5 september 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 JULI – 5 SEPTEMBER 2014

Dit 27ste weekverslag in 2014, aflevering 320 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen zomervakantie periode. Dit tijdvak stond haaks op de gewoonlijke jaarlijkse ‘komkommertijd’. De gruwelijke gebeurtenissen in Oost Oekraïne en het Midden Oosten trokken een diep zwarte schaduw over wat een mooie en ontspannen zomer had moeten worden en beroerden een ieder. De ellende in de wereld kwam plotseling wel heel dichtbij huis. Ook het politieke bedrijf in Lansingerland stond, anders dan in voorgaande jaren, bepaald niet stil.

Met dank aan het onlangs aangetreden college wist onze PvdA fractie vrijwel wekelijks de regionale en lokale media te halen over zaken als het door het college eenzijdig bezuinigen op het door de raad vastgestelde armoede en minimabeleid, de informatieblokkade op het openbare B&W besluit over de evaluatie van het Mobiliteitsplan en de diepe stilte die het college liet vallen richting onze tuinbouwsector toen Rusland besloot om een boycot in te voeren voor de voedingsmiddelen die deze sector produceert.

Het zomerreces betekende ook het afscheid van Ruud Braak. Op maandag 1 september 2014 is hij als diplomaat aan de slag gegaan bij de Permanente Vertegenwoordiging van de NAVO in Brussel. Na 12 jaar intensieve politiek en 319 weekverslagen lang samen optrekken is Ruud nu voor onze fractie uit het directe, dagelijkse zicht. Dat is voor ons fractieteam, dat nu bestaat uit Petra Verhoef, Ingrid Tuinenburg, Sam de Groot en Gerard Bovens, nog heel erg wennen. Wij zullen hem in de dagelijkse Lansingerlandse politieke bedrijf zeer gaan missen en waarschijnlijk staan wij daar niet alleen in. Maar gelukkig is Brussel niet heel ver weg. Heel veel succes, Ruud, en nog ontzettend bedankt voor al je inzet en betrokkenheid!

De foto’s bij dit weekverslag laten de wegen zien die een hoofdrol spelen in de evaluatie van het Mobiliteitsplan. Deze evaluatie staat volgende week op de agenda van de raadscommissie Ruimte.

COLLEGE BLOKKEERT INFORMATIE OVER MOBILITEITSPLAN

De PvdA Lansingerland en de VVD Lansingerland hebben vrijdag 8 augustus 2014 gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college over het B&W besluit van 22 juli 2014 met betrekking tot het verkeerscirculatieplan Berkel-Noord. Dit plan gaat over de verkeersstromen in Berkel Noord. Een belangrijk plan omdat het voor veel inwoners van belang kan zijn. Onder anderen behelst dit plan de “knip” (rotonde) in de Noordeindseweg en het beruchte paaltje in de Herenstraat. Dit plan was ook een van de belangrijke onderwerpen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Op 22 juli 2014 heeft het college een besluit genomen over het verkeerscirculatieplan Berkel Noord. Tot begin augustus weigerde het college echter om de plannen te openbaren. Reden van deze weigering was dat het college alle direct betrokkenen bij de evaluatie van het Mobiliteitsplan zoveel mogelijk tegelijk wilde informeren en vond dat de zomerperiode daarvoor niet het geëigende moment was omdat menigeen dan met vakantie is. Het college koos er daarom voor om pas eind augustus tot feitelijke openbaarmaking over te gaan omdat dan de meeste inwoners weer terug op het honk zouden zijn.

De PvdA en VVD fracties vonden dat dit formeel écht niet kan, spraken van betutteling en hebben naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan het college. Ook hebben de PvdA en VVD op basis van de actieve en passieve informatieplicht van het college richting raad geëist dat het college de stukken per onmiddellijke ingang of uiterlijk maandag 11 augustus 2014 vrij moest geven. Dat deed het college dan ook prompt.

Wat wel wonderlijk was, is dat het college zich bij de openbaarmaking van het collegebesluit van 22 juli niet realiseerde dat als direct gevolg daarvan ook alle onderliggende stukken feitelijk publiek werden. De fracties van VVD & PvdA zullen tijdens het debat in september in raadscommissie en raad natuurlijk op deze vreemde uitglijder van het college terugkomen. Voor een college dat openheid & transparantie zo hoog in het vaandel zegt te hebben staan en dat inwoners zo vroeg mogelijk bij het proces van besluitvorming zegt te willen betrekken, is gaat het om een opmerkelijk vreemde start!

