29 januari 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 25 – 29 JANUARI 2016

Dit vierde weekverslag in 2016, aflevering 379 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het college de toegankelijkheid van openbare ruimten voor mensen met een beperking hoog op de agenda zette, het omgaan met burgerinitiatieven de raad weer stevig bezig hield, het idee ontstond om ook in Lansingerland een ‘Burger Top’ te gaan organiseren, het college negatief reageerde op het ontwerp bestemmingsplan van Rotterdam The Hague Airport en de zorgorganisatie Mika Thuiscoach aangaf in de problemen te zitten. De foto’s bij dit weekverslag tonen de prachtige Groenzoom en directe omgeving.

TOEGANKELIJKHEID WINKELCENTRA LANSINGERLAND STEVIG OP DE BESTUURLIJKE AGENDA

Vanaf eind 2014 zet de PvdA fractie in goed samenspel met wethouder Simon Fortuyn, de afdeling Beheer & Onderhoud van onze gemeente en de bewoners van Middin in Berkel zich in voor een goede toegankelijkheid van de   winkelcentra in Lansingerland voor mensen met een beperking. In 2015 werd een mooie slag gemaakt in Berkel centrum. Over de inspanningen van de Middin mensen is begin 2015 een leuk filmpje gemaakt: http://www.middin.nl/over-middin/kijk-nou (aflevering 45). Het college heeft nu de smaak te pakken en wil ook in de andere winkelcentra van Lansingerland de toegankelijkheid onder de loep gaan nemen, zo blijkt uit een recent besluit van het college.

Het college constateert dat zelfredzaamheid centraal staat in het sociale domein. De WMO geeft de opdracht aan de gemeente om in de beleidsplannen aandacht te geven aan de toegankelijkheid van voorzieningen. Ook is er een link met wijkgericht werken vanuit de burgerparticipatie. Het idee is dat inwoners zoveel mogelijk de regie over hun eigen leefomgeving nemen. Dus ook door mensen met een beperking. De gemeente heeft tot op heden geen gestructureerde aanpak op het gebied van toegankelijkheid noch beleid hierop. Het college signaleert het risico dat er te traag of niet gereageerd wordt op signalen en dat daardoor de participatie en zelfredzaamheid van inwoners mogelijk belemmerd wordt. Dit zijn goede overwegingen die leiden tot de volgende zeven voorstellen van collegezijde: het invoeren van drie extra centrum-schouwen in aanvulling op de bestaande wijkschouws, verbreden van participatie bij wijkschouwen door ook mensen met een handicap en een WMO medewerker hierbij uit te nodigen, het houden van een workshop toegankelijkheid voor gemeentelijke medewerkers om hun kennis en bewustzijn te vergroten, een brede participatiebijeenkomst waarin mensen en organisaties die van doen hebben met dit thema met elkaar van gedachten wisselen over het verbeteren van de toegankelijkheid, goede gemeentelijke voorlichting over de aanpak van toegankelijkheid, een evaluatiemoment medio 2016 via bijvoorbeeld een burgerpanel, interviews, evaluatiesessie en een analyse van de meldingen over beperkingen in de buitenruimten en tenslotte een besluit door het college over hoe de aanpak van toegankelijkheid er definitief zal gaan uitzien. Al met al een ambitieus programma waarin de PvdA fractie het college graag zal gaan steunen. Begin december is er weer de Internationale Gehandicaptendag 2016. Die zullen wij dan zeker via een gerichte activiteit luister bij gaan zetten!

Veel meer over onze acties in 2015 is te vinden via: https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-juni-2015

