26 november 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 – 27 NOVEMBER 2015

Dit 38ste weekverslag in 2015, aflevering 372 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het college het voorstel aan de Veiligheidsregio en COA introk om voor 60 vluchtelingen noodopvang aan te bieden op Wilderszijde, de parkeerproblematiek in de wijk Rodenrijs West nog niet opgelost is en het college het plan presenteerde om samen met corporatie 3B-Wonen ook in 2016 voldoende sociaal bereikbare huurwoningen voor statushoudende vluchtelingen beschikbaar te hebben. Het was ook de week waarin bleek dat 2.6% van alle kinderen in Lansingerland opgroeien in armoede. De foto’s van deze week zijn gemaakt in Bergschenhoek en in de wijk Rodenrijs-West

COA ZIET AF VAN NOODOPVANG OP WILDERSZIJDE VAN 60 VLUCHTELINGEN

In de weekverslagen van de vorige weken berichtten wij uitvoerig over het debat in de raadscommissie Samenleving over de mogelijke tijdelijke noodopvang van 60 vluchtelingen in Lansingerland. Ook informeerden wij u over onze inzet bij de vier inloopbijeenkomsten voor inwoners die de crisisopvang en tijdelijke noodopvang als thema hadden. Een al met al best tijdsintensieve klus waar wij met een goed gevoel op terug kijken. De gekozen gespreksvorm bracht de gehoopte kleinschalige gesprekken en veel informatie over het waarom van de standpunten van onze inwoners. Die waren dikwijls een stuk genuanceerder dan de sociale media doen voorkomen en gaven veel meer informatie dan een poll die slechts de ja of neen opties kent. Het gegeven dat er meer vrijwilligers voor de crisisopvang in de Sterrenhal beschikbaar waren dan nodig, zegt ook veel over het stille draagvlak in onze gemeente. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en hebben als moeilijke taak om, op basis van hun eigen politieke idealen, de verschillende vaak conflicterende standpunten en belangen af te wegen. Voor ons gaat het om zowel een lokale belangenafweging als om een toets aan het landelijke belang. Hét volk bestaat niet, dat bewezen ook de afgelopen weken nog maar eens.

Afgelopen woensdag meldde het COA tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsregio waarbij ook de Rijnmond gemeenten aanwezig waren, dat zij niet geïnteresseerd zijn in de 60 noodopvang plekken die de gemeente Lansingerland op Wilderszijde wil realiseren. De COA vindt de omvang, bij gebrek aan een groot opvangcentrum in de buurt, te klein en daarom niet efficiënt te exploiteren. In goed overleg met de fracties in de raad besloot het college het betreffende raadsvoorstel van de agenda van de raadsvergadering van donderdagavond te schrappen. De tijdelijke noodopvang van 60 asielzoekers op Wilderszijde is dus nu definitief van de baan.

De COA is in plaats daarvan, en daar hadden wij als fractie eigenlijk wel op gerekend (zie weekverslag 36: https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-november-2015/ ), wél geïnteresseerd in het in Lansingerland realiseren van extra huisvesting voor zo’n 60 statushouders. Dat kan door zogenaamde ‘zelf-zorg arrangementen’ (zoals inwoning, onderhuur, commercieel logies) of via het beschikbaar stellen van extra sociaal bereikbare huurwoningen en tijdelijke flexibele huisvestingsvormen. Zo wordt de druk op de AZC’s, waar op dit moment nog 16.000 statushouders wachten op uitstroom naar een ‘gewoon’ huis, verminderd en ontstaat er in de AZC’s weer meer ruimte voor de opvang van asielzoekers. Het college komt binnenkort met een voorstel hierover. Het raadsvoorstel dat aanstaande donderdag op de agenda van de commissie samenleving staat en de huisvesting van statushouders in het kader van de bestaande afspraken (zie hieronder in dit weekverslag) aan de orde stelt, wordt uitgesteld en door het college aangepast op basis van de nieuwe ontwikkelingen. Wordt dus snel vervolgd!

