27 oktober 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 24 – 28 OKTOBER 2016

Dit drieëndertigste weekverslag in 2016, aflevering 408 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Er zijn deze week verslagen over de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting 2017-2018 in de raadscommissie Algemeen Bestuur en over de presentatie in het Provinciehuis in Den Haag door de Metropoolregio van het strategische plan Roadmap Next Economy dat de basis moet gaan vormen voor de economische vernieuwing in de komende jaren. De foto’s tonen Berkel Noord in herfsttooi.

COALITIE MIST OOGSTJAAR TIJDENS DEBAT OVER BEGROTING 2017

Het derde jaar van een coalitie die zorgt voor het dagelijkse bestuur van een gemeente is vaak het oogstjaar. In het eerste jaar worden de problemen en uitdagingen in beeld gebracht, in het tweede jaar worden de oplossingen geformuleerd en het derde jaar is er om de vruchten van de gedane arbeid te oogsten. In het laatste jaar wordt het oog op de toekomst en de verkiezingen gericht en is er ruimte voor ‘leuke dingen’. Niets van dit al tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 2017-2020 die afgelopen dinsdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuur gehouden werden, zo constateerde onze woordvoerder Sam de Groot: “Niets geen oogstjaar maar een lawine aan nieuwe wensen en kritiekpunten van de zijde van de coalitiepartijen in de richting van het college”.

Sam de Groot: Wat is er eigenlijk sinds het raadsdebat over de Kadernota 2017 gebeurd? ‘Anders besturen’, zoals het college vindt of ‘niet besturen’, zoals de PvdA fractie waarneemt? Waarom die procesmatige aanpak, waarom geen harde doelen? Waarom de algemene reserve & het weerstandsvermogen steeds maar blijven versterken? Het college toont zich meer als een lokale evenementencommissie dan een actief & initiërend dagelijks bestuur van een snelle groeigemeente. .

Te zeer blijft het college halsstarrig hangen in de financiële crisis terwijl het weerstandsvermogen vrijwel weer op peil is en de risico’s te overzien zijn. Zeker wanneer wij sneller gaan bouwen. De september circulaire laat bovendien opnieuw meevallers zien. Oplopend van 274.000 euro in 2017 tot bijna 2 miljoen euro in 2020. Het te verwachten voordelig resultaat wordt voor 2017 door het college begroot op 2.3 miljoen en voor 2020 op 4.6 miljoen. Lansingerland staat voor compleet nieuwe uitdagingen die met bevolkingsgroei & samenstelling en de snel veranderende regionale & economische omgeving te maken hebben. Daar ontstaat nu financiële ruimte voor. Lansingerland verdient zoveel beter dan nu gepresenteerd wordt!

De ontwikkelingen om ons heen en binnen onze gemeentelijke grenzen zitten in een stroom versnelling. Er gebeurt van alles, zowel goede als duidelijk minder goede zaken, maar de agenda’s van onze commissie vergaderingen en gemeenteraad blijven leeg. Valt er dan niets te sturen of bij te sturen, volgens ons wel. Wij maken ons over vele zaken zorgen die maar niet opgepakt worden maar zullen ons hier beperken tot de voor ons belangrijkste 11.

Financieel beheer: de algemene reserve: we varen volledig blind door gebrek aan inzicht. Er is geen antwoord op de vraag te geven of onze leningenportefeuille normaal zou zijn als je de leningen ten behoeve van de gronden er afhaalt. Als dat namelijk zo is, is aflossen van de leningen onzin.

Burgerparticipatie: het college is niet van plan een effect-meting te doen van de burgerparticipatie trajecten. Dus we hebben er veel tijd en energie en geld in gestoken maar willen niet weten of het ook maar iets oplevert. Wij hebben nog geen enkel concreet resultaat gezien en het blijft bij prachtige bewoordingen. Een dikke onvoldoende voor het voor dit college zelf zo belangrijke thema. Uitzondering willen we maken voor Wethouder Fortuyn. Wij zien dat hij wel degelijk het onderwerp serieus neemt binnen zijn portefeuille, het kan dus wel!