Brug Groenzoom

Brug Groenzoom

OVERLEG ROTTERDAM & LANSINGERLAND OVER TOEKOMST LUCHTHAVEN IS HARD NODIG

RTV Rijnmond berichtte afgelopen week het volgende: De gemeente Lansingerland gaat bezwaar maken tegen de herziening van het bestemmingsplan dat de uitbreiding van Rotterdam the Hague Airport mogelijk moet maken. Volgens de gemeente moet eerst duidelijk worden hoeveel groter de overlast zal worden. Ook moet blijken wat uitbreiding betekent voor het milieu, het bedrijfsleven en de middenstand in Lansingerland zelf. In het Masterplan 2023 staat dat de luchthaven ook gaat bijbouwen. Lansingerland vreest dat er net als op Schiphol een winkelcentrum komt, dat gaat concurreren met de bedrijven en de middenstand in de gemeente. Wethouder Jeroen Heuvelink wil dat er eerst een marktonderzoek plaatsvindt om te kijken of er werkelijk behoefte is aan zo’n centrum op de luchthaven. Lansingerland staat niet alleen in het protest. Ook de gemeente Schiedam en de milieubeweging zijn tegen de uitbreiding. Volgens wethouder Heuvelink hebben bewoners van met name Bergschenhoek nog steeds last van de vliegtuigen die op de Rotterdamse luchthaven landen en opstijgen. Hij noemt het vreemd dat er op dit moment overleg is met Rotterdam over de toekomst van het vliegveld, terwijl er al wordt gewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan om vrij baan te maken voor die uitbreiding. Tot zover RTV Rijnmond.

Wat de PvdA fractie niet begrijpt, is dat het college de weg van het indienen van een zienswijze op het Rotterdamse concept-bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport verkiest boven intensief gezamenlijk bestuurlijk overleg over de toekomst van deze luchthaven. Wat voor relatie schep je zo met buurman Rotterdam? Zou het college echt denken dat dit werkt of betreft het een gebaar voor de bühne? Voor het debat over de toekomst van de luchthaven is politieke moed nodig. De toekomst van de luchthaven is ook voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van Lansingerland en de rest van onze Metropoolregio van belang. Bovendien maken vele inwoners van Lansingerland zakelijk en privé gebruik van de mogelijkheden die dit vliegveld biedt. Geluidshinder is natuurlijk voor velen een zeer belangrijk aspect dat bij het bepalen van de toekomst goed afgewogen moet worden maar het is niet het enige dat telt. D66 wethouder Jeroen Heuvelink zou op korte termijn zijn ambtsgenoot en partijgenoot Pex Langenberg eens moeten bellen voor een afspraak om samen op zoek te gaan naar de economische en ruimtelijke kansen maar ook naar de randvoorwaarden waaronder de bestrijding van de geluidsoverlast. Betrek daar intensief de beide raden en de Metropoolregio bij en consulteer alle inwoners en bedrijven gericht over mogelijke oplossingsrichtingen. Maak het debat over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport tot een kroonjuweel van de burgerparticipatie en stop met het ‘old school’ bestuurlijke regionale gebakkelei. Dat werkt echt niet meer in het jaar 2016.

Groenzoom

Groenzoom

OVERLEG MET LANSINGERLANDSE MOSKEEVERENIGING

De PvdA fractie is blij met de reactie van het college op de schriftelijke vragen van de fractie Leefbaar 3B. Deze fractie stelde het college vragen naar aanleiding van een ingezonden brief in de Heraut waarin deze vereniging beticht werd van het hebben van een mogelijke relatie met fundamentalistische predikers. Het college gaf aan zich in deze ontwikkelingen niet te herkennen. Er is een regelmatig overleg met de Moskee waarin de ontwikkelingen en zorgen met elkaar worden besproken. Verder is er in Lansingerland een netwerk in opbouw waarmee radicalisering en polisering gevolgd kunnen worden. Vroegtijdige signalering is van groot belang om tijdig maatregelen te kunnen nemen. Eerder distantieerde de Moskee vereniging via een persbericht zich op haar beurt van de beschuldigingen. Volgende week heeft onze fractie een gesprek met de Moskee vereniging. Wij willen dan bijgepraat worden over de bouw van de moskee, de rol die de moskee vereniging kan spelen bij de aanpak van het tegengaan van radicalisering en ook de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Verder zijn wij erg geïnteresseerd in de wijze waarop zij mee willen doen aan de maatschappelijke netwerken die op tal van terreinen van zorg en welzijn in Lansingerland actief zijn.