DSC02071

COLLEGE VOERT RAADSBESLUIT ARMOEDEBELEID NIET UIT

Vorig jaar stelde het Rijk extra middelen beschikbaar voor armoedebestrijding en schuldpreventie. Deze middelen bedragen landelijk € 80 miljoen voor 2014 oplopend tot structureel € 100 miljoen. Voor Lansingerland betekent dit voor 2014 een bedrag van €90.000,-. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar op initiatief van de PvdA fractie € 15.000,- hiervan bestemd voor het terugdraaien van de korting op de langdurigheidstoeslag. Daarnaast heeft de raad € 22.500,- bestemd voor het uitbreiden van de collectieve zorgverzekering met een extra keuzeoptie. Over de inzet van het restant ter hoogte van € 42.500,- heeft de Cliëntenadviesraad WWB (CAR) een advies uitgebracht. De CAR adviseerde raad en college dit restant bedrag in te zetten ten behoeve van een computerregeling voor minima. Daarnaast adviseert de CAR om meer in te zetten op de zogenaamde ‘nieuwe armen’. Hierbij richt de CAR zich specifiek op ZZP’ers die door de financiële crisis in financiële problemen komen.

In een brief van 3 juli 2014 meldde het college aan de raad dat het besloten heeft om dit extra geld voorlopig niet in te zetten voor het invoeren van nieuwe regelingen op het gebied van inkomensondersteuning maar om het geld te reserveren om tekorten binnen het bestaande beleid inkomensondersteuning op te vangen. Er dreigt volgens het college namelijk een tekort te ontstaan op de middelen voor individuele bijzondere bijstand. Dit komt enerzijds door een groter beroep op de bijzondere bijstand en anderzijds door een groeiende doelgroep, zo berichtte het college aan de raad.

Volgens de PvdA heeft het college dit besluit genomen zonder vooraf de raad hierover te consulteren en frustreert hiermede dan ook de besluitvorming van de raad die eind 2014 juist de bedoeling had om het inkomensbeleid van Lansingerland een extra impuls te geven. De PvdA fractie vindt dat dit écht niet kan: “Dit deugt niet. Precies de reden waarom wij zowel amendement en motie hebben ingediend, namelijk dat het probleem nu al groot is en nog groter wordt, is voor het college het argument om tegen onze inwoners te zeggen u bekijkt het maar.”

“Mensen met een laag inkomen moeten nu hun extraatjes gaan inleveren ten behoeve van andere mensen in de financiële knel waarvoor vanwege de aanhoudende crisis en de groei van de bestanden nu plotseling geen geld meer beschikbaar is. Een soort solidariteit tussen de armen”. Dit kan echt niet, vindt de PvdA fractie in de Lansingerlandse raad.

De PvdA fractie wil haar ongenoegen hierover aan de orde stellen tijdens de eerstvolgende raadscommissie Samenleving van donderdag 11 september. Kernvraag van de PvdA is wat het college bewogen heeft om een unaniem door de raad aangenomen besluit niet te uitvoeren zonder dit opnieuw voor te leggen aan de raad. Ook wil de PvdA van het college uitleg over de vraag hoe het kan dat zij tegelijkertijd de groeiende problematiek herkennen maar niet erkennen door een verkapte bezuiniging door te voeren. De PvdA vraagt zich af of het college bij het besluit om de extra armoede en minimagelden te verrekenen met de overschrijding van het budget bijzondere bijstand de in het coalitieakkoord afgesproken ‘bezuinigingsdialoog’ heeft toegepast? Deze ‘bezuinigingsdialoog’ is immers een belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord.

De PvdA zal het college tot slot vragen of het bereid is om deze brief in te trekken en een andere oplossing te zoeken voor het geconstateerde financiële probleem. Wij rekenen er vooralsnog op dat wethouder Ankie van Tatenhove, gezien haar zeer ondersteunende bijdrage aan het raadsdebat van eind vorig jaar, de brief van 3 juli alsnog intrekt.

DSC02070

COLLEGE TOONT GEEN BETROKKENHEID BIJ TUINBOUWSECTOR IN DE KNEL

De economische boycot van voedingsmiddelen door Rusland heeft ook ingrijpende gevolgen voor vele tuinbouwbedrijven in Lansingerland. Zowel de Europese Commissie als onze Regering hebben inmiddels maatregelen genomen om de gevolgen van deze sancties te verzachten. De rol van het gemeentebestuur als bestuurslaag die het dichtst bij het lokale bedrijfsleven zit, moet het geven van aandacht, het bieden van een luisterend oor en, waar het kan, het geven van ondersteuning en bemiddeling zijn.

De wekelijkse gemeenteadvertentie, gemeentelijke website, sociale media en andere nieuwsbronnen gaven de afgelopen weken echter geen enkele informatie over de betrokkenheid van het college van Lansingerland bij deze voor vele Lansingerlandse bedrijven ingrijpende problematiek. Zowel de Lansingerlandse economie als de werkgelegenheid draaien direct of indirect in belangrijke mate op de tuinbouw dus een alerte en warme betrokkenheid van het college ligt natuurlijk voor de hand.

