27 juni 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 – 27 JUNI 2014

Dit 23ste weekverslag in 2014, aflevering 316 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week die volledig in het teken stond van het debat over de Kadernota 2014 in een gezamenlijke commissievergadering. Met nog drie weken te gaan voordat de zomervakantie losbarst, is het verder op dit moment erg rustig in het Lansingerlandse politieke bedrijf. Na de gemeenteraadverkiezingen, de ellelang durende coalitieonderhandelingen, het coalitieakkoord van eind mei en de intree van het nieuwe college begin juni is het kennelijk inwerken geblazen. Dat mag maar dit heeft natuurlijk wel invloed op de lengte van ons weekverslag. Deze week gaat het dan ook vooral over de Kadernota 2014

COALITIE VOLGT WAARSCHIJNLIJK VOORSTELLEN VAN PVDA

Vorige week berichtten wij in ons weekverslag 22 ( https://lansingerland.pvda.nl/2014/06/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-juni-2014/ ) dat het ons opgevallen was dat menig PvdA idee zoals verwoord in ons verkiezingsprogramma 2014-2018, in onze weekverslagen vanaf medio april 2014 en in onze inbreng tijdens de recente debatten in het raadsvoorstel Kadernota 2014 door het college was overgenomen. Dat gaf ons goede moed om tijdens het raadscommissiedebat van afgelopen woensdag te proberen om onze politieke lat nog wat hoger te leggen.

Gerard Bovens begon zijn verhaal met de constatering dat het voorstel van het college aan de raad op hoofdlijnen spoort met de eerdere PvdA voorstellen:

 1. Sluitende meerjarenbegroting reeds vanaf 2015 en niet vanaf 2016;
 2. OZB naar 120% zonder tussenstap met compensatie via lagere reinigingsrechten;
 3. Versterking weerstandsvermogen niet via meerjarenbegroting;

Tot zover het goede nieuws. Maar de PvdA gaf aan het niet eens te zijn met:

 1. Reeds in 2015 een bedrag van 3 ton uitrekken voor nieuw beleid;
 2. Extra bezuinigingen ten laste van het gemeentelijke apparaat oplopend naar 4 ton in 2018 die volgens het college “de gemeentelijke organisatie meer dan evenredig treffen”.
 3. Voor de PvdA is voorzichtigheid broodnodig. Zo staat er nog een bezuiniging op het gemeentelijke apparaat tot 2018 van 139.000 euro open en is het effect van de drie grote decentralisaties onzeker. Ons apparaat hoort nu al tot de allerkleinste van Nederland.

De PvdA fractie stelde vervolgens de volgende tien politieke vragen:

