29 november 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 25 – 29 NOVEMBER 2013

Dit alweer 39ste weekverslag in 2013, aflevering 289 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad de PvdA voorstellen voor een versterking van het Lansingerlandse armoede en minimabeleid steunde, station Bleizo toch een beetje dichterbij lijkt te komen, het Lansingerlandse digitale burgerpanel van start ging en de PvdA ledenvergadering unaniem zowel ons verkiezingsprogramma als onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vaststelde.

FORSE PVDA IMPULS AAN ARMOEDE EN MINIMABELEID, RAAD STEMT IN MET KOMST JSF

Begin november tijdens het debat over de begroting 2014-2017 gaven wij aan dat het Kabinet heeft besloten om het minimabeleid en de schuldhulpverlening (hetgeen in Lansingerland ‘inkomensondersteuning’ wordt genoemd) de komende jaren te zullen intensiveren via een extra bijdrage aan het Gemeentefonds. In 2014 komt daarvoor voor Lansingerland ongeveer 90.000 euro beschikbaar. Hoeveel dat precies wordt zal blijken uit de zogenaamde december-circulaire. Voor 2014 is nu direct 22.500 euro nodig om de collectieve ziektekostenverzekering uit te breiden met een extra keuzeoptie.  Ook in Lansingerland worden vele mensen getroffen door de gevolgen van de economische crisis. Armoede bestaat ook in Lansingerland. Ook hier groeit het aantal klanten van de Voedselbank snel. Het beroep op schuldhulpverlening neemt ook hand over hand toe. Er is ook hier sprake van nieuwe armen. Mensen die als ZZP’er aan de slag zijn maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en mensen die moeten leven van kleine flex-baantjes. Het is een goede en solidaire zaak om dit extra rijksgeld dus waar noodzakelijk aan te wenden voor inkomensondersteuning. Om de inzet van dit rijksgeld ook in onze begroting vast te leggen, dienden wij toen een amendement in met de volgende tekst: ‘Voegt aan het raadsbesluit over de Programmabegroting 2014-2017 met als huidige tekst: ‘De Meerjarenbegroting 2014-2017 vast te stellen’ het volgende besluiten toe

  1. De voor Lansingerland bestemde extra middelen voor armoedebeleid waar noodzakelijk in de begroting 2014 en verdere jaren op te nemen ten behoeve van inkomensondersteuning;
  2. Direct  € 22.500 te bestemmen voor de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering met een extra keuzeoptie conform het CAR advies;

Dit amendement werd toen raadsbreed aangenomen. Afgelopen donderdag stond tijdens de raadsvergadering het vervolg op de agenda, de besluitvorming over de nota Inkomensondersteuning. Bij het opstellen van deze nota was nog geen rekening gehouden met de extra rijksgelden die in 2014 beschikbaar zullen komen. Om het financiele plaatje rond te kunnen krijgen, rept de nota over bezuinigingen op de langdurigheidstoeslag in het kader van de WWB en schrapt het ook verstrekkingen zoals de aanschaf van een computer. De Clienten Advies raad (CAR) had eerder geadviseerd om de korting op de langdurigheidstoeslag terug te draaien en zal het college begin 2014 adviseren over een goede besteding van het resterende bedrag. Het terugdraaien van de korting op de langdurigheidstoeslag kost ongeveer  €15.000, de in november besloten uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering €22.500 zodat er vanaf 2014 een bedrag van €52.500 overblijft voor toenemend gebruik of aanvullende maatregelen op voorstel van het college na advies van de CAR.

Voorzitter kandidatencommissie Bert Cremers licht PvdA lijstvoorstel toe

Voorzitter kandidatencommissie Bert Cremers licht PvdA lijstvoorstel toe

Sam de Groot, onze woordvoerder in dit belangrijke dossier, diende dan ook een amendement in met als doel de nota Inkomensondersteuning te repareren door het raadsbesluit aldus aan te vullen: de voor Lansingerland bestemde extra middelen voor armoedebeleid, te weten circa € 90.000 onder voorbehoud van feitelijke toekenning door het Rijk in te zetten voor inkomensondersteuning en van dit bedrag €15.000 in te zetten voor het, conform het CAR-advies, terugdraaien van de korting op de langdurigheidstoeslag en het resterende bedrag in te zetten op basis van aanvullende voorstellen van het college na advies van de CAR. 

 Tot onze vreugde werd dit amendement opnieuw door de hele raad omarmd. Bovendien ging de raad akkoord met deelname aan zowel het provinciale Jeugdsportfonds (door wethouder Ruud Braak ‘JSF’ genoemd) als ook het Jeugdcultuurfonds zodat ook de Raad van Lansingerland na de Tweede Kamer op haar beurt akkoord ging met de komst van de JSF.

