27 maart 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 – 27 MAART 2015

Dit 11de weekverslag in 2015, aflevering 345 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug de algemene ledenvergadering bijpraatte over hoe de Kamerfractie aankijkt tegen de uitslag van de recente provinciale staten verkiezingen, de publiciteitscampagne voor de start van het Ombudsteam een aanvang nam, de raden van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland werden bijgepraat over het beheer van de Groenzoom en de maandelijkse raadsvergadering plaatsvond.

OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND GAAT AAN DE SLAG!

Dinsdag 7 april om 19.00 uur is het zover. Dan houdt het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland het eerste spreekuur in de vestiging van de gastvrije Bibliotheek Oostland in de Nieuwstraat 25 in Berkel centrum. Mensen die vastlopen in het oerwoud aan regelingen of niet weten waar zij met hun probleem terecht kunnen, zijn van harte welkom op dit spreekuur. Het PvdA Ombudsteam staat klaar om vragen over uitkeringen, toeslagen, energierekeningen, zorgverlening, gemeentelijke dienstverlening en kwijtschelding van belastingen te beantwoorden en u te helpen bij het vinden van de juiste weg. “Met welke vraag u ook komt, samen met u proberen we een oplossing te vinden of verwijzen wij u door”, zegt projectleider Jaap Wolf.

Het PvdA Ombudsteam is er voor iedereen. Er is bijna elke week spreekuur. In welke bibliotheek en om hoe laat precies u terecht kunt, is ook te vinden op www.lansingerland.pvda.nl/ombudsteam

Het volgende spreekuur in de maand april 2015 is op vrijdag 17 april van 19.00-20.00 uur in de Oostland Bibliotheek in Bleiswijk (Dorpsstraat 7). De spreekuren in mei 2015 zijn op 12 mei in Berkel, 22 mei in Bleiswijk en op 29 mei in de nieuwe vestiging van de Oostland Bibliotheek in Bergschenhoek, ook telkens van 19.00-20.00 uur.

Om goed bereikbaar te zijn voor alle inwoners van Lansingerland verdeelt het Ombudsteam de spreekuren over de Bibliotheek Oostland vestigingen in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk.

Het Ombudsteam is vanaf dinsdag 31 maart ook telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug. Mailen kan ook via ombudsteampvdall@gmail.com

Ledenvergadering PvdA Lansingerland

Ledenvergadering PvdA Lansingerland

ASTRID OOSENBRUG: ‘MENSEN ZIJN HET VERTROUWEN KWIJT DAT HET BETER WORDT’

PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug stond afgelopen maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering van de PvdA Lansingerland stil bij de voor de PvdA teleurstellende verkiezingsuitslag bij de provinciale statenverkiezingen van 18 maart. “Nederlands verrechtst en intussen blijven veel mensen thuis omdat zij het vertrouwen kwijt zijn dat het voor hen beter wordt”, zo vatte Astrid de stand van zaken samen. “Die boodschap geldt niet alleen voor ons PvdA’ers maar ook voor de mensen die GroenLinks en de SP een goed hart toedragen. Het is onbegrijpelijk dat de SP een feestje vierde terwijl links Nederland in zijn totaliteit fors achteruit ging”. “En toch blijft de SP de deur voor samenwerking hardnekkig dicht houden, waarom eigenlijk?” zo vroeg Astrid zich af. Omgerekend naar het Tweede Kamerzetels zijn PvdA, GroenLinks en SP tezamen nog maar goed voor 42 Kamerzetels.

Astrid: “Wij van de PvdA zijn keihard aan het werk maar het resultaat van al onze inspanningen valt electoraal tegen. Misschien is onze boodschap niet scherp en helder genoeg. Nu Tweede Kamerverkiezingen houden zou slecht voor de PvdA zijn. Net als trouwens voor de hervormingen die deze coalitie in gang heeft gezet. Mensen op straat zeggen: ‘Laat de komende jaren als PvdA maar zien dat ik het beter krijg dan kom ik bij jullie terug’. Voor deze uitdaging staan wij dus”.

