25 april 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 21 – 25 APRIL 2014

Dit 15de weekverslag in 2014 aflevering 308 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin onze afdeling een start maakte met de campagne voor de Europese verkiezingen, het college de eeuwenoude Laan van Koot de nek omdraaide, de raad unaniem een motie aannam over de A13/A16 en het einde van de nieuwe coalitievorming nog wel even op zich zal laten wachten.

BESTUUR PVDA LANSINGERLAND ONTMOET EUROPAKANDIDAAT FLORA GOUDAPPEL

In de bestuursvergadering van, dinsdag, 22 april 2014, heeft het bestuur van de PvdA Lansingerland kennisgemaakt met Flora Goudappel, nummer 6 op de PvdA kandidatenlijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Deze verkiezingen vinden, zoals bekend, plaats op woensdag, 22 mei.

Flora Goudappel is geboren en getogen in Rotterdam. Zij komt regelmatig op familiebezoek in Berkel en Rodenrijs en is daardoor bekend in Lansingerland. Flora doceert Europees recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en daarmee is zij één van de weinigen op de lijst die ook echt weet hoe “Brussel” werkt en hoe het spel gespeeld moet worden. Zij heeft zich gespecialiseerd in het vrije verkeer van mensen en goederen binnen de EU, internationale handel, immigratie en burgerrechten. Verder is zij heel goed thuis in dossiers als mededingingsrecht dat zorgt voor gelijke concurrentieverhoudingen en kwekersrechten wat voor onze tuinbouwsector van gigantisch belang is.

Flora is al een hele tijd actief binnen de PvdA. Vooral achter de schermen heeft zij zich op tal van terreinen voor de partij ingezet. Daarnaast staat zij op de tweede opvolgersplaats voor de Eerste Kamer. Flora Goudappel probeert via voorkeursstemmen een plaats in het Europees Parlement te realiseren. Zij heeft de steun van het bestuur van de PvdA Lansingerland. Haar posters zullen onze gemeentelijke aanplakborden gaan sieren. De eerste poster is op donderdag 24 april door Flora samen met onze afdelingssecretaris geplakt (zie foto).

Een werkbezoek op maandag 12 mei aan een aantal tuinbouwbedrijven met aansluitend een openbaar politiek café is momenteel in voorbereiding. Meer nieuws hierover binnenkort via ons weekverslag, Twitter en een aankondiging in de lokale media.

DSC00632

Flora Goudappel derde van links

RAADSVERGADERING

De raad nam afgelopen donderdagavond unaniem een motie aan waarin werd uitgesproken dat de voorwaarde Saldo Nul (niet meer geluidsoverlast dan de huidige verkeerssituatie oplevert) een resultaatverplichting inhoudt bij de aanleg van de A13/A16 en dat voor het realiseren van Saldo Nul het plan van de bewonersgroep Rodenrijs-West om de N471 ter hoogte van de kruising met de A13/A16 verdiept aan te leggen, belangrijk is en dat dit plan daarom zorgvuldig en zo spoedig mogelijk dient te worden onderzocht door het ministerie van I&M. Het college wordt gevraagd om deze motie snel onder de aandacht te brengen van de bestuurlijke afstemgroep (regio wethouders, Stadsregioprovincie en I&M), Rijkswaterstaat, gemeenteraad van Rotterdam en de minister I&M en het resultaat terug te koppelen naar de raad van Lansingerland. De raad nam deze motie unaniem aan. De passage met betrekking tot ‘Saldo Nul’ komt uit onze koker.

Wethouder de Paepe wordt nu geacht zich direct te wenden tot minister Schultz met de boodschap dat Lansingerland geen genoegen neemt met ‘Saldo Nul’ als ‘ambitie’. Er moet van de zijde van de minister I&M dus extra geld op tafel komen om er voor te zorgen dat het geluidsniveau dat de A13/A16 en omliggende infrastructuur niet hoger zal zijn dan het niveau dat de huidige N209 oplevert. Anders werkt de raad van Lansingerland niet meer mee aan de komst van de A13/A16. Dat is de consequentie van het aannemen van de motie.

De raad van Lansingerland zette ook definitief het licht op groen voor de bouw van de Westpolder 2 school. Zowel de Westpolder 2 als de Westpolder 3 school zullen nu worden gebouwd. Daarmee kan dit ingewikkelde, veel emoties opleverende bestuurlijke dossier eindelijk dicht. Applaus van verheugde ouders en leerkrachten viel de raad donderdagavond ten deel.

