24 mei 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 22 – 24 MEI 2017

Dit zeventiende weekverslag in 2017, aflevering 433 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was een korte week vanwege Hemelvaartsdag en het is dus een evenzo kort weekverslag. Toch valt er nieuws te melden over de zojuist verschenen Kadernota 2017, over de aftrap voor het verkiezingsprogramma 2018-2022 door de leden van de PvdA Lansingerland en over de vragen die wij aan het college stelden over de lagere plaats van de gemeente Lansingerland op de Misdaadmeter 2017. De foto’s tonen het compleet kaal gemaaide deel van Wilderszijde en ook van het aangrenzende Park de Polder.

LANSINGERLAND & MISDAADMETER 2017

Op vrijdag 18 mei verscheen met AD Misdaadmeter 2017. In vergelijking met 2016 is Lansingerland gezakt van de 168ste naar de 141ste plaats in de landelijke rangorde. Lansingerland bevindt zich in de oranje zone. Buurgemeente Pijnacker-Nootdorp doet het beter. Deze gemeente staat op de 204de plaats en bevindt zich in de groene, veilige zone. Wat opvalt in de cijfers dat Lansingerland, als het om woninginbraak, autokraak en autodiefstal gaat, het gelukkig beter doet dan in 2016. Er is in 2017 sprake van meer gevallen van zakkenrollen, bedreiging, straatroof en (vooral) vernieling. Dit inspireerde de PvdA-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Hoe analyseert het college de resultaten van de AD Misdaadmeter 2016? Staan er wat het college betreft verrassende cijfers in?
  2. Heeft het college inzicht in de oorzaak waarom buurgemeente Pijnacker-Nootdorp in de Misdaadmeter 2016 aanzienlijk beter scoort dan Lansingerland?
  3. Welke concrete maatregelen wil het college, in overleg met alle partners op het veiligheidsdomein, gaan nemen om de cijfers voor 2018 te gaan verbeteren?

Medio juni 2017 weten wij het antwoord van het college op onze vragen. De PvdA-fractie is heel benieuwd wat de resultaten zijn van de analyse door het college van de Misdaadmeter 2017. Wordt vervolgd!

ZOMERSE KADERNOTA 2017

 Eind vorige week verscheen de Kadernota 2017. Deze nota biedt jaarlijks een doorkijkje op de financiële situatie van onze gemeente tijdens de komende vier jaren. Het financiële beeld ziet er goed uit. In de periode 2018-2021 is er elk jaar sprake van een voordelig financieel resultaat van ruim 4 miljoen euro. Het college stelt voor om ongeveer een miljoen te besteden aan zogenaamde autonome ontwikkelingen. Dit zijn onvermijdelijke, beleidsarme beslissingen die invloed hebben op de begroting. Ongeveer 1 miljoen euro wil het college jaarlijks gaan uitgeven aan nieuw beleid. Dan blijft er ruim een miljoen over die het college wil aanwenden om de algemene reserve te gaan versterken. Want stel je voor dat er plotseling nieuwe, onverwachte uitgaven opdoemen. Omdat de algemene reserve blijft groeien, stijgt ook het weerstandsvermogen en de daaraan gekoppelde weerstandsratio van 1.6 in 2018 naar 1.9 in 2021. In 2015 besloot de raad dat een weerstandsratio van 1.2 een mooie doelstelling zou zijn.

De hele Kadernota met het persbericht van het college zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/lansingerland-verlaagt-lokale-lasten-voor-inwoners_85933.html

De PvdA fractie begrijpt niet waarom het college het budget voor nieuw beleid beperkt tot ruim 1 miljoen en daarnaast nog eens ruim 1 miljoen opzij zet voor plotselinge uitgaven. Gezien de hoogte van het weerstandsvermogen lijkt ons dit overbodig. Het ligt meer voor de hand om uit te gaan van 2 miljoen structureel voor nieuw beleid. Dan zou er extra ruimte zijn voor een verdergaande verlaging van de OZB (de voorgestelde lastenverlaging via lagere reinigingsrechten is een sigaar uit eigen doos) en ook voor meer geld voor kunst & cultuur, versterking van het jeugd en jongerenwerk, de verlichting van het Landscheidingsfietspad en het voorkomen van zorgmijding vanwege te hoge eigen bijdragen in de WMO. Zie ons wensenlijstje en ook onze juiste voorspelling over het financiële beeld in de komende jaren: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/

