28 maart 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 24 – 28 MAART 2014

Dit 11de weekverslag in 2014 aflevering 304 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij na de bewogen uitslagen avond de politieke draad weer oppikten, wij onze interne organisatie voor de komende 4 jaar weer op de rit zetten, Petra en Gerard als raadslid werden geïnstalleerd, de coalitiebesprekingen van start gingen en de dagelijkse politiek weer voorzichtig een aanvang nam.

POLITIEK EN INTEGER HANDELEN

Afgelopen maandag verzorgde Gerard Bovens samen met Kees van ’t Hart van onze griffie een gastcollege in de raadszaal ten behoeve van 40 tweede jaarstudenten van de Haagse Hogeschool.  Kees van ’t Hart beheert binnen het griffieteam ten behoeve van de raad de portefeuille integriteitsbeleid. De studenten waren vooral benieuwd hoe de raad van Lansingerland en Gerard in het bijzonder omging met ethisch handelen, integriteit en openheid omging. Wat betekent het voor de leden van de raad bij hun politiek handelen dat de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal wordt gesteld en dat integriteit daar een belangrijke voorwaarde voor is? Een college over openheid, communicatie, informatie, bestuurstijlen, controleerbaarheid, verantwoording en gedragsregels. Kees van ’t Hart ging vooral in op de formele kaders. Welke wetgeving is in het geding en hoe zitten de gedragsregels voor raad, college en ambtelijk apparaat precies in elkaar.

Gerard Bovens zette in het bijzonder zijn persoonlijke ervaringen op een rijtje. Hoe geef je als persoon integer handelen en openheid vorm. Een verhaal met voorbeelden uit de Lansingerlandse praktijk over politici die kwetsbaar zijn vanwege aanvallen op hun persoonlijke integriteit, het gevaar van bureaucratisering en het misbruiken van goed bedoeld integriteitsbeleid als wapen in de politieke strijd. Dat politiek integer handelen hand in hand gaat met publieke helderheid over je politieke drijfveer, belangen en motivatie en dat vermoedens van niet integer handelen openbaar maken een integriteitschending is.

Volgens Gerard gaat het in Lansingerland op dit moment vooral om integriteitschendingen als misbruik van toegang tot informatie, lekken, verspilling van overheidsgeld en slechte omgangsvormen. Schendingen die overigens slechts tot een enkeling in de raad te herleiden zijn. De Lansingerlandse raad doet het in de breedte best goed als het om integer handelen gaat.

Aan het eind van het college probeerden de studenten met behulp van een tweetal casussen uit de praktijk hun theoretische kennis te toetsen aan de Lansingerlandse praktijk. Met succes, zo bleek. Anders dan echte politici was van koud watervrees niets te merken. Hun stelregel: als het belang van de betreffende politicus voor ieder maar helder is, moet je niet al te krampachtig doen!

IMAG2524

COALITIEBESPREKINGEN GESTART

Leefbaar 3B is afgelopen week begonnen met een consultatieronde met alle in de raad vertegenwoordigde partijen over de collegevorming. Eind van deze week moet de eerste consultatieronde klaar zijn.

Wat de PvdA betreft stelt Leefbaar 3B eerst een informateur aan die een brede verkenning doet naar hoe de omgeving van ons lokale bestuur aankijkt tegen de gigantische problemen en uitdagingen waar Lansingerland voor staat. Dan praat je over ons (internationale) bedrijfsleven, onze buurgemeenten, het provinciebestuur, bij Lansingerland intensief betrokken ministeries en onze grote maatschappelijke organisaties. Tezamen met de programma’s van politieke partijen ontstaat dan een integraal beeld van het speelveld waar Lansingerland momenteel in verkeert. Een goede basis voor een coalitieakkoord en tevens een indicatie over wat politieke spelers in huis moeten hebben om de klus te klaren. Geen grote stappen, snel thuis aanpak dus. Dat zou politiek Lansingerland snel gaan opbreken. Alhoewel Lansingerland betrekkelijk klein is wat het inwonersaantal betreft, zijn onze financiele, ruimtelijke, economische en maatschappelijke uitdagingen vergelijkbaar met die van een grotere stad. De toekomst van Lansingerland is door zijn perfecte ligging midden in de Randstad ook voor anderen van vitaal belang. Dat moet zijn weerslag krijgen in de wijze van coalitievorming.

