PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 22 – 26 JANUARI 2018

25 januari 2018

Dit derde weekverslag in 2018, aflevering 459 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij vragen aan het college stelden over de verkeersoverlast in en om de Oudelandselaan, de afwijzing van het kerstextraatje voor mensen in de bijstand op de agenda van de commissie Samenleving zetten, een dialoog willen met lokale politieke partijen over hun visie op de bestrijding van de radicale islam in onze gemeente en ook nog een amendement voorbereidden over een veel grotere betrokkenheid van onze inwoners bij de ontwikkeling van windmolens. De foto’s tonen de PvdA Nieuwjaarsreceptie, onze stralende verkiezingsposter, onze verkiezingsflyer en de omgeving van de Leeweg in de nieuwe Berkelse Westpolder.

ANTWOORD VAN HET COLLEGE OP PVDA VRAGEN OVER PARKEEROVERLAST BIJ DE STANDER BERGSCHENHOEK

Op 27 december 2017 stelden wij vragen aan het college over de verkeersituatie bij de Stander. De vragen gaan over het betrekken van bewoners bij het wijkoverleg en de parkeersituatie bij gebouw ‘De Stander’ in de Oranjewijk in Bergschenhoek. Hieronder de reactie van het college.

Vraag 1: Weet het college er van dat er vele bewoners van koopwoningen in de Oranjewijk in Bergschenhoek zijn die de afgelopen jaren in het door het college zelf toegejuichte participatieproces in de Oranjewijk zijn buitengesloten van overleg met de gemeente? Antwoord vraag 1: Nee, van buitensluiting in onze participatietrajecten kan geen sprake zijn. Het college stimuleert juist al haar inwoners om zelf met ideeën en initiatieven te komen om onze gemeente (wijken) nog beter, veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken. Om te participeren dus. We schrikken van uw signaal dat vele huizenbezitters zich buitengesloten voelen van overleg met de gemeente. Dat signaal hebben we als college of ambtelijke organisatie nooit zelf ontvangen, anders hadden we hier al op geacteerd. De participatieprojecten in de Oranjewijk zijn nu met name door woningcorporatie 3B-Wonen geïnitieerd. We gaan het gesprek met 3B-wonen aan over hun ervaringen met burgerparticipatie in de Oranjewijk en of ze de door u geschetste negatieve signalen wel hebben ontvangen zodat we, indien nodig, stappen kunnen ondernemen.

Vraag 2: Is het college van plan op een georganiseerde en gestructureerde wijze ook deze groep bewoners te gaan betrekken, en zo ja hoe? Antwoord vraag 2: Zoals u weet worden al onze inwoners op een eenduidige en gestructureerde wijze betrokken bij burgerinitiatieven, volgens het door de gemeenteraad van Lansingerland vastgestelde protocol uit de Nota Burgerparticipatie. Daarnaast kan men zich met ideeën melden bij het team Wijkgericht Werken van de gemeente.

Vraag 3: Is het college bekend met de enorme parkeeroverlast in de Oranjebuurt die ontstaan is na de opening van ‘De Stander’? Antwoord vraag 3: Ja, we hebben -via sociale media- meldingen ontvangen van bewoners over parkeeroverlast bij De Stander.

Vraag 4: Is er voor het openen van ‘De Stander’ een analyse gemaakt van het parkeren en mobiliteit in de wijk? Antwoord vraag 4: Ja, bij elke ontwikkeling van nieuwe locaties stellen we een parkeerbalans op. Bij de komst van “De Stander”, heeft dit geresulteerd in de bouw en aanleg van een parkeerkelder en parkeerplaatsen op maaiveld. Deze moeten volgens de opgemaakte parkeerbalans volledig voorzien in de parkeervraag.

