26 april 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 22 – 26 APRIL 2013

Dit vijftiende weekverslag in 2013, aflevering 266 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij dedentijdens de afgelopen week. Het was de week waarin onze raad burgemeester Ewald van Vliet voordroeg voor een nieuwe ambtsperiode en ook een nieuwe raadsgriffier aanstelde, de raadscommissie Samenleving een goed inzicht kreeg in de staat van de Lansingerlandse sociale staat, onze lokale PvdA Leergang de Tweede Kamer bezocht, Staatssecretaris Mansveld de HSL Kamer vragen beantwoordde en de TNO geluidsmetingen publiceerde en wij ons blijven inzetten voor de komst van station Bleizo.

ANTWOORDEN OP HSL KAMERVRAGEN

Hieronder de antwoorden dd. 25 april 2013  van Staatssecretaris Mansveld op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Hoogland (PvdA), De Rouwe (CDA), De Boer (VVD) en Dik-Faber (CU) over het geluidsniveau langs de HSL-Zuid (ingezonden op 28 maart 2013 naar aanleiding van hun werkbezoek aan Lansingerland).

Vraag 1. Kunt u aangeven wanneer de Kamer de rapportage krijgt van de metingen uitgevoerd door TNO die gehouden zijn langs het HSL-tracé in Lansingerland in het kader van de pilot die in het kader staat van het realiseren van een maximaal geluidsniveau ter plaatse van 57 dB(A)?

Antwoord 1. Met betrekking tot de geluidmetingen in Lansingerland en de bijbehorende geluidmetingen in combinatie met de pilot is sprake van twee meetperioden. De eerste meetperiode duurde van maart 2012 t/m december 2012. In die periode heeft TNO geluidmetingen uitgevoerd op acht controlepunten bij woningen langs het tracé van de HSL. Dit betreft woningen gelegen in de gemeenten Kaag en Braassem, Lansingerland en Breda. Tegelijkertijd met deze brief ontvangt u deze rapporten incl. een separate beleidsbrief. Nadat de pilotmaatregelen in Lansingerland zijn aangebracht zullen door TNO effectmetingen (2e meetperiode) in het najaar worden uitgevoerd.

Vraag 2. Is het waar dat nu al duidelijk is dat deze metingen uitwijzen dat de vastgestelde norm van 57 dB(A) wordt overschreden?

Antwoord 2. TNO concludeert op dit moment dat bij vijf van de acht woningen (in de gemeenten Hoogmade en Lansingerland) waar het geluid is gemeten, de berekende geluidbelasting in de eindsituatie hoger zal zijn dan de grenswaarden uit het Tracébesluit, namelijk57 dB(A). De overschrijding in de eindsituatie op basis van de treinintensiteiten uit het Tracébesluit en de gemeten geluidimmissie van de thans voorziene HSL-treinen varieert tussen de 1 en 6 dB.

Vraag 3. Kunt u aangeven wanneer het gehele pilotproject inclusief effectmetingen in Lansingerland afgerond wordt?

Antwoord 3. Met betrekking tot de 1e fase (het aanbrengen van absorberende platen en raildempers) is de verwachting dat eind april 2013 de opdracht aan Infraspeed kan worden verstrekt. De maatregelen moeten, met name op het gebied van de veiligheid, nog door de certificerende instanties voor toepassing op de HSL (met Rheda-spoor) worden vrijgegeven. Als dit volgens planning verloopt kan voor de zomer gestart worden met de inbouw van de raildempers en de absorberende elementen op de bodem van de verdiepte ligging en op de Rheda-platen. Voor de 2e fase, het plaatsen van het MDM-scherm (Modulair Dubbelzijdig Minigeluidscherm) wordt verwacht dat de opdracht aan Infraspeed nog voor deze zomer kan worden gegeven. Ook hier geldt dat deze maatregel nog door de certificerende instanties moet worden vrijgegeven voor toepassing. Als dit volgens de huidige planning is voltooid, kan in september gestart worden met het plaatsen van de MDM-schermen tussen de twee sporen. Nadat de pilotmaatregelen in Lansingerland zijn aangebracht zullen door TNO effectmetingen worden uitgevoerd. Het is de verwachting dat deze metingen in het najaar kunnen gaan plaatsvinden Ik merk daarbij op dat het weer rijden van de V250 treinen op hoge snelheid een voorwaarde is om de effectmetingen te kunnen doen. Dit kunnen uiteraard ook testritten zijn.