Groenzoom

Groenzoom

ZORGAANBIEDER MIKA THUISCOACH IN NOOD

Onze fractie werd afgelopen week benaderd door een tweetal medewerkers van Mika Thuiscoach met het verhaal dat deze zorgorganisatie op omvallen staat. De aandeelhouders van Mika Thuiscoach zijn de zorgorganisaties Kwadraad en Fundis. Mika Thuiscoach verleent ook in Lansingerland de thuisbegeleiding van kwetsbare inwoners en gezinnen die daardoor zelfstandig kunnen blijven wonen. Het totaal aantal cliënten van Mika Thuiszorg is 400. Niet duidelijk voor ons is hoeveel cliënten zij in Lansingerland hebben. De aan ons opgegeven aantallen variëren van 14 tot 27. Het college is begin december door Kwadraad geïnformeerd over een surseance van betaling en is medegedeeld dat er een bewindvoerder aangesteld is. Het college heeft toen direct geïnventariseerd hoeveel inwoners begeleiding krijgen van Mika, zodat het een goed beeld heeft indien Mika failliet zou gaan en de begeleiding zou moeten worden voortgezet door een andere aanbieder.

Sindsdien is het volgens het college stil gebleven, totdat er vorige week in de media aandacht aan besteed werd en de fracties in de gemeenteraad door de mensen van Mika Thuiscoach en de vakbonden werden geïnformeerd. Volgens het college willen de aandeelhouders van Mika met de regio’s en alle betrokken wethouders in gesprek. Het gesprek met Lansingerland heeft nog niet plaatsgevonden. De wethouder wacht op een uitnodiging.

Wethouder Van Tatenhove berichtte aan de raad dat “bij de bestuurlijke aanbesteding met hen en andere aanbieders open over de tarieven gesproken is en dat die in gezamenlijkheid vastgesteld. Dus mijn beeld op dit moment is dat daar het probleem eigenlijk niet kan zitten, ze waren erbij. Tot nog toe is er in de ondersteuning, voor zover ik weet, niets aan de hand. Maar dat het voor de medewerkers onzekere tijden zijn en dat het met een dubbel gevoel is dat ze hun werk doen, dat kan ik me heel goed voorstellen”.

De PvdA fractie sluit zich aan bij deze conclusie van wethouder Van Tatenhove. Gerard Bovens is telefonisch bijgepraat door twee medewerkers die ook in het duister tasten over wat er nu precies speelt maar zich wel grote zorgen maken over hun cliënten en hun baan. Over en weer is beloofd om contact te houden.

Groenzoom

Groenzoom

MOTIE OVER AANPAK BURGERINITIATIEVEN

De fractie van D66 kwam tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag met een motie over de kaderstelling ten behoeve van de burgerinitiatieven. Die zijn nog niet duidelijk, zo leert de praktijk. De motie kent het volgende dictum:

Nodigt het college in samenwerking met de raad uit met een voorstel te komen om kaders voor burgerinitiatieven op te stellen en dit voor te bereiden met een delegatie vanuit de raad. Het voorstel omvat in elk geval de volgende punten:

 • Waar nodig een evaluatie en update van de nota uit 2012;
 • Een voorstel voor de procedure waarbij wordt bekeken of een tussenstap mogelijk is om de raad mee te nemen bij de uitwerking van een initiatief;
 • Voorstel hoe om te gaan met het huidige budget initiatieven uit de samenleving (nu 50.000 euro)
 • Voorstel voor een kader waaraan ingediende initiatieven getoetst zullen worden;
 • Relatie met “right to challenge”, met inbegrip van het sociale domein en initiatieven uit het programma duurzaamheid en wijkgericht werken;
 • Waar mogelijk te kijken naar alternatieve financieringsconstructies (fondsen of partners) en daarbij gebruik maken van goede voorbeelden elders in Nederland.

Petra Verhoef was onze woordvoerder. De PvdA is een voorstander van het stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de inwoners zelf, zowel voor groen, buitenruimte, duurzaamheid en ook het sociale domein. Dit laatste sluit namelijk goed aan bij de noodzaak tot het versterken van het sociale netwerk van inwoners, als gevolg van de bezuinigingen in het sociale domein. Overigens vinden we dat de motivering voor burgerinitiatieven moet komen vanuit het beter en passender voor en door de inwoners doen (het “right to challenge” principe) en niet vanuit de noodzaak om te bezuinigen. Bij al deze burgerinitiatieven moet er in grote lijnen duidelijkheid zijn over wat er wel en niet kan of mag, welke ondersteuning er kan zijn vanuit de gemeente en hoeveel eigen financiering voor initiatieven wordt verwacht, eventueel met steun van bedrijven en fondsen. Duidelijke kaders kunnen zorgen voor een snelle, eerlijke en realistische besluitvorming over burgerinitiatieven. Het huidige budget van 50.000 euro is te krap en is niet in overeenstemming met het belang dat de raad aan burgerinitiatieven geeft. Wat de PvdA fractie betreft wordt er bij de Kadernota 2016 dus ook gepraat over een verhoging van dit budget. Wij zijn daarom graag mede-indiener van de motie.