Vraag 5: Wat gaat het college doen om de parkeeroverlast te verminderen? Antwoord vraag 5: We gaan in gesprek met de inwoners die parkeeroverlast ervaren om samen te kijken hoe we die overlast weg kunnen nemen. Hiervoor is reeds een afspraak gemaakt met portefeuillehouder de heer Fortuyn. Hiernaast gaan we ook met woningcorporatie 3B-Wonen in gesprek om inzicht te krijgen in het gebruik van hun parkeergarage onder het gebouw. Deze parkeerkelder is namelijk bedoeld voor bewoners, gebruikers, personeel en bezoek van Laurens en is berekend op het opvangen van de parkeerbehoefte van “De Stander”. Doordat de deur van de parkeerkelder echter alleen opengaat bij in- of uitrijdende auto’s hebben wij geen volledig beeld van de benuttingsgraad. Wellicht is hier een efficiëntieslag te maken.

Conclusie: Burgerparticipatie van de bewoners van de koopwoningen en de parkeeroverlast wordt nu in beeld gebracht. Kennelijk loopt de burgerparticipatie tot op heden vooral via 3B-Wonen. Die richt zich natuurlijk vooral op de bewoners van de huurwoningen en niet op de koopwoningen. PvdA gaat de voortgang natuurlijk intensief volgen. Een afspraak met wethouder Fortuyn is inmiddels gemaakt.

VERKEERSOVERLAST IN EN OM DE OUDELANDSELAAN

De PvdA fractie ontving op 22 januari 2018 een brief van de bestuursleden VvE “Het Mozaïek” aan de Oudelandselaan in Berkel-centrum waarin zij aangeven protest te hebben aangetekend tegen de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum Berkel en Rodenrijs, de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en de onveilige verkeersituatie op de Oudelandselaan, Boerhavestraat en Röntgenstraat.

De bewoners geven aan dagelijks meer dan zes uur lang overlast te hebben van spelende kinderen op het binnenplein van dit complex. Nu er inmiddels meer dan 1300 kinderen op de gezamenlijke scholen gehuisvest zijn, bestaat er een forse inbreuk op het woongenot van de bewoners.

Bovendien worden de bewoners nu ruim 10 jaar later wederom geconfronteerd met ruimtelijke ontwikkelingen die de rust maar ook veiligheid in de woonomgeving negatief beïnvloeden en nog meer negatieve invloed zullen hebben op het woongenot.

De bewoners noemen de volgende specifieke punten:

 1. De Röntgenstraat is twee maal per dag zeer onveilig door het grote aantal ouders die hun kinderen per auto op school af zetten. Men parkeert op en voor de zebra’s, op invaliden parkeerplaatsen, voor de uitrit van de bewonersgarage of in het gras op de Boerhavestraat. Ook het gekrioel van kerende auto’s maakt het een onveilige situatie, waar tussen door ook nog kinderen op de fiets rijden. Op de Oudelandselaan gebruiken sommige ouders zelf het fietspad als kiss en ride zone gebruiken om hun kroost af te zetten. Ook de scholen erkennen de onveilige situatie in deze straten.
 2. De Boerhavestraat is de hele dag door een drukke verkeersader want het gezondheidscentrum, dependance SFG en de apotheek trekken veel bezoekers, met in de ochtend en middag de extra drukte van de scholen.
 3. Met het huidige vrachtverkeer vanwege de bevoorrading van Hema, Wibra, Zeeman, Verhage, Intertoys etc. die nu al door deze straat bevoorraad worden, is de geluidsoverlast aan de Boerhavestraat-kant al behoorlijk hoog.
 4. Er wordt veel te hard gereden, ook door het vrachtverkeer. De toegestane snelheid in deze straat is 30 KM. De Boerhavestraat en Röntgenstraat zijn nu al geen veilige doorgangsroutes. En daar wil men nog meer vrachtverkeer laten passeren in de toekomst. Bovendien wijzen de bewoners erop dat er enkele jaren geleden nog een bord verboden voor vrachtverkeer bij de ingang van de straat stond. Waarschijnlijk is dit bord weggehaald omdat destijds de Westersingel autoluw moest worden. Waardoor de verkeersdrukte in juist de Boerhavestraat toenam door het vrachtverkeer.
 5. Geluidsoverlast Röntgenstraat-kant zullen door de aanleg van een nieuwe straat en de laad en los zone van de supermarkt voor de bewoners van deze straat voor extra geluidsoverlast zorgen. Met name nachtelijke bevoorrading.
 6. Veiligheid en geluidsoverlast hoek Oudelandselaan en Boerhavestraat. Dit is momenteel al een gevaarlijke en onoverzichtelijke kruising met afslaand verkeer naar de Boerhavestraat met het fietspad. Overstekende personen en de uitrit van de secundaire weg langs de Oudelandselaan maken het nu al zeer onoverzichtelijk. Voor vrachtauto’s is het zicht om deze straat in te rijden nog onoverzichtelijker. Maar ook de straat zelf is veel te smal om vrachtverkeer met ander verkeer op veilige wijze elkaar te laten passeren.
 7. Daarnaast zijn er signalen dat er op de Oudelandselaan in de toekomst een metro gaat rijden. Wat nog maar overlast zal geven op de nu al te verwachten toename van hinder.