 Vraag 4. Deelt u de mening dat het, gezien de al opgelopen vertraging, verstandig is om tijdens het afronden van de pilot al voorbereidingen te treffen zodat er, indien noodzakelijk, direct na afloop van de pilot maatregelen genomen kunnen worden?

Antwoord 4. Ik heb ProRail opdracht gegeven om de analyse voor te bereiden op basis waarvan een voorstel zal worden gedaan voor de aanpak van de geluidproblematiek langs de HSL. In deze analyse zal de dan bekende effectiviteit van mogelijke geluidmaatregelen worden betrokken. In de finale afweging zal ik de doelmatigheid van de inzet van een maatregelenpakket beoordelen. In die afweging zal ik ook de dan bekende inzichten omtrent het uiteindelijke gebruik van de HSL betrekken, zowel wat aantal treinen als wat rijsnelheden betreft.

Vraag 5. Kunt u toelichten wat de planning en wat de kosten zijn van het maatregelenpakket?

Antwoord 5. Voor de planning zie mijn antwoord op vraag 3. De totale kosten voor de eerste fase van het maatregelenpakket zoals dit nu in de pilot wordt uitgevoerd bedragen ca. € 5,5 mln. Dit is incl. de ontwerpkosten van het MDM-scherm en een stelpost van 0,7 mln. De totale kosten van het uiteindelijke maatregelenpakket, incl. de tweede fase zijn op dit moment nog niet bekend.

Vraag 6. Kunt u toelichten in hoeverre een verlaging van de snelheid bij kan dragen aan het halen van de geluidsnorm?

Antwoord 6. De maatregelen die in de pilot worden getroffen, hebben tot doel om voor de eindsituatie het geluid te verminderen bij snelheden zoals deze in het Tracébesluit zijn vastgelegd en nu ook zijn gemeten, zie ook mijn antwoord op vraag 4. Snelheidsverlaging staat haaks op het doel waarvoor de HSL-Zuid is aangelegd en acht ik derhalve niet wenselijk. De spoorwegwet biedt op dit moment geen mogelijkheden om een snelheidsverlaging in het kader van geluid en trillingen op te leggen aan vervoerders.

Vraag 7. Kunt u een reactie geven op het plan “Dak op de bak” van de bewoners van Lansingerland?

Antwoord 7. Het plan “dak op de bak” ken ik inhoudelijk niet. Mij is wel bekend dat daar ideeën over zijn. Echter voor de keuze om tot een aanvullend geluidmaatregelpakket te komen laat ik mij in eerste instantie leiden door het advies wat ik van de bureaus M+P en Lloyds heb ontvangen. Ik wacht dan ook eerst de resultaten van de pilot af. Vooralsnog ga ik ervan uit dat deze maatregelen afdoende zullen zijn om de geluidsbelasting niet hoger te laten zijn dan de grenswaarde uit het Tracébesluit. De bewonersorganisaties te Lansingerland heb ik ook nader geïnformeerd over de maatregelen die nu getest worden.

Ons eerste fractie commentaar op deze beantwoording: De staatssecretaris heeft zich aan haar belofte gehouden om nog voor 30 april te zullen reageren. Dat geeft goede moed. De resultaten van de TNO geluidsmetingen in Lansingerland zijn schokkend. Een overschrijding van 2-6 dba is heel erg veel. In vergelijking met Breda en Roelofarendsveen scoort onze gemeente veel slechter. Het lijkt er ook op dat de planning van metingen en definitieve maatregelen strakker wordt aangetrokken. De uitspraken zijn scherper geworden en dus ook meer controleerbaar. Wij gaan de voortgang samen met ons Kamerlid Duco Hoogland verder op de voet volgen.