Veel plezier zullen CDA, CU, Leefbaar 3B en D66 niet beleefd hebben aan hun inbreng in commissie en raadsverband over de door het demissionaire college ingebrachte voorstel op het aankoopprogramma van gronden in 2014. In dit programma geeft het college een overzicht welke gronden er in het komende jaren ten behoeve van de ontwikkeling van verschillende projecten aangeschaft moeten worden. Vaak gaat het om kleine, ontbrekende stukjes grond, grondruil en het voldoen aan eerdere overeengekomen verplichtingen. De raad krijgt zo alles keurig op een presenteerblaadje voorgetoverd. Voor 2014 gaat het om 13 verwervingen. Tijdens de raadscommissievergadering van 14 dagen geleden gaven de aanstaande coalitiepartijen aan dit collegevoorstel van de agenda te willen halen. Zij vonden toen dat het nieuwe college zich hierover nog maar eens moest buigen om te bezien of alle voorgestelde verwervingen echt wel nodig zijn. Tot onze verrassing haalde de aanstaande coalitiepartijen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag compleet bakzeil. Zij gooiden het roer compleet om. Zij gingen akkoord met 12 van de door het demissionaire college voorgestelde verwervingen. Terecht want het goeddeels om ruil van grond en het nakomen van contractuele verplichtingen. Dat was 14 dagen geleden ook al bekend maar kennelijk had men toen de stukken nog niet goed gelezen.

De enige verwerving die de aanstaande coalitie nog ter discussie stelde was de verwerving van 330 m2 grond in Berkel centrum die nodig is om de ontwikkeling van de volgende fase van de uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel mogelijk te maken. Wethouder Van Dijk vertelde dat de gunning voor deze ontwikkeling inmiddels loopt en dat er in mei 2014 volstrekte helderheid zal zijn over wat er op deze plek gaat gebeuren. Inmiddels hebben zich al 10 gegadigden aangemeld. Kortom, dit gaat goed komen. Toch vond de aanstaande coalitie het nodig om een amendement in te dienen waarin de verwerving van deze 330m2 grond uit het aankoopprogramma wordt geschrapt omdat er bij hen toch twijfels zijn over nut en noodzaak van de uitbreiding van het centrum. Veel dossierkennis over het centrumplan bleek bij hen niet aanwezig, zo constateerde Gerard Bovens tijdens het debat. De aanstaande coalitie besefte aan het einde van het debat dat hun aannames ten aanzien van Berkel centrum feitelijk niet klopten. Zij kwamen met de schrik vrij door enerzijds vanwege gezichtsverlies wel hun amendement te handhaven maar anderzijds in dezelfde zin aan te geven dat zij tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van medio mei graag van de wethouder willen horen wat de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het centrum is. Gaat dit goed en volgens plan dan gaan zij alsnog akkoord met de verwerving van deze 330m2 grond. Zo zal natuurlijk geschieden!

18 april 2014 007

Dag Laan van Koot

EINDE VAN DE LAAN VAN KOOT

Vorige week donderdag hoorden wij dat een aannemer begonnen is met het bouw en woonrijp maken van Bedrijvenpark Oudeland, fase II. De oude Laan van Koot is nu afgesloten. Er is nu sprake van een omleidingsroute voor fietsers. Wij vroegen donderdagavond aan het college of de eeuwenoude Laan van Koot, de Lansingerlandse Via Appia nu gaat verdwijnen? Een korte toelichting. Reeds in 2008 speelde het mogelijk verdwijnen van de Laan van Koot. Op 16 april van dat jaar meldde het toenmalige college ons dat ook zij het zouden betreuren wanneer een belangrijk deel van de laan van Koot zou komen te vervallen. “Wij zullen nader onderzoek doen naar mogelijkheden om een evenwichtige balans te bereiken tussen de historische waarden in het gebied en een efficiënt verkavelingsplan”. Voorts: “Sinds ons besluit in december 2007 zijn er echter nieuwe ontwikkelingen in het stratenplan van Oudeland. Het zou kunnen zijn dat de Zeppelinstraat een iets andere ligging krijgt ten opzichte van het gedeelte van de Laan van Koot richting de Rodenrijseweg. Naar verwachting zal deze zomer het inrichtingsplan, waarin het definitieve stratenplan is opgenomen, voor besluitvorming worden voorgelegd. Om deze reden hebben wij besloten ons besluit van 18 december 2007 in te trekken in afwachting van het definitieve stratenplan. De aanwonenden zullen wij hiervan op de hoogte stellen”.

