25 september 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 21 – 25 SEPTEMBER 2015

Dit 29ste weekverslag in 2015, aflevering 363 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad van Lansingerland tegen onze zin besloot om met de definitieve besluitvorming over de inpassing van de A13/A16 te wachten op de raad van Rotterdam, woningcorporatie 3B-Wonen haar nieuwe koers voor de komende jaren presenteerde en Leon van Noort, fractievoorzitter van de VVD Lansingerland afscheid nam van de raad. Onze fractie heeft met Leon zowel als oppositiegenoot en als coalitiegenoot altijd een prima relatie gehad. Samen tekenden wij de plannen die eind 2013 en begin 2014 vorm gaven aan het financieel herstel van Lansingerland. Onze kijk op de wereld verschilde vaak fors maar ons gevoel voor de noodzaak van pragmatische politiek niet. Leon, het ga je heel goed als wethouder van het mooie Barendrecht! Kathy Arends is nu de nieuwe VVD fractievoorzitter. Heel veel succes, Kathy!

MEERDERHEID RAAD LANSINGERLAND WACHT OP RAAD ROTTERDAM

Na het debat in de raad van Rotterdam was de eerste gedachte van de PvdA Lansingerland: ‘Schrap de ingelaste raadsvergadering van maandag 21 september en wacht totdat de raad van Rotterdam een definitief besluit genomen heeft. Maar vergezel intussen als college wel wethouder Langenberg van Rotterdam op zijn tocht naar minister Schultz die kennelijk de bestuurlijke deur nog op een kier heeft staan’. Duidelijk is overigens dat zij niet met miljoenen extra zal gaan strooien. Waarmee wel is nog onduidelijk. Misschien wilde zij met haar voorzichtige uitspraak een bestuurscrisis in Rotterdam voorkomen. Dan was zij verder van huis met de besluitvorming rond de A13/A16.

Na een nachtje slapen kwamen wij vorige week vrijdag tot de conclusie dat onze eerste reactie wel eens heel slecht zou kunnen uitpakken voor Lansingerland. Helder was inmiddels dat de minister het Ontwerp Tracebesluit op 25 september tóch in procedure zal gaan brengen. Zij wacht niet op de besluitvorming door de raden van Rotterdam en Lansingerland over het inpassingspakket.

Lansingerland loopt volgens ons met het opschorten van de besluitvorming het grote risico dat al datgene wat in het Ontwerp Tracebesluit & Inpassingspakket al geregeld is en ook in politiek Lansingerland breed gedeeld wordt, opnieuw ter discussie komt te staan. Dat is heel riskant.

De PvdA fractie wilde afgelopen maandagavond tijdens de extra raadsvergadering dan ook voorstellen om akkoord gaan met het raadsvoorstel waarin het inpassingspakket is opgenomen. Dit betekent dat Lansingerland datgene wat nu geregeld is in het Ontwerp Tracebesluit en het inpassingspakket formeel veilig stelt. We zeggen dan als raad immers formeel “ja” tegen de minister die daar dan in de toekomst niet meer onderuit kan.

Ons “ja” moet wel stevig geclausuleerd worden via een paar in te dienen moties. Zo was ons plan. Een motie over de inzet van de mogelijke aanbestedingsvoordelen die ingezet worden ten behoeve van het aanbrengen van geluidsschermen langs de N209 ter hoogte van Wilderszijde en grondverwerving bij Park de Polder en ook een motie over de noodzaak van een hoog niveau aan burgerparticipatie via co-creatie door de gebiedstafels en I&M bij de uitvoering van de besluiten.

“Ja” zeggen tegen het voorstel wat er nu voorligt mits ingebed in een paar harde moties die aangeven wat er voor Lansingerland nog verder geregeld moet worden, lijkt de PvdA fractie een strategisch verstandiger aanpak dan nu de besluitvorming op te schorten. Dit signaal gaat zich tegen ons keren.

