26 september 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 22 – 26 SEPTEMBER 2014

Dit 30ste weekverslag in 2014 aflevering 323 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van de maandelijkse raadsvergadering waarin de terugkomst van het Berkelse carillon, de evaluatie van de verkeerscirculatie in Berkel en de inzet alsnog van extra rijksgeld voor Lansingerlandse mensen op het bestaansminimum op de raadsagenda stond.

CARILLON BERKEL BLIJFT

Wij vroegen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan cultuur wethouder Ankie van Tatenhove waar & wanneer het Berkelse carillon zal worden herplaatst in het nieuwe Berkelse winkelcentrum dat op de plek komt van het oude gemeentehuis. De wethouder vertelde dat er twee locaties in studie zijn; het AMG Schmidtpark en een plaats in de uitbreiding van het nieuwe winkelcentrum. Van belang is dat de relatie met het Klokkenlint wordt hersteld. De PvdA vindt dat het carillon moet worden herplaatst in Berkel centrum en niet in het AMG Schmidtpark. Leefbaar 3B viel ons bij monde van Jan Pieter Blonk bij. Wij gaan er vanuit dat de toekomst van het carillon en het Klokkenlint nu voor Berkel centrum veilig is gesteld. Daar zijn wij heel blij mee! Zie ook ons weekverslag 29.

Plaats zat voor het Berkelse carillon

Plaats zat voor het Berkelse carillon

GEEN OPSPORING BIJSTANDSFRAUDE DOOR EEN COMMERCIEEL BEDRIJF MEER

De gemeente Amstelveen had de controle op bijstandsfraude niet mogen uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Dat is een kerntaak die een gemeente zelf moet uitvoeren. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, op 16 september 2014 bepaald. De gemeente Amstelveen had medewerkers van een commercieel bedrijf onderzoek laten doen naar ontvangers van bijstand. De gemeente hoefde alleen aan het bedrijf te betalen als het onderzoek leidde tot een intrekking, beëindiging of weigering van de bijstandsuitkering. De medewerkers van het commerciële bedrijf voerden het onderzoek helemaal op eigen houtje uit.

De gehele uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is te vinden op: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:2947

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 17 juli 2014 diende de PvdA fractie een motie in omdat de gemeente Lansingerland een externe partij inhuurt, bureau Investiga, om inkomensfraude op te sporen. Hoe meer fraude het bureau ontdekt, hoe meer het verdient. Geen fraude ontdekt dan ook geen inkomsten. De PvdA Lansingerland stelde toen dat hier sprake is van een oneigenlijke prikkel. De uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot de sociale zekerheid moet volgens de PvdA door de gemeente zelf worden gedaan en niet door een commerciële partij. Met de motie vroeg de PvdA het college om na 2014 de fraudeopsporing volledig door de Gemeente zelf te laten doen. De PvdA motie kreeg in de raad nauwelijks bijval.

Met de kersverse uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is er voor het college nu een compleet andere situatie ontstaan. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag vroeg Partij Neeleman aan wethouder Van Tatenhove de inschakeling van bureau Investiga direct stop te zetten. Wethouder Van Tatenhove deelde mee dat zij geen nieuwe opdrachten meer verstrekt aan dit bureau. Zij wil eerst de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep onderzoeken op de precieze gevolgen. Dat komt goed uit want wij hebben deze zaak inmiddels al geagendeerd voor de raadscommissie Samenleving van 9 oktober. Gerard Bovens vroeg dan ook aan de wethouder haar onderzoek op die datum gereed te hebben. Een toezegging deed zij niet maar het ligt voor ons voor de hand dat zij dan wel hom of kuit kan geven. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is immers overduidelijk.

Ook in de Markermeerstraat blijft het rustig. Geen sluipverkeer mogelijk

Ook in de Markermeerstraat blijft het rustig. Geen sluipverkeer mogelijk

PVDA DIENT MOTIE IN OM EXTRA RIJKSGELD VOOR MINIMA VEILIG TE STELLEN

In weekverslag 28 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-september-2014/ ) stelden wij de aanpak van het nieuwe college met betrekking tot de inzet van de extra rijksgelden om het gemeentelijke armoede en minimabeleid stevig aan de kaak. Vorig jaar stelde het Rijk voor Lansingerland een bedrag van € 90.000 extra beschikbaar voor armoedebestrijding en schuldpreventie. Er was uitgebreide besluitvorming in de raad en zowel een motie als amendement werden aangenomen over de inzet van deze middelen, dat was op 28 november 2013. Inmiddels heeft 37.500 euro van de 90.000 euro een bestemming gekregen. Het restant van € 42.500 moet nog besteed worden. De CAR adviseerde destijds aan raad en college om bijvoorbeeld ZZP’ers die door de economische crisis in financiële problemen komen te ondersteunen.