Re-integratie: het lukt de gemeente zelf niet om het goede voorbeeld te geven. Uit scans van het werkgeverspunt blijkt dat er geen functies geschikt zijn binnen de gemeente omdat deze functies te complex zijn. Te complex? Wat een bizar antwoord. En de net benoemde burgemeester in de Achterhoek, Otwin van Dijk dan? Is de arbeid bij onze gemeente te complex om in een rolstoel te werken? We hebben zeer de indruk dat dit niet serieus genomen is, terwijl er wel vacatures zijn. Wij zullen tijdens het raadsdebat over de begroting opnieuw een motie indienen met de oproep, zoals veel bedrijven in onze gemeente dit wel doen, dit serieus en met de gepaste ambitie en energie op te pakken.

Het aantal uitstromers in het kader van de Participatiewet was volgens het CBS in 2015 lager dan in Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zuidplas, referentie-gemeente Woerden en zelfs in Rotterdam. De PvdA fractie vindt dit te gek voor woorden. Het college zegt dat: ‘Ons bestand bestaat met name uit inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en relatief minder inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit maakt dat onze uitstroom wat achter blijft ten opzichte van andere gemeenten’. Einde college-citaat. Gelooft het college echt dat het bijstandsbestand in Rotterdam minder problematisch is dan in Lansingerland?

Maatschappelijk vastgoed: Bij herhaling en sinds het aantreden van het college hebben wij (overigens samen met Leefbaar 3B) aangedrongen op een goed en serieus, breed door de raad ondersteund, beleid ten aanzien van maatschappelijk vastgoed, dit gezien de grote lokale belangen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Keer op keer heeft het college aangegeven dat zij dit zien als een college verantwoordelijkheid en niet van plan zijn om dit te doen. Het laatste hoogtepunt is de geruchten stroom rond het verkopen van de Snip in Bleiswijk. Wat ons betreft ontbreekt nog steeds een goed verhaal om dit wel of juist niet te doen, een verhaal waar het college de raad slechts in flodders en flarden over informeert. Tot er een goed verhaal is zijn wij dan ook tegen het verkopen van de Snip en zullen hier een motie over indienen.

Duurzaamheid: Heldere college doelen, menskracht en geld ontbreken. Het zijn de processen & de campagnes die de klok slaan. Altijd prijs dus maar wel erg karig voor een top-prioriteit! Pas geleden publiceerde het college twee vacatures voor ambtelijk medewerkers duurzaamheid. De PvdA fractie hoopt dat het om uitbreidingsvacatures gaat. Klopt dit?

Armoede van het armoede en minimabeleid: Het blijft ons nog steeds steken dat het college in 2014-2015 de extra gelden die beschikbaar gekomen zijn voor armoede en minimabeleid gebruikt om eigen tekorten op te vangen en dat het geld niet gaat naar de bestemming waarvoor het bedoeld was, een extra impuls voor de minima van Lansingerland. Een schraal en armoedig beleid. De regering heeft in september 2016 opnieuw een extra budget van 100 miljoen euro per jaar structureel beschikbaar gesteld ten behoeve van arme kinderen. Wat gaat het college hiermee doen, is de PvdA vraag? Gelukkig dit budget dit keer wel geoormerkt!

Transformatie van het sociaal domein: Je kunt pas iets loslaten als je het eerst vast gehad hebt. De aanpak tot nu toe is procesmatig, zelfs zweverig. Wij zien allerlei experimenten zonder richting en doel of outcome criteria als je dat wilt. Wij kunnen niet achterhalen of het college nu weet waar wij staan, en hoe kun je dan bepalen waar je heen wil? Binnenkort bespreken wij in de raad de nieuwe Verordening Sociaal Domein. Voor de PvdA fractie staat een integrale aanpak voorop. Er moet voldoende deskundige clientondersteuning komen over de volle breedte van het sociale domein. De uitvoering van de Participatiewet blijft als het gaat om re-integratie, armoedebestrijding en cliënt bejegening een zorgenkindje.

