PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 DECEMBER 2017 – 12 JANUARI 2018

11 januari 2018

Dit eerste weekverslag in 2018, aflevering 457 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens het afgelopen kerstreces. Het verslag biedt een uitgebreid overzicht van het vele dat, de vakantie ten spijt, door ons is opgepakt. De foto’s tonen de eerste narcissen op de Boterdorpseweg, de wijk Boterdorp in Bergschenhoek, de Moskee op Wilderszijde bij avond en de legendarische Bonfut.

METEN IS WETEN?

De Heraut publiceerde afgelopen week een analyse van de slagvaardigheid van de politieke partijen in de raad. “Wat zijn de feiten over de succesjes van het afgelopen jaar als we kijken naar het percentages aangenomen moties en amendementen? Meten is weten en daarom hebben we de hoofdpunten nog eens voor u op een rij gezet”, aldus de Heraut. Zie: http://www.herautonline.nl/?p=66812

Bestuurskundigen in Nederland rollen inmiddels over elkaar heen van verbazing over de hoge slaagkans die de coalitiepartijen in de Lansingerlandse raad hebben wanneer zij een motie of amendement indienen. Een politieke slaagkans van bijna 90% is inderdaad fenomenaal en bewijst nog maar eens hoe effectief het is om aan een coalitie deel te nemen. Dat deze slaagkans in niet onbelangrijke mate wordt beïnvloed door het coalitieoverleg dat aan elke raad vooraf gaat, ligt natuurlijk voor de hand. In die zin is meten inderdaad weten. Maar wat zegt het?

De oppositiepartijen komen er een stuk minder van af. Vooral de PvdA scoort laag als het gaat om het behalen van een raadsmeerderheid voor de ingediende moties en amendementen, vindt de Heraut. We hebben onze eigen cijfers er dus maar eens bijgehaald en uitgezocht hoe onze cijfers precies waren en, misschien veel relevanter, waar onze moties en amendementen precies over gingen.

Wel nu, de PvdA diende in 2017 als eerste indiener 5 amendementen en 9 moties in. Geen van onze amendementen kreeg een meerderheid, zij het dat de PvdA 2 amendementen introk vanwege toezeggingen van het college om het te regelen. Het betrof de aanleg van verlichting van het Landscheidingsfietspad en het verhogen van het budget ten behoeve van het programma “Realistisch duurzaam”. Inmiddels is dit in de begroting vastgelegd. Drie amendementen haalden het niet: het niet verkopen van de aandelen Eneco, het beschikbaar stellen van een frictiebudget voor de organisaties die gedwongen werden de Smitshoek te verlaten (later toch door ons in overleg met het college voor elkaar gekomen) en de terugkeer van de halte Bonfut (Programma van eisen bus). Ook ten aanzien van dit laatste amendement geldt dat deze halte zeker weer in gebruik genomen zal worden wanneer er gebouwd gaat worden op het terrein van de voormalige Hordijk fabriek en op Wilderszijde. En hoe het met Eneco gaat aflopen, zal pas na de verkiezingen duidelijk gaan worden. Kortom, met de slaagkans van onze amendementen viel het in 2017 best mee.

Wat betreft de door ons ingediende 9 moties het volgende. Daarvan werden er 2 door ons ingetrokken. Het ging daarbij om het terugdraaien van de bezuinigingen op de wijkverpleging (overbodig omdat de Tweede Kamer dit ook deed op de datum van indienen van de motie) en om een motie waarin een stop werd geëist op de snelle verkoop van de gebouwen Snip & Pectoes. Deze motie werd door het college overgenomen waarna de PvdA hem introk. Waar gingen de niet gehonoreerde 6 moties over? Op een rijtje: een onderzoek naar de uitbreiding van de sportvelden op het Hogeland in Berkel, de toegankelijkheid van het AMG Schmidtpark bij evenementen, de bouw van jaarlijks 1000 huizen vanaf 2019, de bouw van 800 sociaal bereikbare huurwoningen op Wilderszijde, de inzet van de opbrengst van de verkoop van de Enecogelden en de bouw van de fietstunnel Oudelandselaan & Klapwijkseweg. Stuk voor stuk moties waar vaak een stevig maatschappelijk draagvlak voor bestaat maar die (nog) niet in het politieke putje van de coalitie vallen. De ene motie die het wel haalde was een motie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de komst van een Cultuurhuis in de Oudelandsehof. Bouwen en wonen en verkeersveiligheid zijn inmiddels politieke topprioriteit aan het worden dus de PvdA verwacht dat de moties hierover in de komende jaren zeker realiteit zullen worden. Dus ook hier valt het met de slaagkans best mee.