Naar aanleiding van de brief van de omwonenden stelde onze fractie op 23 januari aan het college de volgende schriftelijke vragen.

 1. Herkent het college zich in de punten van de inwoners (graag per punt beantwoorden).
 2. Wat gaat het college op korte termijn doen om de bestaande geluids- en verkeersoverlast aan te pakken?
 3. Wat zijn de gevolgen voor de geluids- en verkeersoverlast vanwege de voorgenomen de uitbreiding van het centrum voor de bewoners, worden deze meer of juist minder?
 4. Hoe gaat het college de bewoners van nu af aan beter & meer structureel betrekken bij de zowel het oplossen van de huidige problemen als de toekomstig te verwachten ontwikkelingen.

AFWIJZING KERSTEXTRAATJE VOOR MENSEN IN DE BIJSTAND

Op 23 december 2017 stelde de PvdA fractie de volgende vraag over een extra kerstuitkering voor huishoudens in de bijstand: Is het college bereid om, in aanvulling op de “Veel voor een beetje kalender 2018”, aan de ongeveer 700 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van 250 euro?

Op donderdag 18 januari kreeg de PvdA fractie antwoord op de vraag: “Nee, het college wil geen dergelijke kerstuitkering verstrekken. We mogen de door u voorgestelde extra uitkering namelijk niet als zodanig verstrekken. De Participatiewet biedt deze ruimte niet. U stelt namelijk een vorm van categoriale bijzondere bijstand voor en met de invoering van de Participatiewet is die vorm van verstrekking ingeperkt tot enkel een bijdrage in de zorgkosten. Wij bieden deze bijdrage via onze collectieve zorgverzekering. Wij mogen hiernaast dus niet een extra uitkering toekennen aan alle huishoudens met een bijstandsuitkering. Dit zijn er overigens ongeveer zeshonderd. Wij zijn daarnaast overigens ook van mening dat de extra kerstuitkering ingaat tegen een van de uitgangspunten van ons inkomensondersteuningsbeleid. Door enkel gezinnen met bijstand deze bijdrage te geven, creëren we namelijk een armoedeval. Inwoners met een inkomen uit arbeid op het minimumniveau krijgen deze bijdrage dan immers niet. Wij zijn van mening dat iemand die (vanuit een bijstandsuitkering) aan het werk gaat, er financieel op vooruit moet gaan. De door u voorgestelde extra uitkering ondermijnt dit principe”, aldus het college.

De PvdA fractie wil het antwoord van het college op de raadsvragen als bespreekstuk agenderen voor de raadscommissie Samenleving van donderdag 8 februari 2018. De fractie wil weten wat de rest van de raad hiervan vindt. Het college verschuilt zich achter de bepalingen van de Participatiewet. Categorale bijstand is niet toegestaan. Dit laat natuurlijk onverlet dat het college zo’n extraatje kan verstrekken uit de eigen algemene financiële middelen, dus niet via de rijksvergoeding van de Participatiewet. Op dezelfde manier waarop de uitgave van “Veel voor een beetje kalender 2018” is gefinancierd.

Het argument met betrekking tot de armoedeval is er door het college met de haren bijgesleept. Die klapt echt niet open bij een eenmalige uitgave van 250 euro. Bovendien zijn de bijstandsnormen een stuk lager dan het wettelijk minimumloon.