Ons voorstel om afgelopen maandagavond een inhoudelijk debat te voeren over het raadsvoorstel met betrekking tot het pakket inpassingsmaatregelen haalde het helaas niet. De PvdA kreeg alleen de steun van de VVD fractie (die ook precies weet hoe de Haagse politieke hazen lopen) en van de lokale fractie WIJ Lansingerland. Het was dus de oppositie die het college steunde. De overige partijen (CDA, Leefbaar 3B, D66, CU en GL) oordeelden dat er één lijn getrokken moest worden met de raadsmeerderheid in Rotterdam. Zij relativeerden het risico dat Lansingerland wel eens met lege(re) handen dan nu in het bestuurlijke vat zit, zou komen te staan wanneer Rotterdam zijn eigen Leefbaar Rotterdam zaakjes gaat regelen en de sympathie van de minister in de richting van Lansingerland opgedroogd zou zijn. Wethouder Fortuyn bleek een uitgesproken voorstander van een direct besluit en niet van uitstel. Maar hij zei met uitstel wel te kunnen leven. Dat is logisch want als hij dat niet had gekund, had hij direct moeten opstappen.

Toch gebeurde er nog iets wonderlijks. De coalitiepartijen in Lansingerland gaven op eigen initiatief aan wél te voelen voor het in de besluitvorming brengen van onze beide moties. Zij meenden dat deze moties de wethouder zouden kunnen helpen bij zijn gang naar minister Schultz. De motie co-creatie A13/A16 draagt het college op om met de minister van I&M overeen te komen dat co-creatie bij het aanlegproces dé vorm is waarop aan de noodzakelijke brede burgerparticipatie gestalte zal worden gegeven. De motie Aanbestedingsvoordeel A13/A16 draagt het college op om ervoor zorg te dragen dat eventuele aanbestedingsvoordelen geïnvesteerd worden in de optimale inpassing van de A13/A16 (met name t.a.v. Park de Polder & geluidsschermen langs de N209 ter hoogte van Wilderszijde). Beide moties kregen de grootst mogelijke meerderheid in de raad.

Het aannemen van beide moties losgemaakt van het raadsvoorstel waaraan zij oorspronkelijk door onze fractie gekoppeld waren, vinden wij natuurlijk prima. Feit is wel dat de raad, misschien zonder het zich te realiseren, daarmee wel een stevig voorschot nam op het slotdebat dat op 12 oktober na de besluitvorming in de raad van Rotterdam op 8 oktober zal worden gehouden. In feite ging het afgelopen maandagavond om uitstel bij gebrek aan politieke moed bij vooral de coalitiepartijen om de A13/A16 knoop eindelijk eens door te hakken, dit in combinatie met een schrikbarend gemis aan politieke ambachtelijkheid.

Dinsdag had RTV Rijnmond een opvallend radio-interview met minister Melanie Schultz over de vraag vanuit Rotterdam en Lansingerland om meer geld voor de inpassing van de A13/A16. Het is te beluisteren op: http://www.rijnmond.nl/nieuws/22-09-2015/schultz-gaat-door-met-verbindingsweg-a13a16 De conclusie van de minister is duidelijk: De beide gemeenteraden hebben de wethouders Pex Langenberg & Simon Fortuyn teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Volgens de minister kan praten altijd. “Ik ben altijd bereid om te praten, om te kijken of we dingen technisch of mooier kunnen inpassen, maar d’r is zeker geen zak met geld meer’. De beide gemeenten lopen het risico dat zij, wanneer zij niet vóór 31 oktober tot positieve besluitvorming van de regionale inpassingsplannen overgaan, ook het extra beschikbaar gestelde rijksbudget van 15 miljoen gaan verliezen. Bovendien zal de broodnodige bestuurlijke samenwerking compleet verziekt zijn. Van een ‘deur op de kier’ waarover wethouder Pex Langenberg vorige week donderdag in de Rotterdamse raad sprak was in dit interview geen sprake. Voor de microfoon van RTV Rijnmond gaf Langenberg afgelopen woensdag wel aan nog te zoeken naar een mogelijkheid om als stad nog een paar miljoen extra op tafel te leggen om de problemen bij het Ommoordseveld zo veel mogelijk in te pakken. Zie: ‘Rotterdam legt desnoods zelf geld bij voor A13/A16’ | RTV Rijnmond

Minister Melanie Schultz zette afgelopen dinsdagavond de deur voor co-creatie door het ministerie van I&M en de Gebiedstafels wél wagenwijd open via een Twitter-contact met Gerard Bovens. Op zijn vraag: Raad Lansingerland wil co-creatie door uw ministerie & bewoners m.b.t. concrete uitvoering A13/A16. Doet u mee?’) reageerde zij direct als volgt: ‘Participatie juist belangrijk, wel binnen budget en tijd :-)) En voor regionale inpassing is regio zelf in de lead’. Daar kunnen de beide wethouders dus wél mee verder.