De PvdA Tweede Kamerfractie ziet terecht geen been in een analyse en rapportage over deze verkiezingsuitslag. Wat wél moet gebeuren is dat onze waarden zoals geformuleerd in het ‘Van Waarde’ rapport beter zichtbaar en hoorbaar worden in al onze politieke en bestuurlijke uitingen. Helder moet zijn waar wij als PvdA voor staan. Het gaat om bestaanszekerheid, verheffing, goed werk en binding. Mensen kunnen pech hebben in het leven en het hebben van succes in het leven is écht niet alleen een eigen verdienste. Als je succes hebt in het leven dan is het je eigen verdienste, heb je pech dan ben je er zelf verantwoordelijk voor. Die neoliberale gedachte wijzen wij af. Solidariteit, dat is de kern van de sociaal democratie.

Overigens is de sfeer in de Tweede Kamerfractie goed. Er is veel ruimte voor onderling debat, de sfeer is open en er is sprake van eenheid. Ook de fractie wil meer vaart in de verbetering van de leefsituatie van mensen die het nu zwaar hebben. Astrid onderstreepte nog eens het belang van de komst van het PvdA Lansingerland Ombudsteam dat op 7 april het eerste spreekuur houdt. ‘Zo houd je als partij directe voeling met wat er in de samenleving leeft en zie je tegen welke barrières mensen kunnen oplopen’. Astrid gaf aan dat de steun die zij en de rest van haar fractie vanuit Lansingerland krijgt zeer wordt gewaardeerd. “Dat helpt ons echt”.

Publicist en oud PvdA wethouder van Leiden, Paul Bordewijk schreef over het verlies van links een interessante analyse: http://www.deleunstoel.nl/home.php?col=24&res=1600&ref=&artikel_id=4173

Groenzoom

Groenzoom

GROENZOOM BIJNA KLAAR

De gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan de inrichting van een nieuw natuur- en recreatiegebied De Groenzoom. De Groenzoom zorgt ervoor dat er een natte ecologische verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en het Balijbos ontstaat.

Met de inrichting van De Groenzoom is een groot areaal van circa 300 ha. aan natuurgebied tot stand gebracht. Het gebied heeft nu nog een beperkte natuurwaarde maar heeft veel potentieel. Na de aanbesteding is het de taak van de aanstaande beheerder om de omstandigheden zo te maken dat de natuurontwikkeling vorm gaat krijgen. Dit is een geleidelijk proces dat vele jaren in beslag zal nemen. Met de oplevering van De Groenzoom is ook een groot areaal aan recreatiegebied gerealiseerd; ca. 80 ha. recreatief groen en 50 ha. open water. Daarnaast voorziet het gebied in wandel-, fiets- en ruiterpaden. Het beheer van de fietspaden zal door de grondgebied gemeenten worden verzorgd. Al het overige areaal wordt in de aanbesteding ondergebracht.

In december 2013 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp de Beheervisie voor het beheer van het natuur- en recreatiegebied De Groenzoom vastgesteld. Vanaf 1 januari 2016 worden de gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer. Eind 2015 zal de Groenzoom ingericht zijn en klaar voor het gebruik. Vanaf de Berkelse Kleihoogt, Noordersingel, en Middelweg is er nu al goed zicht op hoe het gaat worden. Vanaf Oudeland en het fietspad langs de N471 ter hoogte van de Westpolder krijg je een aardige kijk ode inrichting van de Bergboezem.

Bij de komende aanbesteding wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de inschakeling van mensen met een beperking of die langdurig werkloos zijn. Minstens 5% van de aanneemsom (maximaal 450.000 euro per jaar) moet daaraan besteed worden. Ook de manier waarop aan de duurzaamheid via een CO2 reductieplan inhoud wordt gegeven, is een belangrijk selectiecriterium.

Afgelopen donderdagavond werden de raden van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland bijgepraat over de actuele stand van zaken. Het woord is nu aan de colleges. Die gaan met de aanbesteding van het beheer aan de slag. De raden worden periodiek geïnformeerd over de voortgang.

2015 wordt voor het groen in Lansingerland een heel belangrijk jaar. De aanleg van het AMG Schmidtpark, de Bergboezem en de Groenzoom zal dit jaar gereedkomen. Vele hectares groen en recreatie worden nu stap voor stap opengesteld. Prachtige doorgangsroutes vanaf de Rottemeren naar de Schie, Midden Delfland, Balijbos en de Delftse Hout & Bieslandbos komen er nu aan. Lansingerland wordt weer een stukje completer!

