27 september 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 – 27 SEPTEMBER 2013

Dit alweer 31ste weekverslag in 2013, aflevering 282 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van de maandelijkse raadsvergadering, van nieuwe ontwikkelingen rond de HSL, van een drukbezocht debat over de ja dan neen zondagsopening van winkels, een positieve second opinion over onze scenario’s met betrekking tot de grondexploitaties en ook van het verschijnen van de ontwerp Programma Begroting 2014-2018.

ONZE CIJFERS KLOPPEN

In ons weekverslag 30 van vorige week (https://lansingerland.pvda.nl/2013/09/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-september-2013/ ) berichtten wij uitvoerig over de cijfers met betrekking tot de uiterst sombere situatie van ons grondbedrijf die de afgelopen weken in de media circuleerden. De honderden miljoenen vlogen om je oren als je deze berichten mocht geloven. Wij schetsten een genuanceerder beeld. Dat beeld werd afgelopen week bevestigd door de Stec Groep BV. die op verzoek van de Raad een second opinion uitvoerde met betrekking tot de scenario’s voor de grondexploitaties die in de Kadernota 2013 vermeld waren. De onderzoeksvraag van de Raad was of de in de Kadernota 2013 berekende scenario’s voor de grondexploitaties realistisch zijn qua systematiek en resultaten. De Stec groep kwam op basis van een marktconforme doorrekening van onze grondexploitaties op een benodigde afboeking van 65 tot 70 miljoen euro. Dat past bij het scenario ‘Marktgericht bouwen’ dat de Raad voorstaat. Een bedrag dat overeenkomt met de cijfers die wij vorige week in weekverslag 30 noemden.  

De Stec groep geeft het advies om de woningen in het scenario ‘Marktgericht bouwen’ niet in een te goedkoop segment (onder 175.000 euro) te bouwen. Volgens Stec bieden deze woningen weliswaar momenteel goede afzetmogelijkheden maar een blik op de toekomst geeft aan dat er op lange termijn minder vraag naar is vanwege de demografische ontwikkeling. Dit advies staat haaks op onze grote wens om vele betaalbare starterswoningen te gaan bouwen met een prijs van 140.000 euro. Het commentaar van Gerard in het AD/RD van 24 september: “PvdA fractievoorzitter Gerard Bovens neemt het advies ter harte. Volgens hem is er te parten over de bouw van minder starterswoningen. Maar bedenk wel dat er voor starters nog helemaal niets werd gebouwd”. Op dit moment is de bouw van 12 starterswoningen in de Oranjestraat in Berkel centrum in voorbereiding. De allereerste in de prille geschiedenis van Lansingerland in deze goedkope prijscategorie. De eerste belangstelling is groot. Meer dan 100 geïnteresseerden meldden zich bij een presentatiebijeenkomst van dit project. Opvallend is het pleidooi van Stec om veel meer huurwoningen te gaan bouwen omdat verwacht wordt dat de afzetsnelheid veel hoger zal zijn dan van koopwoningen. Het aandeel van te bouwen huurwoningen is nu 10% terwijl Stec een percentage van liefst 30% bepleit.

Het AD/RD berichtte met de kop ‘Ineenstorting blijft uit. Lansingerland rekent op 400 woningen per jaar”. Deze krantenkop komt overeen met de conclusies van de Stec groep en de cijfers die wij vorige week meldden. Stec gaat uit van de afzet van 350 tot 400 woningen per jaar tot 2020. Daarna daalt dit aantal licht tot 380 woningen per jaar. Uitgaande van een totaal van nog ruim 4000 te bouwen woningen, is Lansingerland pas rond 2025 helemaal klaar met bouwen en is eerst dan de 70.000ste inwoner te verwachten. Er volgen dus voorlopig nog heel wat sobere jaren wat de gemeentelijke centjes betreft! De Programmabegroting 2014-2018 en de geactualiseerde grondexploitatie cijfers van september 2013 moeten een actueel beeld gaan geven over de stand van de gemeentelijke financiele staat. Zie het volgende bericht.

Rottemeren gebied naast de roeibaan

Rottemeren gebied naast de roeibaan

BEGROTING 2014 VERSCHENEN

Gemeente werkt aan financieel herstel. ingrijpende maatregelen onontkoombaar’, zo kopt het persbericht dat het college op 26 september publiceerde. De volledige tekst van dit bericht is als volgt: ‘Het college van B&W van de gemeente Lansingerland heeft op 26 september de Begroting 2014 naar de gemeenteraad gestuurd. Deze begroting is een vertaling van de Kadernota 2013 ‘Op weg naar (balans)herstel’ die de gemeenteraad in juni heeft vastgesteld en waarin een aantal ingrijpende maatregelen zijn aangekondigd.