Maandagavond 12 oktober om 20 uur is ingepland als het moment waarop de raad van Lansingerland een definitief besluit gaat nemen over het pakket inpassingsmaatregelen. De Raad van Rotterdam gaat dit op donderdag 8 oktober doen.

Hoefweg Bleiswijk

Hoefweg Bleiswijk

3B-WONEN WERKT AAN DE TOEKOMST

Maandagmiddag was er een door de Lansingerlandse woningcorporatie 3B-Wonen georganiseerde en goed bezochte bijeenkomst voor de maatschappelijke relaties van 3B-Wonen waarin van gedachte werd gewisseld over de toekomstplannen van deze corporatie. Gerard Bovens was er namens de PvdA fractie bij. “Passend en Dichtbij” heet de koers voor de periode 2016-2019. 3B-Wonen ziet een viertal belangrijke ontwikkelingen: van verzorgingsstaat naar participatie samenleving (langer zelfstandig wonen, wijkplannen, zelfbeheer in buurten en buurbemiddeling bij burenruzies), kleinere huishoudens, aantrekkende economie maar toch vele mensen in financiële nood en speciale aandacht voor het groeiende aantal vluchtelingen en urgente woningzoekers.

Nieuwe ontwikkelingen gaan hand in hand met nieuwe kaders zoals de nieuwe Woning & huisvestingswet en de gemeentelijke Woonvisie met de daaraan gekoppelde prestatieafspraken. Voor 3B-Wonen geldt de missie dat zij zorgt voor passend wonen voor met name mensen met een beperkt budget. De waarden van de organisatie zijn: ‘Betrouwbaar, betrokken en dichtbij”.

‘Passendheid’ is het sleutelwoord. Maar hoe dit begrip vorm te geven? Voor 3B-Wonen moet het woningaanbod passen bij de toekomstige woonbehoefte. Nu nog bestaat het bestand van ongeveer 4400 woningen uit 70% grondgebonden woningen en 30% appartementen. De samenstelling van de bevolking (meer kleine huishoudens) verandert snel dus een mismatch dreigt op termijn. Van belang is ook dat er passend wordt toegewezen en dat de organisatie past bij de nieuwe uitdagingen. Dat vraagt ook een goede samenwerking met vele maatschappelijke organisaties die in Lansingerland actief zijn. Er is al een uitstekende samenwerkingsstructuur ontstaan.

Ambities zijn er te over: er moet een betere match komen tussen vraag en aanbod (inclusief een betere begeleiding om doorstroming te bevorderen en een beter zicht op de vraag in de regionale en lokale woningmarkt), de woningen moeten betaalbaar blijven voor de doelgroep met een inkomen tot 30.000 euro, de slaagkans om een woning te krijgen moet voor de doelgroep minimaal gelijk blijven en de dienstverlening vanuit 3B-Wonen moet maatwerk zijn.

Feit is dat 3B-Wonen er de komende jaren een hele klus aan krijgt om de slaagkans op het krijgen van een passende woning minimaal op het zelfde niveau te houden dan nu. Ook anno 2015 is de situatie lang niet optimaal. De mutatiegraad per jaar is maar 5-6%. Dat is laag. Elders is die rond de 10%. Dus ongeveer 250 woningen komen er per jaar vrij. Voor de huisvesting van status houdende vluchtelingen werden er dit jaar door het rijk aanvankelijk 53 woningen gevraagd. Dit aantal is inmiddels bijgesteld tot 98 woningen. Voor 2016 is er een vraag naar 160 woningen. De wachttijd gaat dus oplopen. Voor 3B-Wonen is het noodzakelijk dat er meer woningen gaan komen. Nieuwbouw is problematisch want geld ontbreekt. Het is van groot belang dat de gemeente bij 3B-Wonen passende grondprijzen hanteert. Ook kan er gezocht worden naar onconventionele, tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor eenpersoonshuishoudens en kleine gezinnen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Over enige tijd praat de raad over de prestatieafspraken die de gemeente gaat maken met 3B-Wonen. Onze fractie zit daar bovenop. Zie onze eerdere verhalen op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/07/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juli-2015/

Wij begrepen van het bestuur van de Huurdersvereniging Lansingerland dat de samenwerking met 3B-Wonen en ook de gemeente over de prestatieafspraken goed verloopt. Zij hebben daarbij het instemmingsrecht. Voor hen is het vraagstuk van de aftopping heel belangrijk, net als een goede betrokkenheid bij de planvorming. De PvdA fractie heeft als enige politieke partij goede en frequente contacten met deze actieve huurdersvereniging. De Huurdersvereniging wil graag het gesprek aangaan met ook andere partijen. Hierbij dus een oproep!