Groenzoom

Groenzoom

HERGERBORCH KRIJGT BESTEMMING SOCIALE WONINGBOUW

Het huidige woon & zorgcentrum Hergerborch in Berkel centrum wordt door woningcorporatie 3B-Wonen herontwikkeld tot sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Het college besloot op 17 maart onder voorwaarden met dit plan van 3B-Wonen akkoord te gaan. Welke voorwaarden dit zijn, is nog niet bekend.

Voorlopig worden de wooneenheden in dit complex voor een nog nader te bepalen periode bestemd voor huisvesting van verblijfsgerechtigden en personen die tijdelijk tussen wal en schip vallen. Onder verblijfsgerechtigden vallen met name statushouders in het kader van de asielprocedure. De PvdA fractie juicht het toe dat hiermee een extra impuls gegeven wordt aan de groei van het aantal sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland. Met nauwelijks 20% van de totale woningvoorraad is dit aantal aan de zeer krappe kant.

Groenzoom

Groenzoom

VVD MOTIE ZORGT VOOR STOP OP OPSPORING BIJSTANDSFRAUDE

De raad debatteerde op verzoek van de VVD fractie over het raadsvoorstel om ‘kennis te nemen van de samenwerking bij handhaving in complexe dossiers met de gemeente Zoetermeer in 2015’. Het college wil vanaf 1 april de sociale recherche in het kader van de bijstandsfraude laten verrichten door ambtenaren van Zoetermeer. Dat past in een bredere samenwerking rond werk en inkomen met deze gemeente. Een samenwerking met perspectief voor de toekomst, vindt het college. Terecht want Zoetermeer kent een uitstekend armoede en minimabeleid en van oudsher een goede sociale dienst.

In 2013 en 2014 werd gebruik gemaakt van het commercieel werkende bureau Investiga dat opsporing van bijstandsfraude via een no cure no pay constructie verrichtte. Het college besloot verder van Investiga af te zien onder forse druk van onze fractie én de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die in september 2014 heeft bepaald dat handhaving in het kader van de bijstand een publieke taak is en daarom niet mag worden uitgevoerd door private partijen. Zie weekverslag 30 van 2014: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-september-2014/

Bij de Centrale Raad van Beroep loopt nog een door een inwoner van Lansingerland aangekaarte zaak tegen de inschakeling van Investiga door de gemeente. De uitspraak wordt op korte termijn verwacht.

Tijdens de raadscommissie Samenleving van 12 maart 2015 gaven alle fracties te kennen de lijn van het college te steunen. Het raadsvoorstel werd dan ook als hamerstuk geagendeerd. De VVD fractie trad echter op haar schreden terug en kwam op de dag van de raadsvergadering met een motie waarin het college de opdracht kreeg om de goede handhaving bij werk en inkomen door Investiga te continueren en geen samenwerking met Zoetermeer aan te gaan alvorens de rechter een uitspraak heeft gedaan in hoger beroep.

Voor onze woordvoerster Petra Verhoef, die mede namens GroenLinks fractie het woord voerde, was het een uitgemaakte zaak: “De controle op bijstandsfraude mag niet worden uitbesteed aan een commercieel bedrijf, zoals Investiga, maar moet door de overheid – de Gemeente – zelf gedaan worden. Dit was de algemeen geldende uitspraak op 16 september 2014 van de Centrale Raad van Beroep, naar aanleiding van een rechtszaak in Amstelveen. Het is dus goed dat onze Gemeente een samenwerking met de Gemeente Zoetermeer wil aangaan in 2015 bij de handhaving in complexere dossiers op gebied van mogelijke fraude bij bijstandsverlening. De concrete casus in Lansingerland kennen we niet. De uitspraak is nog onbekend, maar de algemeen geldende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zal er niet door wijzigen. Of de kosten die de Zoetermeerse sociale rechercheurs zullen maken hoger zullen zijn dan de kosten voor Investiga is niet zeker. En of Investiga het beter kan, is ook niet zeker. Het is speculatie van de VVD. We leven in een rechtstaat waarin de overheid zelf fraudeurs moet opsporen. Het draait hierbij niet om kosten-efficiëntie, het gaat om centrale waarden”.