De genomen maatregelen leiden ertoe dat de begroting van de gemeente voor 2014 sluitend is. De jaren 2015 t/m 2017 zijn nog niet sluitend en het herstel van het weerstandsvermogen is nog niet ingezet. Beide vereisen aanvullende maatregelen.

Om toe te werken naar financieel herstel, ontkomt de gemeente niet aan bezuinigingsmaatregelen in het sociaal en ruimtelijk domein, de dienstverlening en bij de ambtelijke organisatie. Daarnaast is het onvermijdelijk dat de lokale lasten in 2014 stijgen. In de lijn van de Kadernota heeft het college een aantal maatregelen genomen om de verliezen in de gemeentelijke grondexploitaties te beperken. Totaal gaat het om € 22 miljoen. Hiermee daalt de bij de Kadernota verwachte reservering voor afwaardering van € 72 naar € 50 miljoen. Het college legt in oktober de actualisatie van de grondexploitaties aan de raad voor en noemt daarin nog een aanvullend bezuinigingspakket van € 7 miljoen, waarmee de afwaardering uitkomt op € 43 miljoen.

Momenteel werken het ministerie van BZK en de provincie Zuid-Holland aan de afronding van de verdiepingsscan op de begroting. De uitkomst van deze verdiepingsscan zal beschikbaar zijn bij de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad op 7 november. Verwacht wordt wel dat de gemeente onder preventief toezicht (Gedeputeerde Staten moet vooraf de gemeentelijke begroting goedkeuren) van de provincie Zuid-Holland komt. De vastgoedproblematiek is de komende jaren nog niet opgelost. Daarnaast is ook de economische crisis nog niet voorbij en zal de gemeente invulling moeten geven aan drie belangrijke decentralisaties van het Rijk met daaraan gekoppelde bezuinigingen. De komende jaren werkt de gemeente aan een financieel meerjarig herstelprogramma op basis van de dieptescan’

Tot zover het persbericht van het college. Volgende week, in ons weekverslag 32 zullen wij natuurlijk uitvoerig berichten over de inhoud van de Programma Begroting 2014-2018 en de geactualiseerde grondexploitaties. Wat nu direct opvalt, is dat het te verwachten verlies op de grondexploitaties, dat in de aanloop naar de Kadernota 2013 nog op 72 miljoen was gesteld en door sommige media naar een veelvoud daarvan werd getild, inmiddels door het college via een maatregelenpakket is bijgesteld tot 43 miljoen euro. Inclusief de genomen verliezen uit het verleden kom je op 123 miljoen euro. Natuurlijk nog steeds een voor de schaal van Lansingerland gigantisch bedrag en ook nu ontstaat er een forse negatieve algemene reserve maar het bedrag is aanzienlijk minder dan de horror bedragen (het dubbele) die in de (landelijke) media tijdens de afgelopen weken de revue passeerden.

Het niet sluitend zijn van de begroting vanaf 2015 betreft een som van ruim 5 miljoen euro per jaar. Hierin is het bedrag van 3 miljoen begrepen dat gedurende 10 jaar op tafel moet worden gelegd om onze negatieve algemene reserve van 30 miljoen euro tot 0 in te gaan lopen. En dan hebben we het nog niet eens over het weerstandsvermogen. Omdat deze termijn meer dan de vereiste 4 jaren telt, komt Lansingerland onder preventief provinciaal toezicht te staan. Een forse verhoging van de OZB in combinatie met verdere bezuinigingen op apparaat, dienstverlening en voorzieningen ligt voor de komende jaren zeker in het verschiet. Voor 2014 gaat het om (exclusief inflatie) om 7%. Aan andere, flankerende oplossingen, zoals schatkistlenen en een hogere waardering in de boeken van het Eneco aandelen kapitaal wordt nog hard gewerkt. Daarover komende weken naar aanleiding van het te voeren debat meer. Ook voor 2014 is een structurele OZB verhoging van 850.000 euro (7%) jammer genoeg nodig om de begroting sluitend te krijgen. Weliswaar is er sprake van een hogere ontvangst uit het gemeentefonds maar daar stonden nieuwe tegenvallers tegen over, zo meldt het college. Daar gaan wij natuurlijk nog eens goed naar kijken.

Nauwelijks 2 km achter de Bleiswijkse winkeliersvereniging ligt een prachtige uitdaging op hen te wachten!

Nauwelijks 2 km achter de Bleiswijkse winkeliersvereniging ligt een prachtige uitdaging op hen te wachten!