De PvdA fractie heeft als voorbereiding op de debatten over de Kadernota 2017 op 14 & 29 juni een reeks vragen aan het college op papier gezet die helderheid moeten geven over deze kwesties. Wonderlijk dat het college vanaf 2015-2017 liefst 13 miljoen extra bezuinigde om het weerstandsvermogen te versterken en er vanaf 2018 jaarlijks nog eens 1 miljoen extra aan toe wil voegen terwijl de risico’s stap voor stap minder worden.

Het ziet er naar uit dat wij ook dit jaar weer met een amendement zullen komen om de OZB aanzienlijk verder te verlagen dan de magere 2.91% die het college voorstelt. Meer en sneller en vooral betaalbaarder bouwen brengt met zich dat Lansingerland al in 2023 klaar kan zijn met bouwen. Veel eerder dan het jaar 2030 dat het college in petto heeft. Het is de PvdA fractie een raadsel waarom er in 2017 maar 360 huizen worden opgeleverd, in 2018 slechts 475 en dat pas in 2019 en 2020 de bouwmotor met 725 respectievelijk 850 op te leveren woningen sneller gaat draaien. Potentiele kopers van woningen in Lansingerland staan op dit moment in de rij bij makelaars om een woning te bemachtigen. Die komen slechts mondjesmaat op de markt. Dit kost onze inwoners bovendien veel geld omdat de weerstandsreserve op peil gehouden moet worden en omdat de OZB te hoog blijft. Wordt vervolgd!

WILDERSZIJDE DEELS KAAL GEMAAID TIJDENS BROEDSEIZOEN

Een deel van de vlakte op Wilderszijde nabij het Gemeentehuis en Park de Polder is onlangs gemaaid. Dit is midden in het broedseizoen gebeurd. Mensen die daar hun hond uitlaten, vertelden ons dat daardoor ook broedende vogels en hun eieren zijn getroffen. In dit gebied werd Olifantengras gekweekt. De borden langs het fietspad langs Park de Polder die verwezen naar dit Olifantengras zijn inmiddels verwijderd. Wat is hier aan de hand? Is het Olifantengras geoogst om er papier van te gaan maken? Waarom is dit midden in het broedseizoen gebeurd? Waarom is er niet voorzichtiger omgegaan met de broedende vogels en hun eieren in dit gebied? Gerard Bovens vroeg het afgelopen dinsdag aan wethouder Simon Fortuyn die toezegde deze hele gang van zaken te zullen onderzoeken. Hij laat ons snel weten. Wordt vervolgd!

Kale vlakte op Wilderszijde

PVDA AFTRAP VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

 Afgelopen maandagavond vond de aftrap plaats voor het PvdA Lansingerland verkiezingsprogramma 2018-2022. Zo’n 20 PvdA leden deden actief mee aan deze eerste discussie over de speerpunten van dit programma. Het programma wordt opgesteld door een werkgroep van vijf leden onder leiding van Petra Verhoef. Gerard Bovens, die op 21 maart 2018 na 12 jaar Lansingerlandse politiek, afscheid neemt als raadslid, zal als secretaris/redacteur optreden.