De motie werd door de raad unaniem aangenomen. De PvdA fractie hoopt dat deze motie een einde zal maken aan de rommelige & versnipperde aanpak die het college tot op heden heeft laten zien als het om burgerparticipatie & initiatieven uit de samenleving gaat. Het was goed om te horen dat ook de fractie van Leefbaar 3B expliciet zinspeelde op een uitbreiding van het budget initiatieven uit de samenleving. Dit moet bij de Kadernota 2016 aan de orde komen. Mooi ook om te constateren dat de raad alsnog unaniem instemde met het uitbreiden van het right to challenge naar het sociale domein. Een eerdere PvdA motie met deze strekking haalde het immers niet.

Gemengd boerenbedrijf in de Groenzoom :-)

Gemengd boerenbedrijf in de Groenzoom 🙂

PVDA: “ZORO-BUSHALTE BONFUT MOET IN 2017 IN OUDE GLORIE HERSTELD ZIJN”

In weekverslag 3-2016 berichtten wij over het antwoord van het college dat wij kregen op onze schriftelijke vragen over het aantal reizigers dat in en uitstapt bij de haltes langs de ZoRo-busbaan. Helder is dat er nog twee andere haltes in Lansingerland langs deze baan staan waar het aantal reizigers nauwelijks afwijkt van het aantal dat gebruik maakte van de opgeheven halte Bonfut. De argumenten die door het college en de Metropoolregio gebruikt worden, vinden wij dan ook flauwekul. In weekverslag 27 van 2015 https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-september-2015/ meldde wethouder Simon Fortuyn dat het vervoersplan voor 2016 al door de Metropoolregio is vastgesteld. Hij beloofde zijn best te zullen doen om de Metropoolregio te bewegen om alsnog de halte Bonfut/Wildersekade in gebruik te nemen. Lukt het in 2016 niet dan misschien in 2017. Gerard Bovens wees er toen op dat er tussen de halte station Rodenrijs en de nieuwe halte Kogelwieckplantsoen liefst 1.5 km ligt. Dat is de afstand tussen het Hofplein en de Erasmusbrug. Twee keer zoveel afstand ook als tussen de andere ZoRo-bushaltes in onze bebouwde kom. Bovendien is de wijk Rodenrijsezoom nog volop in ontwikkeling. Daar past een extra bushalte prima bij.

De PvdA fractie houdt wethouder Simon Fortuyn aan zijn toezegging van september 2015. Wij gaan er vanuit dat hij zich met kracht inzet om de halte Bonfut met ingang van de dienstregeling 2017 (die in december 2016 ingaat) in ere te herstellen. Natuurlijk zullen wij geregeld bij hem informeren wat de actuele stand van zaken is en ook ons eigen netwerk aanboren om hem een handje te helpen. De Bonfut en Kleihoogt zijn inmiddels wereldberoemd in Lansingerland & Metropoolregio.

Wordt zeker vervolgd!

Kleihoogt Berkel

Kleihoogt Berkel

CDA-FRACTIE BOOS OP JUMBO WESTPOLDER

De nieuwe Jumbo-supermarkt in de Berkelse Westpolder folderde recent huis aan huis dat deze super op zondag al vanaf 10.00 uur open is voor het winkelende publiek. De CDA-fractie was er als de kippen bij en stelde vast dat dit in strijd is met de huidige verordening. Die zegt dat winkels pas vanaf 12 uur op zondag open mogen. Dat was de Jumbo kennelijk ontgaan dus de burgemeester kan niet anders dan hen daarop wijzen. Met de boze vragen hierover tijdens het vragen halfuurtje in de raad van afgelopen donderdag deed de CDA-fractie ongewild de aftrap voor een nieuw raadsdebat over een verdere liberalisering van de openingstijden van winkels. Dit past prima in de ideeën van de coalitie om tot verdere deregulering van de gemeentelijke regelgeving over te gaan. De PvdA-fractie overlegt binnenkort graag met de collega’s van D66, GroenLinks, WIJ en VVD over een verdere deregulering van de openingstijden van winkels. Het huidige coalitieakkoord 2014-2018 “Samen aan de slag’ rept met geen woord over deze kwestie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de consumentenvraag in de jonge Westpolder niet geheel aansluit bij het gedachtegoed van de CDA-fractie over de zondagsrust. Dat was de CDA-fractie tijdens hun wijkbezoek aan deze wijk kennelijk ontgaan. De PvdA-fractie is ook benieuwd hoe het Jumbo-concern nu gaat reageren. En met hen Hoogvliet, AH en Aldi.