MOTIE HSL DOOR RAAD AANGENOMEN

Een grote meerderheid van de Raad ging mee met een VVD motie over de plannen om met ander materieel dan de oorspronkelijke AnsaldoBreda treinen en TGV treinen op het HSL spoor te gaan rijden. Daar maken wij ons bij monde van onze HSL woordvoerder Sam de Groot grote zorgen over want hoe verhoudt ander materieel zich met de vastgestelde 57 dba norm en de geluidswerende pilot maatregelen die momenteel worden uitgevoerd? Het college stuurde vorige week een brief naar de directie van NS om nadrukkelijk aandacht te vragen voor dit mogelijke probleem. Aanleiding voor de Raad om deze collegebrief van harte te ondersteunen met de volgende motie:

–          Spreekt steun uit voor de brief van het college van 17 september 2013 aan de directeur van NS Zuid om de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 57 dB in Lansingerland te respecteren en onderschrijft het standpunt dat na de HSL pilot definitieve maatregelen genomen gaan worden om aan deze voorkeursgrenswaarde te voldoen.

–          Spreekt tevens steun uit over het verzoek aan NS om de beslissing over het in te zetten tijdelijke en definitieve materieel op het hogesnelheidsspoor te relateren aan de geluidsproblematiek in Lansingerland en de gemeente actief te betrekken bij de eisen die worden gesteld aan het tijdelijke en definitieve materieel, zodat de staatssecretaris haar toezegging kan nakomen om in onze gemeente aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 57 dB te voldoen.

–          Is mede van oordeel dat de NS concessie niet wordt aangepast ten behoeve van nacht en goederenvervoer.

–          Verzoekt het college deze motie ter kennis te brengen van NS, Pro-Rail, Staatssecretaris I&M en de Vaste Kamercommissie I&M.

Een CDA motie over het zelfde thema waarin deze fractie een eigen geluid richting staatssecretaris en NS wilde laten horen, haalde het gelukkig niet. Het indienen werd door meerdere partijen betreurd. Sam de Groot: ‘In dit dossier moeten raad en college niet duaal maar als eenheid opereren. Steun als raad dus het college in dit dossier. Het eigen geluid moet je niet via een motie laten klinken maar in je bestuurlijke contacten met politiek Den Haag. Dat werkt. Hard neen blijven roepen, helpt echt niet. Dat is een bestuurlijke strategie die tot niets leidt. Dat heeft het HSL dossier in het verleden wel bewezen’.

Zoals bekend bezoekt staatssecretaris Mansveld begin december 2013 de HSL in Lansingerland om zich te laten informeren over de geluidsoverlast en de stand van zaken met betrekking tot de pilot maatregelen.

Debat over zondagsopening winkels

Debat over zondagsopening winkels

DEBAT OVER ZONDAGSOPENING WINKELS

De D66 fractie kwam onlangs met een initiatief raadsvoorstel om de algehele opening van winkels in Lansingerland op zondag mogelijk te maken. Een initiatief dat wij zoals bekend van harte ondersteunen. Directe aanleiding is de recente wijziging van de winkeltijdenwet. De wetgever beoogt met deze wijziging recht te doen aan de veranderende leef en arbeidspatronen en geeft aan dat het aan de gemeente zelf is of de mogelijkheid van openstelling op zondag wenselijk is.

In het kader van de burgerparticipatie was er afgelopen woensdagavond een publieksdebat in de vorm van het welbekende ‘Lagerhuisdebat’.

Het werd een drukbezocht debat waaraan ongeveer 150 inwoners enthousiast deelnamen. Deelnemers aan het debat waren vooral winkeliers, ondernemers en vele leden van kerkelijke organisaties die hun bedenkingen hadden over de  opening van winkels op zondag. Jonge Vinex bewoners met drukke gezinnen en drukke werkzaamheden van beide partners waren nauwelijks aanwezig. De 30ers en 40ers. Druk als zij ook door de week zijn met werk, gezin en andere bezigheden. Juist deze groep is zeer gebaat bij de zondagsopening van winkels, zo luidt de roep uit de Vinex.

Veel nieuwe inzichten leverde het debat niet op. Alle standpunten voor en tegen werden keurig uitgewisseld. Een echt debat werd het evenwel nooit. Aan het begin van het debat werd door de gespreksleider geïnventariseerd wie voor en wie tegen was. Het merendeel van de aanwezigen bleek tegen. Aan het einde van het debat werd de kas opnieuw opgemaakt. Mensen bleken niet of nauwelijks van standpunt te zijn veranderd.