Voor onze leden in Lansingerland zijn thema’s als sneller & betaalbaar bouwen, een duurzame samenleving, veel meer aandacht voor jongeren, veilige digitalisering van de gemeentelijke overheid, bruisende kunst & cultuur, een goede dienstverlening in het sociale domein en een bloeiende en innovatie economie & werkgelegenheid absolute speerpunten. De PvdA kiest voor een inclusieve samenleving waarin ‘Niemand aan de kant” blijft staan, er voor mensen met een beperking ook een betaalde baan beschikbaar is en armoede onder kinderen verdwijnt. Lansingerland kent liefst 2000 ZZP’ers. Velen gaat het goed maar een aantal heeft het moeilijk om rond te komen. Dit alles vraagt om een sterk gemeentebestuur dat, anders dan nu, als trekker van maatschappelijke veranderingen optreedt. Voor de PvdA Lansingerland blijven kernwaarden als sociale rechtvaardigheid, solidariteit, vrijheid, een sterke overheid en eerlijk delen de basis van ons politiek handelen. De leden van de PvdA Lansingerland willen een ‘onderscheidend verkiezingsprogramma’. Wij willen een brede volkspartij zijn waarin voor iedereen plek is en vele inwoners zich herkennen in wat wij willen en vooral in wat wij doen. Wij zijn wars van de ‘ídentiteitspolitiek’ die momenteel in ons land hoogtij viert. In de traditie van Joop den Uyl willen wij een partij zijn die wat wil bereiken door de ‘smalle marge van de democratie te accepteren’. Populisme is niet ons ding.

Wat bij de PvdA leden erg speelt is dat Lansingerland als één van de jongste gemeenten in Nederland (30% van onze inwoners is jonger dan 19 jaar) zich niet veel actiever profileert als ‘jonge gemeente’. Het gemeentelijke beleid is in de volle breedte nog lang niet volledig geïnjecteerd en geïnspireerd door de vragen & belangen van jongeren. Of het nu om wonen, werken, studeren, recreëren en zorg gaat. 18-minners hebben geen stemrecht en staan als het eenmaal zover is vaak écht niet te popelen om te gaan stemmen. De PvdA wil daar verandering in gaan brengen. Het wordt dus een spannende verkiezingsstrijd op weg naar 21 maart 2018!

PvdA ledendebat over het Verkiezingsprogramma 2018-2022

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014. Het was ook toen vanwege Hemelvaartsdag een korte week waarin PvdA kandidaat Flora Goudappel bij de in die week gehouden verkiezingen voor het Europese Parlement de PvdA nummer 3 werd in Lansingerland & Rotterdam, de gemeenteraad voor de laatste keer vergaderde met het ‘oude’ college achter de tafel, de Stadsregio het openbaar vervoerplan 2015 voor Lansingerland publiceerde en wij ons voorbereidden op het debat over het coalitieakkoord dat in definitieve versie op 26 mei openbaar werd gemaakt. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-mei-2014/ Nog maar 3 jaar geleden maar het lijkt een eeuwigheid!

Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg. Dinsdagavond zijn er beeldvormende bijeenkomsten over de fietsveiligheid in Lansingerland en over ontwikkeling in het lokale onderwijs. Zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=IBABS-100035286&FoundIDs=&year=2017 Donderdagavond is er de maandelijkse raadsvergadering.

Het citaat van deze week komt uit de NRC van zaterdag 20 mei. Het komt uit een artikel van Tom-Jan Meeus met als titel: “Krankzinnige scenario’s uit de binnenwereld van de formatie’. Het citaat: “Dus mij zou het niet verbazen als ook een coalitie van VVD, CDA, D66 en CU mislukt, en er uiteindelijk tóch een serieuze poging met de PvdA volgt, bij voorbeeld als gedoogpartner. Er komt iets zorgelijks bij. In de nieuwe VVD-fractie, merkte ik, gaan nu óók stemmen op voor betere bescherming van de eigen partijpolitieke identiteit. Je mag hopen dat dit verstomt, want uitgerekend in dit benepen klimaat is het dramatisch als ook de grootste partij zich terugtrekt op de eigen helft – dan is straks niemand meer bereid de eigen achterban te trotseren. Zo openbaart deze formatie niet alleen het risico van onregeerbaarheid, ze onderstreept ook de ongedacht dramatische gevolgen van de identiteitspolitiek die de campagne domineerde’. Einde citaat. Het hele artikel is te lezen op: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/20/krankzinnige-scenarios-uit-de-binnenwereld-van-de-formatie-9342605-a1559698

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 26 mei 2017

Park de Polder groeit & bloeit!

Bijen-idylle Offenbachplantsoen Berkel Noord