24 maart 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 21 – 25 MAART 2016

Dit elfde weekverslag in 2016, aflevering 386 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van een triest incident bij de Berkelse Moskee, van het opstellen van een amendement dat het collegevoorstel met betrekking tot het Mobiliteitsplan grondig moet gaan verbouwen en van de voorbereiding op het debat over ‘Code oranje in het sociale domein’.

PVDA WIL GRONDIGE VERBOUWING VAN HET MOBILILITITSPLAN BERKEL

Donderdag 31 maart 2016 neemt de Raad van Lansingerland waarschijnlijk een besluit over het Mobiliteitsplan Berkel. Daar is de afgelopen jaren veel te doen over geweest. Tijdens de recente raadscommissie Ruimte zette PvdA woordvoerder Sam de Groot onze bezwaren en oplossingen nog eens goed op een rijtje. Zijn eindconclusie: “Waarom lossen we de échte problemen niet op?” De krant ‘Hart van Holland’ oordeelde deze week hard: “Oppositie schiet Mobiliteitsplan Berkel finaal aan flarden”. Zie weekverslag 10: https://lansingerland.pvda.nl/2016/03/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-maart-2016/ De fractie van de PvdA Lansingerland zal tijdens dit raadsdebat een amendement indienen dat op belangrijke punten afwijkt van het raadsvoorstel van het college. Zo wil de PvdA-fractie de problematische verkeerssituatie in Berkel centrum en in de Berkelse Westpolder centraal zetten, de Berkelse Herenstraat en het aangrenzende parkeerterrein volledig autovrij maken, veel meer aandacht besteden aan de (fiets)verkeersveiligheid, de bewegwijzering naar het Berkelse winkelcentrum sterk verbeteren en de Noordeindseweg tussen de Planetenweg en de Wilgenlaan niet voor autoverkeer in noordelijke richting openstellen. De gemeentelijke verkeersanalyses geven daartoe immers geen directe aanleiding toe. Feitelijk is het enige overgebleven argument daarvoor de belofte die de huidige coalitie Leefbaar 3B, CDA, D66 en CU ter zake in hun coalitieakkoord 2014 hebben vastgelegd.

Parkeerterrein Herenstraat autovrij?

Parkeerterrein Herenstraat autovrij?

De PvdA fractie gaat op donderdag 31 maart het volgende amendement inbrengen:

De raad van de gemeente Lansingerland;

 Overwegende dat

de verbetering van de verkeersstructuur in Berkel om maatregelen vraagt waarin met name de regeling van de verkeerstromen in Berkel centrum, in de Berkelse Meerpolder (Naardermeerstraat/Markermeerstraat) en in de Berkelse Westpolder centraal staan.

extra maatregelen noodzakelijk zijn om de (fiets)verkeersveiligheid te vergroten.

met de voorgestelde maatregelen een evenredige en veilige verdeling van het verkeer wordt gecreëerd, waarbij de verkeersintensiteiten passen bij de vormgeving van de wegen en straten.

De belangrijkste knelpunten in de verkeersstructuur en (fiets)veiligheid worden weggenomen

Gelet op

de verkeersanalyses in het concept-Mobiliteitsplan Berkel en de resultaten van de door de raadscommissie Ruimte hierover gehouden hoorzitting

Besluit:

Op basis van de Herziening van het Mobiliteitsplan Berkel de volgende besluiten te nemen:

