28 juni 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 24 – 28 JUNI 2013

Dit alweer 23ste weekverslag in 2013, aflevering 274 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad bijgepraat werd over het drugsgebruik in Lansingerland, de HSL pilot van start ging, de raad zich boog over het D66 initiatief raadsvoorstel over de zondagsopening van winkels en ook over een groot aantal bestemmingsplannen en inwoners van Zoetermeer en Lansingerland de komst van station Bleizo van harte ondersteunen.

SOFT DRUGS IN LANSINGERLAND

Onder deze titel was er afgelopen dinsdagavond een presentatie van de politie in Lansingerland en Bouman GGZ die de drugspreventie en drughulpverlening in onze gemeente verzorgt. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van uitspraken die de raad in maart had gedaan naar aanleiding van een initiatief uit de samenleving om tot de oprichting van een maatschappelijke coffeeshop te komen. Zie voor de voorgeschiedenis van deze presentatie onze weekverslagen van maart 2013 nummer 9 & 11 ( https://lansingerland.pvda.nl/2013/04/10/weekverslagen-van-maart-2013/ ).

De politie bepleitte dinsdagavond om  terughoudendheid te betrachten ten aanzien van de komst van een coffeeshop. De vestiging van een coffeeshop zou een aantrekkende werking kunnen hebben op klanten uit omringende gemeenten wat tot overlast zou kunnen leiden. Van overlast door cannabisgebruik is in Lansingerland niet of nauwelijks sprake. Volgens de politie komt dit ook omdat de Lansingerlandse gebruikers in het algemeen redelijk goed bij kas zijn waardoor diefstallen om drugsgebruik te financieren hier niet zo speelt. Daarom is de politie geen voorstander van de komst van een coffeeshop in Lansingerland. Om overlast tegen te gaan hoeft het niet en men is beducht voor een mogelijke aantrekkende werking.

De politie signaleerde wel dat er vaak in de buitenruimte wordt geblowd. Wanneer zij daar jongeren en hum ouders op aanspreken wordt wel vaak weinig begripvol gereageerd. Kennelijk is voor menig ouder cannabisgebruik door hun kinderen een maatschappelijk geaccepteerde zaak. Dat baart zorgen. De politie beschreef het fenomeen ‘pizzakoerier’, verkopers van cannabis die zich per scooter verplaatsen en al dan niet op bestelling leveren. De hoeveelheid cannabis die zij bij zich hebben, ligt meestal op het niveau ‘eigen gebruik’ zodat de politie in deze niet in staat is om strafrechtelijk in te grijpen. Feitelijk kent Lansingerland dus al het systeem van rijdende coffeeshops, zij het dat deze distributie puur commercieel is en geen enkele aandacht aan preventie & volksgezondheid besteedt. De politie denkt dat hoe lager de drempel is om cannabis te verkrijger, er des te sneller ook daadwerkelijk gebruikt zal worden.

De relatie tussen de politie en GGZ Bouman is goed, zo werd aangegeven. Ongeveer 20 intensieve drugsgebruikers per jaar komen in Lansingerland via de ketenaanpak in het hulpverleningscircuit van de verslavingszorg terecht. Het aantal ‘zelfmelders’ is natuurlijk veel hoger. Op de vraag van Don van Doorn of de politie de term ‘Witte Dorp’  kent, een verwijzing naar het ruime coke gebruik in Lansingerland, werd positief gereageerd.

Bouwman GGZ wees op de 466.000 cannabisgebruikers die in Nederland tot de categorie gebruikers kunnen worden gerekend. Waarschijnlijk 70.000 van hen zijn problematische gebruikers of echt verslaafd. Omgerekend zou Lansingerland ongeveer 1800 ‘gewone’ cannabisgebruikers tellen. Bouman GGZ gaf aan dat het gedoogbeleid en de komst van gereguleerde coffeeshops een positief effect hebben gehad omdat daarmee een strikte scheiding in de distributie van soft en harddrugs werd gerealiseerd. Problematisch is wel dat daarmee soft drugs makkelijker binnen het bereik van kwetsbare mensen is gebracht. De vraag is hoe je kwetsbare mensen beschermt tegen de risico’s. De GGZ is er een voorstander van om maatschappelijk een lijn te trekken. Ouders, scholen, sportclubs en  overheid moeten, als het om cannabisgebruik gaat, dezelfde boodschap uitstralen: ‘Niet aan beginnen’. Daar past een coffeeshop niet in. Uiteraard realiseerden zij zich wel dat de praktijk een heel stuk weerbarstiger is.