In oktober buigen raadscommissie en raad zich over het initiatiefvoorstel van D66. De D66 fractie, VVD, GroenLinks, PvdA en een meerderheid van Leefbaar 3B zijn voorstanders zodat het initiatief voorstel het wel lijkt te gaan halen. Mogelijk ontstaat er een discussie over de vraag vanaf hoe laat de winkels op zondag open mogen. Dit om de zondagsrust in de ochtend uren toch zeker te stellen. Een sterk veranderende samenstelling van onze bevolking en snel veranderende vragen van consumenten vragen om een aanpassing van onze winkeltijden. Wij kunnen ons wel voorstellen dat deze ontwikkeling hard aan komt bij de, vaak traditionele inwoners, die al deze veranderingen op zich af zien komen. Dit aspect zullen wij tijdens het raadsdebat ook zeker aan de orde stellen.

Rest de vraag waarom de D66 fractie zo weinig 30 en 40ers uit de ‘druk, druk, druk’ generatie had weten te mobiliseren om naar dit debat te komen. Die waren nauwelijks aanwezig. De kerken in Lansingerland hadden wat dat betreft hun public relations veel beter voor elkaar. Wij zijn heel benieuwd hoe D66 om denkt te gaan met het gegeven dat dit debat een meerderheid tegen zondagsopening opleverde. Daar kun je als partij die democratie en directe invloed van burgers op het beleid zo hoog in het vaandel heeft staan niet aan voorbij gaan. Wij zijn heel benieuwd hoe D66 hier tijdens het aanstaande debat in oktober mee denkt om te gaan. Politiek is meer dan eenmaal per maand getuigen in de Raad. Politiek is ook continu mobiliseren en bouwen aan en samen met de samenleving. Daarin heeft D66 nog een forse slag te maken, zo bleek afgelopen woensdagavond.

Huygensplantsoen Berkel

Huygensplantsoen Berkel

HERBENOEMING BURGEMEESTER EWALD VAN VLIET

De Raad stond donderdag feestelijk stil bij het Besluit van onze Koning om burgemeester Ewald van Vliet met ingang van 17 september te herbenoemen als burgemeester van Lansingerland. Jan Pieter Blonk stond tijdens de raadsvergadering stil bij zijn herbenoeming: ‘Een herbenoeming is voor een gemeente een memorabele gebeurtenis en het heeft ook voor jou en je naasten een grote persoonlijke impact. En het is daarom ook dat ik in mijn functie als voorzitter van de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester namens de raad enkele woorden tot je richt.

Eigenlijk kan ik heel kort zijn. De vertrouwenscommissie heeft je bij de raad voorgedragen voor herbenoeming en de vertrouwenscommissie was daar glashelder in. Daarna heeft de voltallige raad je voorgedragen voor herbenoeming bij de Kroon. De wijze waarop de raad dat heeft gedaan, moet jou een fijn gevoel van ondersteuning hebben gegeven.

Graag wil ik tot slot een aantal belangrijke steekwoorden noemen, die op jou van toepassing zijn: Enorme inzet, staat dag en nacht klaar voor ons Lansingerland, je hebt een groot verbindend vermogen, zeer toegankelijk voor inwoners, en …je staat boven de partijen! Namens de raad wens ik je een goede tweede periode als burgemeester van Lansingerland’. En daar hoorde natuurlijk een mooie bos bloemen bij!

Ewald van Vliet benadrukte in zijn reactie de noodzaak om samen uit de crisis te komen waarin ook Lansingerland momenteel verkeert. Een impopulaire boodschap met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet ‘We kunnen er sterker uit komen als we er samen de schouders onder zetten’. Hij sprak van ‘never a dull moment in Lansingerland’ . Een heell persoonlijke verklaring die terecht veel applaus kreeg.

Wilhelminastraat Berkel centrum in nieuw jasje

Wilhelminastraat Berkel centrum in nieuw jasje

EN VERDER

In juli dienden wij via Sam de Groot een motie in om meer structuur te krijgen in de voorbereiding van de nieuwe Structuurvisie ‘Ruimte en Mobiliteit’ van de provincie Zuid Holland die eind van het jaar de inspraak in zal gaan. Een betere betrokkenheid en meer burgerparticipatie in het voortraject door belanghebbenden dan in het verleden aan de orde, is onze uitgesproken wens. Dat voorkomt heel veel discussies en teleurstellingen bij het opstellen van concrete bestemmingsplannen die op deze Structuurvisie zijn gebaseerd. Er is op dit moment vooral veel strijd over de strakke regels die de provincie stelt over de gebieden die voor de glastuinbouw bestemd zijn. Regels die overigens in goed overleg met de glastuinbouwsector zijn geformuleerd. Beoogd wordt om verrommeling te voorkomen. Feit is wel dat er nieuwe economische ontwikkelingen kunnen zijn die een plaats in de nieuwe Structuurvisie zouden moeten kunnen krijgen. De tijd staat immers niet stil.