Voor de PvdA is het krachtig aan de slag gaan met het ‘Herstelplan’ absolute prioriteit. Er moet een zware portefeuille financiën komen zonder andere portefeuille onderdelen. Wij pleiten voor een beperkt college programma met binnen de financiele kaders veel ruimte voor duaal handelen in de raad. De nieuwe coalitie móet mede recht doen aan verkiezingen. Helder is dat de recente verkiezingsuitslag niet een politieke afrekening (vanwege gemeente financiën, openheid, glaspaleis, profijtbeginsel sport) opleverde. De uitslag was ook in Lansingerland sterk landelijk bepaald. Dat geeft ruimte in samenstelling van het nieuwe college. Continuïteit van de aanpak van het vorige coalitie is een te onderzoeken optie: ambitieuze start herstelplan, 3D-operatie goed op de rails, hervormingsaanpak tav subsidiebeleid, sport, accommodaties, bouwen van betaalbare woningen, burgerparticipatie.

04 Nieuwe GR raad

HUISHOUDELIJKE PVDA ZAKEN

Afgelopen donderdag zijn Petra Verhoef en Gerard Bovens geïnstalleerd tot lid van de nieuwe gemeenteraad. Een moment van zeer gemengde gevoelens want wij missen onze ‘oude’ maatjes Don van Doorn en Sam de Groot zeer op de plek waar zij met hart en ziel voor de toekomst van Lansingerland hebben geknokt. Sam de Groot en Petra Verhoef worden nu lid van de commissie Samenleving. Sam en Gerard nemen de commissie Ruimte voor hun rekening en Petra en Gerard de commissie Algemeen Bestuur. Wij zijn nog bezig om onze fractie verder op te tuigen met een aantal fractieondersteuners zodat wij met elkaar een politieke kerngroep van ongeveer 8 personen kunnen gaan vormen. Daarbij past ook de ontwikkeling van een lokaal PvdA Ombudsteam en de continuering van onze drie “Aan de slag” projecten. Daarmee is onze continuïteit veilig gesteld en bouwen wij alweer aan een team voor de komende jaren. Talent, kennis en enthousiasme is er voldoende. Onze PvdA Lansingerland staat nog steeds als een huis!  

06 Beëdiging Petra

RONDE TAFELGESPREK GRONDBELEID

Volgende week donderdag 3 april van 10-12 uur houdt de Tweede Kamercommissie I&M een ronde tafelgesprek over het grondbeleid. Zie: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2014A00828 Onze PvdA woordvoerder in deze commissie is Tweede Kamerlid Albert de Vries die van de hoed en de rand geïnformeerd is over de problemen van Lansingerland op het gebied van grondbeleid en grondexploitaties. Ons college is weliswaar niet uitgenodigd om daadwerkelijk het woord te voeren maar is wel gevraagd schriftelijk input te leveren. Het college beantwoordde dit verzoek van de Tweede Kamer via een brief met de volgende reeks interessante aanbevelingen:

1. Voordat nieuwe ontwikkelingen worden opgestart, moeten eerst oude opgaven worden afgewikkeld.

2.  Veel sterkere regierol voor de rijksoverheid op de bouwopgave en het faseringsvraagstuk (afstemming tussen de gemeenten) die daar aan vast hangt, waarbij meer op detailniveau een (stads)regio een rol zou kunnen spelen. De Rijksoverheid moet bij het toevoegen van nieuwe locaties oog hebben voor de effecten op de al lopende ontwikkelingen en voorinvesteringen die gemeenten al hebben gedaan.

3.  Veel sterkere regierol voor de rijksoverheid op de wijze van ontwikkeling; initiële investeringen (grondaankopen) pas toe laten als dit ook past binnen de fasering en de regionale programmering.

4.  (Procedure)tijd om te komen tot het realiseren van het aanbod verkorten en flexibeler maken. Hierbij hoort ook dat het wijzigen van bestemmingsplannen flexibeler zou moeten kunnen worden toegepast bij structurele wijzigingen in de vraag, zonder dat hier schadeclaims uit kunnen voortvloeien van derde partijen.

5.  Helder scheiden van rollen; de provincie heeft een toezichthoudende rol en geeft tevens goedkeuring aan bestemmingswijzigingen. Belangen worden diffuus als provincie ook zelf belangen krijgt door grondeigendommen.