DSC05797

LANSINGERLAND HEEFT OOK IN 2016 VOLDOENDE WONINGEN VOOR STATUSHOUDERS BESCHIKBAAR

Moest de gemeente Lansingerland in 2014 nog aan 53 statushoudende vluchtelingen woonruimte beschikbaar stellen, in 2015 was dit aantal opgelopen tot 98 en voor het eerste half jaar van 2016 loopt dit aantal op tot 69 personen. Volgens het college is er voor het 2015 aan de door het Rijk opgelegde taakstelling voldaan en kunnen alle 98 vluchtelingen gehuisvest worden in sociaal bereikbare huurwoningen. Naast statushoudende vluchtelingen zijn er natuurlijk nog veel meer mensen op de markt van sociaal bereikbare huurwoningen actief. Het gaat dit jaar om 344 actief woningzoekenden die zich geconfronteerd zien met een gemiddelde wachttijd van 3.5 jaar. Het college ziet geen aanleiding om maatregelen te nemen om deze wachttijd drastisch te verkorten maar wil wel voorkomen dat de wachttijd van deze groep substantieel toeneemt omdat urgente woningzoekenden, zoals statushoudende vluchtelingen, voorrang krijgen.

Om dit uitgangspunt voor de komende jaren te kunnen borgen, zijn de volgende mogelijke maatregelen op haalbaarheid onderzocht:

  1. Verspreid over de kernen flexibele woonunits op gemeentegrond plaatsen;
  2. Leegstaande bedrijfspanden omvormen tot huisvesting;
  3. Benutten van leegstaande schoolunits;
  4. Uitbreiding van de sociale huurvoorraad;

De eerste drie opties vallen volgens het college af omdat ze te duur zijn, niet beschikbaar of te kleinschalig. De optie ‘uitbreiding van de sociale huurvoorraad’ biedt wel perspectief, aldus het college. Het college gaat er van uit dat de asielstroom na het eerste half jaar 2016 op zo’n beetje hetzelfde niveau blijft, dat 10% van de reguliere mutaties (doorstroom, verhuizingen) in het lokale bestand van de sociaal bereikbare huurwoningen voor statushouders kan worden ingezet en dat er bovendien gemiddeld vanaf 2017 een aantal van 20 nieuw te bouwen sociaal bereikbare huurwoningen nodig is om aan de vraag te voldoen. Ook de ombouw van Hergerborch tot ongeveer 50 woonunits voor kleine huishoudens die voor het grootste deel ingezet worden voor statushouders moet tot het jaar 2018 soelaas gaan bieden. In de periode 2016-2019 zal er per jaar sprake zijn van de bouw van 30 sociaal bereikbare huurwoningen en 30 sociaal bereikbare starterswoningen (koop). Bovendien is het plan om de bouw van 22 sociaal bereikbare huurwoningen in de Westpolder naar voren te halen. Zo verwacht het college te kunnen voldoen aan de taakstelling van het Rijk om het opgelegde aantal sociaal bereikbare huurwoningen voor statushouders beschikbaar te stellen en toch voldoende woningen aan andere woningzoekenden te kunnen leveren.

Wat opvalt, is dat het college berust in een gemiddelde wachttijd van 3.5 jaar voor actieve woningzoekenden met als argument dat de wachttijd elders nog langer is. Wat de PvdA fractie betreft mag de ambitie-lat best stevig omhoog. Lansingerland is niet écht de kampioen van de sociaal bereikbare huurwoningen. Dit is een understatement. Waarom gaan we niet proberen om deze wachttijd terug te brengen tot 2.5 jaar door meer sociaal bereikbare huurwoningen te gaan bouwen op bijvoorbeeld gemeentegrond? Niet echt onderbouwd is ook de afwijzing om tijdelijke flexibele woonunits te gaan bouwen. Het college zegt dat de kosten om infrastructuur (wegen, riolering en andere nutsvoorzieningen) aan te leggen te hoog zijn en dat deze vorm van wonen voor mensen met een bescheiden beurs te duur is. Ook wanneer er op gemeentegrond wordt gebouwd. Over het precieze waarom niet willen wij meer weten. Het belooft begin 2016 een interessant debat te gaan worden. Dan gaat het college met een definitief voorstel komen (zie het bericht hierboven)