 

Spelen in het nieuwe AM.Schmidtpark

Spelen in het nieuwe AM.Schmidtpark

DE STAAT VAN DE LANSINGERLANDSE SOCIALE STAAT

Lansingerland telt op dit moment 935 mensen met een WW uitkering. Dat is een stijging van maar liefst 32% vergeleken met maart 2012. Dat berichtte RTL 4 afgelopen week. Het aantal mensen in de WW stijgt hier sneller dan in Rotterdam (26%), Pijnacker-Nootdorp (15%) en Zoetermeer (20%). Ook het aantal personen dat een WWB uitkering aanvraagt, groeit, zo bleek afgelopen dinsdagavond tijdens een presentatieavond. Vroegen er in januari en februari 2013 nog 14 respectievelijk 13 mensen een uitkering aan, in maart steeg dit aantal explosief naar 49. Het aantal WWB uitkeringen stijgt hier relatief sneller dan landelijk. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken maar het lijkt er op alsof Lansingerland een forse inhaalslag maakt. Vanaf januari 2011 (ijk moment 100%) groeide het aantal WWB uitkeringen landelijk tot 105% en in Lansingerland tot 115%. Natuurlijk is het aantal mensen met een WWB uitkering met 0.75% van het aantal inwoners nog ver onder het landelijke gemiddelde maar de tijden dat dit percentage ruim onder de 0.7 % bleef, lijken even voorbij. Ook in Lansingerland tobben velen met werkloosheid. Dat vertaalt zich ook in de schuldhulpverlening. Bedroeg het aantal dossiers op 1 januari 2012 nog 173 dossiers, op 31 december 2012 was dit gegroeid naar 198 dossiers. In maart 2013 waren het er al 207. Er werden in 2012 liefst 317 dossiers behandeld. Een vergelijkbaar beeld laat het project Thuisadministratie van Humanitas zien. Ook de uitgaven vanuit het fond minima stegen het eerste kwartaal van 2013 harder als voorzien.

Het lijkt er op dat de eerste effecten van de kanteling in de WMO zich in de praktijk gaat voltrekken. De uitvoerders van de WMO spraken dinsdagavond van een “aanzienlijke daling van het aantal toegekende individuele voorzieningen”. Dat betrof in het bijzonder de huishoudelijke hulp en het vervoer. Vanaf juli 2012 is er sprake van een eigen bijdrage als het gaat om nieuwe voorzieningen en op 1 januari 2013 zijn de eigen bijdragen ook van toepassing op lopende voorzieningen. Gesproken wordt van een verschuiving van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer naar vervoer met de 3B-Bus. Deze verandering van vraag wordt via de “keukentafel gesprekken” nauwkeurig gemonitord om te voorkomen dat mensen tussen de wal en het schip terecht komen. Later dit jaar kan aangegeven worden of deze trend zich ook daadwerkelijk aan het voltrekken is. Feit is wel dat de uitgaven in het kader van de WMO nu achterblijven bij de oorspronkelijke ramingen.

Tijdens de presentatieavond was er ook veel aandacht voor de aanpak van “kwetsbare mensen”. Tijdens het debat over het nieuwe subsidiebeleid en de zogenaamde beslisboom die gebruikt gaat worden om subsidieaanvragen te toetsen aan de nieuwe beleidscriteria die minder scoren als het gaat om zelfredzame inwoners en meer op het versterken van de positie van kwetsbare mensen, hebben wij gevraagd om deze presentatie om een beter beeld te krijgen wat er op dit terrein speelt in Lansingerland. Onder “kwetsbare mensen” worden multi-probleem gezinnen, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, zorgvragers met een ziekte of beperking, zorgmijders, (ex-)gedetineerden en mensen met een huisvestingsprobleem begrepen. Het is de taak van onze gemeente om via de WMO en WWB compensatie en een vangnet te bieden en ook regie te voeren. Dat gebeurt al enige jaren via een sluitende aanpak in een breed maatschappelijk netwerk verband waarin onze gemeente zorgt voor een deskundige, betrokken en enthousiaste coördinatie.