Amendementen en moties indienen is voor ons een onderdeel van de kunst van het agenderen. Blijven volhouden tot de tijd rijp is, aandacht blijven vragen via ingediende raadsvragen, onze netwerken, via publicaties in onze weekverslagen, persberichten en via de sociale media. Daar is de PvdA super actief in en dat weet de Heraut natuurlijk ook wel.

Kortom, voortaan misschien wat minder ‘meten’ en wat meer analyseren om te kunnen ‘weten’?

Gemeente legt de Rode Loper uit op weg naar 21 maart!

PROVINCIE ZUID HOLLAND HEEFT BOTER OP HET HOOFD

“Provincie wil dialoog over kwaliteit van besturen in de regio” kopte het AD Rotterdam op dinsdag 2 januari. De provincie wil volgens deze krant na de gemeenteraadsverkiezingen in maart in gesprek met de gemeente Rotterdam en de regio over de bestuurskwaliteit in het gebied. In een open dialoog moet duidelijk worden of de kwaliteit en samenwerking wel voldoende zijn geborgd. Ze vraagt alle partijen dan ook over lokale en korte termijnbelangen heen te stappen om tot goede afspraken te komen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Zuid Holland in de jaarlijkse tussenrapportage ‘Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid Holland”, aldus het AD Rotterdam.

Ook de gemeente Lansingerland komt in dit verhaal voor. Het AD Rotterdam: “In Lansingerland waarschuwt de provincie voor overprogrammering van logistieke bedrijventerreinen. Ze vraagt alle partijen dan ook over de lokale en korte termijnbelangen heen te stappen om tot goede afspraken te komen”.

De PvdA fractie in Lansingerland vindt de visie van Gedeputeerde Staten op de overprogrammering van logistieke bedrijven terreinen heel opvallend. In het voorjaar van 2014 was er een fors verzet van de gemeente Lansingerland tegen de komst van het op 6 kilometer ten oosten van het bedrijventerrein Bleizo gelegen Logistiek Park A12. Bleizo ligt in de gemeente Lansingerland en wordt samen met de gemeente Zoetermeer in ontwikkeling gebracht.

De provincie Zuid Holland had bij de ontwikkeling van het Logistiek Park A12 een stevige vinger in de pap door een ontheffingsbesluit van de Provinciale Verordening Ruimte te verlenen om dit bedrijventerrein te kunnen realiseren. Lidl was één van de eerste kandidaten voor vestiging op het Logistiek Park A12. Aanvankelijk had dit bedrijf het vizier op Bleizo gezet. De PvdA fractie beschreef begin mei 2014 de hele gang van zaken in dit weekverslag: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-april-9-mei-2014/

De PvdA fractie vindt het wonderlijk dat juist de provincie Zuid Holland de gemeente Lansingerland waarschuwt voor ‘overprogrammering’ van logistieke bedrijven op haar bedrijventerreinen en ook nog eens maant om over lokale en korte termijn belangen te stappen’. Heeft de provincie in deze geen boter op het hoofd? De PvdA fractie stelde op 3 januari hierover dan ook vragen aan het college van Lansingerland. Kent het college de aan Lansingerland gerichte waarschuwing met betrekking tot de overprogrammering van bedrijventerreinen? Deelt het college deze visie? Zo neen, hoe beoordeelt het college de rol van Gedeputeerde Staten in deze? Is het niet wonderlijk dat juist Gedeputeerde Staten deze overprogrammering van logistieke bedrijven aan de kaak stellen gezien hun besluit in het voorjaar van 2014 om het Logistiek Park A12 mogelijk te maken? Wat gaat het college hieraan doen?