6.  Gebruik maken van de mogelijkheid binnen het grondbeleid tot kostenverhaal. Dit zorgt er voor dat de gemeente niet zelf ontwikkelingen op hoeft te pakken, maar dit ook kan overlaten aan de markt, waarbij kosten verhaald kunnen worden op deze markt.

7.  Duidelijkheid scheppen waar je als gemeente een rol in nieuwe ontwikkelingen moet nemen en daar waar dit niet noodzakelijk is. Particuliere ontwikkelingen zijn immers niet afdwingbaar. Daarom zal ook in de toekomst het nodig zijn dat gemeenten zelf ontwikkelingen ter hand zullen nemen omdat dit belangrijk wordt geacht voor de gemeente.

8.  Opdrachtgevers, zoals Rijk en Provincie dienen met de gemeente gezamenlijk de verantwoording te nemen bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen met een regionaal en/of nationaal belang. Dat betekent dus ook een financiële en juridische verantwoordelijkheid. Een landelijke of regionale grondbank kan hiervoor een geschikt instrument zijn.

9.  Regeren is vooruitzien. Stel eisen aan de financiële weerbaarheid van gemeenten bij aanvang van grootschalige ontwikkelingen. Een gemeente moet ook binnen de eigen financiële mogelijkheden ‘slecht weer scenario’s kunnen opvangen. Lijkt een gemeente hier aan de voorkant niet toestaat, zorg dan voor een vangnet indien op Rijksniveau de gemeentelijke inspanningen wel noodzakelijk zijn. Nu zijn we veel tijd, energie kwijt om dit achteraf te organiseren.

10.  Maar het is ook goed verantwoordelijkheid te nemen bij bestaande woningbouwopgaven! Nationale of regionale ontwikkelopgaven gebeurden op door het Rijk, Provincie en Stadsregio aangewezen locaties. De risico’s hiervan zijn bij de aanvang van de ontwikkeling afgekocht. Maar de risico’s die nu actueel zijn, hebben nooit onderdeel uitgemaakt van de oorspronkelijke analyse. Noodlijdende gemeenten kunnen geholpen worden door bijvoorbeeld renteloze leningen, gronden in een nationale grondbank, aanpassing van het regime voor artikel 12 etc.

 Een wat ons betreft heldere wensenlijst en een goede impuls voor de discussie in de Tweede Kamer.

09 Onze PvdA raadsleden

TOT SLOT

 Van de Rotterdamse PvdA fractie kregen wij woensdagavond het bericht dat Leo Bruijn tot hun fractievoorzitter en politiek leider is gekozen. Wij hebben in het verleden al heel wat plezierige zaken gedaan met Leo over de A13/A16, Rotterdam the Hague Airport en het openbaar vervoer in onze Stadsregio. Leo Bruijn kent de situatie in Lansingerland goed. Wij feliciteren hem van harte met deze uitdagende taak. Binnenkort gaan wij bij hem op de koffie om als goede buren onze gezamenlijke PvdA uitdagingen voor de komende jaren te verkennen.

Volgende week werken wij verder aan onze nieuwe fractieopbouw, is er donderdagavond een korte raadsvergadering met de benoeming van de commissieleden in de raadscommissies en mogelijk nog wat politieke actualiteiten en is er het inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van vrijdag 28 maart. Manuel Kneepkens legt in deze krant een direct verband tussen het Limburgse carnaval en het optreden van Geert Wilders in de Tweede Kamer: “De PVV daarentegen is een typisch ‘rechts-katholieke’ partij. En zeer Limburgs! Meer nog dan Roemer is Wilders een product van het Carnaval. In het Carnaval heb je ‘zietsungen’ (zittingen van de Carnavalsvereniging). Hoofdfiguur op zo’n avond is de buutredner, een man met een pruik (!) op, die staat in een ton (buut). En die mag roepen wat hij wil. Elke oneliner, hoe politiek fout ook, wordt door de fors bier drinkende zaal beantwoord met een Alaaf! En door het dweilorkest met een ‘Tsjieng Boem! De dames en heren in de Tweede Kamer roepen nooit Alaaf! Of Tsjieng Boem na alweer een provocatie van Wilders. Dat zouden ze nou juist eens moeten doen, want dat is op Wilders’ fratsen het enige juiste antwoord’.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 28 maart 2014

08 Felicitaties