Het inwonersaantal groeit en de gevolgen van de economische crisis gaan ook aan Lansingerland niet voorbij. Zie de cijfers hierboven over het groeien van het aantal uitkeringen en de schulden problematiek maar ook bijvoorbeeld het aantal meldingen van huishoudelijk geweld via de politie bij de hulpverleners. Dat waren er in 2012 precies 150 waarbij 26 aanhoudingen en 11 huisverboden speelden. Het aantal huisverboden verdubbelde in 2012 vergeleken met de jaren er voor. Het aantal urgentie aanvragen voor een andere woning bij 3B-Wonen steeg van 202 over heel 2012 naar liefst 114 in het eerste kwartaal van 2013 terwijl het aantal dossiers in het kader van de “sluitende aanpak van 60 in 2010, 70 in 2012 groeide naar 90 in 2013. De welzijnsambtenaren van Lansingerland signaleren dan ook een zorgelijke trend: het aantal echtscheidingen groeit net als het aantal multi-probleem gezinnen, huurschulden en het aantal aanvragen om schuldhulpverlening. De zwaarte en complexiteit van de problemen zoals gesignaleerd door ouderenadviseurs, politie, maatschappelijk werk, Humanitas en GGZ stijgt net als de vervuilingszaken, burenruzies en meldingen van bezorgdheid en overlast. Het aantal mensen in isolement en zorgmijders zijn nog niet goed in beeld. Hier is nog een slag te maken in netwerkverband.

In Lansingerland is de maatschappelijke problematiek nog redelijk te overzien. De integrale aanpak werkt in de praktijk goed. Hulpverleners weten elkaar via korte lijnen goed te vinden. Het gemeentelijke coördinatieteam straalt betrokkenheid en enthousiasme uit. Zij weten zich gesteund door een modern lokaal subsidiebeleid dat prioriteit geeft aan sociale problemen en voorkomen van achterstanden. Maar het is de vraag of de bestaande budgetten voldoende zijn om aan de stijgende vraag te beantwoorden. Onzeker is wat de komende decentralisatie van AWBZ gelden ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en huishoudelijke hulp zullen gaan betekenen. Het wachten is op een brief van staatssecretaris Van Rijn die hopelijk in mei of juni verschijnt. Meer dan ooit zal ook Lansingerland aan de slag moeten met vrijwilligers die, met gerichte steun van professionals, maatschappelijke taken zullen gaan oppakken. Hoe de mix van Kanteling, decentralisatie, bezuinigingen en nieuw subsidiebeleid in de praktijk zullen gaan uitpakken, is de vraag waar wij nu voor staan. Precieze monitoring van de gevolgen van al dit nieuws en een raad die daadwerkelijk prioriteert en maatregelen toetst op effectiviteit is nodig. Ook aan Lansingerland gaan de zorgen van deze tijd niet voorbij!

Nieuwe ingang Berkelseweg AMG.Schmidtpark

Nieuwe ingang Berkelseweg AMG.Schmidtpark

WAAR BLIJFT DE BREDE SCHOOL?