Te bespreken in commissie Samenleving van 8 februari 2018:

 1. Deelt de raadscommissie het standpunt van de PvdA dat een kerstextraatje voor mensen in de bijstand gefinancierd mag worden uit de algemene middelen van de gemeente?
 2. Zo ja, deelt de raadscommissie de mening van de PvdA dat het argument “armoedeval” hier, gezien de beperktheid van het te verstrekken bedrag” er met de haren bijgesleept is?
 3. Steunt de raadscommissie de wens van de PvdA om dit kerstextraatje alsnog te verstrekken?

PASSAGES IN VERKIEZINGSPROGRAMMA’S OVER BESTRIJDEN VAN DE RADICALE ISLAM

In het CDA-verkiezingsprogramma 2018-2022 staat op pagina 7 de volgende passage:

 • Het CDA wil niet dat Salafistische of andere radicale predikers in Lansingerland invloed uitoefenen op onze jeugd. Indien een gebedshuis hieraan meewerkt, dan dient dit gebedshuis te worden gesloten.
 • Het CDA is tegen ontransparante (buitenlandse) financiering van gebedshuizen.
 • Het CDA is tegenstander van het in de publieke ruimte ten gehore brengen van de islamitische gebedsoproep.

De PvdA-fractie vraagt zich af waarom het CDA deze uitspraken in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. De gemeente Lansingerland kent slechts één moskee op soennitische grondslag, de El-Fath, op Wilderszijde. Dit Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland kent een verenigingsstructuur, is al vele decennia verankerd in Lansingerland, staat open naar de samenleving en kent een transparante wijze van werken. Het wekelijkse Vrijdaggebed wordt bezocht door zo’n 400 gelovigen waaronder vele jongeren. Driekwart van de gelovigen komt uit Lansingerland, de overigen uit Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en het noordelijk deel van Rotterdam. Zie, ook voor de financiële jaarcijfers http://moskeelansingerland.nl/activiteiten/

Het bestuur en de leden van de vereniging El Fath voelen zich negatief aangesproken door de standpunten van het CDA. Waarom zo’n passage in een verkiezingsprogramma wanneer de maatschappelijke realiteit in onze gemeente volstrekt niet wijst op ontwikkelingen zoals door het CDA in haar verkiezingsprogramma geschetst? Hoe past dit in de CDA- filosofie die kernachtig verwoord is in de titel van het programma “Samenleven nu en in de toekomst”?

Ook de verkiezingsprogramma’s van Leefbaar 3B en VVD bevatten, zij het wat minder uitgebreid, passages waarbij de vraag kan worden gesteld in hoeverre deze aansluiten bij de maatschappelijke realiteit in Lansingerland. VVD op pagina 9: “Voor haatpredikers is in Lansingerland dus ook geen plaats. De gemeente voorkomt actief dat dergelijke imams haat kunnen zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren” en Leefbaar 3B op pagina 11: “Voor imams die oproepen de Nederlandse vrijheden, normen en waarden te negeren mag geen plaats zijn in Lansingerland”.

De PvdA-fractie wil deze passages in de genoemde verkiezingsprogramma’s bespreken in de in commissie Algemeen Bestuur van 7 februari 2018 en formuleerde daartoe de volgende debat-punten.

 1. De PvdA-fractie wil van de CDA-fractie weten waarom zij deze uitgebreide uitspraken in haar programma heeft opgenomen. Welke concrete omstandigheden in de Lansingerlandse situatie gaven aanleiding om deze uitspraken te doen?
 2. Realiseert het CDA zich dat vele inwoners van Lansingerland die de Islam aanhangen verdrietig zijn over deze uitspraken en bang zijn dat deze beeldvorming, zij het wellicht onbedoeld, bezoekers van de El Fath moskee in een kwaad daglicht kan zetten?
 3. Wat waren de concrete aanleidingen van VVD en Leefbaar 3B om genoemde passages in hun programma’s op te nemen?

Hoe kijken de andere fracties in de Raad tegen de uitspraken van CDA, Leefbaar 3B en VVD aan? De PvdA-fractie is heel benieuwd naar het resultaat van dit debat.