Bouwen en wonen: het moet sneller en socialer. Op Wilderszijde na moet Lansingerland uiterlijk ultimo 2021 klaar met bouwen zijn. De aantallen die per jaar nu in de pijplijn zitten, zijn te laag (400-500). Het vermoeden bestaat (maar dat weet het college niet) dat een belangrijk deel van onze leningen portefeuille gekoppeld is aan het bezitten van gronden, bouwen dus, sneller, trek daar zo nodig extra personeel voor aan. Wij zien tot onze spijt dat de bouw van sociaal bereikbare huurwoningen nog steeds achterblijft. Het heeft te weinig prioriteit van dit college.

Beheer van groen. Het zijn en blijven van een aantrekkelijke gemeente is belangrijk voor de huidige bewoners maar zeker ook voor het aantrekken van nieuwe bewoners. Wij zien dan ook dat de voorgenomen bezuiniging op het openbaar groen een verkeerd signaal is. Wij zullen een amendement indienen om de bezuiniging van 1,2 miljoen terug te brengen tot de helft, 0,6 miljoen in de verwachting dat daarmee het onderhoud op het huidige niveau behouden kan worden.

Aantrekkelijkheid gemeente: onze gemeente is duur wat betreft lokale lasten, te duur. Wij prijzen onszelf uit de markt en dat is penny wise, pound foolish. Wij overwegen een amendement om de OZB terug te brengen van 120% naar 110%.

Tenslotte, omdat het college niet beweegt, maken wij ons ernstige zorgen over de vraag of wij klaar zijn voor de toekomst. Zijn alle voorzieningen op peil voor de 70.000 inwoners die Lansingerland in 2022 moet gaan tellen? Is het college al aan het nadenken over de verdere toekomst, er zullen gezien de groei van de Nederlandse bevolking en de woningbehoefte nieuwe VINEX opdrachten verstrekt gaan worden, wat als deze bij Lansingerland terecht komen? Wat gaan wij dan doen? Vragen waarover de PvdA-fractie graag wil meedenken. Een andere bestuurlijke agenda is hard nodig. De PvdA-fractie hoopt dat dit begrotingsdebat de opmaat vormt voor nieuwe, andere tijden!

dsc07812

To zover het verhaal van Sam de Groot. Het grootste deel van de raad heeft de crisis nog geen vaarwel gezegd, de PvdA wel. Het is nu tijd voor nieuwe perspectieven en uitdagingen anders missen we de boot van de toekomst. De PvdA fractie zal dus tijdens het afrondende raadsdebat opnieuw een amendement indienen om de OZB terug te brengen van 120% naar 110%. Dit kost de gemeentebegroting ongeveer 1.5 miljoen euro. Bovendien zullen wij een tweede amendement inbrengen waarin wij voorstellen om de in 2013 geplande bezuinigingen op het beheer en onderhoud van groen terug te brengen van 1.2 miljoen naar 6 ton. Dit amendement moet voorkomen dat de kwaliteit van onze groene leefomgeving in de komende jaren onherstelbaar wordt beschadigd. Ook zullen wij opnieuw een motie indienen die het college opdraagt om eindelijk eens echt werk te gaan maken van het in dienst nemen van mensen met een beperking. Waarschijnlijk in samenwerking met de fractie van Leefbaar 3B komen wij tenslotte in deze raadsvergadering met een motie waarin uitgesproken wordt dat het college geen maatschappelijk vastgoed mag verkopen zonder de voorafgaande formele goedkeuring door de raad.

Verschillende partijen (Leefbaar 3B, CDA, D66) sorteerden tijdens dit debat al voor op een verdergaande lastenverlaging dan nu in de begroting voorzien (30 euro lagere reinigingsrechten). Leefbaar 3B gaf aan dit bij het debat over de Kadernota 2018, dus in juni 2017, aan de orde te willen stellen. Ook de dreigende teloorgang van het groenbeheer is menig partij (VVD, Leefbaar 3B, ChristenUnie) een doorn in het oog. Leefbaar 3B dwong wethouder Simon Fortuyn de toezegging af dat hij nog dit jaar met een aantal scenario’s en de bij behorende kostenplaatjes komt die in het teken staan van het behoud van het mooie groen dat ons nu omringt. Leefbaar 3B wil desnoods een begrotingswijziging indienen om dit op korte termijn financieel te regelen.