Sindsdien is het in de richting van de raad al 6 jaar compleet stil. Onze vraag is dus: gaat de Laan van Koot verdwijnen en zo ja, waarom heeft het college zich niet aan haar belofte van april 2008 gehouden.

Wethouder Marc van Dijk gaf als reactie aan dat de sloop van de Laan van Koot gebaseerd is op een raadsbesluit van 31 oktober 2013 waarin een krediet werd geregeld voor het stratenplan op Oudeland in verband met de komst van Sligro op dit bedrijventerrein. Hij verwees naar de tekening van het nieuwe stratenplan in de bijlagen bij dit besluit. Gerard Bovens vond deze gang van zaken nogal ‘sneaky’. Met geen woord werd er toen gerept over de toezegging in 2008, er werd geen overleg gevoerd met de historische vereniging Berkel en Rodenrijs. De rol van de portefeuillehouder historisch erfgoed kwam n de reactie van wethouder Van Dijk, die ook een passant in dit dossier is, bleef compleet stil. Zie voor de tekening van 31 oktober: oktober onder agendapunt 8f: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering-gemeenteraad_1309.html Deze tekening biedt ook met de kennis van nu nauwelijks inzicht. Wij vinden dat de raad toen niet goed is geïnformeerd over de gevolgen voor de Laan van Koot. Het college heeft zich duidelijk niet aan de eigen afspraken van 2008 gehouden. Helaas bleef het hierover afgelopen donderdag verder stil bij de overige fracties in de raad. Misschien zijn zij nu ook wakker, al dan niet geholpen door een boze, bezorgde achterban!

DSC00635

Naushad Boedhoe (midden) 25 jaar van de PvdA

DSC00634

Bevlogen wethouder Ruud Braak

AKKOORD MET DE BUITENSPORT OVER TARIEVEN?

De afgelopen jaren heeft wethouder Ruud Braak regelmatig met de Verenigde LansingerLanders (VLL) aan tafel gezeten om van mening te wisselen over de buitensport in onze gemeente. Deze gesprekken zijn bepaald niet zonder resultaat geweest. Zo is in 2012 het Beheerplan sportaccommodaties vast- gelegd, waardoor ook in deze financieel magere jaren het onderhoud en de vervanging van de sportvelden geborgd is. Meer recent is overeenstemming bereikt over de Sportnota Lansingerland 2014-2018 en over de Tarievennota Sportaccommodaties 2014-2018. Ook is er overeenstemming over de inhoud van de nieuwe gebruiksovereenkomsten. College en VLL blijven van mening verschillen over de verdeling van de kosten van sportbeoefening in onze gemeente. Sinds 2011 heeft de gemeenteraad door middel van een aantal financiële taakstellingen besloten om de bijdrage van de gebruikers aan de kosten van het realiseren en onderhouden van deze velden te verhogen. Dit wordt gerealiseerd door het verhogen van de huurvergoedingen. Maar er is nu licht aan het einde van deze lange tunnel.

Want afgelopen maand deed wethouder Ruud Braak aan de VLL het volgende eindbod:

a. de vastgestelde stijging van de tarieven voor het gebruik van buitensportaccommodaties per 1 januari 2013 (ten opzichte van 2012) wordt gehalveerd;

b. voor de jaren 2014 en verder sluiten wij aan bij het niveau van tariefsverhoging zoals vastgelegd in de Tarievennota Sportaccommodaties 2014-2018 (3% + inflatiecorrectie o.b.v. het CPI);

c. de VLL en de individuele sportverenigingen zien af van verdere juridische procedures over de gehanteerde huurtarieven, zowel over de afgelopen jaren als de toekomst voor zover voldaan wordt aan de uitgangspunten zoals genoemd onder punt b;

d. de sportverenigingen zeggen toe de nieuwe huurovereenkomsten te ondertekenen met als ingangsdatum 1 september 2014. Een onderdeel hiervan is het hanteren van de in het beheerplan vastgelegde kaders m.b.t. zelfwerkzaamheid (Cat I);

e. de beoogde renovatie van de sportvelden van Soccer Boys, CVV en Orioles vinden doorgang zoals gepland, zodra de betreffende vereniging de nieuwe huurovereenkomsten getekend hebben.