DSC05312

METROPOOLREGIO HEEFT GEEN ZIN IN HERSTEL BUSHALTE BONFUT

Zelfs de directeur Openbaar Vervoer van de Metropoolregio bemoeit zich intussen met ons PvdA protest tegen de sluiting van de ZoRo-bushalte bij de Rodenrijse Bonfut. Daarmee kwam een groot deel van de wijk Rodenrijsezoom zonder bushalte dichtbij huis te zitten. Hen rest de tocht te voet, met de fiets of de auto naar station Rodenrijs of de weg over de niet verlichte heuvel in het AMG Schmidtpark naar de nieuwe halte Kogelwieckplantsoen. De directeur herhaalde in zijn brief van 24 november aan het college nog eens de al eerder gegeven argumenten. Er stapten te weinig reizigers op werkdagen in: “het openbaar vervoer op de ZoRo-busbaan mag een succes genoemd worden. De reizigersaantallen vanuit Zoetermeer en Bleiswijk/Bergschenhoek groeien nog steeds. Deze ontwikkeling wil ik niet in de weg zitten door het toevoegen van een extra, niet noodzakelijke halte”. Hoe 22 instappers per werkdag in juni 2015 ‘deze ontwikkeling’ in de weg kunnen zitten, is ons een raadsel. De Metropoolregio spreekt van liefst 260 busbewegingen per dag op de busbaan. Het is een raadsel waarom wethouder Fortuyn deze flauwekul en het gescherm van de Metropoolregio met ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ accepteert. Misschien een mooi extra puntje voor hem bij de lopende onderhandelingen met de Metropoolregio in verband met het toekomstige onderhoud van deze busbaan door de gemeente zélf?

DSC05787

GEMEENTEN BAAS OVER EIGEN ICT?

De gemeenten Eindhoven, Woerden en Boxtel gaan hun ICT onderbrengen in een coöperatie. Dat berichtte de Volkskrant op 18 november. Zij willen zich ontworstelen aan het feitelijke monopolie van de leveranciers. Andere gemeenten zijn welkom om toe te treden. Volgens de wethouder van Woerden kunnen gemeenten gemakkelijk de helft besparen op hun ICT kosten. Momenteel geven de gemeenten 1.2 miljard uit aan hun ICT. Over de gemeentelijke ICT is momenteel veel te doen. Zo is tijdens het debat over de begroting BZK op 18 november 2015 door Astrid Oosenbrug van de PvdA Tweede Kamer fractie een motie ingediend (en inmiddels ook aangenomen) om er voor te zorgen dat gemeenten meer grip kunnen gaan krijgen op hun eigen ICT. Het dictum van de motie luidt als volgt: “Verzoekt de regering om met de VNG in overleg te treden met als doel het toepassen door gemeenten van open standaarden te verbeteren en de Kamer in het voorjaar over de uitkomst nader te berichten”.

Omdat wij benieuwd zijn hoe het college van Lansingerland tegen deze gang van zaken aankijkt stelden wij vorige week aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kent het college het artikel in de Volkskrant dd. 18.11.2015 met als titel “Gemeenten baas over eigen ICT”?
  2. Overweegt het college om, net als de gemeenten Woerden, Eindhoven en Boxtel, hun ICT onder te brengen in een gezamenlijke coöperatie?
  3. Zo neen, waarom niet?

DSC05791

PRIVACY VERSUS OPENBAARHEID OP HET GEMEENTELIJKE INTERNET

Minister Plasterk gaf deze week aan na het kerstreces een brief naar de Tweede Kamer te sturen naar aanleiding van de vragen van Astrid Oosenbrug tijdens het debat over de begroting BZK. Die vragen betroffen de dilemma’s waar gemeenten voor staan bij het openbaar maken op het gemeentelijke internet van stukken met mogelijk privacy gevoelige informatie. Hoe in de praktijk door gemeenten om te gaan met het spanningsveld tussen privacy en openbaarheid? De minister gaat in overleg met de VNG om te bezien hoe daaraan een verantwoorde mouw te passen is. Hopelijk kan dit ook het debat hierover in de raad van Lansingerland behulpzaam zijn.