Deze toezegging van wethouder Fortuyn staat volgens ons op gespannen voet met het betoog van wethouder Abee van financien die zich hardop afvroeg of het landelijk gangbare weerstandsratio van 1.2 waar Lansingerland vrijwel aan voldoet, wel voldoende is voor de specifieke situatie waarin Lansingerland verkeert. Hij blijft maar hameren op de grote risico’s die verbonden zijn aan ons grondbedrijf maar hij kan niet aangeven welk deel van onze schuldenlast wordt veroorzaakt door het grondbedrijf en welk deel door gewone investeringen in bestaande buurten en wijken. Meer vaart zetten in het bouwen van nieuwe huizen zit er volgens hem niet in omdat de gemeente niet zelf bouwt maar voor de bouw afhankelijk is van de projectontwikkelaars. Het college kan alleen een inspanning ter zake verrichten. Inmiddels staan de kandidaten voor nieuwe huizen in Lansingerland gefrustreerd in lange rijen te wachten, zoekt de rest van bouwend Nederland met smart naar locaties waar nog snel & veel gebouwd kan gaan worden, betalen de inwoners van Lansingerland een veel te hoge OZB en leunen de projectontwikkelaars in onze gemeente rustig achterover. Wie hier nog wat van begrijpt, mag het ons uitleggen. En de coalitiepartijen vinden dit, verlamd als zij zijn aan de voorbije crisis, allemaal prima!

Wethouder Van Tatenhove liep dinsdagavond vast in het debat toen het ging over de lage uitstroom van mensen met een bijstandsuitkering. Volgens haar is er perspectief op verbetering omdat de ambtelijke formatie om de zogenaamd werkgeversbenadering in praktijk te brengen eindelijk op peil is. Deze werkgeversbenadering wordt in regionaal verband (ZHC: Zuid Hollandse Combinatie) uitgevoerd. De werkgeversbenadering speelt overigens al sinds 2013 zonder tot op heden veel resultaat voor de mensen in de bijstand in Lansingerland. De afdeling sociale zaken is een echt zorgenkindje. De wethouder gaf aan dat er in december 2016 een rapportage komt naar aanleiding van de PvdA, Leefbaar 3B en WIJ ingediende motie over het realiseren van meer & betaalbare sociale huurwoningen.

Wordt vervolgd tijdens het afrondende raadsdebat op donderdag 3 november vanaf 19.00 uur met Petra Verhoef als onze woordvoerder!

dsc07824

NIEUWE BUSHALTE BIJ GEMEENTEHUIS

De gemeenteraad boog zich afgelopen donderdagavond over het collegevoorstel om in te stemmen met aanleg van een bushalte bij het gemeentehuis voor lijn 174, vooruitlopend op de kredietvotering bij de behandeling van de Najaarsnota 2016 in november. De aanleg van deze halte gaat 75.000 euro kosten en moet begin december in gebruik genomen gaan worden. De PvdA fractie vindt dit als dé Partij van de Bushaltes natuurlijk een prima voorstel want onze fractie is, zoals algemeen bekend is, gek op bushaltes. Wij vroegen ons wel af tijdens het raadsdebat of dit voorstel van wethouder Fortuyn gebaseerd is op een onderbouwde schatting van het aantal passagiers dat bij het gemeentehuis zal gaan in- en uitstappen. Het feitelijk aantal in- en uitstappers per halte is voor wethouder Fortuyn immers een belangrijk criterium voor de instandhouding van een halte, zo bleek vorig jaar bij het debat over de ZoRo-bushalte Bonfut. De PvdA fractie stelde aan te nemen dat elke halte hem even lief is. Het maken van een onredelijk onderscheid tussen haltes is uit den boze. Tijdens het raadsdebat gaf Simon Fortuyn aan dat de komst van deze halte niet gebaseerd is op cijfers. De PvdA fractie kreeg bijval van de Leefbaar 3B fractie. Ook zij wezen de wethouder op de noodzaak om consistent te zijn en stelden ons te zullen steunen wanneer in het voorjaar 2017 het RET vervoersplan 2018 op de agenda staat. Wethouder Fortuyn realiseerde zich als bestuurder consequent & consistent te moeten zijn in zijn bushaltes-aanpak dus dit moet in 2017 goed gaan komen. Met dank aan de interventies van de voorzitter van de raad is de bushalte Bonfut donderdagavond vele malen genoemd! 🙂