Al jaren staat de brede school op de beleidsagenda van de gemeenten Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek en daarna Lansingerland. Toch wil het maar niet lukken om het brede school-concept goed uit de verf te laten komen. In gesprekken met de wethouder Onderwijs en de scholen wordt ons niet duidelijk waarom iedereen aangeeft het wel te willen, maar het toch niet lukt. Naar onze mening gaat het er hierbij niet om dat er meer geld nodig zou zijn. Het gaat om een gezamenlijke inhoudelijke visie om met de beschikbare gelden de ruimten optimaal te benutten ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. In de praktijk blijken ouders hun keuze voor het primair onderwijs mede te laten bepalen door de voorzieningen die bij de scholen gehuisvest zijn. De bouw van de WP2 en WP3 scholen in de Berkelse Westpolder is mogelijk de laatste kans om een brede school te realiseren. Dit kan wanneer de gemeente het initiatief neemt voor een overleg met de scholen. Wij denken dat het belangrijk is om, nu de bouw in de ontwerpfase is, de keuze en mogelijkheden voor een brede school met de scholen te bespreken en een besluit te nemen over de huisvesting van andere voorzieningen, zoals maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, cultuur, of  bibliotheek Latere besluitvorming over gedeeld gebruik of de huisvesting van andere voorzieningen, zal immers leiden tot hogere kosten. Samen met Ankie van Tatenhove van de Christen Unie fractie diende Sam de Groot afgelopen week de volgende schriftelijke vragen in bij het college:

  1. Onderschrijft het college de beleidslijn, die dateert van voor de herindeling, voor het principe van de brede school bij nieuw te bouwen scholen voor primair onderwijs?
  2. Onderschrijft het college dat het concept van de brede scholen mogelijkheden biedt om andere maatschappelijke organisaties (maatschappelijk werk, jeugdgezondheid, bibliotheek etc.) aan te laten haken bij de scholen.
  3. Onderschrijft het college dat de keuze voor een brede school-concept in principe geen geldkwestie is maar een principiële keuze .
  4. Deelt het college onze opvatting dat vóór de bouw van de WP2 en WP3 scholen de  principiële keuze moet worden gemaakt, om al dan niet het brede school-concept toe te passen.
  5. Is het college bereid om energie te stekken en het initiatief te nemen voor overleg met de WP2 en WP3-scholen en andere -noodzakelijke- partners om de opzet van het brede school-concept te bespreken.
  6. Is het college bereid dit op korte termijn te doen en de Raad voor 1 juni hierover te informeren.
Kale Koningslinde bij Gemeentehuis

Kale Koningslinde bij Gemeentehuis

UITVOERING MOBILITEITSPLAN 2008

In het mobiliteitsplan zijn in 2008 een reeks van maatregelen voorgesteld waarna er door de raad een prioritering is aangegeven en financiële kaders om (een deel van de) maatregelen uit te voeren. Tijdens de uitvoering bleek dat, onder andere door de vertragingen in de bouw, de uitvoering van maatregelen langer is gaan duren dan oorspronkelijk voorzien. Wethouder Henk de Paepe heeft aangegeven dat een deel van de onrust onder de bewoners hiermee te verklaren is. Verder is ook duidelijk geworden dat de volgorde van het uitvoeren van de maatregelen vooral gestuurd wordt vanuit, op zich logische, financiële gronden. Maatregelen worden gerealiseerd in samenhang met de bestaande planning van beheer en onderhoud van de infrastructuur. Wat hiervan wel een gevolg is, is dat de verkeerskundige consequenties van het uitvoeren van maatregelen in een bepaalde volgorde op het tweede plan komt. Naar ons idee valt hier ook een belangrijk deel van de onrust mee te verklaren. Onze insteek is nog steeds om eerst te beoordelen of de uitvoering van de maatregelen uit het mobiliteitsplan, binnen de planning zoals deze nu gehanteerd wordt, met als aanvulling een goede communicatie naar de bewoners, er toe gaat leiden dat de problemen die nu ervaren worden opgelost worden, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn (in met name Berkel Noord).