DSC05783

ARME KINDEREN IN JONG LANSINGERLAND

In Lansingerland groeiden in 2014 het aantal van 390 kinderen in bijstandsgezinnen op. Dat meldde het CBS deze week. Het gaat om 2.6% van alle 15.144 kinderen die onze gemeente in 2014 telde. Dit percentage is lager dan het landelijke gemiddelde van 6,5%. Het aantal arme kinderen in Lansingerland komt procentueel vrijwel overeen met dat in onze buurgemeente Pijnacker-Nootdorp. De jongeren in Lansingerland kwamen afgelopen week ook in het nieuws omdat onze gemeente relatief veel jongeren telt. Van de Nederlandse bevolking is 13 procent jonger dan 12 jaar. Maar er zijn grote regionale verschillen. Urk heeft het grootste aandeel kinderen; bijna een kwart van haar inwoners is jonger dan 12 jaar. Renswoude, Staphorst en Lansingerland volgen met 18 procent, aldus het CBS: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2015/aantal-kinderen-in-nederland-daalt.htm

Reden te meer om de voorzieningen voor jongeren (onderwijs, sport en speelmogelijkheden, jongerenwerk, jeugdzorg en cultuur & recreatiemogelijkheden) perfect op peil te houden. De jongeren van Lansingerland moeten hoog op de politieke agenda van de raad blijven.

Waar blijft trouwens de ‘Armoede monitor’ die het college eind vorig jaar beloofde? Een in 2015 te houden Ronde Tafelgesprek over het Lansingerlandse Inkomensondersteuningsbeleid die in het teken staat van het gezamenlijk signaleren van knelpunten en oplossingen moest een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere verfijning van het beleid. Voor dit Ronde Tafelgesprek zouden de betrokken maatschappelijke organisaties en een clientenvertegenwoordiging worden uitgenodigd, zo berichtten wij eind 2014. Sindsdien werd hierover niets meer vernomen!

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

NOG STEEDS PARKEEROVERLAST IN WIJK RODENRIJS-WEST

Van juli tot november 2014 berichtten wij in onze weekverslagen regelmatig over de parkeeroverlast in de wijk Rodenrijs West. Omdat het parkeerterrein bij het station elke dag overvol is, wijken parkeerders uit naar de naastgelegen wijk. Onze fractie vroeg toen via schriftelijke vragen aan het college of een blauwe zone, net als op de Stationsingel bij station Westpolder, misschien een oplossing is. Het college vond dit een goed idee en startte enthousiast de voorbereiding voor de instelling van zo’n parkeergebied. Bovendien zou het fietsparkeren bij het station (bewaakt) verbeterd worden en komen er 40 extra parkeerplaatsen voor auto’s, zo was de stand van zaken eind 2014. Pas geleden trok een aantal bewoners van de Vosmaerstraat toch weer aan de bel omdat de invoering van de blauwe zone niet volgens hun wensen verloopt. Hun bezwaren betreft de volgende zaken: de parkeerders (werknemers van de bedrijven aan de spoorhaven, het Achterplein in de wijk dat vrij blijft van de blauwe zone en het doortrekken van de lijnen, ook voor de paden en uitgangen van de woningen. Bovendien moet de blauwe zone gelden van 8.00-18.00 uur in plaats van alleen in de ochtenduren. Van de oorspronkelijk enthousiaste aanpak van het college is volgens hun zeggen in de praktijk weinig overgebleven.

