25 november 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 21 – 25 NOVEMBER 2016

Dit zevenendertigste weekverslag in 2016, aflevering 412 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad een besluit nam over de aankoop van gronden in de Berkelse Westpolder, onze fractie de werkplanning voor 2017 op een rijtje zette en het politieke nieuws opnieuw schaars was. De foto’s tonen het centrum van Bergschenhoek op een grijze maandagmorgen.

 RAADSLEDEN IN GESPREK MET INWONERS OVER KUNST & CULTUUR

Hoe kijken inwoners Lansingerland tegen kunst en cultuur aan? Wat willen zij de gemeenteraad meegeven in de besluitvorming over kunst en cultuur? De raadsleden willen dat graag weten, en daarom gaan zij zaterdag 26 november de straat op. Ook wordt het burgerpanel van de gemeente bevraagd.

Op zaterdag 26 november brengen raadsleden een bezoek van ongeveer 1,5 uur per dorpskern (Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek). Daar gaan zij op een strategische plek in het centrum staan. De lokale muziekverenigingen zorgen voor een muzikale omlijsting. Ter afsluiting van de dag bezoekt een delegatie van de gemeenteraad Jay’s Place, waar de lokale politici in gesprek gaan met leerlingen die daar muziekles volgen.

Het straat-programma op zaterdag 26 november is als volgt: 9.00-10.30 uur Berkel Centrum, Westerwater, 11.00-12.30 uur Kranenburgplein, 13.00-14.30 uur, Bergschenhoek De Vlashoeck. Muzikale omlijsting van Helicon (Berkel), Crescendo (Bleiswijk) en Concordia (Bergschenhoek).

Inwoners die graag hun mening over kunst en cultuur willen meegeven, zijn natuurlijk hartelijk welkom op deze dag. De opgehaalde meningen en ideeën gebruiken de gemeenteraadsleden om zich een beeld te vormen over het cultuurbeleid, waarover begin 2017 een besluit wordt genomen. Natuurlijk is ook de PvdA fractie de hele dag van de partij!

Op 15 september 2016 besprak de raadscommissie Samenleving de door het college uitgebrachte nota Kunst & Cultuur. Het verhaal van Petra Verhoef hierover is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-september-2016/ De kern van haar verhaal: “Kunst ontbreekt in de notitie, in het bijzonder kunst in de buitenruimte. Kunst moet ook serieus worden meegenomen, want het heeft een maatschappelijke functie, het daagt mensen uit en verbindt. Denk maar aan de talloze vormen van kunst in Rotterdam die na de oorlog de lege ruimtes invulden en letterlijk en figuurlijk samenhang maakten tussen de wijken en mensen. In Bleiswijk en Berkel is er nauwelijks kunst in de buitenruimte, in Bergschenhoek een beetje. Dit moet anders en wij doen meteen een suggestie: laat de Gemeente Lansingerland vragen of het uit het Depot van de gemeente Rotterdam ‘buitenkunst’ mag lenen, in ruil voor onderhouden en organiseren van tours”.

dsc08007

WAT STAAT ER IN 2017 OP DE PVDA ACTIELIJST?

In juli van dit jaar publiceerden wij onze actielijst voor de tweede helft van 2016. Hier volgt een actualisering van dit overzicht: Wat staat er voor ons in 2017 nog op het programma?