 1. Het huidige parkeerplein bij de Herenstraat volledig op te heffen en dit plein via herontwikkeling een nieuw & bruisend leven in te blazen als voetgangers & fietsers gebied.
 2. De Herenstraat tussen de Laan van Romen en de Nieuwstraat volledig af te sluiten voor autoverkeer en dit gebied in samenhang met aangrenzende huidige parkeerplein om te vormen tot één bruisend voetgangers- en fietsersgebied.
 3. Bij de ontwikkeling van de westzijde van het centrum in te zetten op een meer evenwichtige verkeersbelasting tussen de oost- en westzijde van het centrum.
 4. Het opstellen van een plan om de bewegwijzering (ook voor fietsers) richting centrum en andere belangrijke plekken in en om Berkel centrum met spoed te verbeteren.
 5. De bereikbaarheid van Berkel centrum aan te pakken door het direct starten van de planvorming met betrekking tot de toekomstige herontwikkeling van de locatie Hergerborch, waardoor de huidige inrichting van de Raadhuislaan en Molenwerfstraat geoptimaliseerd kan worden.
 6. Het Berkelsedijkje noord (Berkelseweg tussen Ds. van Koetsveldstraat en Oostersingel) af te sluiten voor fietsers en voetgangers nadat er een alternatieve fietsroute tot stand gekomen is.
 7. Geen initiatief te nemen voor het doortrekken van het Berkelsedijkje (tussen Raadhuislaan en Ds. van Koetsveldstraat) als autoverbinding.
 8. Opstellen van een Verkeersplan Berkel Westpolder om te voorkomen dat het verkeer in deze snel groeiende Berkelse wijk volledig vastloopt (meer ontsluitingswegen).
 9. Het in het kader van het komende plan Fiets Veilig realiseren van veilige oversteekplaatsen voor fietsers bij de N-wegen, in het bijzonder het aanleggen van de eerder beoogde fietstunnel bij de kruising Oudelandselaan, Klapwijkseweg voor schoolgaande en sportende kinderen en overig fietsverkeer van en naar het centrum.
 10. Rekening te houden bij de aanleg van fietspaden en het plan Fiets-Veilig met een grote toename van de E-bikes.
 11. Het aanpakken van het te hard rijden op gebiedsontsluitingswegen zoals bijvoorbeeld de Oostersingel & Planetenweg (bijvoorbeeld oversteeklichten, verkeer remmende maatregelen, 30 km zones)
 12. De Noordeindseweg tussen de Herenstraat en de rotonde Oostmeerlaan wel in te richten als erftoegangsweg (snelheid is 30 km/h) en de verkeersveiligheidssituatie op het kruispunt Noordeindseweg – Krugerlaan – Oudelandselaan te verbeteren.
 13. Het in overleg met de buurtbewoners opstellen van een plan dat de huidige onveilige situatie in de Markermeerstraat en Naardermeerstraat in Berkel Noord/Meerpolder sterk verbetert (bijvoorbeeld door verbreding van de Naardermeerstraat en geen vrachtverkeer in de Markermeerstraat).
 14. De Noordeindseweg in noordelijke richting niet open te stellen en deze niet aan te sluiten op/bij de rotonde met de Oostmeerlaan.
 15. Aan de raad bij de Kadernota 2016 & 2017 een concreet voortschrijdend meerjareninvesterings- en uitvoeringsprogramma voor te leggen m.b.t. het hiervoor genoemde maatregelenpakket.

De PvdA fractie is benieuwd naar de reacties van de andere fracties in de raad. Het belooft op 31 maart een spannend debat te worden!

Herenstraat Berkel autovrij?

Herenstraat Berkel autovrij?

RAAD SPREEKT AFSCHUW UIT OVER MOSKEE INCIDENT

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks in de raad van Lansingerland hebben afgelopen zondag met afschuw kennisgenomen van het bericht dat iemand een varkenskop heeft neergelegd op het terrein van de Moskeevereniging el Fath ICCL in Berkel centrum. Deze fracties wijzen deze uiting van haat ten opzichte van de Moslimgemeenschap in onze gemeente met kracht af. Samen bouwen wij in Lansingerland aan een sterke, vrije en betrokken samenleving waarin voor iedereen ongeacht geloof en afkomst een warme en veilige plek moet bestaan.  De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks wensen het bestuur en alle leden van de Moskeevereniging el Fath ICCL heel veel sterkte toe.

Nieuwe Laan van Mathenesse verbindt N470 met N209

Nieuwe Laan van Mathenesse verbindt N470 met N209

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

Nieuwe Laan van Mathenesse verbindt N470 met N209

Nieuwe Laan van Mathenesse verbindt N470 met N209

COLLEGE INFORMEERDE DE RAAD SLECHT OVER TOEKOMST HERGERBORCH

Weekblad De Heraut citeerde deze week uitvoerig de woordvoerders van ChristenUnie, D66, GroenLinks en WIJ Lansingerland die tijdens de laatste commissievergadering Samenleving hun boosheid uitten over het feit dat een meerderheid in de raad vond dat deze raadscommissie eerst een extra beeldvormende ronde moest inlassen voordat het raadsvoorstel over de opvang en huisvesting (waaronder Hergerborch) van statushouders op de agenda van de raad kon worden gezet. Dat levert een oponthoud van twee maanden op. Boze raadsleden van deze fracties spraken van ‘Lef of Laf”, ‘Wat de Syriërs zouden vinden van het ordevoorstel om het debat uit te stellen’ en dat ‘er in de media al maandenlang sprake is van beeldvorming’. De vraag is of deze fracties doorhadden wat de gevolgen geweest zouden zijn wanneer het ordevoorstel om tot uitstel te komen niet door de raad was aangenomen. Dan zou het maar zo geweest kunnen zijn dat een meerderheid van de raad (CDA, Leefbaar 3B en VVD) eind maart tégen het voorstel om Hergerborch in te zetten als huisvesting voor alleenstaande statushouders, had gestemd. Die kans was groot omdat deze fracties vonden dat niet helder was wat het maatschappelijk draagvlak voor deze optie is en hoe de maatschappelijke opvang, begeleiding in Hergerborch precies geregeld zal gaan worden. Zij barstten nog van de vragen. Het ordedebat was hun politieke ‘way-out’. Het is ons een raadsel waarom Leefbaar 3B en CDA dit niet in coalitieverband hebben kortgesloten want het debat in commissieverband was nou niet direct een toonbeeld van “samen aan de slag” en doortastend bestuur. De rol van wethouder Van Tatenhove in dit dossier is ons een raadsel. Van bestuurlijke regievoering was geen sprake. Kortom, al die boze raadsleden hadden vorige week donderdagavond in de raadscommissie beter eerst even koppen kunnen tellen. Daar hadden die arme Syriërs meer aan gehad.