Tot onze verbazing gingen de fracties van Leefbaar 3B en CDA vlot met de VVD motie mee ondanks het feit dat wethouder Van Tatenhove de raad de motie ontraadde. CDA en Leefbaar 3B bleken niet gevoelig voor het rechtstatelijke aspect dat opsporing van bijstandsfraude een overheidstaak is. D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij Neeleman en Wij Lansingerland stemden tegen. Maar de VVD motie kreeg desondanks toch een rechtse meerderheid.

Wat het college nu gaat doen, is nog onduidelijk. Feit is dat de VVD er via de aangenomen motie voor heeft gezorgd dat er vanaf 1 april 2015 voor enige tijd geen sprake meer is van opsporing van bijstandsfraude in meer complexe situaties. Investiga is immers al uit beeld en de sociale recherche van Zoetermeer mag niet aan de slag van de meerderheid van de raad. Bovendien wees dezelfde meerderheid in de raad het raadsvoorstel af om ‘kennis te nemen van de samenwerking bij handhaving in complexe dossiers met de gemeente Zoetermeer in 2015’. Wethouder Ankie van Tatenhove zit dus met een fors dilemma en zal haar coalitiegenoten CDA en Leefbaar 3B wel diep dankbaar zijn. Opnieuw met Investiga in zee gaan is voor haar geen optie want dan krijgt ze de Centrale Raad van Beroep snel aan haar broek en het college van Zoetermeer zal ook niet ‘amused’ zijn over zoveel bestuurlijk amateurisme bij de buren. ‘Samen van Slag’ luidt het coalitie parool. Maar dat is geen nieuws.

Volgens ons heeft de wethouder maar één optie: gewoon op de ingeslagen weg met Zoetermeer doorgaan en haar coalitiegenoten Leefbaar 3B en CDA er snel van zien te overtuigen dat ze er niet zo slim aan deden om in de VVD-val te tippelen. De PvdA fractie is graag bereid om haar in het kader van het algemeen belang een juridisch en bestuurlijk handje te helpen. Wordt vervolgd!

DSC04096

Berkelse  Bergboezem

GEEN REGIONALE GESCHILLENCOMISSIE WOONRUIMTE BEMIDDELING

Veertien gemeenten in onze regio bereiden momenteel samen een nieuwe verordening op de woonruimteverordening voor. Onderdeel van deze nieuwe verordening is de instelling van een regionale geschillencommissie. Het college van Lansingerland ziet zo’n regionale geschillencommissie niet zitten. Die wil geschillen liever behandeld zien door de eigen gemeentelijke bezwarencommissie omdat die het systeem van ‘ambtelijk horen’ hanteert. Deze poging tot schikken is sneller, dichterbij huis en klantvriendelijker volgens het college. Onze argumenten tegen zijn dat een regionale geschillencommissie ook de eventuele privaatrechtelijke kant van geschillen afdekt, er sprake zal zijn van samenhang van uitspraken in regionaal verband (jurisprudentie) en het aantal geschillen te gering is (een paar per jaar) om op lokaal niveau gerichte expertise op te bouwen. Ook de eenheid van rechtspraak en de rechtsgelijkheid zijn voor ons van groot belang. Samen met de fracties van WIJ Lansingerland en Partij Neeleman dienden wij dan ook een amendement in om te kiezen voor één regionaal werkende geschillencommissie. Dat is ook de aanbeveling van Maaskoepel (samenwerkende corporaties in de regio) en de Stadsregio.

Wethouder Van Tatenhove wimpelde onze argumenten om te kiezen voor een regionale geschillencommissie weg. Zij bleef volhouden dat een lokale aanpak beter was vanwege de methode van ambtelijk horen. Zij maakte niet de indruk op de hoogte te zijn hoe regionale geschillencommissies in de praktijk precies werken. Ook regionale geschillencommissies zullen altijd proberen samen met de klager via een schikking een oplossing te vinden voordat dat er als het echt niet anders meer kan een formele uitspraak volgt. Wat opviel was dat het college over deze kwestie ook niet met onze woningcorporatie 3B-Wonen had overlegd. Ook was er aan inwoners/huurders in het kader van de burgerparticipatie niet om een mening gevraagd. Je blijft je verbazen hoe college en coalitie in de praktijk hun troetelkind ‘Burgerparticipatie’ verkwanselen.

Ons amendement haalde het, met alleen de stemmen van Leefbaar 3B, WIJ, Neeleman en PvdA voor, niet.