Afgelopen donderdag gingen wij samen met collega’s van andere fracties, ter plaatse een kijkje nemen. De wijkbewoners vertelden dat er over het door de gemeente voorgenomen verkeersbesluit om in de wijk een blauwe zone aan te leggen géén overleg is geweest in de vorm van bijvoorbeeld een informatieavond of een bewonersbijeenkomst. Ook wethouder Simon Fortuyn had zijn gezicht nog niet laten zien. De aanwezige raadsleden van de coalitiepartijen zegden toe de wethouder hierover direct te zullen benaderen. Het blijft toch opvallend om te zien dat het college, dat de mond vol heeft van burgerparticipatie, keer op keer in de fout gaat. Wat tevens bleek, is dat er geen sprake is van de extra 40 parkeerplaatsen die ons in de beantwoording op onze schriftelijke vragen in het vooruitzicht waren gesteld. Die zijn geschrapt op verzoek van de overburen. Voor deze parkeerplekken zou groen gekapt moeten worden en dat zagen de direct omwonenden niet zitten. De PvdA fractie gaat er van uit dat wethouder Fortuyn de draad weer oppikt, de bewoners om de tafel uitnodigt en gezamenlijk naar goede oplossingen zoekt. Dit zullen wij natuurlijk bewaken.

Helder is dat de parkeerproblematiek rond de Metrostations in Lansingerland en ook Pijnacker-Noordorp speciale aandacht van raden en colleges vraagt. De publieke belangstelling voor Metro & ZoRo-bus is gigantisch. De druk op de parkeervoorzieningen in de directe omgeving navenant.

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

TOT SLOT

De raad ging donderdagavond akkoord met een aanvullende subsidie voor het Jongerenwerk voor 2016 waardoor hun voortbestaan zonder bezuinigingen in ieder geval voor 2016 zeker is gesteld. Bij het debat over de Kadernota 2016 in juli zien we weer verder. Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-november-2014/ Ons PvdA Kamerlid Michiel Servaes hield toen tijdens onze ledenvergadering een verhaal over de toestand in de wereld van toen, een toestand die er intussen zeker niet minder ernstig op is geworden. Ook het armoede en minima beleid en de transitie van het sociale domein vroegen toen onze aandacht. Net als nu!

Volgende week is het weer de maandelijkse raadscommissieweek. Zie: http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/kalender/2015/12/ De agenda van de commissie Ruimte bevat geen echt spannende zaken. Interessant op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur is de bespreking van het raadsvoorstel over de aanpassing van onze vergaderstructuur ‘het Lansingerlandse vergadermodel”. Gerard Bovens stopte hier samen met andere collega’s in de raad en de griffie veel tijd in. Het idee is dat de raad meer tijd zal gaan investeren in de zogenaamde beeldvormende fase van het traject dat tot besluitvorming op in het bijzonder de raadsvoorstellen moet leiden. Meer tijd dus voor rondetafelgesprekken, hoorzittingen, wijkbezoeken, inloopavonden, werkbezoeken bij bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van belangrijke en de belangen van vele inwoners treffende besluiten. De rode kers op de taart van de burgerparticipatie!

De raadsommissie Samenleving van komende donderdag kent de aardigste agenda: een raadsvoorstel over de toekomstige schuldhulpverlening en ook de voortgangsrapportage over de transitie op het sociale domein voor het derde kwartaal staat prominent op deze agenda.

Het citaat van deze week komt uit de Heraut van afgelopen woensdag. Wethouder Simon Fortuyn meldt in een interview (pagina 63) “Ik ben zeer enthousiast over hoe goed we het hebben in onze gemeente”. Citaat: “Kijk eens goed naar onze gemeente! We zijn rijk!” Nu die 390 kindertjes nog die in Lansingerland in armoede opgroeien. Daar ga je natuurlijk ‘enthousiast’ aan werken, Simon! (Ook een ‘sterke van Fortuyn is: “Ik kies voor het grote belang van alle inwoners en ben niet gevoelig voor petities van 100 handtekeningen”. ‘Leuke uitspraak voor die groep mensen in het kleine Rodenrijs West!)

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 27 november 2015

DSC05792

DSC05788

DSC05793

DSC05769

DSC05767