In juli werd duidelijk dat het college op eigen houtje heeft besloten om de € 42.500 niet in te zetten voor nieuwe regelingen of initiatieven op het gebied van armoede en schuldpreventie, maar om het geld te reserveren voor mogelijk te verwachten tekorten voor individuele bijzondere bijstand. Oftewel: de ene arme moet maar solidair zijn met de andere arme…

Het college trad hiermee buiten haar mandaat. Vrijwel alle fracties gaven, tijdens de commissievergadering van 11 September, te kennen dat dit niet netjes was.

Toen de PvdA op 11 september wethouder Van Tatenhove hiermee confronteerde zag zij geen enkele reden om dit te herstellen en gaf aan dat het college zich zelf wel bij de raad zou melden wanneer er mogelijk bij de bijzondere bijstandsverlening geld zou overblijven en het college aanleiding zag voor nieuw aanvullend armoede- en minimabeleid. Zo’n procedurele fout is zeer storend, maar het was bovendien onacceptabel voor de PvdA dat de wethouder niet feitelijk kon onderbouwen waarom zij dacht dat die extra impuls niet meer nodig was. Ook had zij de maatschappelijke partijen, met uitzondering van de CAR, niet verder geraadpleegd of om een initiatief gevraagd.

Bij monde van Petra Verhoef diende de PvdA fractie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag dan ook de volgende motie in:

Draagt het college op om:

  1. Het resterende budget extra rijksimpuls inkomensondersteuning ad 42.500 euro niet in te zetten voor de tekorten op het budget bijzondere bijstand maar op korte termijn overleg te plegen met CAR en andere maatschappelijke organisaties zoals de Lansingerlandse Kerken, Humanitas, Voedselbank, Schuldhulpverlening, SWL, Kwadraad, Jeugdzorg, GGZ-sector, vakbonden en het lokale bedrijfsleven (ZZP’ers & tuinders in de knel) over de inzet van het resterende budget extra rijksimpuls Inkomensondersteuning;
  2. De Raad over de invulling van het resterende extra budget inkomensondersteuning een nieuw voorstel voor te leggen na brede consultatie van maatschappelijk organisaties;
  3. Dit voor 1 maart 2015 te doen;

Het debat werd een herhaling van zetten van de discussie in de raadscommissie Samenleving van 11 september. Alle oppositiepartijen stemden voor onze motie en de voltallige coalitie was tegen. Wat opviel was dat wethouder Van Tatenhove aangaf dat zij vooralsnog alleen voor 2014 het resterende budget van 42.500 euro wil verrekenen met het tekort op het budget bijzondere bijstand. Voor het jaar 2015 is het budget weer gewoon beschikbaar als extra impuls. Waarom zij dan zo moeilijk deed voor dat enkele jaar is ons een compleet raadsel.

Feit is dat voor het eerst sinds oktober 2011 de complete oppositie zich verzette tegen een plan van het college op het gebied van het sociale domein.

Even rustig op de Sterrenweg in Berkel Noord

Even rustig op de Sterrenweg in Berkel Noord

SLOTDEBAT OVER VERKEERSCIRCULATIE BERKEL

De raad debatteerde ook over de evaluatie van de verkeerscirculatie in Berkel. Over deze evaluatie en verdere aanpak is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Sam de Groot was steeds onze woordvoerder in de commissie Ruimte. Gerard Bovens nam het fractiestokje van hem over tijdens het raadsdebat. Zie voor een samenvatting en het raadsvoorstel https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-september-2014/