dsc07837

ROADMAP NEXT ECONOMY: DROOM- OF DOOMSCENARIO?

Afgelopen woensdagavond was er in het Provinciehuis in Den haag een presentatie van de concept-plannen van de Metropoolregio die in het teken staan van de ingrijpende noodzaak tot transformatie van onze regionale economie. Gerard Bovens was daar als lid van de commissie Economisch Vestigingsklimaat bij aanwezig. Hij is namens onze gemeenteraad samen met CU raadslid Jurjen Dieleman lid van deze commissie.

Onze wereld is in transitie, zo bericht de Metropoolregio: We leven niet langer in een tijdperk van verandering, we maken de verandering van een tijdperk mee. We zien de uitdagingen elke dag, om ons heen en in de media: klimaatverandering, toenemende migratie, de groeiende ongelijkheid in de samenleving, de opkomst van nieuwe economieën en wereldmachten en de dreigende uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Samen plaatsen ze ons voor de grootste uitdaging sinds de negentiende eeuw. Dat vraagt om een fundamentele omslag in de manier waarop we onze samenleving en onze economie opnieuw vorm geven en laten bloeien.

De Roadmap Next Economy (RNE) is volgens het bestuur van de Metropoolregio het antwoord van de regio Rotterdam Den Haag (MRDH) op die uitdaging: een alles omvattende strategie en actieprogramma die de basis leggen voor de transformatie van onze regionale economie. “We willen een regio zijn die voorop loopt in Europa bij de transformatie naar een nieuwe economie, met een aantrekkelijk klimaat voor talenten, ondernemingen en investeerders”.

We staan aan het begin van wat sommigen de Derde Industriële Revolutie noemen. Twee ontwikkelingen torenen boven alles uit: de snelle ontwikkeling van de internettechnologie en de overgang naar schone energie. Samen hebben ze vergaande gevolgen voor de manier waarop onze samenleving en economie zijn georganiseerd. Van een verticale economie met dominante grote producenten en gescheiden economische sectoren gaan we naar een meer horizontale economie. In zo’n economie werken bedrijven, overheid en kennisinstellingen veel meer samen, over de grenzen heen, en kunnen consumenten tegelijk ook producenten zijn; dat is bijvoorbeeld te zien in de nieuwe ‘deeleconomie’ die ontstaat op internet. De nieuwe economie is bovendien circulair: afval bestaat niet meer, reststoffen worden maximaal hergebruikt om nieuwe waarde te creëren. Twee belangrijke dingen zijn een randvoorwaarde om die economische transformatie mogelijk te maken. Ten eerste digitalisering van de economie: een heel nieuwe digitale IT- en internet-infrastructuur, sneller, flexibeler en veiliger dan alles wat we nu kennen. Die maakt het mogelijk om op ongekende schaal data te verzamelen, te verbinden en te verrijken, en dat maakt van alles mogelijk: van nieuwe diensten en businessmodellen tot een slim en flexibel energienetwerk, nodig om over te gaan naar een energievoorziening met nul uitstoot van CO2 in 2050. Dat nieuwe energienetwerk is de tweede randvoorwaarde. Samen vergen ze een enorme investering; op dit moment ramen we die voor de hele MRDH tussen de 50 en 100 miljard euro.