 1. Overweegt de coalitie directe aanpassing van het coalitieakkoord nu college met een raadsvoorstel komt dat stevig afwijkt van het coalitieakkoord (sluitende begroting per 2015 i.p.v. 2016, geen gefaseerde verhoging van de OZB, nauwelijks aandacht voor de beheersing schuldenlast, geen woord over overleg met het rijk over medeverantwoordelijkheid)?
 2. Hoe denkt het college de komende 10 jaar het weerstandsvermogen aan te gaan vullen? PvdA vindt dat de betekenis van een voldoende weerstandsvermogen, met name in relatie tot onze schuldenpositie, in het raadsvoorstel onderbelicht is? Waarom is het college daar niet veel intensiever op ingegaan?
 3. Waarom al per 2015 een bedrag van 3 ton aan nieuw beleid? Het herstel is nog zo pril. Zo is er nu nog geen inzicht in actualisatie van de Grexen en effecten van de drie grote decentralisaties. De risico’s blijven onverminderd groot, zoals het college zelf terecht stelt. Is dit nu het “orde op zaken stellen” waarmee coalitiepartner CDA de gemeenteraadsverkiezingen in ging?
 4. De coalitie wil maatschappelijk debat over invulling bezuinigingen. De zogenaamde “bezuinigingsdialoog. ”Waarom ook geen dialoog met de inwoners over de invulling van intensiveringen/nieuw beleid? Onze inwoners mogen via een hogere OZB wel meebetalen over de dames & herenwensen van de nieuwe coalitie maar niet over de bestemming? Dat lijkt de PvdA onlogisch en ongewenst.
 5. Het raadsvoorstel rept nauwelijks over onze schuldenlast. Er is een directe relatie met de aanzuivering van ons negatieve weerstandsvermogen. Wat gaat het college verder aan deze schuldenlast doen? Gaat het college wel voor een breed financieel evenwicht? Let wel, onze schuldenlast in relatie met ons investeringsprogramma was hét hoofdthema van coalitiegenoot Leefbaar 3B!
 6. Voor het nieuwe college houdt de toekomst kennelijk in 2018 op. Er wordt geen meerjarenbeeld geschetst voor de periode 2019-2025. Juist dan lopen de tekorten op tot 6.5 miljoen euro. Waarom ontbreekt dit spannende financiële hoofdstuk in het raadsvoorstel?
 7. Tijdens het debat over de Voorjaarsnota (14 dagen geleden) kreeg de PvdA fractie van de zijde van college te horen dat de meicirculaire 2014 voor een bedrag van 8 ton negatief uitpakt voor de WMO-zorg component in de drie decentralisaties en een voordeel oplevert van 1 miljoen als het om de te decentraliseren jeugdhulp gaat. In het overzicht dat het college later leverde, is er sprake van een gecumuleerd voordeel van 3 ton in 2015 tot 7 ton in 2018. Waar komt deze afwijking vandaan? Mogen wij het te decentraliseren WMO & Jeugdhulp budget eigenlijk wel cumuleren? Daar staat toch nog een schot tussen?
 8. Het rapport “Twintig jaar Vinex geschiedenis” van april 2014 zegt dat er in 1996 met de stadsregio is afgesproken dat, indien zich majeure afwijkingen zouden voordoen op regionaal en/of landelijk niveau, er zou worden bezien welke gevolgen dit zou hebben voor de gemaakte (lumpsum) afspraken. Die afwijkingen deden zich vanaf 2009 volop voor. Gaat het college nog een beroep doen op deze afspraak van 1996?
 9. Wij vroegen of Lansingerland vergelijkenderwijs een groter aanbod heeft aan voortgezet onderwijsvoorzieningen dan onze referentie gemeenten zoals Pijnacker-Nootdorp? Reactie van het college: “In vergelijking met Pijnacker-Nootdorp heeft de gemeente Lansingerland inderdaad een groter onderwijsaanbod op het gebied van voortgezet onderwijs. Wij hebben binnen onze gemeentegrenzen 6 scholen voor voortgezet onderwijs. In Pijnacker-Nootdorp zijn ongeveer evenveel kinderen in de leerplichtige leeftijd, maar slechts 1 school voor voortgezet onderwijs”. Vraag: Hoe denkt het college te gaan harmoniseren? Wordt dit een onderdeel van het lopende onderzoek naar de hoge onderwijsuitgaven in onze gemeente? Is de conclusie gerechtvaardigd dat Lansingerland ook zonder D66 de onderwijsgemeente bij uitstek was en is?
 10. Onze laatste vraag was voor de D66 wethouder Sport. Hoe staat het met het akkoord met de buitensport? Juist vandaag had portefeuillehouder Heuvelink procesoverleg met de buitensportkoepel. Zijn de huurcontracten al geregeld? Zien zij verder af van een gang naar de rechter? Gaan zij de achterstallige huurpenningen nu betalen? Vol verwachting klopt ons rode hart!
Onderhoudsniveau C doet het in de praktijk opperbest!

Onderhoudsniveau C doet het in de praktijk opperbest!