 1. Betaalbaar (veel meer sociaal bereikbare huurwoningen) & heel veel bouwen op weg naar 2021. Dan moet Lansingerland klaar met bouwen zijn exclusief Wilderszijde. Visieontwikkeling over bouwen op Wilderszijde. Rond 2025 telt Lansingerland 70.000 inwoners.;
 2. Integrale visienota van het college op de toekomst van het Onderwijs;
 3. Uitvoeringsprogramma Realistisch Duurzaam (windmolens & betrokkenheid gemeente) en voltooiing van onze groengebieden (Vlinderstrik). Noodzaak van heldere doelstellingen ontbreekt nog steeds!;
 4. Versterken van openbaar vervoer (inclusief de terugkomst van de ZoRo-bushalte Bonfut), economie, bloeiende winkelcentra, werkgelegenheid & innovatie & Greenport in Lansingerland & Metropoolregio;
 5. Secure & brede belangenafweging met betrekking tot de uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport;
 6. Uitbreiding P+R’s en bewaakte fietsenstallingen bij de metrostations;
 7. Komst van vroege nachtvervoer via metro’s in het weekend;
 8. Bushalte Bonfut/Wildersekade in Rotterdam moet snel terug;
 9. Start station en transferium Bleizo in december 2018 en studie naar metro/tram verbinding station Rodenrijs-Bleizo;
 10. Transformatieproces sociaal domein (armoedebeleid veel hoger op de agenda);
 11. Meer kunst & cultuur, ook in de buitenruimten;
 12. Evaluatie opvang, huisvesting & werk voor asielgerechtigden;
 13. Burgerparticipatie behoeft nieuwe impuls met een meer sturende & regie-voerende rol van het college;
 14. Minder angstig & meer doortastend college;
 15. Inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking (‘Vanzelfsprekend samen’)
 16. PvdA top-10 verkeersveiligheid uitvoeren. Zie weekverslag 24: https://lansingerland.pvda.nl/2016/07/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-juli-2016/
 17. OZB moet snel omlaag van 120% naar 110%. Minder bezuinigen op openbaar groenonderhoud;
 18. Snel glasvezel internet op bedrijventerreinen & tuinbouwlocaties;
 19. Bleiswijk & Bergschenhoek winkelcentra moeten écht gaan bruisen! (inclusief versterking van relatie met Rottemeren gebied);
 20. Campagnes & Leergang ten behoeve van verkiezingen maart 2017 & maart 2018;

Andere zaken die in de Raad in 2017 nog aan bod komen zijn de nieuwe Omgevingswet, de Toekomstvisie op Lansingerland 2040, de nota Fietsveiligheid, de Transformatie in het sociaal domein inclusief prioriteiten-programma’s, het OV-Vervoersplan 2017 en een nieuwe Economische visie op onze gemeente. De bestuurlijke planning van het college voor 2017 ziet er vooralsnog maar beperkt uit. Kennelijk zijn college & coalitie inmiddels al uitgeregeerd!

dsc08006

VUURWERKOVERLAST & VUURWERKVRIJE ZONES

Tijdens het debat over de gemeentebegroting 2017 kwam de fractie van GroenLinks met een motie om ook in Lansingerland een Meldpunt Vuurwerkoverlast in te stellen. De motie verzocht het college om zo’n meldpunt in te stellen of aan te sluiten bij een bestaand meldpunt voor de periode rond oud en nieuw en de resultaten met de raad te delen. Voorts vroeg de motie om het beleid ten aanzien van vuurwerkvrije zones uit te werken. Een prima motie die een meerderheid van de raad kreeg. Alleen de fracties van Leefbaar 3B, VVD en Partij Neeleman stemden tegen. Wat op zich wonderlijk was want met name Leefbaar 3B en VVD zijn erg tegen overlast en zeer voor handhaven. Kennelijk is de ene vorm van overlast de andere niet!

De PvdA-fractie vindt het een goed idee om de mogelijkheid om ook in Lansingerland vuurwerkvrije zones in te stellen een goed idee. Het AD van afgelopen zaterdag schetste de dilemma’s waar gemeenten voor staan. Vuurwerkvrije zones zijn voor politie en toezichthouders lastig te handhaven. Juist in de periode tussen oud & nieuw hebben zij het heel druk met andere prioriteiten. Wel geven gemeenten (Leiden, Dordrecht, Den Haag, Tilburg) aan dat het instellen van deze zones vooral een preventieve werking hebben: “Wat in bijvoorbeeld Leiden, Dordrecht en Den Haag al onbedoeld zo werkt (geen gerichte handhaving, wel minder overlast) wordt in Tilburg officieel: we verbieden niet, we vragen het netjes. Met borden, is de bedoeling: ‘hier liever niet”. “We weten niet of het werkt, we hebben geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, het is gut feeling, zegt projectleider Berry Simons van de gemeente Tilburg. Een poging om zo de overlast verder terug te dringen. Omdat handhaven gewoon niet kan. En bovendien: als je net één meter buiten een vuurwerkvrije zone vuurwerk afsteekt, ben je niet in overtreding, maar heeft dat bejaardenhuis er nog steeds last van, hoor”. Het AD vraagt zich af of de toekomst dus zit in vrijwillige vuurwerkvrije zones. Misschien is het binnenkort zelfs de enige, juridisch acceptabele optie. Op heterdaad betrappen bij het veroorzaken van vuurwerkoverlast blijkt in de praktijk trouwens heel moeilijk. Volgens het AD was de opbrengst van speciale vuurwerk-microfoons in een aantal grote steden tijdens het afgelopen oud & nieuw welgeteld één heterdaad-bekeuring in Nederland (in Rotterdam).