Uit de brief van het college van afgelopen week: “De accounthouder Structuurvisie van de provincie is bereid medewerking te  verlenen aan een informatieavond in het gemeentehuis. Op deze informatieavond geeft de provincie een toelichting op haar voorgenomen beleid en presenteert de gemeente haar voorgenomen inbreng op de ontwerp visie Ruimte en Mobiliteit. De informatieavond wordt aangekondigd in de Heraut. Aanwezige inwoners kunnen vragen stellen en aanvullende voorstellen doen. Vooruitlopend op de informatieavond stellen wij een hoofdlijnennotitie op met de gemeentelijke speerpunten. Deze hoofdlijnennotitie wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Ruimte. De informatieavond vindt plaats op het moment dat de inhoud van de ontwerp visie Ruimte en Mobiliteit bekend is. Op dat moment is de (abstracte) Koersnotitie namelijk ook vertaald naar kaarten en regels. Formeel wordt de ontwerp visie Ruimte en Mobiliteit op 17 december 2013 vrijgegeven. Het streven is echter om de informatieavond eind november of begin december 2013 te organiseren”.

Don van Doorn ging tijdens de raadsvergadering uitgebreid op deze brief in naar aanleiding van een VVD & D66 motie om een bedrijf dat in strijd met de provinciale structuur visie in een glastuinbouwgebied gevestigd is te blijven gedogen totdat er in overleg met de provincie een oplossing is gevonden. Wat Don betreft moeten wij direct af van dit soort ad-hoc aanpak omdat het strijd kan opleveren met de rechtsgelijkheid en omdat dit soort moties in de praktijk eerder beschadigend dan positief voor belanghebbenden uitpakt. Je krijgt de motie, zo leert de praktijk, met kerende post en versierd met het stempel ‘neen’ van de provincie retour. Daar waar de raad pas geleden een prachtig beleidskader heeft vastgesteld om al dit soort problemen methodisch te gaan aanpakken, moet je als raad daar niet door heen gaan fietsen, aldus Don. Met slechts een enkele stem meer haalde de motie het toch. En nu maar hopen dat de ondernemer in kwestie niet van de regen in de drup is terecht gekomen.

Een zorgelijk bericht van RTV Rijnmond van afgelopen woensdag. De politie heeft tijdens invallen in onze regio en in Limburg negen vermeende drugshandelaren opgepakt. Naast drugshandel worden ze verdacht van witwaspraktijken. Dinsdag vielen politie-eenheden in totaal elf panden binnen in Rotterdam, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en in het Limburgse Venray. De mannen die werden aangehouden zijn tussen de 28 en 51 jaar. Bij de doorzoekingen vonden politiemensen grote geldbedragen: in totaal zo’n 300.000 euro. Ook lagen er pakketten heroïne en cocaïne in de woningen. Zeven auto’s van de verdachten zijn in beslag genomen.

Wij willen een debat gaan plannen over wat er in Lansingerland nu precies met betrekking tot de handel en het gebruik van drugs & alcohol speelt. Dit in het kader van een discussie over de actuele stand van de volksgezondheid in Lansingerland.

Don gaf tijdens de raadsvergadering, naar aanleiding van het bestemmingsplan Berkel Centrum, nog eens aan dat voor de PvdA fractie de komst van nachthoreca in onze bruisende centra zeker gewenst is. Bij de behandeling van de Horeca Visie komen wij daar zeker nog op terug.

Folly aan de Oostersingel?

Folly aan de Oostersingel?

TOT SLOT

Volgende week dinsdag is er de maandelijkse presentatieavond met ondermeer informatie over de nieuwe grondexploitatiecijfers. Woensdag zitten wij samen om de tafel met onze collega’s uit de Raad van Pijnacker-Nootdorp om over het toekomstige beheer van de Groenzoom te praten. Don van Doorn is onze woordvoerder. Vrijdagavond is de feestelijke aftrap van de Kunsttoer 2013.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 21 september en gaat over ‘Cijferfetisjisme’. VK media journalist Geelen schrijft: “Peilingen, cijfers en media; dat gaat zelden goed. Elk wiskundemeisje heeft in haar handtas de voorbeelden voor het grijpen waar media de mist in gingen. Verkeerde vragen, eigen interpretaties, altijd leerzaam”.

Wij in Lansingerland kunnen er inmiddels over meepraten!

Tot de volgende week,

 Fractie PvdA Lansingerland, 27 september 2013