen in ontwikkeling is, gaat helaas niet op voor stijgend verkeer. Uit een drietal meldingen eind augustus bij de DCMR blijkt dat de geluidmeet post aan de Pastoor Canniuslaan in Bergschenhoek per keer ongeveer 75 dB(A) aangeeft. In de Vosmaerstraat in Berkel en Rodenrijs gaat het om ongeveer 70 dB(A). De website http://50hz.com/decibel.html geeft een aardige indicatie over de impact van de hoogte van het geluid voor de omgeving. Het is vergelijkbaar met het hinderlijke lawaai van een wasmachine of stofzuiger. Je kunt er bijvoorbeeld niet tegelijkertijd comfortabel bij telefoneren. Interessante informatie die benut kan gaan worden bij de verdere dialoog met Rijk & Luchthaven. Opvallend is dat de publieksreacties op internet over de plannen van RTHA over het algemeen positief zijn. Ook wij krijgen momenteel maar weinig reacties van inwoners over overlast van de luchthaven. Een inbreuk op de rust van de zomer in de tuin en de doorbreking van de stilte op de zaterdag en zondagmorgen wanneer er vanaf 7.00 uur talrijke vliegtuigen kort na elkaar vertrekken, worden ons daarentegen wel gemeld. Wordt vervolgd!

hUTTENDORP 2

PRACHTIGE JEUGDFESTIVALS IN DE DRIE KERNEN

De jeugdfestivals die traditiegetrouw de zomervakantie afronden zitten er weer op. In Bergschenhoek het Jodocus festival, in Berkel de 50ste editie van het Jeugdfestival (wethouder Ruud Braak nam er een kijkje) en in Bleiswijk het Huttendorp. Prachtige voorbeelden van wat initiatieven uit onze samenleving kunnen betekenen voor de schoolgaande kinderen in Lansingerland. Bijzonder is dat de voorzitter van het Huttendorp in Bleiswijk zelf pas 20 jaar is. Hij trok een groep van ongeveer 50, veelal jonge vrijwilligers. De eerdere generatie organiseert nu voor de volgende. Een mooie formule. De voorzitter doet nog volop mee aan de georganiseerde activiteiten op het terrein bij de Rottemeren. Don van Doorn ging in Bleiswijk een kijkje nemen en maakte bijgaande foto’s.

Zoeterwoude 1

TOT SLOT

Wie geïnteresseerd is in de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe AMG Schmidtpark kan terecht op de website http://www.lansingerland.nl/internet/groen_41931/rubriek/annie-mg-schmidtpark_3203.html Daarop ook de nodige informatie over de stand van zaken met betrekking tot de burgerparticipatie.

TNO verrichtte op woensdag 14 augustus opnieuw metingen aan het HSL-spoor in Lansingerland. Dit betreft effectmetingen op referentiepunten op 25 meter vanuit het spoor. TNO meet daarmee de effecten van de 1e fase van de proefmaatregelen die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn aangebracht aan het HSL-spoor in Lansingerland. Er zijn twee proefmaatregelen aangebracht in de tunnelbak: raildempers en absorberende beplating. Deze maken deel uit van de HSL-pilot in Lansingerland, waarin een aantal geluidsbeperkende maatregelen wordt getest. Later dit jaar worden ook minischermen aangebracht in de tunnelbak als proefmaatregel (2e fase) en worden de effecten van deze minischermen gemeten.

Burgemeester Ewald van Vliet is bij Koninklijk besluit van 16 juli 2013 herbenoemd tot burgemeester van Lansingerland per 17 september a.s. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.  De raad van de gemeente Lansingerland is in de vergadering van 25 april 2013 al akkoord gegaan met het voorstel om Van Vliet aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester. Ewald van Vliet is op 17 september 2007 benoemd als burgemeester van Lansingerland. Daar zijn wij als PvdA fractie heel blij mee. Van harte gefeliciteerd, Ewald!

Henny Strooij, sinds januari 2007 politiek verslaggeefster bij De Heraut, berichtte de Raad met haar werk voor deze krant te gaan stoppen. De raadsvergadering van 18 juli was de laatste waarvan zij verslag heeft gedaan. Na bijna 50 jaren journalistiek is het voor haar genoeg geweest. Toevalligerwijs loopt het politieke verslaggeverschap van Henny Strooij bij de Heraut in tijd parallel met onze weekverslagen die ook in januari 2007 van start gingen. Volgens onze eigen PvdA Lansingerlandse tijdmeting is Henny Strooij dus 277 weekverslagen uiterst actief geweest. Wij weten dat zij onze berichtgeving wekelijks op de voet volgde en ook in haar archief documenteerde. Wij begrijpen haar besluit en respecteren het volledig maar wij vinden het natuurlijk wel heel jammer. Gek als wij zijn op goede journalistiek. Onze samenwerking was open en professioneel kritisch. Voor ons in Lansingerland is de “Krant een Mevrouw” geworden. Wij danken Henny voor de jarenlange prima samenwerking en hopen binnenkort persoonlijk van haar afscheid te mogen nemen!. Mooi en terecht dat zij in haar afscheidsbrief constateerde dat Lansingerland een gemeente is waar het goed wonen, werken en leven is!

Wij gaan weer aan de slag. Met de voorbereidingen voor ons verkiezingsprogramma en de campagne, de eerste Presentatieavond op dinsdag 3 september en een bijeenkomst van het beroemde netwerk ‘Lansingerland leeft’ op 2 september die ondermeer in het teken staat van de burgerinitiatieven in het AMG Schmidtpark en nieuwe initiatieven van het Vrijwilligers Informatiepunt en de SWL.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 24 augustus. Het artikel heet ‘Verslaafd aan schulden’ en waarschuwt voor de gevolgen van ‘financiële repressie’: “ Voor vele politici is financiele repressie (rente laag houden en gebruik maken van inflatie) de ideale manier om schulden weg te werken omdat deze kiezers in slaap sust. Reinhart: ‘Het reduceren van begrotingstekorten vereist gewoonlijk zeer impopulaire uitgaven beperkingen en belastingverhogingen. Voor overheden die hun schulden willen verlagen, is heimelijke financiele repressie daarom een aantrekkelijke optie’. Het weekblad The Economist analyseerde in 2010: ‘Financiële repressie maakt gebruik van het fenomeen geldillusie, het gegeven dat burgers het verschil tussen reële en nominale bedragen niet goed bedrijven’. In gewoon Nederlands: kiezers zijn tevreden zolang hun inkomen of pensioen netto gelijk blijft of stijgt. Dat de koopkracht van dat loon of pensioen langzaam door inflatie wordt uitgehold, beseffen ze pas als het te laat is. Ze gedragen zich als de spreekwoordelijke kikkers in een pan met langzaam opwarmend water. De sluipende onteigening van spaarders en beleggers via inflatie en lage rentes gaat buiten de wetgevende macht om’. Tot zover het citaat dat nog maar eens onderbouwt dat onze Regering er zo gek niet aan doet om de schuldenlast via bezuinigingen en lastenverzwaring in toom te houden omdat wij anders de rekening toch via inflatie zullen moeten gaan betalen. Het verhaal over ‘stimuleren van de economie door het laten stijgen van de staatsschuld is te eenzijdig en zeer riskant. Veel economen missen de noodzakelijk monetaire kennis. Blijft de vraag waarom onze Regering dit heel plausibele verhaal niet eens goed uitlegt. Het door RTL 4 zo verlangde ‘Grote Verhaal’ van Mark Rutte moet er eindelijk eens komen! Dat is ook goed voor de PvdA.

To de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 30 augustus 2013

Groenzoom

Groenzoom