Waar leidt deze presentatie toe? In ieder geval tot een debat in de commissie AB van juli. De burgemeester wil zich dan door de raad laten adviseren over het door hem in te nemen standpunt ten aanzien van de komst van een coffeeshop met een al dan niet maatschappelijke signatuur. Gezien de uitspraken van de politie over het aspect openbare orde (nu geen overlast maar je weet maar nooit) ligt het voor de hand dat de burgemeester de komst van een coffeeshop nu zal afwijzen.

Maar dan zijn wij er nog lang niet. Afgezien van het aspect overlast speelt in Lansingerland een groot volksgezondheidsrisico. Dat dreigt nu ondergesneeuwd te gaan raken in het te verwachten besluit door de burgemeester. Cijfers over coke en XTC gebruik in Lansingerland werden afgelopen dinsdag niet verstrekt. Ook niet als het om justitiële verbalisering en aanhoudingen gaat. Het feit dat er in Lansingerland geld zat is om drugs te kopen, zo werd gesteld, zonder de openbare orde geweld aan te doen, stelt ons niet erg gerust. De hardnekkige signalen dat er in Lansingerland meer aan de hand is, geven te denken. Zo lang er geen overlast te melden is, staat de politie aan de zijlijn. Daarom zullen wij ons als fractie blijven inzetten om het volksgezondheidsvraagstuk rond drugsgebruik in Lansingerland en het ontwikkelen van effectieve preventieve instrumenten om daar grip op te krijgen, op de raadsagenda te houden. Nu achterover leunen ‘want er is niets aan de hand’, is de dood in de volksgezondheidspot en feitelijk een maatschappelijke leugen. “Niet doorschuiven maar aanpakken”, zo luidt ons parool in deze. Wordt vervolgd!

Pro-Rail aan de slag met HSL-pilot

Pro-Rail aan de slag met HSL-pilot

HSL PILOT VAN START

In weekverslag 8 (https://lansingerland.pvda.nl/2013/04/10/weekverslagen-van-maart-2013/ ) berichtten wij over de pilot die Pro-Rail in petto had om het geluid dat de treinen op het HSL spoor produceren onder de 57 dba te houden. Het gaat in eerste instantie om de aanleg van raildempers en geluidabsorberende bodemplaten en later in het jaar om het plaatsen van mini-schermen tussen de sporen. Zoals afgesproken is Pro-Rail (zie foto) afgelopen maandag aan de slag gegaan. De kop is er nu af. Wij zijn heel benieuwd of nog dit jaar de mini-schermen door de goedkeuringsprocedure (veiligheid) zullen komen en geplaatst zullen gaan worden. Dan weten wij eind dit jaar met enige zekerheid of deze maatregelen zullen gaan helpen.

De bewonersbrief van Pro-Rail is hier te lezen: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=104181&f=69e3dbf42b558bf3642d6b1cf5b1b0ba&attachment=0&c=48151

Een ander goed bericht op het gebied van herrie bestrijding is dat de provincie Zuid-Holland in september 2013 start met groot onderhoud aan de N209 en de parallelwegen. Er zal dan geluidswerend asfalt worden aangebracht. Een ontwikkeling waar de aanpalende bewoners in Bleiswijk en Bergschenhoek wel blij mee zullen zijn. Wij zijn er dan nog lang niet want het wachten is nog steeds op de metingen naar het feitelijke geluidsniveau en de daarmee samenhangende geluidswerende maatregelen zoals geluidsschermen.

