28 augustus 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 24 – 28 AUGUSTUS 2015

Dit 25ste weekverslag in 2015, aflevering 359 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de eerste week na het zomerreces. Het was de maandelijkse raadscommissieweek met opnieuw veel aandacht voor de A13/A16, voor de aanpak van het college van de handhaving met betrekking tot caravanstallingen en voor de manier waarop het Lansingerlandse college om gaat met de Wet Normering Topinkomens. Tijdens het zes weken durende zomerreces stonden bestuur & politiek natuurlijk niet stil. De PvdA publiceerde vier Zomerberichten met daarin alle actuele ontwikkelingen. In dit weekverslag wordt geregeld verwezen naar onze druk bekeken Zomerberichten.

OOK LANSINGERLAND MOET ZICH AAN WNT HOUDEN!

Het AD/RD berichtte vorige week over de hoogte van de salarissen van de directies van de gemeenschappelijke regelingen Bleizo & Hoefweg. Het ging daarbij om de vraag in hoeverre de honorering van deze directies spoort met de Wet Normering Topinkomens. Volgens onze informatie (bron: Bleizo jaarrekening 2014) was de honorering in 2014 conform het gestelde maximum in de WNT maar voor 2015 zijn door de regering de normen verscherpt. Het maximum inkomen bedraagt voor dit jaar 178.000 euro met de nodige overgangsbepalingen en uitzonderingen.

Gerard Bovens stelde aan wethouder Abee die Economische Zaken in zijn portefeuille heeft tijdens de Raadscommissie Algemeen Bestuur de volgende vragen:

  1. Is de honorering van de directeuren van Hoefweg en Bleizo voor 2015 naar het oordeel van het college voor 2015 en verdere jaren in overeenstemming met de bepalingen van de WNT?
  2. Welk type dienstverband hebben de beide directeuren? Is er sprake van jaarcontracten? Zo ja, waarom is deze vorm gekozen?
  3. Waarom gaat het college, zoals het AD/RD berichtte, zo krampachtig om met vragen van de media over hoe de salariëring precies geregeld is? Door als college niet snel & adequaat informatie te verstrekken, bevestig je als openbaar bestuur het beeld dat er iets mis is. Zo werk je mee aan je eigen negatieve beeldvorming. Dat is slecht voor het imago van Bleizo en Hoefweg. We kunnen dat als gemeente écht niet hebben.

Om een goed beeld te krijgen van de beantwoording van onze vragen door wethouder Abee en het debat daarop volgde, is het nuttig om het beeldverslag op http://webcast.nl/lansingerland/#!/overview te bekijken. Het antwoord op de vragen van de PvdA van wethouder Abee in eerste termijn is te vinden in het tijdvak minuut 34.40-40.00. De reactie van Gerard Bovens in de tweede termijn hierop staat in het tijdvak minuut 45.07-49.20 en de reactie van wethouder Abee in tweede termijn en het slotdebatje in tijdvak minuut 1.00.10-1.05.30. Wat tijdens het in totaal ruim een kwartier durende debat duidelijk werd, is dat wethouder Abee niet wil reageren op onze vragen omdat naar zijn zeggen er over hetzelfde thema (vertrouwelijke) schriftelijke vragen ingediend zijn door de fractie Neeleman, hetgeen deze fractie tijdens het debat overigens nadrukkelijk ontkende.

De opvattingen van wethouder Abee over het als openbaar bestuurder omgaan met media hebben de potentie om een klassieker te worden. Het is en blijft de PvdA fractie een compleet raadsel waarom de wethouder zo krampachtig reageerde op een simpele vraag waarvan hij overigens al een week wist dat Gerard Bovens hem zou gaan stellen. De media de les lezen, zoals de wethouder deed, lijkt onze fractie ook niet echt handig. De PvdA fractie neemt geen genoegen met de reactie van de wethouder en zal deze aangelegenheid agenderen in de raadsvergadering van 10 september tenzij er voor deze datum alsnog van collegezijde een bevredigende reactie komt.

