27 mei 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 – 27 MEI 2016

Dit achttiende weekverslag in 2016, aflevering 393 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad een besluit nam over de huisvesting van asielgerechtigden in Hergerborch, de Kadernota 2017 verscheen en de raad een burgerinitiatief over een referendum met betrekking tot de toekomst van de Noordeindseweg kreeg voorgelegd.

RAAD NEEMT BESLUIT OVER HUISVESTING ASIELGERECHTIGDEN

Afgelopen donderdag vond het afrondende debat over de huisvesting van asielgerechtigden in Lansingerland plaats. Petra Verhoef was, net als bij de vorige debatten hierover, onze woordvoerder. Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/ Petra haar bijdrage aan dit debat was de volgende:

“Wonen! Uiteindelijk gaat dit agendapunt over wonen in Lansingerland. Daarbij zijn er drie belangrijke vragen: Willen we zorgen voor voldoende woonruimte voor huishoudens met lagere inkomens, waaronder vaak ook kleine huishoudens? Zijn we als Gemeente bereid om daar in te investeren? En een cruciale vraag bij dit agendapunt: Willen we dat de Hergerborch voor een aantal jaren wordt ingezet om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar sociale huurwoningen, waaronder de urgente, versnelde huisvesting van asielgerechtigden?

Het PvdA antwoord op al deze drie vragen is ja. Daarom zijn we allereerst mede-indiener van de Leefbaar 3B motie die het college opdracht geeft om in de komende 4 jaren extra sociaal-bereikbare huurwoningen te bouwen, méér dan nu in de planning zitten en voor de belangrijkste doelgroepen zoals jongeren die het ouderlijk huis verlaten, inwoners met een laag inkomen en het toenemend aantal asielgerechtigden. En uiteraard ook vanwege de groei van het aantal inwoners.

Het dictum van deze motie luidt als volgt: “draagt het college op om, samen met 3B-Wonen, zorg te dragen voor de bouw van minstens 60 sociaal bereikbare huurwoningen per jaar, toegespitst op doelgroepen waarbinnen de grootste vraag is, zodat er zicht is op het verkleinen van de reële wachttijd met zes à twaalf maanden voor 2020”.

En ja, daarbij hoort een investering en een lagere grondopbrengst dan bij bebouwen met duurdere huizen. Wij zijn namelijk een sociale Vinex-gemeente. Lang Leve Lansingerland.

Ons standpunt over ingebruikneming van de Hergerborch hebben we uitgebreid toegelicht tijdens het commissiedebat. Het is nu verwoord in een amendement en het dictum luidt als volgt:

Onderdeel 1 c van het besluit als volgt te wijzigen: “In te stemmen met het voorstel om in 2016 versneld 60 asielgerechtigden te laten huisvesten waarbij de locatie Hergerborch tijdelijk huisvesting zal gaan bieden aan een 50/50 mix van asielgerechtigden en andere urgent woningzoekenden”.

Dus streven naar half asielgerechtigden, half andere categorie mensen die urgent een kleine, tijdelijke woonruimte zoeken. Hierbij moet er voor worden gezorgd dat Hergerborch volledig voldoet qua voorzieningen voor (tijdelijke) huisvesting van éénpersoonshuishoudens en dat de inbedding in de buurt optimaal is. De locatie Hergerborch moet dienen als aanvulling op de inzet van de reguliere woningvoorraad, extra bouwen van sociale huurwoningen en accepteren van een tijdelijk iets langere wachtlijst voor andere woningzoekenden.

Wie goed heeft opgelet tijdens de hoorzitting op 14 april, heeft gehoord van omwonenden en van een insprekende expert / inwoner dat het huisvesten van een te grote groep van asielgerechtigde, alleenstaande mannen nauwelijks draagvlak heeft. Met dit amendement doen we recht aan de inspraak. Er is ongetwijfeld vraag naar kleinere woningen, voor kortere tijd onder andere Lansingerlanders. Waarom heeft het college het animo voor de Hergerborch niet geïnventariseerd onder jongeren of mensen die aan het scheiden zijn en nog geen woonruimte hebben? In plaats daarvan wordt met 3B Wonen aan een ‘Parents house’ in Berkel en Rodenrijs gewerkt. Waarom is dit niet in samenhang met Hergerborch gedaan?” Tot zover de bijdrage van Petra in eerste termijn.