De uitgangspositie van de MRDH is in principe goed. We hebben sterke economische clusters (bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, de Greenport en Vrede en Recht), we zijn sterk in onderzoek en ontwikkeling en we hebben een jonge bevolking. Daar staat tegenover dat we er niet uithalen wat er in zit; we zetten onze potentie niet om in toegevoegde economische waarde en banen. En als we niets doen, lopen we duidelijke risico’s: de economie van de MRDH rust voor een groot deel op fossiele brandstoffen, veel mensen zijn laagopgeleid en ons ondernemersklimaat is nog niet stimulerend genoeg.

De strategie en het actieprogramma van de RNE benoemt vijf transitiepaden die nodig zijn om de nieuwe economie van de MRDH vorm te geven.

Smart Digital Delta: Alles wat de MRDH nodig heeft om de dataproductiviteit te verhogen en de stap te maken naar een digitale economie: betere digitale verbindingen, netwerken, platforms en big data.

Smart Energy Delta: Alles dat nodig is om in de MRDH een infrastructuur op te zetten voor hernieuwbare energie: slimme netwerken, nieuwe schone energiebronnen, CO2-opslag, conversie- en opslagtechnologie.

Circular Economy: Alles dat te maken heeft met het gebruik en hergebruik van hulpbronnen en reststoffen in de MRDH.

Entrepreneurial Region: Alle bouwstenen voor het goede, vooruitstrevende ondernemersklimaat dat nodig is om de overgang naar een nieuwe economie mogelijk te maken: nieuwe ondernemingsmodellen, producten en diensten, nieuwe samenwerkingsvormen, de ontwikkeling en begeleiding van start ups, nieuwe wet- en regelgeving.

Next Society: De acties die nodig zijn om de inclusieve samenleving van de (nabije) toekomst vorm te geven: ontwikkelingen in arbeidsmarkt en onderwijs, coöperaties, burgerbewegingen en nieuwe vormen van gemeenschappelijk (sociaal) ondernemerschap en bezit.

dsc07819

Tot zover het verhaal van afgelopen woensdag door de Metropoolregio. Onze Metropoolregio staat in vergelijking tot deze regio’s elders op forse afstand. Het kenmerkt zich als een overwegend fossiele, lineaire economie. Die tijd is voorbij. Er staat een verandering voor de deur die vergelijkbaar is met de industriële revolutie van de 19de eeuw. Probleem is dat de presentatie van deze ambitieuze plannen plaats vindt in een politiek-maatschappelijk tijdsgewricht waarin mondialisering, internationale samenwerking en over de eigen grenzen heen kijken op zijn zachtst gezegd niet onweersproken is. Het is geen verhaal voor bange en wantrouwende burgers. Om met professor Jan Rotmans (Transitiekunde EUR) te spreken: “Wie bang is, wordt slachtoffer”. Het begrip “arbeid” gaat compleet op de schop, net als de inrichting van de verzorgingsstaat. Het wordt dan ook een forse klus voor de Metropoolregio om de inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en niet te vergeten de regionale en lokale politiek te overtuigen van de urgentie van deze plannen want “slachtoffer & bang zijn” is dezer dagen een populair tijdverdrijf. Het toegangskaartje tot de media & de populistische politiek.

Wat opvalt, is dat de regionale media nog maar mondjesmaat aandacht besteden aan waar de Metropoolregio momenteel intensief werkt. Wanneer we niet oppassen ontstaat er een gat tussen de bestuurlijke elite die deze plannen trekt en de mensen in de regio voor wie de Roadmap Next Economy ver van hun bed is. Rotmans: “Je kunt niet uitgaan van draagvlak alleen. Er is ook moed nodig en geloof in dit economische vooruitgangsperspectief”. Veiligheid van het internet is een absolute randvoorwaarde. Wat voor de één een wenkend droomperspectief is, kan voor vele anderen een doomscenario betekenen vol onzekerheden. Een uitgewerkt beeld van wat die “Next society” precies zal inhouden, een breed maatschappelijk debat en een goede communicatiestrategie is van groot belang. Wat ons betreft ontstaat er natuurlijk geen neoliberale variant van de toekomstige verzorgingsstaat. De internationale Sociaal-Democratie moet op basis van vertrouwen in deze toekomst nieuwe antwoorden gaan vinden. De commissie Economisch Vestigingsklimaat op haar beurt zal zich medio november 2016 buigen over de Roadmap Next Economy. Een, wat onze fractie betreft, prachtig verhaal!