Gaandeweg het debat merkten wij dat in ieder geval een deel van de coalitie er wel wat voor voelde om de komst van nieuw financieel beleid niet al in 2015 op de rol te zetten maar pas in een later jaar. Wethouder Abee (financiën, CDA) vertelde dat het nieuwe college maar 4 dagen de tijd had om met een raadsvoorstel te komen naar aanleiding van de door het vorige college opgestelde Kadernota 2014. Belangrijke thema’s zoals de schuldenproblematiek, het weerstandsvermogen en het meerjarenbeeld 2019-2025 zijn door het nieuwe college nog niet uitgewerkt. Dat heeft tijd nodig. Gerard Bovens merkte op dat het college desondanks wel keuzes had gemaakt voor nieuw financieel beleid terwijl de grote financiële kaders op korte en langere termijn vanuit hun optiek gezien eigenlijk nog onduidelijk zijn. Wat gaan de drie decentralisaties ook in financiële zin betekenen en hoe pakken de grondexploitaties in 2014 uit? Hoe ziet ons plaatje er van 2019 uit? Hoe leg je als noodlijdende gemeente aan den lande uit dat het tot begin mei 2014 in Lansingerland complete financiële kommer en kwel was en zelfs de artikel 12 status in zicht was en er nu al openlijk gesproken wordt over extra geld voor politieke coalitiewensen? De PvdA pleitte dan ook voor een stap voor stap aanpak: sluitende meerjarenbegroting vanaf 2015, OZB naar 120% van het landelijke gemiddelde, versterking van het weerstandsvermogen via overschotten op de jaarrekening en nieuw beleid niet voor 2016. Laat eerst in dit jaar maar blijken of het financieel herstel ook daadwerkelijk doorzet en beslis pas in het voorjaar van 2015 definitief over nieuw beleid. De tussentijd kan gebruikt worden door de coalitie voor het optuigen van hun ‘bezuinigingsdialoog”’. Wat ons betreft gecombineerd met een ‘dialoog over nieuw beleid”. Het lijkt de PvdA logisch dat je onze inwoners niet alleen betrekt bij de keuze van voorgenomen bezuinigingen maar ook bij de keuzen voor nieuw beleid. Staan de 60.000 inwoners van Lansingerland wel te juichen bij de gedachte dat de drie consultatiebureaus allemaal open blijven of kiezen zij voor andere prioriteiten? Dat lijkt ons zeer waarschijnlijk.

Wat ons overigens opviel was dat de nieuwe coalitiepartijen nog niet echt als een soepel functionerend team opereerden. Iedereen zat op zijn eigen politieke eiland. Interactie over en weer was er nauwelijks. Een gezamenlijke lijn was moeilijk te bespeuren. Was het onwennigheid of het gemis van een chief-whip? Daar waar Leefbaar 3B bijvoorbeeld bezwaren maakte tegen kortere openingstijden van de gemeentebalies vond D66 dat gezien de oprukkende digitalisering wel een goed plan. Het eigen college leek nog heel ver weg te zitten. In dat politieke gat zijn wij van de PvdA die avond dan maar voorzichtig gesprongen. Iemand moet het toch doen?

De PvdA fractie zal in het raadsdebat over de Kadernota op donderdag 10 juli dan ook met een amendement komen. Daarin het besluit over de komst van nieuw beleid van 300.000 euro per jaar tenminste met een jaar op te schorten. Als gevolg daarvan kunnen de aanvullende bezuinigingen in dat jaar terug van 5 ton naar 2 ton. Omdat deze bezuinigingen vooral de interne organisatie zullen treffen, geeft ons amendement ook de ambtelijke organisatie even lucht om preciezere keuzes te gaan maken. Bovendien kan het college dan eerst aan de slag met onze schuldenproblematiek en de wijze waarop aan ons weerstandvermogen zal worden gewerkt. Kwestie van het hele plaatje compleet maken, inclusief de communicatie naar buiten over de stappen die inmiddels gezet zijn naar ons herstel.

Het college zal ook samen met onze Stadsregio bezien of er nog rek kan zitten in de afspraken die in 1996 gemaakt zijn over de toen vastgestelde lumpsum uitkeringen (onze vraag 8).

De PvdA zou er niet van staan te kijken wanneer de coalitie ingaat op onze eerste suggestie om het coalitieakkoord te verrijken met een addendum met een nieuwe financiële paragraaf. De huidige tekst staat nog compleet in het teken van een mogelijke gang naar een artikel 12 aanvraagprocedure. Gerard Bovens gaf tijdens het debat aan dat er niks mis is met een dergelijke aanpassing.

Wethouder Heuvelink bevestigde dat hij afgelopen woensdag een constructief gesprek heeft gehad met de koepel van de buitensportverenigingen over het tekenen van de nieuwe huurcontracten. Nog voor de zomervakantie zullen zij een intentieovereenkomst gaan tekenen die groen licht gaat geven aan het feitelijk tekenen van de individuele huurcontracten. Ten aanzien van de feitelijke contracten per vereniging moet hier en daar nog wat technisch geregeld worden wat enige tijd kost. Wij blijven het natuurlijk intensief volgen!