Groenzoom

Groenzoom

Door de VVD fractie werd tijdens dit debat, samen met CDA en Leefbaar 3B een motie ingediend met het volgende dictum: Roept het college op om voortvarend aan de slag te gaan met het aan het werk helpen van asielgerechtigden en hiervoor een specifiek werkgelegenheidsbeleid voor op te stellen, daar indien nodig onconventionele maatregelen voor in te zetten zoals een Taskforce werkgelegenheid statushouders of een convenant met de uitzendbranche, derhalve maatwerk te leveren voor deze bijzondere groep nieuwe inwoners en voor het zomerreces de Raad een notitie toe te sturen waarin het werkgelegenheidsbeleid rond statushouders vorm en inhoud krijgt en zo snel mogelijk met de uitvoering van dit beleid beginnen. Deze motie haalde het met onze stem en die van GroenLinks en WIJ tegen. Wat opviel, was dat wethouder Van Tatenhove deze motie niet ontraadde. Tijdens het debat in commissieverband was zij er geen voorstander van om apart beleid te voeren ten aanzien van asielgerechtigden. Het instellen van een speciale taskforce duidt daar wel op. Bovendien kost de in de motie gevraagde aanpak extra geld dat er nu niet is. De PvdA fractie wees de motie daarom af. Petra Verhoef: ‘Wij verwachten dan ook dat de indieners het vrijmaken van extra middelen zal steunen, boter bij de vis doen. Een motie die alleen gericht is op werk voor de asielgerechtigden slaat wat ons betreft de plank volledig mis. Bovendien bevat de motie behalve retoriek geen enkel middel om mensen ook daadwerkelijk aan een baan te helpen”.

Wethouder Van Tatenhove loopt nu het grote risico de raad over een paar maanden te moeten vertellen dat de praktijk weerbarstiger is dan de verlangens van vooral CDA en VVD. Die gaan er vanuit dat met een beetje moeite al die asielgerechtigden via een uitzendbureau direct aan de slag kunnen. Hoe zullen deze partijen reageren wanneer dit niet gaat lukken? Wethouder Van Tatenhove gaat politiek spannende maanden tegemoet. Maar of ze zich dat realiseert?

Een tweede motie van VVD en Leefbaar 3B luidde als volgt: Roept het college op om meerdere alleenstaande asielgerechtigden sociale woningen te laten delen waardoor de druk op de beschikbare sociale woningvoorraad verlicht. Deze motie haalde het met ook de steun van de PvdA fractie. Een motie van ChristenUnie en Wij waarin het college verzocht werd om samen met maatschappelijke organisaties een buddysysteem op te zetten waarbij elke asielgerechtigde een buddy krijgt toegewezen haalde ook een meerderheid maar kreeg niet onze steun. Ook hier hadden de indieners de financiële gevolgen van hun verzoek ‘vergeten’. Maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk, kerkelijke organisaties en Humanitas moeten kosten maken om deze extra klus aan te kunnen pakken. Zij werken weliswaar met vrijwilligers maar hebben natuurlijk kosten om professionele coordinatoren in te zetten, organisatiekosten en kosten in verband met training en scholing. Van deze organisaties zijn nu dus verzoeken om aanvullende subsidie te verwachten.

Ons amendement kreeg de steun van twee leden van de Leefbaar 3B fractie en haalde het niet. Onze fractie stemde vervolgens wel voor het collegevoorstel omdat wij uiteraard wel de doelstelling, het huisvesten van 160 asielgerechtigden, steunen. Het collegevoorstel werd met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen (VVD, Neeleman, en 3 leden van Leefbaar 3B) aangenomen.