Reden te meer voor onze fractie om op 25 augustus 2014 de volgende raadsvragen te stellen:

  1. Welke concrete acties heeft het college richting de Lansingerlandse tuinbouwsector ondernomen na het bekend worden van de economische boycot door Rusland van door de Lansingerlandse tuinbouwbedrijven geproduceerde voedingsmiddelen?
  2. Welke mogelijke schade in omzet en verlies aan bedrijven & arbeidsplaatsen zal deze boycot voor de Lansingerlandse tuinbouwsector met zich gaan brengen?

Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van het college!

DSC02069

COLLEGE BEANTWOORDT PVDA VRAGEN OVER HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

Op zaterdag 19 juli vond op de Noordeindseweg Noord in Berkel en Rodenrijs een ernstig verkeersincident plaats waarbij een auto met meerdere inzittenden te water raakte. Omstanders snelden onmiddellijk toe, gingen te water en droegen er aan bij dat, dankzij hun heldhaftige gedrag, de inzittenden gered konden worden. Berichten in de sociale media en in de lokale pers meldden vervolgens dat uitrukkende hulpdiensten vastliepen op de paaltjes die op de Herenstraat/Noordeindseweg en Noordeindseweg/Planetenweg de doorgang van het autoverkeer tegengaan. De PvdA fractie stelde de volgende vragen:

  1. Kloppen de berichten in de lokale pers en de sociale media dat hulpdiensten op weg naar een ernstige verkeersincident op de Noordeindseweg Noord dd. zaterdag 19 juli vastliepen op de verkeerspalen die staan op de Herenstraat/Noordeindseweg en Noordeindseweg/Planetenweg?
  2. Zo ja, hoe kan het gebeuren dat deze hulpdiensten niet geïnformeerd waren over deze verkeersbelemmerde maatregelen?
  3. Zo ja, waarom beschikten deze nooddiensten niet over passende instrumenten om de betreffende paaltjes ten behoeve van een snelle doorgang te verwijderen?
  4. Zo ja, welke gevolgen heeft deze belemmering met zich gebracht voor de aanrijtijden en de kwaliteit van de hulpverlening op de plaats van het incident?
  5. Zijn er andere, eerdere incidenten & ongevallen bij het college bekend waarbij de paaltjes een negatieve rol speelden en van invloed waren op de snelheid en kwaliteit van de hulpverlening in Berkel Noord?
  6. Waarom heeft het college de vele verontruste inwoners bijvoorbeeldvia de gemeenteadvertentie of een persverklaring niet zélf en direct geïnformeerd over de feitelijke gang van zaken rond dit incident?  

Uit de beantwoording door het college blijkt dat een aantal hulpverleningsvoertuigen inderdaad hinder heeft ondervonden van het paaltje in de Herenstraat. Dat kwam omdat de eerste melding abusievelijk de locatie Noordeindseweg ter hoogte van nummer 17 aangaf in plaats van ter hoogte van nummer 53. Tussen deze twee locaties staat het belemmerende paaltje. Overigens beschikken alle brandweerauto’s en ambulances over een op het paaltje passende sleutel. De ambulance die voor het paaltje strandde koos er voor om een andere route te kiezen en (om geen tijd te verliezen) geen gebruik te maken van de sleutel. Voor andere hulpverleningsvoertuigen gold dit probleem kennelijk niet. Die zaten kennelijk direct op de goede route. Hoe dat, gezien de melding, kon gebeuren, meldt de collegebeantwoording overigens niet. Waren er misschien meer meldingen die wél naar de goede locatie van het incident verwezen?

Volgens het college zijn de hulpdiensten binnen de wettelijke normtijden op de plek des onheils gearriveerd. Het incident werd om 14.38 uur gemeld bij de meldkamer. Om 14.45 was het snelle interventie voertuig (SIV) van de brandweer ter plaatse en om 14.50 uur de eerste ambulance. Volgens het college zijn er geen andere incidenten in Berkel Noord bekend waarbij hulpdiensten belemmerd werden door paaltjes of andere verkeer belemmerende maatregelen. De hulpdiensten zijn overigens op de hoogte gebracht van de verkeer belemmerende maatregelen in de Herenstraat. Waarom het college, gezien de maatschappelijke onrust die ontstond, niet direct de inwoners van Lansingerland informeerde over deze plausibele gang van zaken wordt uit de beantwoording niet duidelijk. Desgevraagd meldt het college dat het prioriteit heeft gelegd bij de aandacht voor de slachtoffers en andere betrokkenen bij het incident. Dat vinden wij uit oogpunt van crisisbeheersing een wat wonderlijke redenering.