AMENDEMENT BELEIDS- EN TOETSKADER WINDENERGIE LANSINGERLAND

Investeren in duurzaamheid moet ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Dit kan alleen wanneer niet alléén de lasten terecht komen bij onze inwoners maar ook álle baten. Opgewekte energie én alle opbrengsten moeten ten goede komen aan onze inwoners. Eén van de grootste problemen in Groningen bij de aardgaswinning is dat de lusten en lasten daar niet eerlijk verdeeld zijn. Bij de introductie van mogelijke windmolens in Lansingerland moet dit dus anders.

De indieners zijn groot voorstander van duurzaamheid waarbij zowel het eigenaarschap als alle opbrengsten (in natura en financieel) voor 100% ten goede komen aan onze gemeenschap, waarbij diegene die de grootste lasten dragen ook de hoogste opbrengsten genieten. Alleen zo bouwen wij samen aan een duurzame samenleving “omdat het van ons is”. Zie ook PvdA weekverslag 2 voor een uitgebreid verhaal: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-januari-2018/ en de 3B-Krant van deze week (pagina 7) voor een redactionele column hierover: https://hyperlocal.persgroep.nl/data/DBK/4/html5forwebkit.html?page=0

Het voorstel aan de raad van het college regelt dit niet. De mogelijkheid tot (financiële) burgerparticipatie moet veel beter geregeld worden. Vandaar het bijgaande amendement.

Het besluit: “Het ‘Gemeentelijk beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland’ vast te stellen” als volgt te wijzigen:

Het ‘Gemeentelijk beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland’ vast te stellen waarbij het volgende kader voor de (financiële) burgerparticipatie zal worden gehanteerd:

 • Windmolens worden gerealiseerd door een door de gemeente (mede) op te richten energiecorporatie waarin de inwoners voor 100% participeren als eigenaar;
 • Een substantieel deel van de opgewekte energie wordt gebruikt om gemeentelijke voorzieningen van energie te kunnen voorzien;
 • De inwoners profiteren voor 100% mee van de levering van energie en van de financiële opbrengsten;
 • De opbrengsten worden eerlijk verdeeld onder alle inwoners en/of voor collectieve voorzieningen gebruikt;
 • Het verdeel model gaat er vanuit dat álle inwoners mee profiteren en de inwoners met de grootste overlast het meeste baat krijgen;
 • De gemeente krijgt, om dit te bewerkstelligen, de rol van (mede)oprichter, beheerder, (mede)eigenaar en financier van de corporatie”.

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Het was toen de week vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 waarin de Westpolderscholen veel van onze aandacht en tijd vroegen, de vaart in de pilot met geluidsbeperkende maatregelen voor de HSL zich omgekeerd evenredig verhield met de snelheid van deze trein, wij succes boekten met betrekking tot de aanvliegroute naar Rotterdam The Hague Airport en wij ons ook toen opmaakten voor een mooie campagneperiode. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-januari-2014/

Wat doen we volgende week? Volgende week maandagavond gaan Petra Verhoef en Gerard Bovens bijpraten met Metin Celik, lid van de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Even de klok gelijk zetten in de talloze dossiers die ons binden. Woensdagavond is er weer een beeldvormende avond in het gemeentehuis en donderdagavond de maandelijkse raadsvergadering. En natuurlijk weer heel veel campagnewerk!

Het citaat van deze week komt uit Hart van Holland Lansingerland. Het gaat om een interview met wethouder Jeroen Heuvelink met de pakkende kop: “Iedereen kent mij van die toren”. Het citaat: “Een ander moment dat ik nooit vergeet, was de opening van de uitkijktoren in het Hoge Bergse Bos. Dat was letterlijk mijn hoogtepunt van de afgelopen vier jaar. Ik ben abseilend van die toren afgegaan als openingsact. Dat werd uitgezonden op tv, het stond in de kranten en op internet. Ik heb nog nooit zoveel reacties op iets gekregen. Normaal hoor je nooit wat”. Einde citaat. “Normaal hoor je nooit wat”, een zin om over na te denken, wethouder Heuvelink!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 26 januari 2018