Gerard Bovens gaf in zijn bijdrage aan het debat aan dat wat de PvdA fractie van het debat over de evaluatie verkeerscirculatie Berkel in commissieverband het meest is bijgebleven, de wijze is waarop de fracties van Leefbaar 3B en CDA toen het debat voerden. Het begrip ‘debat’ gaat misschien wat ver. Dat vraagt om tweezijdigheid. Tijdens de commissievergadering van 9 september plaatsten deze fracties bestellingen bij het college met wethouder Fortuyn als de ober van dienst. De fractie van Leefbaar 3B ging zelfs nog een stapje verder. De eigen wethouder werd met zoveel woorden gesommeerd om het verkeersbesluit tbv eenrichting verkeer op de Noordeindseweg Noord ‘morgen’ te nemen. Wethouder Simon Fortuyn verweerde zich toen bewonderenswaardig. Voor hem staat de verkeersveiligheid voorop wanneer het om een aanpassing van de rotonde Noordeindseweg/Planetenweg gaat. “Daar wordt niet mee gesjoemeld”, voegde hij de Leefbaar 3B fractie toe. “Het zorgvuldig nemen van een verkeersbesluit kost veel tijd. Er is gedegen onderzoek nodig anders dreigt er onbehoorlijk bestuur”. Het college zelf gaf eerder aan dat de procedure om daadwerkelijk de rotonde aan te passen 3-5 jaren kan gaan duren. Dan staan de volgende gemeenteraadsverkiezingen al weer voor de deur. Ik zie de motie van Leefbaar 3B & CDA in de raad van februari 2018 alweer voor me.

Wat Houdini ooit presteerde, valt in het niet bij de uitdaging waar wethouder Simon Fortuyn nu voor staat. Ingesnoerd als hij is door de eisen van zijn eigen coalitiepartijen. Ga er als wethouder maar aanstaan.

Oppositie partijen stelden zich richting de wethouder de afgelopen tijd heel wat coulanter op. Sam de Groot: “De PVDA fractie is niet voor of tegen de openstelling van de Noordeindse weg, de PvdA is tegen ondoordachte besluiten zonder argumenten en goede belangenafweging”. Dat geluid was ook bij andere oppositiepartijen te horen. De opvallende situatie doet zich nu voor dat de oppositie, zonder veel eisen vooraf te stellen, er vertrouwen in heeft dat de wethouder tot zorgvuldige afwegingen komt en de coalitie niet. De enige reden hiervan is waarschijnlijk dat zowel CDA als Leefbaar 3B wat al te enthousiast zijn voorgesorteerd in hun keuzes. Zij kunnen geen kant meer op want ze zitten klem tussen hun eigen paaltjes. Nu zit hun wethouder met de gebakken peren!

Maar geen nood! Dit ongerief kan snel ongedaan gemaakt worden wanneer ook de coalitiepartijen mee gaan met het volgende simpele amendement op het raadsvoorstel. Het dictum luidt als volgt: In het raadsvoorstel “Evaluatie verkeerscirculatie Berkel” besluit 2. volledig te schrappen met uitzondering van de start van de formele procedure tot herziening.

Volgens de PvdA fractie geeft dit amendement, dat mede werd ingediend door de VVD en GroenLinks fracties, aan wethouder Fortuyn de ruimte om samen echt aan de slag te gaan. Dat is wat de PvdA fractie in dit complexe dossier voor ogen heeft.

Om een lang verhaal kort te maken, op de partij Neeleman na stemde ook hier de complete oppositie tegen het collegevoorstel omdat de coalitie niet bereid was water in de wijn te doen waar het de openstelling in een richting van de Noordeindseweg Noord betrof. Wethouder Fortuyn sprak opnieuw van “meenemen, niets uitsluiten, geen hypotheek vooraf” daarbij aansluitend op het betoog van Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B die stelde dat het wat hem betrof de openstelling van de Noordeindseweg alleen een uitgangspunt was en geen harde stellingname. Dat werd door de D66 fractie gedeeld. Maar daar waren hun coalitiegenoten van het CDA niet blij mee want voor hun is dit een harde eis. Dat zij daarmee in strijd met het coalitieakkoord handelden, leverde vervolgens een schorsing in de raad en coalitieoverleg op. Voor ons was het kwaad echter al geschied. Met zoveel onenigheid binnen de coalitie over de interpretatie van het raadsvoorstel leek het ons beter om de veilige kant te kiezen. Tegenstemmen dus. Een absoluut gemiste kans van de coalitie. Dat vinden wij echt jammer voor wethouder Simon Fortuyn die bestuurlijk gezien meer verdiend had. En dat gold ook voor het positieve optreden van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk in dit dossier.

EN VERDER

RK kerk op Noordeindseweg

RK kerk op Noordeindseweg

Griffier

Marijke Walhout werd door de raad benoemd tot griffier van onze gemeenteraad. De voormalige griffier Kees van ’t Hart maakte vanwege persoonlijke omstandigheden plaats voor haar. Maar gelukkig blijft hij voor ons aan de slag als raadsadviseur. De PvdA fractie is reuze blij met beide besluiten. Kees bedanken wij van harte voor alles wat hij als griffier voor onze raad betekend heeft. Marijke wensen wij veel succes. De samenwerking is al heel goed dus daarmee gaan wij gewoon door!