Misschien kan het college voor de uitwerking van de GroenLinks motie snel te rade gaan bij gemeenten als Tilburg die al langer met deze materie worstelen. De PvdA fractie lijkt het een prima idee om in Lansingerland te gaan starten met ‘vrijwillige vuurwerkvrije zones’. Uiteraard ingebed in goede gemeentelijke voorlichtingscampagnes. Om volgend jaar eens te evalueren of deze aanpak in combinatie met het in te stellen Meldpunt werkt.

dsc07998

RAADSVERGADERING 24 NOVEMBER OVER GRONDAANKOOP WESTPOLDER & NAJAARSNOTA 2016

In weekverslag 35 berichtten wij dat de PvdA-fractie blij is met het voorstel van wethouder Albert Abee om grond in de Berkelse Westpolder aan te kopen van één van de beide (met de gemeente samenwerkende) projectontwikkelaars die in de Westpolder actief zijn. Met deze aankoop is een bedrag van bijna 14 miljoen euro gemoeid tegen een voordelige m2 prijs. De projectontwikkelaar verkoopt voor een bijna 3 miljoen lagere prijs dan in zijn eigen boeken staat. Deze aankoop moet er voor gaan zorgen dat het tekort op de grondexploitatie voor de Westpolder terugloopt van 18 miljoen per 01.01.2016 naar 8.5 miljoen op 01.01.2017. Op 01.01.2013 was dit tekort nog liefst 43 miljoen. Met de aankoop van deze grond wordt de grondexploitatie Westpolder sluitend. Het nog resterende tekort wordt veroorzaakt door extra gemeentelijke investeringen in dit gebied (scholen & P+R voorzieningen die kostenverhogend werkten op de oorspronkelijke grondexploitatie). Voordeel is ook dat wethouder Abee dankzij deze aankoop meer grip gaat krijgen op het bouwtempo. Achterover hangende projectontwikkelaars zijn er niet meer bij. Bovendien is er nu eindelijk een dead line voor de bouwactiviteiten (2022 met een uitloop naar 2025).

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek, zoals wij al verwachtten na de oordeelsvormende raadscommissievergadering van 14 dagen geleden, dat een overgrote meerderheid van de raad (alleen Neeleman stemde tegen) het voorstel van wethouder Abee steunt. Nu volgt de nieuwbouw op Wilderszijde nog. De plannen daarvoor zijn in voorbereiding en komen in 2017 op de agenda. Over 10 jaar moet Lansingerland dan eindelijk compleet zijn. Een wat de PvdA-fractie betreft historisch besluit dat ongetwijfeld ook gaat doorwerken bij de aanpak van Wilderszijde.

De raad nam donderdagavond ook een besluit over de Najaarsnota 2016. Petra Verhoef zet onze door Sam de Groot tijdens het debat in de raadscommissie hierover ingebrachte punten (zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/11/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-november-2016/ ) nog eens op een rijtje:

 1. Net als in 2015, zijn er ook in 2016 weer grote overschotten in het Sociaal Domein, totaal meer dan 1 miljoen. Er waren minder uitgaven aan maatwerk begeleiding en dagbesteding, een lage verzilvering van de indicaties op PGB en een dalend gebruik van Huishoudelijke Ondersteuning. Hoe kan dat toch? De behoefte aan bijvoorbeeld Huishoudelijke Ondersteuning kan toch niet ineens drastisch zijn afgenomen? Het college wil nu onderzoek naar de oorzaken van de onderbesteding laten doen. Onderzoek…dat doet men graag, maar waarom altijd zo laat en zo ver af van de praktijk? Staat de gemeente nu echt zo dicht bij haar cliënten, zoals men graag beweert?
 2. De Najaarsnota werd gepresenteerd als een document waarin slechts enkele financiële correcties werden gedaan. Maar niets is minder waar. Er werd tussen de regels door wel degelijk allerlei nieuw beleid gemeld op gebied van sport, jeugd, WMO, Werk en inkomen en de Bonfut. Sam de Groot heeft dit al toegelicht.