Het AD Rotterdam pikte ons bericht direct op via een nieuwsbericht: https://www.ad.nl/rotterdam/pvda-lansingerland-provincie-heeft-boter-op-hoofd~a090cf86/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Dit onderwerp staat ook geagendeerd voor de raadscommissie Algemeen Bestuur van 17 januari. De brief van het college aan de Raad ter zake is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=763&FoundIDs=&year=2018 (agendapunt 5b). Volgende week hierover meer!

Eerste prille narcissen op de Boterdorpseweg!

EXTRA KERSTUITKERING 2017 VOOR HUISHOUDENS IN DE BIJSTAND?

Vlak voor kerst ontvingen de Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering van het college de “Veel voor een beetje kalender 2018”. Zie: https://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/kalender-met-tips-om-geld-te-besparen_92827.html Een terecht gekozen naam want onze inwoners met een bijstandsuitkering moeten het hele jaar door “veel met een beetje” doen. Behalve goed bedoelde praktische tips van het college kunnen zij een financieel extraatje heel goed gebruiken. Bijstand is financieel afzien. De PvdA fractie stelt het college dan ook voor om in aanvulling op deze kalender aan de ongeveer 700 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van 250 euro. Dit kost ongeveer 2 ton. Een mooie afronding bovendien van het 10 jarige jubileum van onze gemeente. Zo kunnen ook mensen met een bijstandsinkomen dit jubileumjaar evenzo feestelijk afronden. De financiële dekking voor dit extraatje kan ongetwijfeld gevonden worden in de gemeentelijke jaarrekening 2017 die zeker weer een fors overschot zal laten zien.

De PvdA-fractie stelde hierover op 23 december 2017 aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bereid om, in aanvulling op de “Veel voor beetje kalender 2018”, aan de ongeveer 700 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van 250 euro?
  2. Zo neen, waarom niet?
  3. Zo ja? Hulde!
  4. Graag een antwoord voor de volgende raadscommissie Samenleving van 18 januari 2018

BEWONERS KOOPWONINGEN ORANJEWIJK WILLEN OOK OVERLEG MET HET COLLEGE

 De PvdA fractie is eind vorig jaar aangesproken door bewoners van de Oranje buurt in Bergschenhoek over een aantal problemen. Er wordt al een aantal jaren zeer intensief overleg gevoerd met bewoners van de wijk over diverse zaken. Dit overleg is echter uitsluitend met de huurders in deze wijk. De huiseigenaren in de wijk voelen zich buitengesloten en worden niet betrokken. Concreet is op de korte termijn de ontstane parkeeroverlast aan de orde die is ontstaan na het openen van de Stander in september van dit jaar maar er spelen nog meer zaken onder de bewoners die op dit moment geen aandacht krijgen. De PvdA fractie wil dat ook de bewoners van koopwoningen mee mogen doen aan het structurele wijkoverleg met de gemeente.

De PvdA-fractie stelde hierover op 23 december 2017 aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Weet het college er van dat er vele bewoners van koopwoningen in de Oranjewijk in Bergschenhoek zijn die de afgelopen jaren in het door het college zelf toegejuichte participatieproces in de Oranjewijk zijn buitengesloten van overleg met de gemeente?
  2. Is het college van plan op een georganiseerde en gestructureerde wijze ook deze groep bewoners te gaan betrekken, en zo ja hoe?
  3. Is het college bekend met de enorme parkeeroverlast in de Oranjebuurt die ontstaan is na de opening van de Stander?
  4. Is er voor het openen van de Stander een analyse gemaakt van het parkeren en mobiliteit in de wijk?
  5. Wat gaat het college doen om de parkeeroverlast te verminderen

ZORGVAL IN DE OUDERENZORG OOK IN LANSINGERLAND?