De motie over het extra bouwen van sociaal bereikbare huurwoningen kreeg de steun van WIJ, Leefbaar 3B, GroenLinks en PvdA: 12 stemmen voor en 19 (waaronder dus ook D66 en ChristenUnie tegen). Tijdens het debat over deze motie ontstond enige commotie omdat wethouder Abee in zijn eerste reactie op deze motie de raad verkeerd informeerde over de gevolgen. Hij schatte de financiële consequenties (ruim 1 miljoen extra per jaar ten laste van het grondbedrijf) veel hoger in dan feitelijk aan de orde en legde ten onrechte een directe relatie met de gewone exploitatiebegroting. Dat corrigeerde hij pas na een interventie van Henk Meester van Leefbaar 3B maar toen was het kwaad al geschied. De wethouder had door zijn reactie bij vele fracties in de raad een negatieve houding gecreëerd over de financiële gevolgen van de motie. Petra Verhoef vroeg vervolgens om excuses hierover wat zij feitelijk niet kreeg, mede omdat de voorzitter vond dat de wethouder in tweede termijn zijn standpunt al voldoende had bijgesteld. Maar toen was het kwaad al geschied. De PvdA fractie begrijpt deze interventie dus niet. Natuurlijk zullen wij over een paar weken, wanneer de raad de grondexploitaties op de agenda heeft staan, terugkomen op dit debat en wellicht deze motie opnieuw indienen. Kiezen voor het bouwen van 30 extra sociaal bereikbare huurwoningen in de komende jaren is een politieke keuze. De PvdA fractie vindt het onbestaanbaar dat het bouwen van sociaal bereikbare huurwoningen geen gelijke tred houdt met de groei van het aantal inwoners. Het is onbegrijpelijk dat partijen als D66 en ChristenUnie dit (nog) niet delen. Wordt vervolgd!

DSC06695

ONTHEFFING WOONPLAATSVEREISTE WETHOUDER ABEE

De ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder Abee is het jaarlijkse hoogtepunt waarmee het CDA Lansingerland de lokale en regionale media haalt. Ook dit jaar is het weer het geval, zij het dat wethouder Abee nú besloten heeft zijn huidige woning te koop aan te bieden. ‘De verbeterde situatie op de huizenmarkt gaf overigens aanleiding ons huis in maart te koop te zetten’ zo berichtte hij aan de raad. Het doet de PvdA-fractie goed dat ook wethouder Abee als één van de laatste inwoners van Nederland door heeft dat het met de woningmarkt goed gaat. Het is jammer dat dit inzicht nog niet helemaal is doorgedrongen tot de tekst van de Kadernota die wij binnenkort gaan bespreken. Was dit wel gebeurd dan had de toonzetting wellicht even optimistisch geklonken als de brief van de wethouder terecht aangeeft over zijn eigen situatie.

Voor nu geldt dat wij als PvdA-fractie instemmen met het raadsvoorstel. Dat deden wij vorig jaar ook al en er is geen aanleiding hiervan nu af te wijken. Het gehele raadsvoorstel is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=0d3738c2-4744-4938-baaf-4ff8818c7600&FoundIDs=&year=2016 Een meerderheid in de raad volgde ons voorbeeld. Wethouder Abee mag blijven.

Rotonde Noordeindseweg

Rotonde Noordeindseweg

BURGERINITIATIEF NOORDEINDSEWEG

Op dit burgerinitiatief konden we als raad wachten. De besluitvorming over de Noordeindseweg heeft niet de maatschappelijke rust gebracht waarop de meerderheid van de raad misschien hoopte. Voor veel inwoners begint het nú pas. Zij laten het er niet bij zitten. Via het indienen van bezwaarschriften en ook via een eigenzinnig burgerinitiatief. Of ze nu vóór of tégen de knip & poller zijn. Dit burgerinitiatief past daarbij. Het is het logische gevolg van de slechte wijze waarop het college & een meerderheid in de raad gereageerd heeft op de resultaten van de burgerparticipatie in dit dossier. Nu wordt vanuit de bevolking de rekening gepresenteerd.

De initiatiefnemers willen via een referendum, te houden op 15 maart 2017, te weten komen of er een meerderheid van de inwoners van Lansingerland te vinden is die voor de algehele openstelling van de Noordeindseweg kiest om vervolgens, in geval van een meerderheid, zélf de uitvoering ter hand te nemen. Niks geen 220.000 euro onderzoekskosten en ongeveer 80.000 euro extra kapitaallasten per jaar ten laste van de gemeentelijke financien dus maar ‘gewoon zelf doen’. Dit idee spreekt de PvdA-fractie aan maar formele argumenten gooien nu roet in het eten. Lansingerland kent geen referendum-verordening. Bovendien zegt de verordening die burgerinitiatieven mogelijk maakt dat deze initiatieven niet kunnen worden gehonoreerd als het gaat om besluiten van de raad die korter zijn dan een jaar. Wat ook meespeelt, is dat er een sterk college nodig is die de voorwaarden kan scheppen om zo’n initiatief te faciliteren. Daar heeft de PvdA-fractie zo haar twijfels over. De indieners moeten dus creatief aan de slag om te bezien hoe en wanneer er wel een vorm gevonden kan worden die voldoet aan de formele eisen en bovendien ook voor dit college te behappen is. De PvdA-fractie is desgewenst graag bereid om met de initiatiefnemers hierover mee te denken. Het gehele raadsvoorstel is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=0d3738c2-4744-4938-baaf-4ff8818c7600&FoundIDs=&year=2016