In ons weekverslag 11 in 2015 ( https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-maart-2015/ ) berichtten wij voor de eerste keer over de toekomstplannen voor de locatie Hergerborch in Berkel. Dat was naar aanleiding van een B&W besluit van maart 2015 dat als volgt luidde: https://extranet.lansingerland.nl/document.php?m=2&fileid=165457&f=f7a1905fb7e3d99055c69ae4008e1788&attachment=0&c=66565 Daarover volgde toen echter geen brief aan de Raad. Volgens het college zijn de omwonenden op 10 april 2015 persoonlijk via een brief over deze plannen geïnformeerd. “Diverse publicaties in de lokale media hebben ook melding gemaakt over het idee”. Op 24 november 2015 (zie ons weekverslag van 27.11.2015: https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-november-2015/ ) is er vervolgens een presentatie van ambtelijke zijde geweest voor de raadscommissie Samenleving, een presentatie die op 1 maart 2016 nog eens werd geactualiseerd. Van collegezijde zélf werd in de periode maart 2015-maart 2016 geen enkele brief of discussiestuk hierover aan de raad gepresenteerd. Behalve een reactie op schriftelijke vragen van Leefbaar 3B en het recente raadsvoorstel dat nu de BOB-procedure ingaat en eind mei 2016 moet leiden tot definitieve besluitvorming. We moesten het dus vooral van de media hebben en onze eigen bronnen. Het tijdig en adequaat informeren van de raad is nog steeds niet het sterkste punt van wethouder Van Tatenhove. Het is dus niet zo gek dat menig fractie vindt dat het dossier Hergerborch nog niet compleet genoeg is voor raadsbehandeling en een extra BOB-slag behoeft.

Rottemeren

Rottemeren

EN VERDER

Het college van Lansingerland zal onze wens voor vroege nachtvervoer in het weekend op de Metro E lijn inbrengen in de komende gemeentelijke reactie op het nieuwe openbaarvervoersplan. Daar zijn wij heel blij mee! De PvdA fractie strijdt al sinds begin 2014 voor Metro E vervoer in het weekend tussen 24.00 uur en 01.30 uur. De laatste Metro E vertrekt nu even na de klok van 24.0 uur vanaf Rotterdam Centraal. Een beetje erg vroeg voor al onze inwoners die na bezoek aan een voorstelling nog even een drankje in de stad willen drinken en geen zin hebben op de nachtbussen te wachten die pas uren later vertrekken.

Rottemeren

Rottemeren

De raadscommissie Samenleving zal zich op donderdag 7 april buigen over de gedachtewisseling “Code oranje in het sociale domein”. Petra Verhoef zal die dan aan de orde stellen. De tekst van het document dat de basis vormt van deze politieke gedachtewisseling zal in het volgende weekverslag 12 gepubliceerd worden.

Rottemeren

Rottemeren

Agenda punt 8c van de komende raadsvergadering van 31 maart toont de verantwoording vd besteding van het PvdA fractiebudget in 2015:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=e66e90c3-ae9b-4420-b693-b5cfb46c9367&FoundIDs=&year=2016

Bouwen in de Westpolder bij de Oudelandselaan

Bouwen in de Westpolder bij de Oudelandselaan

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-maart-2015/ In die week praatte Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug de algemene ledenvergadering van de PvdA bij over hoe de Kamerfractie aan keek tegen de uitslag van de provinciale staten verkiezingen in maart 2015 en nam de publiciteitscampagne voor de start van het Ombudsteam een aanvang.

Volgende week dinsdagavond is er weer fractieoverleg, woensdagavond is de maandelijkse presentatieavond en donderdag is er de maandelijkse raadsvergadering. Voor de agenda’s zie: http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van woensdag 23 maart, een dag na het verschrikkelijke incident in Brussel. Arnon Grunberg zegt in zijn rubriek op de voorpagina: “Kort na de aanslagen in Brussel liet de heer Wilders via Twitter weten dat de grenzen moesten worden gesloten en hij koos voor ‘preventieve opsluiting’. Zoals Hamas en extreem-rechts in Israël elkaars stiekeme bondgenoten zijn, zo zijn terroristen en extreem-rechts, van de PVV tot de FN, elkaars geheime kameraden. Uiteindelijk streven zij het zelfde na: het einde van een vrije en open samenleving”.

Dat gaat nooit gebeuren! Prettige paasdagen!

PvdA fractie Lansingerland, 25 april 2016

Bouwen in de Westpolder bij de Oudelandselaan

Bouwen in de Westpolder bij de Oudelandselaan

Bouwen in de Westpolder bij de Oudelandselaan

Bouwen in de Westpolder bij de Oudelandselaan

Nesselanden, de overburen van Bleiswijk

Nesselanden, de overburen van Bleiswijk

Nesselanden, de overburen van Bleiswijk

Nesselanden, de overburen van Bleiswijk