Waar we in het bijzonder nog op willen terugkomen is het feit dat in het raadsvoorstel is opgenomen om 50.000 euro te investeren in een project om van de jeugd betrokken inwoners te maken. Dit is een snelle, directe uitvoering van de aangenomen motie bij de raadsvergadering over de Begroting. Wij steunden de motie, maar daarin werd het college niet direct opgeroepen om al weer geld in een extern onderzoek- en adviesbureau te pompen. Het ging om een breed communicatieplan. Het geld kan even zo goed worden besteed aan een extra jongerenwerker. Daarnaast steekt het ons dat dit niet is besproken bij het debat over de maatschappelijke agenda sociaal domein in de commissie Samenleving van 10 november. Daar hadden we gezamenlijk op basis van prioriteiten kunnen beslissen voor welke doelen we begrotingswijzigingen zouden willen toepassen. Daarom steunden wij een VVD amendement waarin het college werd opgedragen om, alvorens tot uitgaven over te gaan eerst te onderzoeken op welke wijze het ondersteuningsinstituut en expertisecentrum JSO het proces financieel kan ondersteunen.

Kortom, er wordt naar onze zin te veel financieel geritseld in deze Najaarsnota. Ritselen, terwijl het college tegelijkertijd te weinig inzicht heeft in oorzaken van onderbesteding in het Sociaal Domein en in het gebruik van sportsubsidies, en niet begrijpt waarom het aantal bijstandsgerechtigden sterker stijgt dan in buurgemeenten. Dat voelt helemaal niet goed. Wij stemden desondanks toch voor de najaarsnota omdat hij financieel technisch wel klopt. Beleidsinhoudelijk is het een heel stuk minder!

dsc08011

BIBLIOTHEEK TOCH WEG UIT BLEISWIJK CENTRUM?

De 3B-Krant van afgelopen week berichtte dat er op 1 december duidelijkheid komt of de bibliotheek in Bleiswijk verhuist naar ’t Web in de Nachtegaallaan. Die afspraak heeft de gemeente gemaakt met de Bibliotheek Oostland en de stichting Behoud ’t Web. Gezamenlijk gebruik heeft de voorkeur van de gemeente, zo berichtte de 3B-Krant. “Een verhuizing van de bibliotheek uit de Snip zou bijdragen aan een bruisend en levendig centrum voor cultuur & educatie in Bleiswijk. Insteek is dat de bibliotheek dan eigenaar wordt. Een aanpassing of verbouwing van ’t Web is voor de gemeente bespreekbaar. Er is opdracht gegeven om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Eind februari 2017 beslist de raad over de nieuwe cultuurvisie en de bijbehorende budgetten. Verhuist de bieb van de Dorpsstraat naar ’t Web, dan gaat de gemeente ook in gesprek met de overige huurders van de Snip”. Tot zover de 3B-Krant.

De PvdA-fractie heeft dit bericht met verbazing gelezen. Een tijdige informatiebrief van het college aan de raad kon er kennelijk niet vanaf. De actieve informatieplicht is een weekje met vakantie. Het politieke gevoel van het college ook. Leuk om als Museum Bleiswijk en Humanitas Lansingerland te mogen lezen dat de gemeente na overeenstemming over de toekomst van ’t Web ‘ook in gesprek gaat met de overige huurders van de Snip’. Die weten nog van niets, gelet op een boze oproep van het Bleiswijks Museum aan de inwoners om te voorkomen dat de Snip verkocht wordt. Wonderlijk dat er, zonder dat de raad het weet, gesproken wordt over bouwkundige aanpassingen. En wat gebeurt er met het gemeenteloket in de Snip? Wat betekent het verdwijnen van bibliotheek en museum voor de levendigheid van Bleiswijk centrum?

Twee weken geleden was er in de raad bij de begrotingsbehandeling 2017 een debat over de besluitvorming over de mogelijke verkoop van maatschappelijk vastgoed. Er lagen twee moties: de onze waarin het college opgedragen werd om het in eigendom van de gemeente Lansingerland zijnde maatschappelijk vastgoed De Snip, ’t Web en Pectoes in Bleiswijk niet te verkopen zonder een vooraf ter zake genomen raadsbesluit en één van Leefbaar 3B waarin het college gevraagd werd om de vastgoednota sociaal cultureel werk uit 2014 te actualiseren en tijdens de actualisering niet over te gaan tot verkoop van “De Snip”. De motie vraagt ook om deze actualisatie in de eerste helft van 2017 aan de raad ter advisering voor te leggen.