Winkelcentrum Berkel Westpolder is open!

Winkelcentrum Berkel Westpolder

TOT SLOT

Wat deden we in week 4 van 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-januari-2015/ Ook toen spanden wij ons intensief in om Lansingerland toegankelijker te maken voor mensen met een rolstoel, zetten wij de 10 PvdA actiepunten voor 2015 op een rijtje (aardig gelukt), ging ons PvdA Ombudsteam van start en hadden we zo onze bedenkingen bij de Dialoog met de samenleving (die inderdaad geen bezuinigingen opleverde).

De voornaamste aandachtspunten van de PvdA fractie voor 2016:

 1. Betaalbaar & veel bouwen op weg naar 2025
 2. Uitbreiding P+R’s bij OV stations en haltes ZoRo-bus
 3. Innovatie & economie in de Metropoolregio en in Lansingerland
 4. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking (Internationale dag vd gehandicapten in december 2016)
 5. Mobiliteitsplan Berkel
 6. Visienota Integraal Onderwijs
 7. Nota Kunst & Cultuur
 8. Toekomstige exploitatie maatschappelijke accommodaties
 9. Uitvoeringsprogramma realistisch duurzaam
 10. Visie op Lansingerland 2040
 11. Visie bouwen op Wilderszijde & Westpolder
 12. Transformatieproces Sociaal Domein
 13. Deregulering Participatieverordening Sociaal Domein
 14. Opvang en huisvesting van vluchtelingen
 15. Restylen APV
 16. Toekomst Rotterdam The Hague Airport
 17. Burger Top organiseren in samenhang met het debat over de Visie op Lansingerland 2040
 18. Kadernota 2016: wanneer tijd voor nieuw beleid?
 19. Implementatie-programma BOB-model raad
 20. ZoRo-bushalte Bonfut in december 2016 weer terug in gebruik

Volgende week is het weer raadscommissieweek. De agenda voor de commissie Ruimte is voor het eerst sinds 2007 leeg. Op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur staat een eerste discussie over de nieuwe APV en de raadscommissie Samenleving moet het doen met een raadsvoorstel over de Transformatie van het sociale domein. Verder hebben wij een afspraak met het bestuur van de Moskee om bij te praten en gaan wij samen met de Rotterdamse PvdA fractie op bezoek bij wethouder Pex Langenberg in het Rotterdamse stadhuis om te praten over de regionale P+R problematiek bij de Metro E stations. Ook zoeken wij uit hoe het staat met de Lansingerlandse ervaringen met de PGB’s.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van donderdag 28 januari: “Nederland wil met een kopgroep van EU-landen een oplossing forceren in de vluchtelingencrisis. Vanaf dit voorjaar moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, per kerende veerboot worden teruggestuurd. In ruil daarvoor mogen jaarlijks tussen de 150.000 en 250.000 vluchtelingen die in Turkije verblijven legaal naar Europa. PvdA leider Samsom en premier Rutte zijn sinds december vorig jaar bezig met de uitwerking van het plan”. Verder: “Met dit nieuwe bondgenootschap met VVD-leider Rutte steekt Samsom, niet voor het eerst, zijn nek uit als pragmatische partijleider. Hij is er in de afgelopen jaren niet populair mee geworden, maar politieke moed kan hem opnieuw niet worden ontzegd”.

Zo is het! Leve de politieke moed!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 29 januari 2016

Het voormalige Groenzoom kantoor

Het voormalige Groenzoom kantoor

Ingang Groenzoom bij Kleihoogt

Ingang Groenzoom bij Kleihoogt

Groenzoom

Groenzoom

Watervallen van de Berkelse Meerpolder

Watervallen van de Berkelse Meerpolder

Meerweg Berkel Meerpolder

Meerweg Berkel Meerpolder

Meerweg Berkel Meerpolder

Meerweg Berkel Meerpolder