Groenzoom

Groenzoom

KADERNOTA 2017: COLLEGE STAART ZICH BLIND OP RISICO’S EN MIST DE KANSEN

Tot de bestuurlijke rituelen in de maand mei behoort het verschijnen van de Kadernota. Een belangrijk document omdat daarin een meerjaren doorkijkje wordt gegeven over de financiële ontwikkeling van onze gemeente. Hoe gaat de meerjarenbegroting eruit zien en hoe staat het grondbedrijf er voor? Voor bedien staan de lichten op groen. Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020 en de algemene reserve is momenteel voldoende om mogelijke risico’s in ons grondbedrijf op te vangen. Deze algemene reserve groeit de komende jaren nog wat door als gevolg waarvan de weerstandsratio op een mooie 1.2 komt te staan. Er wordt weer volop gebouwd. In 2015 werden er 461 huizen opgeleverd, in 2016 naar verwachting slechts 280 waarna het weer fors aantrekt naar zo’n 500 huizen per jaar. In ons weekverslag 16: https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/ voorspelden wij dat Lansingerland al in 2021 klaar kan zijn met bouwen (exclusief Wilderszijde). Dit heeft een zeer positieve invloed op ons meerjarenbeeld, onze risico’s t.a.v. de grondexploitaties en onze schuldenlast. Wat de PvdA fractie betreft is het nu dan ook de hoogste tijd om eens na te gaan denken over het terugbrengen van de torenhoge 120% OZB en/of extra voorzieningen voor onze inwoners. Daar durft het college nog niet aan: ‘Bij een geringe rentestijging of bij een terugvallende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen dreigt al snel de gevarenzone’. Wethouder Abee: “De gemeente geeft niet meer uit dan er binnenkomt, we vermijden risico’s zoveel mogelijk, want onze gemeentefinanciën blijven kwetsbaar. We hebben nog steeds een schuld van ca. € 270 miljoen. Daar staat echter wel grondbezit tegenover. Bij een geringe rentestijging of bij een terugvallende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen dreigt al snel de gevarenzone.”

De Kadernota telt 33 x het woord ‘risico’ en slechts 1 x het woord ‘kans’. De PvdA fractie vraagt zich af waarom, indien deze risico’s reëel zijn, deze niet in de gehouden risicoanalyse zijn meegenomen en vertaald werden naar een nog hoger noodzakelijk weerstandsvermogen. Wat de PvdA fractie betreft is de gehouden risicoanalyse met de daaraan gekoppelde uitspraken over de noodzakelijke hoogte van de algemene reserve het bindende referentiekader. Niet de voortdurende mantra’s over ‘dun ijs’ die onze wethouders, inmiddels door ons omgedoopt tot rayonhoofden, voortdurend laten horen. Zij trappen in de val dat zij het recente verleden als de waarschijnlijke toekomst zien. Wat het college betreft kan er dus pas over nieuw beleid of terugbrengen van de OZB lasten gesproken worden wanneer de bouw van de laatste 1000 woningen in zicht is. Dat is veel te laat. Lansingerland is een ontwikkelgemeente. Wij groeien de komende 10 jaar naar zo’n 70.000 inwoners. Dat vraagt om een visie over wat er dan nodig is aan voorzieningen. Dat moet de komende twee jaar gebeuren. Doen we het niet dan lopen we het -echte- risico dat wij de komende generatie inwoners een middelgrote stad nalaten die niet voor haar publieke taken is toegerust. Kortom, we moeten nu formuleren waar wij over 10 jaar willen staan en wat daar voor nodig is.