Bergschenhoek

Bergschenhoek

HANDHAVING CARAVANSTALLINGEN NIET HELDER

Sam de Groot stelde een paar weken geleden schriftelijke vragen aan het college over de op het oog willekeurige wijze waarop het college van plan is om een einde te maken aan het bestaan van de caravanstallingen die sinds jaar en dag tegen de provinciale en lokale regelgeving in toch hun deuren bleven open houden. De vragen van sam de Groot en de reactie van het college zijn hier te lezen: 50721 Beantwoording raadsvragen PvdA betr. caravanstallingen in agrarisch gebied

Sam de Groot vindt de reactie van het college onbevredigend en niet erg helder: “Op 18 juni 2015 heeft de PvdA raadsvragen ingediend over caravan stallingen in agrarisch gebied. Als toelichting met als toelichting op de vragen: “Er is sprake is van vier caravan stallingen die binnen het Berkelse Noordpolder gebied vallen, een gebied dat door de provincie aangewezen is als agrarisch. Deze bestemming is ook zo overgenomen in de geactualiseerde bestemmingsplannen. De meeste bedrijven (stallingen) zijn al decennia lang actief terwijl de bestemming ook gedurende deze periode agrarisch was. De gemeente heeft dat toegestaan maar is na vaststelling van de laatste bestemmingsplannen overgegaan tot handhaving, hetgeen in principe betekent dat alle activiteiten anders dan agrarisch gestaakt moeten worden. Een aantal bedrijven heeft actie ondernomen op verschillende manieren via de gemeente of via de rechter. Los van gelijk of ongelijk, goed of slecht dreigt er nu wel een rare situatie te ontstaan waarbij één van de bedrijven (van de familie Van der Ploeg) in september 2015 moet sluiten en de overige bedrijven (nog) niet. Het college heeft de raadsvragen beantwoord maar deze antwoorden roepen bij de PvdA fractie nog veel vragen op met betrekking tot de handhaving. Sam zette deze kwestie dan ook op de agenda van de commissie Ruimte van afgelopen dinsdag.

Wethouder Jeroen Heuvelink, die de portefeuillehouder Handhaving Coos Rijsdijk verving, stelde dat “rechtsgelijkheid afhankelijk is van de specifieke kenmerken van de individuele situaties. Het tempo in handhaving kan verschillen vanwege de mate van complexiteit en verschillende rechtszaken en verschillen in rechterlijke uitspraken. Ook verzoeken om handhaving waaraan de gemeente gevolg moet geven, spelen mee. Daardoor sporen procedures en dus ook de handhaving niet altijd in tijd”. Heuvelink vertelde ook dat de handhaving met betrekking tot caravanstalling van het bedrijf Van Rijn dat in het zelfde gebied ligt als dat van het bedrijf Van der Ploeg, gecompliceerd ligt omdat er sprake is van overgangsrechten op basis van het bestemmingsplan uit de jaren ’70. Bepaald moet worden welk deel van de toenmalige bedrijfsvoering al in het teken stond van het stellen van caravans. Dat is een voor de gemeente lastige zaak. In afwachting van dit onderzoek wordt er nog niet gehandhaafd. De wethouder zegde hierover een brief aan de raad toe.