Dorpsstraat Bleiswijk

Dorpsstraat Bleiswijk

TOT SLOT

Wat deden wij vorig jaar in deze week? Lees ons weekverslag van 26 september 2014 en ontdek hoe vaak dezelfde thema’s steeds weer terugkomen in onze verhalen: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-september-2014/

Graag herinneren wij u aan onze oproep om ruimhartig te doneren voor het Hospice Lansingerland Dictee. Dat kan door een bedrag over te maken op onze PvdA rekening NL 66 RABO 0396 3448 44 onder vermelding van Hospice Lansingerland dictee dat op donderdag 8 oktober gehouden wordt. Er is inmiddels al een mooi bedrag opgehaald maar dit mag nog veel groter worden! Onze penningmeester Marga van der Sar zal er voor zorgen dat het geld wordt overgemaakt. Namens de PvdA Lansingerland zal bestuurslid Loek Bergman deelnemen.

Aanstaande maandagavond is er weer fractieoverleg en dinsdag is er de maandelijkse presentatieavond. Woensdagmiddag gaat Gerard Bovens inspreken bij de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Ook dit Hoogheemraadschap dreigt de kwijtscheldingsregeling voor mensen met een laag inkomen stap voor stap te gaan afschaffen. Dat willen we natuurlijk voorkomen! Net als in Delfland. Onder het Hoogheemraadschap Schieland vallen onze kernen Bergschenhoek en Bleiswijk. Hierover later natuurlijk meer!

Zoals het er nu naar uitziet gaat de raadsvergadering van donderdag 1 oktober bij gebrek aan agendapunten niet door. Het is al weer enige tijd erg zuinigjes wat het college richting raad aan raadsvoorstellen produceert. Ook de oktober agenda laat opvallend weinig actie van college zijde zien. De productiviteit is matig te noemen. Gelukkig hebben ze het nog steeds wel fijn met elkaar. Vrijdagmiddag gaat Gerard Bovens met burgemeester Pieter van de Stadt op pad om hem een heel karakteristieke Lansingerlandse plek te tonen: de spectaculair gewijzigde omgeving rondom station Rodenrijs. Nog niet zo lang geleden een slaperig stationnetje en nu een dynamische plek midden in de Metropoolregio.

Het citaat van de week komt uit Binnenlandsbestuur: “Bijzondere inspreker bij Hoogheemraadschap Delfland” luidt de kop. “Vaak gebeurt het niet dat een bestuurder inspreekt op de vergadering van een ander bestuursorgaan. Maar donderdag is dat precies wat de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh bij het Hoogheemraadschap Delfland gaat doen. Hij wil de bestuurders overtuigen tegen het plan van het college te stemmen waarin kwijtschelding van zuiveringsrechten voor minima wordt afgeschaft”. Tijdens de Verenigde Vergadering van Delfland spraken de wethouders Rabin Baldewsingh (Den Haag, mede namens de gemeenten in Haaglanden) en Taco Kuiper (Zoetermeer, mede namens Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) afgelopen donderdag in. Wij hopen dat wij als PvdA Lansingerland fractie volgende week woensdag bij Schieland & Krimpenerwaard ook een steentje bij kunnen gaan dragen! Wordt vervolgd!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 25 september 2015

Eindredacteur van het PvdA Lansingerland weekverslag aan het werk

Eindredacteur van het PvdA Lansingerland weekverslag aan het werk

 

Oosteindseweg Bergschenhoek nieuwe stijl

Oosteindseweg Bergschenhoek nieuwe stijl

 

Hoefweg Bleiswijk

Hoefweg Bleiswijk

 

Hoefweg Bleiswijk

Hoefweg Bleiswijk

 

Waterspeelplaats De Tuinen Bleiswijk

Waterspeelplaats De Tuinen Bleiswijk

 

De Tuinen Bleiswijk

De Tuinen Bleiswijk