DSC04085

Astrid tijdens onze ledenvergadering

TOT SLOT

Sam de Groot bezocht afgelopen zaterdag scouting Bleiswijk. Deze groep maakt zich grote zorgen over hun huisvesting. Die is onbetaalbaar geworden als gevolg van het nieuwe subsidiestelsel. Onze fractie wil dit aan de orde stellen bij het debat in de commissie Samenleving van april over de toekomstvisie voor het vastgoed in de sociaal culturele sector. Het college wil veel (3 miljoen euro) vastgoed gaan verkopen. Organisaties moeten op ‘eigen kracht’ aan inkomsten zien te komen om de huren of woonlasten te gaan betalen. Voor een aantal maatschappelijke organisaties die van grote waarde zijn voor onze lokale samenleving wordt dit een harde dobber. Onze fractie zal dan met ideeën over oplossingen komen.

Nog een verkiezingsuitslag van het Hoogheemraadschap Delfland. Naushad Boedhoe uit Berkel en Rodenrijs is niet gekozen in het bestuur van HH Delfland. Hij kreeg weliswaar 2.136 stemmen terwijl voor een voorkeurszetel 4.027 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig was. Jammer is dat de PvdA-fractie in Delfland van 4 naar 3 zetels is teruggegaan.

Maandagavond is de eerste in de reeks van drie zogenaamde dorpsdialogen. De aftrap wordt gehouden in Berkel. Ingrid Tuinenburg zal daar als toehoorster aanwezig zijn. Dinsdagavond is de beurt aan Bergschenhoek. Daar zal Petra Verhoef acte de présence geven. Donderdagavond is de finale in Bleiswijk. Omdat wij dan fractieoverleg hebben, zullen wij deze bijeenkomst helaas moeten overslaan.

Voor de dorpsdialogen zijn door het college inwoners en ondernemers uitgenodigd die zeer betrokken zijn bij de samenleving. Per avond is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor inwoners en ondernemers die graag mee willen doen met deze dialoog. Dat verbaast ons. Kennelijk staan de inwoners niet in de rij te trappelen om mee te doen.

Wij zijn trouwens heel benieuwd welke criteria het college heeft gebruikt bij de selectie van de uit te nodigen inwoners en ondernemers. Je wilt als college een samenleving die van ‘eigen kracht’ uitgaat maar formuleert ondertussen compleet top-down de thema’s waarover kan worden gesproken tijdens de dialogen. Bovendien zoek je daar zelf de aanwezigen bij uit en vraagt hen de dialoog te beperken tot het ‘dorp’. Toch een opvallend uitgangspunt in de tijd dat Lansingerland steeds meer het stralende hart van de Metropoolregio wil gaan vormen. Traditioneel denken en cultureel conservatisme is dit college niet vreemd.

Dinsdagavond 31 maart is er weer een presentatieavond in het gemeentehuis. Dan staat ook het nieuwe mobiliteitsplan op de lijst. De volledige agenda: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-presentatieavonden_1720.html

Donderdagavond 2 april is er een fractievergadering. Dan bereiden wij de raadscommissieweek voor. Daarna is het Pasen 2015.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 23 maart. De kop bij het artikel luidt: “Doe-democratie? Leuk, voor een dag”. Het citaat: “Zijn er vorig jaar tijdens NLDoet 8600 klussen gedaan, dit jaar waren het er nog geen 7800. Hoe kan dat? Waar de regering Rutte de doe-democratie letterlijk omschrift als ‘uitkomst van een terugtredende overheid in tijden van bezuinigingen’, vrezen ze bij het Oranjefonds inmiddels dat het juist andersom werkt: overheidsbezuinigingen leiden juist tot minder inzet van vrijwilligers. De doe-democratie wordt bedreigd door een terugtredende overheid”.

Een terechte conclusie van het Oranjefonds. In een aantal eerdere weekverslagen signaleerden wij deze bestuurlijke valkuil al. Het zou goed zijn wanneer het college de NLDoet stelling ‘overheidsbezuinigingen leiden juist tot minder inzet van vrijwilligers’ voor zou willen leggen aan de deelnemers van de aanstaande de drie ‘dorpsdialogen’. Het ligt voor de hand dat deze stelling door maatschappelijke organisaties zeer zal worden onderschreven.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 27 maart 2015

Noordersingel Berkel

Noordersingel Berkel