De reactie van de wethouder onderstreept de zorg waar de PvdA fractie mee zit. Wat in de ogen van bestuur en ambtelijke ondersteuning heldere en verklaarbare processen zijn vol verklaarbare verschillen en nuances is dit voor de direct belanghebbenden en anderen die die de hele gang van zaken volgen natuurlijk niet. Vandaar ook het pleidooi van Sam de Groot om als bestuur in de huid te kruipen van degenen die het direct aangaat en daar de informatievoorziening en de procedures op aan te passen. En kwestie van zorgvuldige overheid die transparantie, rechtsgelijkheid, communicatie en gevoel voor kwetsbare burgers hoog in het vaandel heeft staan. Die gedachte was voor én het college én de meerderheid van de raad afgelopen dinsdag te hoog gegrepen. Eigenlijk werd de inbreng van de PvdA fractie als gezeur afgedaan. “Ook de PvdA schaarde zich toch achter het bestemmingsplan en de structuurvisie voor de Voorafschepolder in Berkel en wenst toch handhaving?” Dat klopt maar dit laat onverlet dat ook bij de uitvoering van deze besluiten waarden als gelijke rechtsbedeling, transparantie, zorgvuldigheid en economische alternatieven direct van toepassing zijn en door de raad als controlerend orgaan getoetst moeten kunnen worden. Daarvan is in de casus van de caravanstalling Van der Ploeg geen sprake. En dat is zorgelijk, zeker voor een college en een coalitie die de ambitie hebben om onze gemeente mede te besturen vanuit het perspectief en de belevingswereld van de inwoners. Flankerend economisch beleid voor bedrijven die noodgedwongen moeten sluiten, wordt door de PvdA fractie node gemist. Sam de Groot deed hield een pleidooi om dit wel te ontwikkelen omdat er vanuit de markt kennelijke nog steeds grote vraag naar caravanstallingen is. Wethouder Heuvelink ging hier niet op in.

Rotterdam & Lansingerland: Jan Pieter Blonk & Leo Bruijn

Rotterdam & Lansingerland: Jan Pieter Blonk & Leo Bruijn

DEBAT OVER INPASSING A13/A16 OP WEG NAAR FINALE

Afgelopen dinsdagavond debatteerde de raadscommissie Ruimte over het raadsvoorstel met betrekking tot de inpassingsplannen van de A13/A16, de zogenaamde afsprakenkaart. Via de PvdA Lansingerland Zomerberichten 1-4 heeft onze fractie onze lezers geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen tijdens de afgelopen zes weken. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/08/17/pvda-zomerbericht-nummer-4/

Tijdens de commissie Ruimte gaf onze woordvoerder Sam de Groot aan dat de PvdA fractie niet kan instemmen met het voorliggende voorstel. Het voorstel beoogt een optimaal resultaat te realiseren in relatie tot het huidig beschikbare regionale budget van 100 miljoen. Maar dat is lang niet voldoende. De PvdA fractie had de hoop (twee jaar geleden) dat het resultaat veel beter zou zijn en dat er een betere inpassing zou volgen dan nu voor ligt. Uit de eerdere presentaties en onderliggende documenten is gebleken dat een echt goede aanpassing niet haalbaar is binnen het huidige budget. Had het resultaat anders kunnen zijn?

Volgens Sam de Groot wel. De raad is bewust of onbewust in het proces van besluitvorming rond de BAG buitenspel gezet. Als het college de raad veel eerder had betrokken (in januari dit jaar op zijn laatst), hadden wij deze conclusie toen al kunnen trekken en hadden wij toen al kunnen beginnen met de goede initiatieven die nu samen met de raad van Rotterdam ondernomen worden en hadden wij toen al een goede lobby kunnen beginnen om geld te bij elkaar te krijgen om dit realiseren. Door de raad niet te betrekken en akkoord te gaan in de BAG met het voorliggende voorstel ligt een er nu een voorstel waar een aantal belangrijke zaken nog in ontbreken:

  1. Experimenteren met nieuw asfalt vinden wij een slecht idee, maar als het geloof er in zo hoog is, waarom dan geen garanties.
  2. De weg ter hoogte van de N471 in Rodenrijs blijft te hoog, het verlagen van HSL/RandstadRail viaduct kan hier iets in verbeteren maar waarom laten we dit idee van de Bewonersgroep Rodenrijs West nu helemaal los?
  3. Een te smal Recreaduct heeft geen zin en is niet meer dan een fiets- en wandelbrug
  4. Congestie vraagstukken op de N-wegen die door Lansingerland gaan blijven onderbelicht.
  5. De groene aankleding is erg belangrijk voor het aanzicht, onduidelijk is wat we daar mee gaan doen.