Dagblad Trouw en tv-programma ‘De Monitor’ besteedden in het weekend van 9 & 10 december 2017 uitgebreid aandacht aan de zogenaamde ‘zorgval’ in de ouderenzorg. “De Monitor ”is te vinden op: https://www.npo.nl/de-monitor/10-12-2017/KN_1692669

Een zorgval treedt op wanneer een oudere met bijvoorbeeld dementie meer hulp nodig heeft dan de gemeente via de WMO of de zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen bieden. Het gaat dan om 24 uurs-zorg. Wanneer vervolgens een indicatie voor een verpleeghuis verkregen wordt, vervalt direct de zorg van WMO & Zvw en verhuist de zorg naar de Wet Langdurige zorg (Wlz). Wanneer de betreffende cliënt op een wachtlijst terecht komt, kunnen er voor een korte of langere periode vervelende situaties ontstaan. Minder uren zorg aan huis bijvoorbeeld en ook het wegvallen van de vertrouwde hulpverleners aan huis, wanneer de betreffende thuiszorg organisatie geen Wlz erkenning heeft, en ook de komst van een andere casemanager. Bovendien kan de eigen bijdrage stijgen. Ook mantelzorgers kunnen voor grote problemen komen te staan omdat de bestaande hulp aan huis verminderd wordt.

Trouw spreekt ook van het fenomeen “de Wlz induwen”. Daar wordt onder verstaan dat sommige gemeenten ten aanzien van ouderen met een grote en dure zorgvraag bewust aansturen op een opname in een verpleeghuis.

Er blijken volgens Trouw in de praktijk grote verschillen tussen de regio’s bestaan. Sommige regio’s spreken over 20% van de cliënten van de casemanagers. Om hoeveel mensen het precies in Nederland gaat, is opvallenderwijs niet bekend. De PvdA-fractie vroeg zich af over de ‘zorgval’ ook in Lansingerland voorkomt en stelde daarom in december hierover schriftelijke vragen.

Deze week reageerde het college op onze vragen. Hieronder het overzicht van vragen en antwoorden.

Vraag: Is er ook in Lansingerland sprake van een ‘zorgval’ in de ouderenzorg? Antwoord: Het college heeft geen signalen ontvangen over een zorgval in de ouderenzorg in Lansingerland. In 2017 werd door een extern bureau een grootschalig onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Lansingerland die gebruik maken van hulp en ondersteuning. Uit dit onderzoek en uit ons eigen cliëntervaringsonderzoek, kwamen geen signalen over zorgval naar voren. De gemeente werkt samen met onder andere de casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen om passende zorg te kunnen waarborgen. Daarnaast biedt Lansingerland uitgebreide aanvullende ondersteuning aan thuiswonende senioren. Denk aan de dienst Take Care, een algemene voorziening ter ondersteuning van mantelzorgers, waarbij aanvullende ondersteuning wordt geboden en tevens slaapdiensten beschikbaar zijn. Deze ondersteuning wordt in sommige gevallen naast een Wlz indicatie geboden.

Vraag: Is het college bereid om, in overleg met de uitvoerders van de Wlz & Zvw, voor de betreffende cliënten een oplossing op maat te zoeken waardoor het niveau van zorgverlening aan huis, de eigen bijdrage en de hulpverleners niet veranderen in afwachting van een plaatsing in een verpleeghuis? Antwoord: Ja, het college is hiertoe bereid. Het college biedt op dit moment dergelijke oplossingen op maat aan. Zo bieden we Take Care in sommige gevallen naast ondersteuning vanuit de Wlz aan, waarbij in schrijnende gevallen geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald. Op de eigen bijdrage die vanuit de Wlz wordt opgelegd heeft de gemeente geen invloed. De eigen bijdrage die inwoners betalen voor de Wmo ondersteuning is vorig jaar verlaagd in het kader van het beleidsaccent voor het voorkomen van Zorgmijding. Bovendien is inning van de Wlz- bijdrage voorliggend op inning van de Wmo bijdrage. Wanneer de inwoner de maximale eigen bijdrage betaalt voor de Wlz, wordt dus geen eigen bijdrage meer geïnd voor de Wmo voorzieningen.