Het eindaanbod van wethouder Ruud Braak zal medio mei 2014 aan de raad voor akkoord worden voorgelegd. Gaan de raad en uiteraard ook de VLL met dit aanbod akkoord dan is de hele Lansingerlandse sportsector politiek bestuurlijk gezien klaar om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Opnieuw een prachtige prestatie van onze wethouder Ruud Braak!

DSC00626

Waterspeeltuin in de Tuinen Bleiswijk

TOT SLOT

Het ziet er nu naar uit dat het nieuwe college pas begin juni 2014 geïnstalleerd zal gaan worden. Dat betekent dat het demissionaire college de jaarrekening 2013 nog zal afhandelen en nog ook de Kadernota 2014 zal gaan uitbrengen. Deze Kadernota 2014 zal zicht moeten bieden op de exacte financiële situatie waarin onze gemeente zich momenteel bevindt en ook duiding moeten geven over de oplossingsrichtingen. Het starten van de artikel 12 procedure ligt op basis van wat wij nu weten natuurlijk het meest voor de hand. Maar wie weet, komt het demissionaire college nog met nieuwe, verassende inzichten. Wil de nieuwe coalitie vervolgens een andere koers dan in de Kadernota 2014 wordt voorgesteld dan zal het de Kadernota 2014 moeten amenderen. Gebeurt dit niet of maar beperkt dan drukt het demissionaire college alsnog een stevig stempel op het in 2015 te voeren beleid.

De coalitieonderhandelaars willen het concept coalitieakkoord voor commentaar voorleggen aan de inwoners en maatschappelijke organisaties. Het ligt voor de hand dat zij dit concept akkoord via een openbaar debat ook voorleggen aan de andere politieke partijen in Lansingerland. Er uiteraard van uitgaande dat de aanstaande coalitiepartijen een zo groot mogelijk politiek draagvlak willen verwerven op het geheel of op delen van hun akkoord. De politieke partijen in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp gaven al het goede voorbeeld. Dan is het natuurlijk wel handig wanneer het een concept coalitieakkoord op hoofdlijnen betreft. Anders wordt het al dan niet ‘tekenen bij het kruisje’. Dat werkt niet. Enige voorbereidende afstemming over de wederzijdse wensen hierover tussen coalitie en oppositiepartijen lijkt ons wel handig. Daar staan wij open voor. Zie ook: www.telstar-online.nl/mobile/nieuws/actueel/nieuw-college-kan-nog-weken-duren/2/74599

Het citaat van deze week gaat over het downloadverbod dat de gemoederen in de Tweede Kamer de afgelopen week stevig bezig hield. www.nu.nl : PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug vroeg het debat aan nadat staatssecretaris Teeven min of meer via de media het downloadverbod afkondigde. “Ik moest als Kamerlid in het nieuws lezen over deze nieuwe maatregel”, reageert Oosenbrug tegenover NU.nl. “Daarom is er zowel voor Kamerleden als voor burgers veel onduidelijk over de gevolgen van dit verbod.” Oosenbrug wil liever vroeger dan later in debat met staatssecretaris Teeven, onder meer om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van de het downloadverbod voor de thuiskopieheffing. “Ik kreeg na het nieuws over het downloadverbod veel berichten van consumenten die zich afvroegen of de thuiskopieheffing nu lager zou worden of zou verdwijnen.”

Het PvdA-Kamerlid pleit net als Verhoeven van D66 voor een groter legaal aanbod voor, en een aanpak van de grote illegale aanbieders waarbij de consument met rust gelaten wordt.  “Het bewaken van de internetvrijheid staat daarbij voorop”, zegt Oosenbrug. “Ik ben een beetje allergisch voor verboden, we kunnen dit beter op een constructieve manier aanpakken. Online is een steeds belangrijker onderwerp, het mag niet zo zijn dat we pas over tien jaar wakker worden wat internet betreft’.

Volgende week is het mei vakantie en verschijnt er dus geen weekverslag. Weekverslag 16 verschijnt dus pas op vrijdag 9 mei!

Tot over 14 dagen!

Fractie PvdA Lansingerland, 25 april 2014

DSC00627

De Tuinen Bleiswijk

DSC00616