Een dilemma is aan het ontstaan wat betreft snelheid van handelen en zorgvuldigheid van besluitvorming. Wethouder Henk de Paepe heeft aangegeven een aantal maatregelen op dit moment uit te stellen totdat het mobiliteitsplan besproken is met de raad en bewoners moeten langer wachten op duidelijkheid. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat er maatregelen genomen worden die geen effect hebben of ongewenste effecten op andere plekken en in andere straten. De wethouder zal met een voorstel zal komen op basis van de presentatie om te bespreken met de raad, dit is waarschijnlijk in de commissie Ruimte van juni. Wij bij monde van woordvoerder Sam de Groot vinden het goed dat de wethouder deze stappen nu gezet heeft en samen met de raad gaat bezien of de problemen binnen de bestaande kaders (mobiliteitsplan en financieel) zijn op te lossen of dat er aanvullende maatregelen nodig (en mogelijk) zijn. Voor het eerste denken wij vooral aan het opnieuw bezien van de volgorde en snelheid waarin maatregelen worden uitgevoerd en een goede communicatie daarover. Voor het tweede zien wij mogelijkheden in de voorstellen zoals deze in de presentatie gedaan zijn. Zie voor de gehele mooie presentatie: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=99485&f=fbe54cf5a54b9521e0a11967f4f1d308&attachment=0&a=1065

ZORO BUS IS SUCCES & TWEEDE KAMER WIL STATION BLEIZO

Wethouder Ruud Braak en Gerard Bovens voerden afgelopen maandag overleg met Rawa Hassan en Fabian Lionaar van de PvdA fractie van Zuid Holland over de komst van station Bleizo. in ons weekverslag 13 stelden wij vast dat station Bleizo technisch inpasbaar is. Zie: www.lansingerland.pvda.nl en klik week 13 aan. Afgesproken werd dat ook de Statenfractie zich zal gaan inzetten om de komst van station Bleizo te gaan bewerkstelligen. Het is aan de staatssecretaris I&W om te zijner tijd een definitief besluit te nemen of dit station er echt gaat komen in het kader van de nieuwe hoofdrailnetconcessie. Donderdagavond nam de Tweede Kamer een motie van Carla Dik-Faber van de Christen Unie aan met de volgende tekst: “Constaterende dat station Bleizo een paar duizend reizigers per dag zal trekken en besluitvorming al meer dan vijf jaar uitblijft terwijl nieuwbouwwoningen en aansluitende RandstadRail al zijn gerealiseerd en budget beschikbaar is binnen het budget kleine stations. Verzoekt de regering voor 1 juli 2013 te besluiten tot de realisatie van station Zoetermeer Bleizo.” Jammer genoeg ontbreekt in de motie een verwijzing naar de succesvolle ZoRo-buslijn die vanaf Lansingerland en Rotterdam ook moet gaan aanlanden bij dit nieuwe station. Maar nog jammerder is dat PvdA woordvoerder Duco Hoogland tegen deze motie stemde. Waarschijnlijk omdat de staatssecretaris, geïnspireerd door ProRail en NS, zulks aan de Kamer had geadviseerd. Daar zijn wij niet blij mee en, zo verwachten wij, ook onze PvdA collega’s in Zoetermeer niet. Maar het resultaat telt. En daar zijn wij wel heel blij mee!

Woensdagmiddag hoorden wij dat de ZoRo-buslijn inmiddels goed is voor liefst 4000 reizigers per dag. Dat is bijna twee keer zoveel dan oorspronkelijk geraamd (2400 reizigers). Een geweldige score die de kritikasters van weleer de mond zal snoeren. De ZoRo-bus wordt ook een belangrijke aanvoerlijn naar station Bleizo vanaf Lansingerland. Een argument extra dus om daar snel een station te openen. Er komen om nog meer vaart te krijgen speciale kortingsregelingen op ZoRo-bus en Metro E. zo deelde RET baas Pedro Peters afgelopen woensdag mee. Een aan wethouder Henk de Paepe en ook aan ons gedane oude belofte wordt door hem alsnog ingelost!