Brief aan Tweede Kamer over HSL

Volgende week is er een VAO in de Tweede Kamer naar aanleiding van het Algemeen Overleg over de HSL. Fracties kunnen dan moties inbrengen. De raad van Lansingerland wil de Tweede Kamer fracties suggesties doen over mogelijke moties. Daartoe werd donderdagavond een brief opgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Ons verhaal was dat de PvdA opteert voor directe onderhandelingen met staatssecretaris Mansveld op initiatief van het college met wethouder Simon Fortuyn namens de gemeente Lansingerland als onderhandelaar op basis een stevig mandaat vanuit de raad. De PvdA geeft de wethouder het vertrouwen. Dus zeker geen commissie van deskundigen instellen die de burgerparticipatie stroomlijnt. Dat is goed bedoeld maar kan nieuwe frustraties oproepen, kost veel tijd en verwatert de echte bestuurlijke verantwoordelijkheden. Je moet als dagelijks bestuur nu verantwoordelijkheid nemen en niet overlaten aan derden. Het kan zijn, is zelfs aan te bevelen, dat er uit de onderhandelingen meerdere oplossingsvarianten voorkomen. Dat leent zich prima voor een goed georganiseerd burgerparticipatie proces. Maar nu eerst er bestuurlijk samen met rijk zien uit te komen.

De meeste fracties voelden er wel voor om deze inzet te volgen maar de CDA fractie wilde kost wat kost de instelling van dergelijke commissie van deskundigen als eis in de brief hebben. Na enig raadsbreed overleg kwam er toch een vergelijk. De instelling van zo’n commissie kan voor een fractie in de Tweede Kamer een goede basis voor een motie zijn. Centraal staat echter noodzaak van de directe onderhandeling tussen wethouder Fortuyn en staatsecretaris Mansveld. De raadsbrief gaat dus uit. Wij zullen aan ons Tweede Kamerlid Duco Hoogland vragen om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat dit overleg er op korte termijn gaat komen.

Berkel Noordpolder

Berkel Noordpolder

TOT SLOT

Aanstaande maandagavond gaan wij naar de presentatie van Humanitas Lansingerland in de Bleiswijkse Snip. Woensdag zitten wij samen om de tafel met onze collega-fracties van Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Donderdag worden wij als raad geïnformeerd over de toestand van onze grondexploitaties, vrijdag gaan wij met de raad op stap en ’s avonds is de opening van de Kunsttoer. Ook vergezellen wij die dag onze Provinciale Statenfractie bij een bezoek aan Rotterdam The Hague Airport. Wij zijn ook volgende week wel weer even van de straat!

Het citaat van de week is van onze afdelingssecretaris Raymond Tans die vorige wek zaterdag de PvdA Politieke Ledenraad in Den Bosch bezocht: “Mij sprak vooral de speech van Frans Timmermans aan. Het was waarschijnlijk zijn laatste speech als minister van Buitenlandse Zaken in ons midden. Een verhaal van grote klasse. Wat een spreker is die man! In een paar minuten gaf hij een heldere en begrijpelijke schets van de wereldproblematiek met alle zorgen en bedreigingen, maar ook met mogelijke oplossingen.
Ook de speeches van Diederik Samsom, Lodewijk Asscher en Hans Spekman mochten er zijn. Ik ga ervan uit dat alle speeches op de website van de partij gezet zullen worden evenals een uitgebreid verslag van de ledenraad.

Wat betreft de sfeer kan ik melden dat deze omgekeerd evenredig was met de stand van de peilingen. Er viel eigenlijk geen onvertogen woord en de discussies waren allemaal zeer constructief. Ik proefde een bijzonder optimisme zelfs, mede ingegeven waarschijnlijk door het goede en heldere optreden van Diederik bij de Algemene Politiek beschouwingen eerder die week. Volgens mij kan het dan ook niet anders zijn dan dat met de, nu nog voorzichtige, positieve uitwerkingen van het sinds 2012 in gang gezette beleid van de Regering de peilingen weldra een stijgende lijn zullen gaan vertonen. Dat is overigens heel hard nodig willen we met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2015 op of in de buurt van de uitslag voor de Tweede Kamer uitkomen.

Houd moed, partijgenoten!”

 Dat doen we, Raymond!

 Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 26 september 2014