Vraag: Is het college bereid om zo’n ‘oplossing op maat’ (mede) te financieren via de WMO? Antwoord: Ja, het college is hiertoe bereid. Deze oplossingen op maat worden gefinancierd vanuit de Wmo. Overigens blijft de gemeente vanuit de Wmo sowieso verantwoordelijk voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woningaanpassingen en hulpmiddelen wanneer de inwoner ervoor kiest om de Wlz zorg thuis te ontvangen.

Vraag: Is het fenomeen “de Wlz induwen” ook praktijk in Lansingerland? Antwoord: Het fenomeen “de Wlz induwen” is geen praktijk in Lansingerland. Wij ondersteunen inwoners die nog thuis kunnen wonen vanuit de Wmo. Met passende ondersteuning zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Wanneer een inwoner niet meer veilig thuis kan wonen, kan wel door de gemeente worden geadviseerd om een Wlz indicatie aan te vragen. Dan kan door mantelzorger/familie in overleg met de cliënt zelf (indien dit nog mogelijk is) in samenspraak met de zorgverlener een Wlz indicatie worden aangevraagd en kan de inwoner zelf kiezen bij welke aanbieder deze indicatie wordt verzilverd. De gemeente vraagt geen Wlz indicaties aan voor inwoners. De gemeente heeft geen invloed op Wlz indicaties die door het CIZ worden gesteld en wordt ook niet door het CIZ op de hoogte gesteld wanneer een Wlz indicatie wordt afgegeven.

De PvdA -fractie is tevreden met het antwoord van het college en is verheugd te kunnen constateren dat de ‘zorgval’ in Lansingerland geen realiteit is.

PETRA VERHOEF HEEFT TWEE NIEUWE BANEN

PvdA raadslid Petra Verhoef heeft per 1 februari a.s. een nieuwe baan. Zij gaat werken als ‘Thema coördinator Technologie van Zorg & Gezondheid’ bij het Rathenau instituut in Den Haag. Zij gaat na 12.5 jaar Unilever verlaten. Het Rathenau instituut is onderdeel van de KNAW en ‘stimuleert publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie’. Behalve een nieuwe baan wordt Petra vanaf 21 maart ook de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA Lansingerland.

NACHTMETRO E VAN START

In de nacht van vrijdag 29 december en zaterdag 30 december 2017 ging de weekend nachtmetro bij wijze van experiment van start. De metro’s rijden alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Voor de PvdA in Lansingerland is hiermee een grote wens vervuld. Onze fractie zette de weekend nachtmetro op de politieke agenda in maart 2014 door middel van het stellen van schriftelijke vragen. Zie: 140408 Beantwoording raadsvragen PvdA over frequentie en nachtritten metrolijn De PvdA Lansingerland was de eerste politieke partij die dit aankaartte. Met steun van het college van Rotterdam, het college van Lansingerland, de Metropoolregio en de andere partijen in de raad van Lansingerland is het na bijna 4 jaar volhouden eindelijk zover. Wij zijn heel benieuwd hoe het uitgaanspubliek in Rotterdam en ook Den Haag op dit nieuwe aanbod gaat reageren.

Zie voor de dienstregeling: https://www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/metro-e.html De laatste Metro E vertrekt dus in de nacht van vrijdag op zaterdag om 01:16 uur vanaf Rotterdam Centraal richting Berkel Westpolder en Pijnacker-Zuid (eindstation). Vanaf Den Haag Centraal vertrekt de laatste Metro E om 00:56 uur. Geniet ervan! Meer over de geschiedenis van de Nachtmetro? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-november-2017/

PVDA CAMPAGNE OP WEG NAAR 21 MAART 2018

Hieronder het PvdA campagne nieuws op een rijtje. Wat deden wij de afgelopen drie weken?