De motie van Leefbaar 3B werd door de raad overgenomen. De PvdA motie die veel verder gaat helaas niet. Wethouder Ankie van Tatenhove heeft van de fractie van Leefbaar 3B de ruimte gekregen om zonder raadsbesluit vooraf maatschappelijk vastgoed in Bleiswijk in de verkoop te zetten. Kwestie van de oude Vastgoed nota een beetje op pimpen en voor advies aan de raadscommissie voorleggen.

Wethouder Van Tatenhove fietst daar in de haar kenmerkende eigenzinnige stijl dwars doorheen. En de inwoners van Bleiswijk hebben het nakijken……

dsc08008

 PRACHTIGE WIILEM DREES LEZING

 Vorige week hield Kim Putters, directeur van het SCP de Willem Drees lezing met als titel: “Land tussen hoop en vrees: over het politiek en maatschappelijk vertrouwen van Nederlanders”. Onze correspondent Raymond Tans was er natuurlijk bij en stuurde ons de zeer lezenswaardige tekst: http://www.willemdrees.nl/wp-content/uploads/2016/11/Willem-Dreeslezing-2016-door-Kim-Putters.pdf Het verhaal van Putters benadrukt de noodzaak van een nieuw sociaal contract tussen overheid & inwoners. “Nederland is minder gepolariseerd dan de Verenigde Staten, maar ook wij zijn dringend toe aan een nieuwe onderlinge afspraak over hoe we willen samenleven. Maatschappelijk conflict en de stap buiten de democratische rechtsstaat zijn ook hier nooit ver weg. Dat vraagt ook iets van u, als onderdeel van politiek-bestuurlijk Nederland. Maak een keuze tussen een meer proactieve overheid of een meer reactieve rol. Ik pleit voor het eerste, want Noblesse Oblige. Schets een toekomstperspectief met een nieuw sociaal contract voor Nederland, dat onzekerheid wegneemt. Zendt niet alleen, maar luister en help. Kijk niet weg, neem verantwoordelijkheid. Dat overstijgt nu partijbelangen. We zijn vijf voor twaalf wel voorbij”, aldus Kim Putters.

dsc08009

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2015? Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-november-2015/ Het was toen de week waarin het college het voorstel aan de Veiligheidsregio en COA introk om voor 60 vluchtelingen noodopvang aan te bieden op Wilderszijde, de parkeerproblematiek in de wijk Rodenrijs West nog niet opgelost was en het college het plan presenteerde om samen met corporatie 3B-Wonen ook in 2016 voldoende sociaal bereikbare huurwoningen voor statushoudende vluchtelingen beschikbaar te hebben. Het was ook de week waarin bleek dat 2.6% van alle kinderen in Lansingerland opgroeien in armoede en de Metropoolregio weigerde om de bushalte bij de Bonfut weer in gebruik te nemen. Weinig nieuws onder de zon dus!

Volgende week maandagavond 28 november om 19.30 uur is er in Rehoboth Berkel een algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Lansingerland. Op de agenda onder meer een inleiding van prof. ir. Jouke Post, voorzitter commissie Cultureel erfgoed Lansingerland en een terugblik van Petra Verhoef en Sam de Groot op het recente debat over de Begroting 2017 in de raad. Onze ledenvergaderingen zijn openbaar. Dinsdag 29 november is er in het gemeentehuis een presentatieavond.

Het citaat van deze week komt uit de column van Tom-Jan Meeus in de NRC van zaterdag 19 november. Zijn verhaal heeft als titel: “Waarom de politisering van de journalistiek dichterbij komt’. Het citaat: “Ik kan nog de mildheid opbrengen voor de absurde overdrijvingen die Wilders zich eind deze week permitteerde: het is persoonlijk voor hem. Maar om van de ‘media’ nu te verwachten dat zij doordraven in de zoektocht naar boze burgers, is ervan uitgaan dat een ruime meerderheid van het land er niet meer toedoet. De economie draait sterk, de werkloosheid daalt, dankzij VVD en PvdA is de rijksbegroting op orde zodat er de volgende periode geld is voor investeringen en verbeteringen. En wie denkt dat dit fraaie resultaat van vier jaar redelijkheid geen enkele betekenis heeft, dreigt in alle rumoer te vergeten dat dit land al eeuwen overeind blijft dankzij diezelfde redelijkheid: dat redelijkheid, anders dan Wilderswoede, een oer -Hollandse vorm van vaderlandsliefde is.”

 Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 25 november 2016

dsc08032

dsc08028

dsc08035