De PvdA fractie vroeg zich af of het niet voor de hand ligt om in plaats van het indienen van een gigantisch aantal amendementen en moties om het voorliggende raadsvoorstel te wijzigen maar het hele Raadsvoorstel integraal te herformuleren met daarin alle politieke wensen te verwerken. Een soort initiatiefvoorstel dus van de Raden van Rotterdam en Lansingerland. Qua presentatie is dat helderder en bovendien een scherp signaal in de richting van de beide colleges dat hun verhaal zo écht niet kan. De rapportage van de BAG wordt dan de aanleiding en niet de basis van de besluitvorming. Sam de Groot zal dit idee inbrengen in het door Leefbaar 3B georganiseerde gezamenlijke eerste afstemmingsoverleg van de raadsfracties van Rotterdam en Lansingerland dat afgelopen donderdagavond gehouden is en waarover volgende week meer nieuws volgt

Wethouder Simon Fortuyn staat in dit debat inmiddels aan de zijlijn. De regisserende rol in dit debat is overgenomen door zijn partijgenoot en raadslid Jan Pieter Blonk. Wethouder Fortuyn gaf afgelopen dinsdagavond aan volledig achter het raadsvoorstel met betrekking tot de afsprakenkaart te staan: “Het is een optimaal resultaat in relatie tot de eis van Saldo Nul’. Hij was de enige in de raadszaal. Zijn opmerking dat de aloude Leefbaar 3B strijdkreet “Niet horen, zien of ruiken’ een ‘utopie’ is, kan een verspreking in de hitte van zijn betoog zijn geweest maar paste wel bij de positie die hij die avond innam: die van woordvoerder van de BAG en niet die van wethouder van Lansingerland. Zijn opmerking dat ‘alle wensen die buiten de afsprakenkaart vallen, alsnog via het indienen van een Zienswijze op het Tracebesluit kunnen worden ingediend”, sluit daar naadloos bij aan. Hoe hij omgegaan is met de in de raad van eind mei door de Leefbaar 3B fractie ingediende en door de hele raad omarmde motie om zich bij de minister I&M sterk te maken voor meer geld ten behoeve van de inpassing, bleef onduidelijk.

Donderdagavond 10 september is het debat hierover in de raadsvergadering. De week er na moet de Rotterdamse raad op haar beurt een oordeel vellen. Hopelijk in goede afstemming met de onze!

Rotterdam & Lansingerland: Barbara Kathmann & Sam de Groot

Rotterdam & Lansingerland: Barbara Kathmann & Sam de Groot

KWIJTSCHELDING AFVALWATERZUIVERINGSHEFFING DELFLAND

Van de PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Delfland kregen wij afgelopen week het volgende bericht: “Zoals u bekend is neemt het nieuwe college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland zich voor de kwijtschelding van de Afvalwaterzuiveringsheffing in twee stappen op te heffen. Te beginnen met stap 1: 50% direct volgend jaar. De volgende stap is de andere helft in 2017. Dit betekent een extra last voor de laagste inkomens van ongeveer 300 euro per jaar.

Op 2 september heeft Delfland hierover een gesprek geïnitieerd met de wethouders van de inliggende gemeenten. Dit gesprek is van belang omdat deze maatregel directe gevolgen zal hebben voor de aanvragen voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening bij de gemeenten.

Wij zijn vóór de voortzetting van het huidige kwijtscheldingsbeleid voor lage inkomens en tégen de afschaffing ervan. Onze argumenten treft u in het onderstaande. En ook de betrokken wethouders van zes gemeenten en B & W van Vlaardingen hebben zich afwijzend uitgesproken. Zie de brieven van wethouder Baldewsingh van Den Haag, en B&W van Vlaardingen in de bijlagen. De SP in de Tweede Kamer heeft inmiddels al vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en de Minister van Binnenlandse zaken;

Wij bezetten als PvdA fractie slechts drie van de 30 zetels in de Verenigde Vergadering van Delfland en zitten in de oppositie. Alle andere partijen hebben steun onthouden aan onze motie om deze maatregel geen doorgang te laten vinden. Wij staan in het waterschapsbestuur dus alleen.