Park de Polder bij Wilderszijde

Park de Polder bij Wilderszijde

EN VERDER

De deelnemers van onze eigen PvdA Lansingerland Leergang waren afgelopen dinsdagavond te gast van ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug. De Leergangers maakten een excursie door het Tweede Kamergebouw, gebruikten de maaltijd in de PvdA fractiekamer en woonden een deel van een commissie en plenaire vergadering bij. De volgende twee bijeenkomsten staan in het teken van een raadscommissie bijeenkomst en een raadsvergadering van de gemeente Westerrotte. ook daar spelen forse bezuinigen en wordt de roep om starterswoningen alsmaar groter. De drie (progressieve, lokale en conservatie) fracties die de gemeente Westerrotte kent, zullen eind mei forse knopen moeten gaan doorhakken.

De raad stelde zich donderdagavond achter de herbenoeming van burgemeester Ewald van Vliet voor een nieuwe ambtsperiode van 6 jaar. De voordracht gaat, via tussenkomst, naar de minister van BiZa die ongetwijfeld onze voordracht zal overnemen. Ewald van Vliet is sinds september 2007 onze burgemeester. En een hele goede. Wij zijn blij dat hij wil blijven. In dezelfde raadsvergadering werd besloten om Marijke Walhout te benoemen tot de nieuwe griffier van onze raad. Wij berichtten daarover al in een eerder weekverslag. Het griffieteam is nu weer compleet. Bij monde van Don van Doorn gingen wij achter een amendement van het CDA staan om het besluit over het Bestuurskracht Onderzoek nog wat aan te scherpen. Onze focus zal de komende maanden vooral op onze heikele financiën en de burgerinitiatieven liggen.

Tijdens de raadsvergadering werden de certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de gemeentelijke Leergang. Een van de deelnemers liet zich ontvallen dat hij een primeur had: de oprichting van een nieuwe lokale politieke partij met de naam “WIJ Lansingerland”. Dat lijkt wel heel erg op de naam van ons oude verkiezingsprogramma 2010-2014 “Wij Wonen en Werken in Lansingerland”. Maar dat zal natuurlijk wel toeval zijn. Natuurlijk wensen wij de initiatiefnemers veel succes toe, waarderen het zeer dat zij zich zo intens door ons laten inspireren en hopen dat zij niet al te zeer in het defensief zullen geraken door de golf aan meewarige tweets die de Lansingerlandse politiek en media donderdagavond aan internet toe vertrouwden. Politiek & Publiciteit bedrijven is echt een vak, zo bleek afgelopen donderdagavond maar weer eens!

TOT SLOT

De komende twee weken is het mei reces. Er zijn dan weinig politieke activiteiten. Wel is er op maandagavond 6 mei een presentatie over de bouwstenen van de Kadernota 2013. En natuurlijk zijn ons afdelingsbestuur, wethouder en fractie actief op woensdag 1 mei. Wat wij gaan doen, is nog een verrassing maar om een tipje van sluier op te lichten: ook de chauffeurs van de succesvolle ZoRo-buslijn zijn die morgen in beeld. Gerard Bovens is op 4 mei opnieuw ceremoniemeester bij de 4 mei herdenking in Berkel centrum. Vanwege het reces verschijnt het volgende weekverslag over twee weken, op vrijdag 10 mei of zaterdag 11 mei.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 24 april: “Ook VVD burgemeester Van Aartsen van Den Haag ziet strafbaar stellen van illegaal verblijf niet zitten. En met hem de politie en het Openbaar Ministerie in zijn stad. Van Aartsen: ‘Wij zijn van oordeel dat het symbool politiek is en gevaren met zich meebrengt”. Van Aartsen noemde strafbaarstelling ‘geen oplossing voor falend terugkeerbeleid”. Misschien dat burgemeester Van Aartsen in eigen liberale kring nog wat kan poetsen aan de VVD kant van dit gevoelige punt in het coalitieakkoord!

Tot de volgende keer, over 14 dagen op vrijdag 10 mei 2013

Fractie PvdA Lansingerland, 26 april 2013