Welkom in de Bergschenhoekse Vinex!

Welkom in de Bergschenhoekse Vinex!

INWONERS EN MINISTER POSITIEF OVER KOMST STATION BLEIZO

Bijna 80% van de reizigers is positief over de komst van een station Zoetermeer-Bleizo. Dat blijkt uit onderzoek van reizigersvereniging Rover afdeling Zoetermeer naar de maatschappelijke noodzaak van het station, zo meldt de 3B-Krant. Een samenvatting van het onderzoeksrapport is te vinden op de website van Rover Zoetermeer: zoetermeer.rover.nl/reizigersonderzoeken Het onderzoek kende 235 respondenten, waarvan het merendeel met de trein of RandstadRail richting Gouda/Utrecht en Den Haag reist. De huidige reistijd van deze groep is gemiddeld 1 tot 1,5 uur. 49% van de respondenten geeft aan altijd via Zoetermeer-Bleizo te zullen gaan reizen, onafhankelijk van de reistijdwinst. Dit aantal loopt op tot 72% naarmate de reistijdwinst toeneemt. Het grootste gedeelte van de positieve respons komt uit Lansingerland en de nabij gelegen wijk Oosterheem. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten is Rover Zoetermeer positief over de komst van station Bleizo. Wel is zij van mening dat de ZoRo-bus, die bij het nieuwe station zal stoppen, ook door Berkel zou moeten rijden. Dit gebied heeft veel forensen. Ook ziet Rover Zoetermeer graag dat op termijn de buslijn wordt vervangen door een tram of metroverbinding met aansluiting op de E-lijn in Rotterdam. Veel belang wordt gehecht aan de geplande bewaakte fietsenstallingen en een Park & Ride-voorziening bij het station. Tot slot kan met streekbusverbindingen de bereikbaarheid van Zevenhuizen, Moerkapelle, Waddinxveen, Benthuizen, Hazerswoude Dorp en Boskoop worden verbeterd. Het wachten is nu op de Tweede Kamer die eind dit jaar een besluit zal moeten nemen over de concessie van het hoofdrailnet. Tweede Kamerleden van vele fracties hebben inmiddels de locatie waar het station gaat komen bezocht en hebben zich positief uitgelaten. Er ligt een breed door de Kamer gedragen CU & VVD motie die het belang van station Bleizo nog eens onderstreept.

In een brief van 27 juni 2013 aan de Tweede Kamer: meldt minister Schultz van I&M: “Op dit moment wordt op verzoek van IenM en de regio bekeken of de toevoeging van dit station alsnog mogelijk is; daarbij zullen alle creatieve mogelijkheden worden bezien. Zoals gebruikelijk bij het spelregelkader rond nieuwe stations is het aan de gemeente Zoetermeer en het stadsgewest Haaglanden om dit met de sector te bezien. Gezien het nog lopende onderzoek en overleg zal ik u over de uiteindelijke conclusies uiterlijk eind 2013 informeren als de partijen besluiten hebben genomen. IenM is hierbij nadrukkelijk betrokken”. Er zit dus schot in!

AMG.Schmidtpark bij Offenbachplantsoen

AMG.Schmidtpark bij Offenbachplantsoen

BESTEMMINGSPLAN HOEFWEG

Tijdens de bespreking van de Horeca Visie Lansingerland in januari van dit jaar kwam naar voren dat er een horeca cluster gepland staat bij de af en opritten van de N209 en A12 ter hoogte van de Kruisweg. Het idee was toen om deze visie via een enquête en een overlegbijeenkomst te bespreken met inwoners en horeca exploitanten om als Raad een beeld te krijgen over wat er ten aanzien van de horeca in brede zijn leeft. Daarna zou dan een vervolgdebat plaatsvinden. Dat debat is er jammer genoeg nog niet van gekomen. Wat er wel van gekomen is, is dat de zienswijze van de projectontwikkelaars die een horeca cluster langs de A12 willen gaan realiseren in het bestemmingsplan Hoefweg is terecht gekomen zonder dat de omwonenden daar nog enige invloed op konden uitoefenen. Die zijn daar boos over want zij hebben noch via de ingang van de Horeca Visie, noch via een zienswijze op het bestemmingsplan hun formele zegje over kunnen doen. Wel is er vlak voor de commissiebehandeling van het bestemmingsplan nog wel overleg geweest tussen gemeente en bewoners maar dit valt buiten het formele bestek.