DSC02068

EN VERDER

De PvdA fracties van Rotterdam en Lansingerland spraken onlangs af om samen op te gaan trekken in de dossier A13/A16 en het dossier dat de toekomst van Rotterdam The Hague Airport betreft. Samen staan wij immers sterker in de richting van de rijksoverheid. Samenwerking zal er ook moeten zijn met ons PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken die de A13/A16 in haar portefeuille heeft. In een eerdere fase van de projectontwikkeling hadden wij al goed contact met haar. De Rotterdamse en Lansingerlandse fracties kennen elkaars dossiers goed. Zie ook ons weekverslag 25 op https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-juli-2014/

Afgelopen donderdag bracht Gerard Bovens aan PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries. Albert de Vries heeft zich het afgelopen jaar zeer ingespannen om de financiële problematiek van Lansingerland op de agenda te zetten van andere Tweede Kamerfracties en van de Regering. De laatste keer dat beiden elkaar ontmoetten was eind januari 2014, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen (zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/01/31/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-januari-2014/ ) Toen zat Lansingerland financieel gezien nog compleet in zak en as. Inmiddels ziet ons financiële perspectief er heel wat beter uit dus reden te meer om weer eens bij te praten.

De enige voorzichtige optie die De Vries in januari voor Lansingerland zag was die van ‘schatkist lenen’. Met Albert de Vries is toen afgesproken dat hij deze constructie zou gaan agenderen en daartoe overleg zou voeren met zijn collega’s van Financiën en BZK in de PvdA fractie en met coalitiegenoot VVD in de Tweede Kamer. Lansingerland werd toen gezien als een unieke situatie die dus ook een unieke oplossing behoefde.

Samen brachten De Vries en Bovens de mogelijkheden voor goedkoper lenen door gemeenten iverder in kaart. Deze mogelijkheden worden nu verder uitgewerkt en vervolgens op haalbaarheid onderzocht. Over een paar weken komen wij hier natuurlijk op terug!

TOT SLOT

Zaterdag 6 september staan wij met een PvdA Lansingerland kraam op de braderie van Berkel en Rodenrijs. Kom gezellig even langs om bij te praten!

Volgende week is het weer raadscommissieweek. Interessant zijn vooral het bespreekstuk over de bezuinigingen op het armoede en minimabeleid dat Sam de Groot in de commissie samenleving zal inbrengen, het debat in de raadscommissie Ruimte over de evaluatie van het Mobiliteitsplan. In deze commissie staat ook de bouw van een parkeergarage bij station Westpolder op de agenda. Voor de commissie Algemeen Bestuur staat de daadwerkelijke komst van de Metropoolregio op de agenda. Wij hebben er lang naar uitgekeken maar hoogstwaarschijnlijk is het op 1 januari 2015 zo ver! Zie voor alle agenda’s: http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/

Het citaat van de week komt uit de eerste nieuwsbrief “Goed voor elkaar” Nieuws van de gemeente Lansingerland. Ze nieuwsbrief gaat over de komende decentralisaties in onder meer de zorg. Daarin vertelt wethouder Ankie van Tatenhove dat “we in Lansingerland niet, zoals in andere gemeenten, met wijkteams gaan werken. “Er komt één team voor de hele gemeente waarin alle expertise is vertegenwoordigd”.

Klaarblijkelijk beperkt het met veel aplomb aangekondigde wijkgericht werken, dat een speerpunt vormt in het coalitieakkoord, zich dus uitsluitend tot de fysieke infrastructuur zoals straat en groenonderhoud, veiligheid en betrokkenheid bij de leefomgeving en sluit het niet integraal aan bij de drie grote decentralisaties. Dat moet de coalitie nog maar eens aan raad en inwoners komen uitleggen.

Wij van de PvdA steunen overigens de al door voormalig wethouder Ruud Braak gekozen aanpak voor één wijkteam voor heel Lansingerland. Maar de PvdA ziet de wijkgerichte aanpak anders dan de coalitie voor Lansingerland niet als een echte prioriteit. Wij hebben andere, belangrijkere zaken aan het hoofd. Weekverslag 26 van 2014 formuleerde dit als volgt: Los van de keuze via welke weg Lansingerland moet gaan werken aan definitief financieel herstel is er ook een groot verschil van inzicht over wat nu precies onze bestuurlijke prioriteiten moeten zijn. Voor de coalitie gaat het om duurzaamheid, behoud van de identiteit van de kernen en wijkgericht werken, voor ons staan, los van het snelle financiële herstel, de (internationale) economische ontwikkeling, de groei van de werkgelegenheid en de uitvoering van de drie decentralisaties centraal. Met de infrastructuur die daarbij hoort. De centrale ligging van Lansingerland in de nieuwe Metropoolregio en de aanwezigheid van de super innovatieve tuinbouwsector vragen om een compleet andere bestuurlijke aanpak dan de veel te traditionele uitstraling van de nieuwe coalitie.”

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 5 september 2014