In meerderheid steunde de raad ook een PvdA motie die in het teken stond van de ‘nieuwe armen’. Daarover weten wij in Lansingerland veel te weinig. Reden te meer om deze groep mensen op de politieke agenda te plaatsen. Het gaat dan om ZZP’ers die moeilijk het hoofd boven water kunnen houden en schulden moeten maken, mensen met kleine flex-baantjes en huishoudens die door echtscheiding in combinatie met hoge huisvestingskosten zwaar in de problemen zijn gekomen. Daarover willen wij meer weten. Onze motie vraagt om de problematiek in kaart te brengen inclusief mogelijke oplossingsrichtingen en op basis daarvan beleid te formuleren voor het ondersteunen van de nieuwe armen. Als richting voor het beleid denken wij aan het verbreden van de schuldhulpverlening, het oprichten van een noodfonds voor acute problematiek waarbij incidenteel hulp kan worden verleend waarbij met name het belang van kinderen in een gezin zwaar moeten wegen. Naast het ondersteunen in daad zien wij ook mogelijkheden om nieuwe armen met raad te ondersteunen in de vorm van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten van lotgenoten, expertise avonden rond financiën, marketing en schulden. De motie vraagt aan het college om deze problematiek, in goed overleg met de CAR, in kaart te brengen, deze informatie te delen met de Raad om vervolgens te komen met voorstellen voor beleid om deze groep met raad en daad bij te staan.

November was voor de PvdA fractie dus een bijzonder geslaagde maand als het gaat om de inkomensondersteuning voor inwoners van Lansingerland in de financiele knel. Wij zijn onze collega raadsleden van andere fracties zeer erkentelijk voor de brede steun die onze voorstellen kregen. Feit is ook dat onze wethouder Ruud Braak die in het college verantwoordelijk is voor het armoede en minimabeleid ook deze zoveelste nota in kort bestek op zijn conto kan schrijven. Veel dank ook aan de leden van de CAR voor hun zeer adequate en snelle advisering over deze voor zo vele inwoners zo belangrijke dossiers!

Ledenvergadering PvdA Lansingerland

Ledenvergadering PvdA Lansingerland

STATION BLEIZO

Afgelopen maandag boog de Tweede Kamer zich in commissie verband over het meerjaren investeringsprogramma MIRT van het Rijk. Ook de komst van station Bleizo passeerde weer de revue. Alle politieke partijen hebben zich inmiddels uitgesproken dat Bleizo als station en OV Vervoersknoop veel potentie en betekenis heeft. Er is breed maatschappelijk en politiek draagvlak van reizigers, Raden, Tweede Kamer, Provinciale Statenfractie van de PvdA ontstaan, mede door de snellere OV verbindingen via trein, ZoRo bus, RandstadRail, fiets en P+R die worden gerealiseerd door de komst van dit station.

Door partijen is geconstateerd dat station Bleizo door aanvullende maatregelen inpasbaar is. Die maatregelen worden nu door NS, ministerie van I&M en ProRail getoetst, waarbij gekeken wordt naar verschillende varianten en waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke zaken als veiligheid en dienstregelingen. Kortom: men wil er voor gaan en de staatssecretaris en haar ministerie zijn hierbij goed betrokken en faciliteren het proces.

Voor Zoetermeer-Oosterheem en Lansingerland is de komst van station Bleizo van groot belang. Het geeft de 25000 inwoners van dat deel van Zoetermeer en de bijna 60.000 inwoners van Lansingerland een mooie directe (extra) verbinding richting Gouda en Den Haag. Bij station Bleizo zullen de ZoRo-bus/Metro E  naar Rodenrijs  en Rotterdam CS samenkomen met de Oosterheemlijn die Zoetermeer ook met Den Haag zal verbinden. Een nieuw station met een hoge vervoerspotentie midden in een gebied waar ook economisch heel veel gebeurt en in ontwikkeling is en die bovendien een essentiële extra vervoersschakel tussen de Stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden vormt. Wij hopen dus medio januari/februari 2014 de volgende stap te hebben gezet, waardoor straks een bedieningsgarantie door NS kan worden afgegeven.

Diverse Kamerleden onderstreepten tijdens het Mirt overleg nut en noodzaak van station Bleizo. VVD Kamerlid Betty de Boer meldde in een aan ons gerichte Tweet: “Het gaat de goede kant op!’  Wij gaan er van uit dat staatssecretaris Mansveld ergens in het voorjaar van 2014 definitief groen licht gaat geven aan de komst van station Bleizo. Onze PvdA woordvoerder is Duco Hoogland die natuurlijk ook van de hoed en de Bleizo-rand weet.

Gerard Bovens licht verkiezingsprogramma toe

Gerard Bovens licht verkiezingsprogramma toe

DIGITAAL BURGERPANEL

Woensdag 4 december lanceert de gemeente een digitaal burgerpanel. Met het burgerpanel wil de gemeente beter aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners. Het initiatief is onderdeel van het Jaar van de Burgerparticipatie. In 2013 heeft de gemeente een begin gemaakt met het intensiever betrekken van inwoners bij gemeentelijke plannen. Leden van het digitale burgerpanel krijgen zes keer per jaar per email een enquête met gemiddeld 15 vragen toegestuurd. Het invullen duurt 5 tot 10 minuten. Twee weken na het invullen van de enquête ontvangen de deelnemers de resultaten en uitleg wat de gemeente met de antwoorden gaat doen. Wilt u lid worden van het digitale burgerpanel? Dat kan als u in de gemeente Lansingerland woont en 14 jaar of ouder bent. Aanmelden kan via www.burgerpanellansingerland.nl .Om helemaal representatief te kunnen zijn is er Lansingerland breed een aantal van ongeveer 1000 deelnemers nodig. Voorlopig wordt er gemikt op eerst 250 en vervolgens 500 deelnemers.