Zowel Leefbaar 3B als WIJ Lansingerland gaven aan ons voorstel te willen volgen om de fractiegelden regeling (deels) te willen schrappen. Dat is goed nieuws. Ook ten aanzien van dit onderwerp zullen wij met een amendement gaan komen.

Offenbachplantsoen in volle glorie!

Offenbachplantsoen in volle glorie!

STIL ROND DE HSL

Staatssecretaris Mansveld heeft aangegeven dat zij nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer haar analyse van de HSL-pilot en haar afweging over de te nemen definitieve maatregelen aan de Tweede Kamer zal sturen. Het ministerie bereidt momenteel deze besluitvorming voor. Over de inhoud van het besluit wordt door het ministerie niets bekend gemaakt. Het wordt openbaar zodra het aan de Kamer is gezonden. Het zomerreces begint al over één week dus de staatssecretaris moet haast gaan maken.

De gemeente Lansingerland (wethouder Fortuyn) heeft op 4 juni een brief aan staatssecretaris Mansveld gezonden waarin de gemeente haar zorg uitspreekt over het voorgenomen besluit van de staatssecretaris. Naar aanleiding van deze brief wil hij spoedoverleg met de staatsecretaris. Nu, vier weken later, is de raad nog niets bekend over de datum van dit overleg. Het ligt voor de hand dat de staatssecretaris eerst een besluit neemt en dan alle gemeenten die geluidsproblemen met de HSL hebben voor een gezamenlijk overleg uitnodigt om haar besluit toe te lichten. Het slotwoord is dan vervolgens aan de Tweede Kamer. Maar dan is het al najaar 2014.

Bouw winkelcentrum station Westpolder Berkel schiet al aardig op

Bouw winkelcentrum station Westpolder Berkel schiet al aardig op

TOT SLOT

Volgende week is de maandelijkse raadscommissieweek. De laatste voor het zomerreces. De agenda’s van de drie commissies zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/kalender/2014/07/

In het oog springt vooral de agenda van de commissie samenleving. Daar staan de beleidskeuzes voor de verordeningen Wmo, Jeugd en Participatie op het menu. De fase van plannenmaken is bijna voorbij. Nu gaat het om het ‘echie’! Petra Verhoef en Sam de Groot zijn de PvdA woordvoerders.

Het citaat van de week is van ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug. Tijdens het Algemeen Overleg over de digitale overheid van afgelopen woensdag gaf zij aan dat een groep ouderen in Nederland juist sterk afhankelijk van de hulp van anderen wordt wanneer de overheid besluit alle contact tussen burger en overheid te gaan digitaliseren. De focus lijkt vooral te liggen op een goede inrichting van de digitale infrastructuur, wat uiteraard heel belangrijk is maar niet zonder netwerk van hulp met digivaardigheid kan.

In haar verhaal kreeg natuurlijk ook Lansingerland een speciale vermelding: “Als we het over toegankelijkheid hebben, heb ik een voorbeeld uit Lansingerland, waar een prachtig nieuw stadhuis is gebouwd, aan de binnenkant van alle gemakken voorzien, volledig toegankelijk voor iedereen. Helaas is er minder goed nagedacht over de buitenkant, er ligt een steile weg naar boven waar de hoofdingang zich bevindt, die mensen met een lichamelijke beperking niet altijd zelfstandig kunnen bereiken, waardoor ze nu via een niet openbare, soort goederenlift, onder begeleiding naar boven moeten. Uiteraard gaat de gemeente Lansingerland er alles aan doen om dit laatste stuk ook toegankelijk te maken, want burgers hebben recht op een toegankelijke overheid, zowel in de echte wereld als in de digitale wereld”. Deze oproep van Astrid zal ons college juist in de week waarin een geheel vernieuwde gemeentelijke website gaat verschijnen zich zeker en vast gaan aantrekken. Toch, college?

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 27 juni 2014

Geen uitgang vanaf Rodenrijseweg zuid via Oudeland NAAR n471

Geen uitgang vanaf Rodenrijseweg zuid via Oudeland naar n471

Nieuwe toegang naar Sligro op Oudeland op de plek waar ooit de oeroude Laan van Koot was!

Nieuwe toegang naar Sligro op Oudeland op de plek waar ooit de oeroude Laan van Koot was!

DSC01220

Glimp van de Laan van Koot in de richting van de Van Oldenbarnevelthoeve

Glimp van de Laan van Koot in de richting van de Van Oldenbarnevelthoeve