Wij adviseren u dan ook met klem bij de betrokken wethouder in uw gemeente er op aan te dringen niet in te stemmen met het opheffen van deze kwijtschelding. Liever een interbestuurlijk conflict dan meegaan met deze maatregel. Als de zuiveringstaak te groot wordt dan moet er wat anders gebeuren dan de zwaksten in de samenleving te treffen en de gevolgen bij de gemeenten over de heg te gooien. En ook is de uniformiteit van sociaal beleid van belang, zowel wat betreft de waterschappen als wel wat betreft de verhoudingen met gemeenten en het Rijk”.

Tot zover (een deel van) het bericht van de PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Delfland. Onze fractie stelde in juli over deze nare ontwikkeling schriftelijke vragen aan het college van Lansingerland. Deze vragen en de antwoordenzijn te vinden op https://lansingerland.pvda.nl/2015/08/03/pvda-zomerbericht-nummer-3/ Het is plezierig dat wethouder Ankie van Tatenhove op 2 september bij bovenstaand overleg namens Lansingerland acte de présence zal geven. Wij rekenen op een terugkoppeling van de resultaten van dit overleg.

Kantoor 3B-Wonen

Kantoor 3B-Wonen

TOT SLOT

Dit weekverslag 25 haalde een aantal keren de vier verschenen “PvdA Lansingerland Zomerberichten” aan. Daarin is veel nieuws te vinden over de A13/A16, het stopzetten van de relatie met Investiga, het bureau dat op commerciële basis bijstandsfraude opspoort (per 1 oktober 2015 wordt de fraudeopsporing door de gemeente Zoetermeer verricht) en de beantwoording door het college op onze schriftelijke vragen over de digitale & OV infrastructuur in Lansingerland en de dreigende stop op de kwijtscheldingsregeling van waterschapslasten ten behoeve van mensen met een laag inkomen door het Hoogheemraadschap Delfland. Zie: www.lansingerland.pvda.nl

Wat deed de fractie eind augustus 2014? Wat hield ons toen bezig, vlak na de zomervakantie van een jaar geleden? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-juli-5-september-2014/ De patronen in dit verslag zijn nog heel herkenbaar.

Volgende week maandagavond vergadert de fractie over haar agenda en speerpunten voor het komende kwartaal. Dinsdagavond is er een Presidiumvergadering en woensdagavond is er de maandelijkse Presentatieavond met onder meer aandacht voor het Mobiliteitsplan Berkel en een terugblik op het eerste half jaar van de grote decentralisaties op het sociale domein. Zaterdag 5 september staat de PvdA Lansingerland met een stand op de Berkelse Braderie. Ons thema is het werk van het PvdA Lansingerland Ombudsteam. Voor informatie over de Braderie, zie: PVDA advertentie

Rotterdam & Lansingerland: Ankie van Tatenhove & Leo Bruijn

Rotterdam & Lansingerland: Ankie van Tatenhove & Leo Bruijn

Het citaat van de week komt uit de 3B-Krant van woensdag 26 augustus 2015. Op de voorpagina van deze krant staat het volgende verhaal over de opvang van vluchtelingen in Lansingerland: “Voor volgend jaar staan er 140 tot 160 met hun koffertje op de stoep, voorspelt ze (wethouder van Tatenhove). Omdat we een gezinsgemeente zijn, hebben we zelf bij het COA om gezinnen gevraagd. We hebben zelf contact gelegd. Maar het zijn veelal alleenstaanden die gezinshereniging willen”. Aldus het citaat van wethouder Ankie van Tatenhove. Wat zou zij eigenlijk met ‘Lansingerland als gezinsgemeente’ bedoelen?

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 28 augustus 2015

Leeuwenkuil Bergschenhoek

Leeuwenkuil Bergschenhoek

Ds. Koetsveldstraat nieuwe stijl

Ds. Koetsveldstraat nieuwe stijl

Nieuw woon-zorgcomplex in Ds. Koetsveldstraat

Nieuw woon-zorgcomplex in Ds. Koetsveldstraat

Delfland versterkt kades aan Noordeindseweg

Delfland versterkt kades aan Noordeindseweg

Nieuwbouw aan Noordeindseweg

Nieuwbouw aan Noordeindseweg