RTV Lansingerland interviewde PvdA lijstrekker Petra Verhoef op donderdag 28 december 2017 over het PvdA Lansingerland verkiezingsprogramma “Het moet anders”. Wat er precies in Lansingerland de komende jaren anders moet, is te beluisteren in dit één uur durende programma: http://www.rtvlansingerland.nl/gemist/itti/12-28(18)%20-%20Iedereen%20toegang%20tot%20informatie.MP3

Onze goede wensen voor een sociaal Lansingerland in 2018 hebben wij in deze korte film weergegeven: PvdA Lansingerland Goed 2018

De 3B-Krant publiceerde op 10 januari 2018 een interview met onze lijstrekker Petra Verhoef. Zie:

‘PvdA is echt een aanzwengelpartij

Het PvdA verkiezingsprogramma lezen? Hoe ziet onze kandidatenlijst eruit? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/verkiezingen-2014/

Wildersekade rechterzijde: gratis OV 65+ en linkerzijde: 65+ gewoon betalen in het OV!

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014, net als nu vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-januari-2017/ Het was toen de week waarin de maandelijkse commissievergaderingen plaatsvonden met op de agenda’s de terugkeer van de bushalte Bonfut, de noodzaak van consumenten onderzoek over de gewenste reisproducten van OV-bedrijven, de nota Fietsveiligheid en de aanpassing van de Subsidieverordening. Het was ook de week waarin wij werkten aan een bespreekstuk over “Meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet”, de weekend-nacht Metro E dichterbij leek te komen, onze fractie kwekerij Lankhaar in Bleiswijk bezocht dat werkgelegenheid biedt aan mensen met een beperking en wij antwoord kregen van het college op onze schriftelijke vragen over de stand van zaken met betrekking tot het actieplan Woonvisie 2015-2020. Weinig nieuws onder de zon zullen we maar zeggen!

Volgende week is de maandelijkse raadscommissieweek. De agenda’s voor de drie commissievergaderingen zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/ Natuurlijk werken wij ook dan hard verder aan onze campagne.

Het citaat van deze week betreft een prachtig verhaal op Facebook over de roemruchte geschiedenis van de Bonfut in Berkel en Rodenrijs. U weet wel, de staat van de legendarische Bushalte en de poller. Maar er is heel veel meer en dit verhaal kunt u vinden op: https://sites.google.com/site/oudberkelrodenrijs/rodenrijs/bonfutDe Wildersekade werd in 1773 drooggelegd. Aan het begin van de 19e eeuw werd daar een grote boerderij gebouwd, die veel weg had van een klooster. De naam van de boerderij was ‘Bona Futura, wat “goede toekomst” betekent. Aan het einde van de 19e eeuw kocht een zekere heer P. Persoon 60 hectare land aan met de daarop gelegen boerderij Bona Futura. Enige jaren later werd deze boerderij gesloopt en een nieuwe praktischer boerderij neergezet. De oude boerderij had toen een lange oprijlaan, dat was de Bon Fut”.

Lezen, dit artikel!

Op maandagavond 22 januari 2018 vanaf 20.00 uur is de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Lansingerland. Tijdens deze bijeenkomst zal Gerard Bovens kort terugblikken op bijna 12 jaar politiek Lansingerland. Petra Verhoef, de nieuwe lijstrekker, zal een blik vooruit werpen. Waar staat de PvdA de komende vier jaar voor? Bovendien zal zij dan ook de nieuwe verkiezingsposter van de PvdA Lansingerland onthullen. Natuurlijk is er veel tijd om bij te praten en samen een drankje te drinken. De receptie is vanzelfsprekend openbaar. Iedereen is van harte welkom! De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in Zalencentrum ’t Manneke, Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 12 januari 2018

Vervangend openbaar vervoer vanaf de bushalte Bonfut

Foto: Ruud Veldkamp, Opening Bijenidylle, afgelopen zomer