In februari van dit jaar berichtten wij over de OESO rapportage over de huidige knelpunten in onze Metropoolregio. Die zijn te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2016/02/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-februari-2016/

dsc07826

RAAD IN HET KORT

De raad accordeerde donderdagavond een motie van de Partij Neeleman om de haalbaarheid van de aanleg van Wifi op hangplekken van jongeren te gaan installeren. Zo’n 6 jaar geleden kwam het toenmalige raadslid Astrid Oosenbrug al met dit voorstel maar daar was toen de tijd nog niet rijp voor en nu wel. Gerard Bovens refereerde daar dan ook aan. Bovendien steunde de raad een D66 motie voor meer speel & doe-voorzieningen voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Een grote wens van Sam de Groot die al vele keren aangaf dat al die peuters in bijvoorbeeld de Westpolder over 10 jaar tiener zijn. En wat is er dan voor hen te doen? De PvdA gaf aan er een voorstander van te zijn dit plan mee te nemen in de wijkgerichte aanpak en de jonge Vinex-wijken prioriteit te geven. Het college nam dit over.

Samen met GroenLinks dienden wij een motie in waarin het college de opdracht kreeg om de Visie op de Groenstructuur uit te werken via een nota waarin geschetst op welke manier ecologie en biodiversiteit onderdeel kan worden gemaakt van de groenstructuur in Lansingerland. Ons idee is dat deze nota concrete doelen moet bevatten en niet alleen procesbeschrijvingen en bewustwordingsactiviteiten. De raad ging akkoord dus we mogen spreken van een échte doorbraak!

dsc07830

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/31/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-oktober-2014/ Het was ook toen de week waarin de raadscommissie zich boog over de gemeentebegroting, toen die voor de periode 2015-2018, de raad nog geen besluit nam over de verordening op het sociale domein, de Tweede Kamer debatteerde over de geluidsoverlast door de HSL, wij samen met de bewoners van de Middin locatie in Berkel besloten om samen op pad te gaan op Wereldgehandicaptendag 3 december 2014 en Lansingerland op zoek ging naar een nieuwe burgemeester. Het was ook de week waarin het college haar collegeprogramma publiceerde.

Volgende week maandag is er weer fractieoverleg, dinsdagavond is er een presentatieavond in het gemeentehuis en donderdagavond het afrondende debat over de gemeentebegroting 2017-2020.

Het citaat van de week gaat over de aanleg van snel internet in de buitengebieden van de provincie Zeeland. De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten subsidiëren volgens Omroep Zeeland de aanleg van snel internet in de buitengebieden: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-10-18/1051783/overheid-subsidieert-internet-buitengebied#.WAzixmIayK0 Het op Schouwen Duiveland verschijnend weekblad Wereldregio berichtte dat “naar verwachting meer dan 1600 mensen in het buitengebied binnen afzienbare tijd snel internet kunnen hebben. Agrarisch Schouwen-Duiveland en Ondernemers Schouwen-Duiveland voeren contractbesprekingen met een provider. De éénmalige investering voor aansluiting van 200 euro kan met subsidie van de provincie en gemeente teruggehaald zijn”. Kom hier maar eens om in Lansingerland! Zie ons weekverslag 23 van eind september 2016

over het gemis aan gemeentelijk beleid als het gaat om de stimulering van de aanleg van snel internet op onze buitengebieden: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-september-2016/

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 28 oktober 2016

dsc07832

dsc07822

dsc07803

dsc07804

dsc07831

dsc07830

dsc07825

dsc07834