De eerste enquête peiling start begin december 2013. Het digitale burgerpanel is een van de projecten in het kader van het succesvolle Jaar van de Burgerparticiaptie 2013. Wat er in het kader van de burgerparticipatie & burgerinitiatieven gedurende het afgelopen jaar gepresteerd is, is te zien op http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=124951&f=f1b980319f597fd802f0cc41bd370720&attachment=0&a=1179

Onze fractie leverde met een vraag over parkeren bij station Westpolder een bijdrage aan het nieuwe burgerpanel: “Er zijn momenteel grote parkeerproblemen voor auto’s en fietsen bij onze Metro stations. De gemeente Lansingerland werkt aan plannen om de parkeerdruk bij deze stations te verminderen. Eén van de mogelijkheden is betaald parkeren voor auto’s op de P+R parkeerterreinen. Vraag:  Is betaald parkeren bij onze stations, in combinatie met zowel parkeervergunningen in de aanpalende wijken om ‘sluip-parkeren’ tegen te gaan als met gratis bewaakt stallen van de fiets, voor u een goede aanpak en maakt u er dan ook gebruik van?”  Wij zijn heel benieuwd naar de reacties.

Wandelen over het water toegestaan maar wel zonder fiets of scooter!

Wandelen over het water toegestaan maar wel zonder fiets of scooter!

TOT SLOT

Afgelopen maandagavond stelden de leden van de PvdA Lansingerland ‘uno rosso sono’ ons verkiezingsprogramma 2014-2018 en onze kandidatenlijst vast. Het persbericht met foto is te vinden op https://lansingerland.pvda.nl/2013/11/26/pvda-lansingerland-klaar-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen/ Onze campagne gaat echt van start tijdens de PvdA Lansingerland Nieuwjaarsreceptie die op maandagavond 27 januari 2014 gehouden zal worden. Die dag zal helemaal in het teken staan van de Lansingerlandse economie, innovatie en werkgelegenheid. Over wat wij die dag en avond precies zullen gaan doen, volgt binnenkort meer nieuws. Maar noteer deze avond alvast in uw agenda!

Donderdagavond stelde raad de nieuwe verordening vast die noodzakelijk werd door de wijziging van de drank & horeca wetgeving. Er mag voortaan niet meer geschonken worden aan jeugdigen onder de 18 jaar. Don van Doorn, onze woordvoerder ‘horeca & gezelligheid in Lansingerland’ constateerde met andere partijen dat de regulering in het collegevoorstel wel erg doorsloeg en zeer negatief uitpakte voor para commerciële initiatieven zoals de sportkantines. Leefbaar 3B stelde daarom een reparatievoorstel op dat het raadsbreed haalde. Wij zijn benieuwd hoe deze opdracht tot zelfregulering door sportbestuurders in de praktijk zal gaan uitpakken.

Volgende week is het opnieuw raadscommissie week, de laatste van 2013. De agenda’s zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/kalender/2013/12/  

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 28 november en is van de hand van columnist Wouter Bos: ‘Zelf heb ik mij vaak geërgerd aan de manier waarop verkiezingsprogramma’s werden doorgerekend. De kern van de methodiek die het CPB gebruikt, komt immers hierop neer: elke extra euro belastingheffing leidt tot extra welvaartsverlies. En elke extra euro belastingheffing leidt tot dito koopkrachtverlies. Maakt niet uit waar die euro aan wordt uitgegeven. Onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg, wetenschap, innovatie, veiligheid, rechtspraak: welvaartsverlies. De beste manier om in een CPB model hoog te scoren op groei en koopkracht is door aan al deze zaken vooral geen belastinggeld uit te geven. En een euro die besteed wordt aan een premie voor een zorgpolis is geen (gerealiseerde) koopkracht maar koopkrachtverlies. Dit is natuurlijk op zijn best een zeer liberale en op zijn slechtst een volstrekt misplaatste versie van de werkelijkheid”.

Tot zover het citaat van Wouter Bos dat nog eens duidelijk maakt dat linkse partijen het in debatten over CPB doorrekeningen per definitie moeilijker hebben dan hun meer rechtse broeders en zusters. Die kunnen lekker achter over blijven leunen. Hoog tijd dus voor een andere CPB benadering. Die lijkt nu in het vat te zitten!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 29 november 2013

 

Nieuwe fietsbrug Oostersingel-Berkelseweg

Nieuwe fietsbrug Oostersingel-Berkelseweg

Sportkooi Boterdorpseweg

Sportkooi Boterdorpseweg

Alle PvdA Lansingerland kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op de foto ontbreekt Shena Ammersing.

Alle PvdA Lansingerland kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op de foto ontbreekt Shena Ammersing.