Door Leefbaar 3B en het CDA is afgelopen donderdag een amendement ingebracht waarin aangegeven werd om de horeca cluster in zijn geheel te verplaatsen naar een plek op het Hoefweg bedrijventerrein waar de Kruisweg bewoners veel minder last zullen hebben. In eerdere plannen was deze plek al aangegeven. Deze plaats ligt ten opzichte van de snelweg en de N209 op een strategisch gezien wat verder gelegen plek dus het is voorstelbaar dat de projectontwikkelaars en de toekomstige horeca exploitanten daar niet over staan te juichen. In dit voorstel worden de belangen van de horeca cluster ons inziens te veel gepasseerd.

Om een beter evenwicht te krijgen in de belangenafweging tussen de Kruisweg en de snelweg-horeca kwam Sam de Groot met een ander amendement. Hij werd daarbij gesteund door de VVD fractie. Zijn voorstel was om de beoogde horecacluster in de oostelijke entreekavel niet op te nemen in het bestemmingsplan Hoefweg-Noord (Prisma) maar een nieuwe, separate bestemmingsplan procedure te starten ten behoeve van het gedeelte in het bestemmingsplan Hoefweg waarin de Horeca cluster volgens de Horeca Visie is voorzien. Dan kunnen zowel de inwoners van de Kruisweg als de horeca cluster hun formele zegje doen in het kader van een nieuwe procedure. De raad kan zo volgens ons recht doen aan alle belangen van zowel de bewoners als de bedrijven en daar waar belangen geschaad worden er (in overleg) passende en afdoende maatregelen genomen kunnen worden.

Na een lang debat, waarin het college aanvankelijk aangaf de uitgesproken voorkeur te geven aan onze variant, besloot het college, toen duidelijk werd dat Leefbaar 3B en CDA toch geen afscheid wilden nemen van hun eigen amendement omdat belangenbehartiging van de inwoners van de Kruisweg voor hen toch het enig zaligmakende was, om het hele voorstel terug te nemen. Na het zomerreces volgt een nieuw voorstel waarbij ook aangehaakt wordt op de resultaten van de Burgerparticiaptie die momenteel over de Horecavisie Lansingerland gehouden wordt. Dat konden wij billijken omdat daarmee voorkomen werd dat er een eenzijdig besluit genomen zou worden dat de bredere belangen dan alleen die van de inwoners van de Kruisweg zou kunnen schaden.

Een door Sam de Groot, mede door de VVD ondersteunde motie, om inwoners, belangenbehartigers en bedrijven als gemeente vooraf te betrekken bij de gemeentelijke reactie op de nieuwe provinciale structuurvisie (PSV) waarvan de voorbereiding inmiddels van start is gegaan, zorgde voor het staken van de stemmen. De raad was niet compleet. In de raad van 17 juli vindt er dus een herstemming plaats. Het idee van Sam was om te voorkomen dat in de toekomst bij het opstellen van bestemmingsplannen de raad iedere keer opnieuw zou worden geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij een gewenste oplossing wordt gefrustreerd door het PSV zonder dat de raad zich daar vooraf bewust van was. Zorg er voor dat van meet af aan alle knelpunten goed in beeld zijn, zo luidde ons parool!

Per saldo ging de raad na liefst 5 uur debat verder toch gewoon akkoord met alle voorliggende bestemmingsplannen, een tweetal aangenomen moties van het CDA en Leefbaar 3B front daargelaten waar het college niet echt blij mee was. En wij ook niet!