Dit debat ontbreekt momenteel ten ene male in de raad. Deze discussie oppoken is de uitdaging van de PvdA fractie bij het komende debat over de Kadernota 2017. Onze inzet is ook het terugbrengen van de huidige 120% OZB naar 110%. Wat ons betreft kan dit best. Het grootste risico van Lansingerland is de torenhoge OZB. We prijzen ons zelf uit de markt en onze buurgemeenten lachten in hun vuistje. Dat het anders kan bewijst de Kadernota van de gemeente Delft. Ook een stad in grote financieel nood maar met een heldere visie op financieel herstel in samenhang met de ontwikkeling van de stad. ‘We kunnen weer vooruit kijken’: http://www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_2016/We_kunnen_weer_vooruitkijken

Wordt vervolgd!

Groenzoom

Groenzoom

TOEKOMST FLORA-VEILINGTERREIN BLEISWIJK VEILIG GESTELD

Goed nieuws over de toekomst van de voormalige Flora-veiling in Bleiswijk: er is een nieuwe bestemming gevonden: http://floranews.com/nieuws/9588/Passende_bestemming_voor_veilingterrein_Royal_FloraHolland_Bleiswijk.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Interessant is wat deze ontwikkeling gaat betekenen voor de ontwikkeling van de aanpalende bedrijventerreinen Hoefweg en Bleizo. Wellicht wil het college de raad hierover snel informeren.

Noordersingel Berkel

Noordersingel Berkel

TOT SLOT

Wat deden wij in week 18 in het vorige jaar. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/05/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-29-mei-2015/ Ook toen sloeg de Kadernota op hol. Er was toen veel commotie over mogelijke bezuinigingen op de bibliotheek en allerlei initiatieven in de samenleving. Die bezuinigingen werden door de raad geschrapt. Ook toen brachten wij een bezoek aan een prachtig tuinbouwbedrijf. Deze werkbezoeken zijn inmiddels een traditie aan het worden.

Volgende week dinsdagavond is de maandelijkse presentatieavond met daarin het OESO rapport over onze Metropoolregio, de inrichting van de Vlinderstrik en de grondexploitaties. Woensdagmiddag is er het ‘vier tegen vier ’voetbaltoernooi op het terrein van CVV met Sam de Groot als één van de vier in het raadsteam. Donderdag doet Gerard Bovens mee aan het grote scholendebat bij het Wolfert. Vrijdag vergadert de agendacommissie van de raad waarbij Gerard als commissievoorzitter ook aanwezig is. Natuurlijk praten we ook die week weer bij met een paar maatschappelijke organisaties.

Het citaat van de week komt uit de NRC van zaterdag 21 mei. Het gaat om de column van Jan Kuitenbrouwer: ‘Van George Orwell leerden wij dat een parallelle werkelijkheid zijn eigen vocabulaire vereist. Kijk op YouTube eens naar de VWS video ‘De taal van het sociaal domein’, de newspeak behorend bij deze brave new world. Het is een soort Alice in Wonderland, vertaald door een malende ambtenaar. “Meedoen, hoe praten we erover? Verantwoordelijkheid, eigen kracht, vraag-achter-de-vraag, integraal dichtbij, gewoon-wordt-weer-gewoon, professionele ruimte…..” De WMO is meer dan wetgeving, het is een schijnwereld, een religie. En geleidelijk aan waaien de kartonnen façades van Potemkin om. Het Sociaal Cultureel Plan-bureau constateerde afgelopen week dat het nieuwe systeem niet werkt. “Ambtenaren hebben ontdekt wat veel professionele zorgaanbieders allang wisten: dat het maar heel beperkt is wat je bij mensen aan zelfredzaamheid voor elkaar kunt krijgen”, constateerde NRC droogjes”. Einde citaat!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 27 mei 2016

Noordersingel Berkel

Noordersingel Berkel

Zicht vanuit de Groenzoom nabij Middelweg Berkel

Zicht vanuit de Groenzoom nabij Middelweg Berkel

Pastoor Verburgweg Berkel

Pastoor Verburgweg Berkel

DSC06721

Noordersingel Berkel

Noordersingel Berkel

Bouwen in de Westpolder

Bouwen in de Westpolder

Berkel centrum

Berkel centrum