Uitzichtpunt Parkzoom Bergschenhoek

Uitzichtpunt Parkzoom Bergschenhoek

TOT SLOT

Bij de overdag cursus van de gemeentelijke Pro-Demos Leergang is door Politiek24 gefilmd. Dat heeft een korte documentaire opgeleverd. Deze staat op de site van de NOS. Bijgaand de link naar deze reportage: http://nos.nl/video/523076-cursus-hoe-word-ik-gemeenteraadslid.html. Laten we het er maar op houden dat de kijk van een aantal deelnemers op onze lokale politiek als ‘apart’ te beschouwen valt. Oordeelt u vooral zelf!

Lansingerland heeft er een nieuwe politieke partij bij, zo meldt De Heraut deze week (http://de-heraut.nl/kranten/print.php?image=404/hera_53.jpg ). Op de foto de beide initiatiefnemers ondersteund door een tank die verdacht veel op het vermaarde type “Pruttel” lijkt. Voor een filmpje van deze tank, zie: http://www.youtube.com/watch?v=FlX6nPDIaBg  Zou het van de oprichters een bewuste keuze geweest zijn om als “Nieuwe Pruttelaars” de verkiezingen van maart 2014 in te gaan? 

Goed nieuws van het Lansingerlandse bouwfront. De 32 woningen op de Berkelse Eilanden werden in slechts twee maanden tijd verkocht. Er waren zoveel belangstellenden voor deze woningen met een prijs van rond de 2 ton dat de projectontwikkelaars nu hard bezig zijn om elders in Berkel ook aan de slag te gaan. Zo willen we het horen! Ook de verkoop van appartementen in de Klapwijkse Zoom loopt goed. Ook hier zijn de prijzen vanaf 2 ton. Vorige week ging de Raad akkoord met een motie die de bouw van 100 starterswoningen van 140.000 euro per jaar moet gaan opleveren. Betaalbaar bouwen is de toekomst, zo lijkt het inmiddels. Zijn wij in staat om de geplande 300 woningen per jaar zo te gaan overschrijden? Zie: http://www.eilandenvanberkel.nl/nieuwsbrief/7/

Volgende week is het weer commissieweek, de laatste voor het zomerreces. Er is geen commissie Samenleving. De agenda’s van de beide andere commissievergaderingen zijn te vinden op http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/kalender/2013/07/ Verder werken wij die week nog stug door aan de voorbereiding van ons verkiezingsprogramma en onze campagne. Over drie weken zit het er voor ons dan heel even op.

Het citaat van de week komt van Ron Hillebrand, fractievoorzitter van de PvdA Zuid Holland, uitgesproken tijdens het Staten debat van afgelopen woensdag over hun Kadernota: “De tijd van notities en statenvoordrachten waarin slechts de provinciale taakopvatting nog eens dunnetjes uit de doeken wordt gedaan moet nu echt voorbij zijn. Wij rekenen erop dat wij in september, als het college rapporteert over zijn rondgang langs de Zuid-Hollandse gemeenten, kunnen discussiëren over een grondige probleemanalyse en waar nodig een bijbehorend maatregelenpakket. Ik verhelder dat graag met een concreet en nijpend voorbeeld. Vanuit onze traditionele ruimtelijke rol past het ons om Lansingerland te vertellen welke ruimtelijke ontwikkeling wij vanuit een bovenlokale afweging niet acceptabel vinden voor de locatie Bleizo. Maar als de gemeente straks geen cent meer heeft voor fatsoenlijke dienstverlening aan zijn burgers, dienen wij ons vanuit onze toezichthoudende bestuurlijke verantwoordelijkheid ook de vraag te stellen ‘hoe nu verder’. Ik dien hierover een motie namens mijn fractie in”. Wij zijn heel benieuwd hoe Gedeputeerde Staten deze terechte motie handen en voeten gaat geven in het verdere overleg met het college van Lansingerland. Wat ons betreft past het perfect in de door ons beoogde bestuurlijke solidariteit daar waar het gaat om gemeenten als Lansingerland die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen!

 Tot de volgende week!

 Fractie PvdA Lansingerland, 28 juni 2013

Wonderlijk bericht

Wonderlijk bericht