28 september 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 25– 29 SEPTEMBER 2017

Dit negenentwintigste weekverslag in 2017, aflevering 445 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij opnieuw schriftelijke vragen stelden aan het college over Eneco, de laatste hand werd gelegd aan het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA Lansingerland, wij onze stem uitbrachten op Astrid & Gerard als beoogd duovoorzitters van de PvdA, Barbara Kathmann lijstrekker werd voor de PvdA Rotterdam, de bijenidylle in het Berkelse Offenbachplantsoen officieel werd geopend en de gemeentebegroting 2018-2021 verscheen. De foto’s tonen onder meer het nieuwe tunneltje onder de N471 bij Oudeland, het gezondheidscentrum in Bergschenhoek, de Oudelandselaan, de nieuwbouw bij de Laan van Romen en de bijenidylle in 2017.

KEIHARDE VOORWAARDEN VOORAF MOCHT ENECO TOCH IN DE VERKOOP GAAN!

De PvdA Lansingerland is zoals bekend tegenstander van de verkoop van de Eneco aandelen. Sla onze weekverslagen 24-28 op www.lansingerland.pvda.nl er maar op na. Op 26 oktober zal de Raad van Lansingerland beslissen of zij al dan niet de in bezit zijnde Eneco aandelen wil behouden. Mocht de raad onverhoopt in meerderheid beslissen dat er toch tot verkoop wordt over gegaan dan zijn de voorwaarden waaronder dit gebeurt van groot belang. Dit aspect is in de beeldvorming tot op heden onvoldoende aan de orde gekomen en uitgewerkt. De maatschappelijke organisaties CNV, FNV, Greenpeace & Milieudefensie hebben hier op 13 september in een brief aan het college & raad van Lansingerland een vijftal vragen over gesteld. Deze vragen zijn door de PvdA-fractie in Lansingerland via onderstaande vragen aan het eigen college integraal overgenomen. Vraag 6 is door ons toegevoegd omdat wij het van groot belang vinden dat de Raad van Bestuur van de Eneco Groep, vrij kan communiceren met de leden van de 53 bij Eneco betrokken gemeenteraden. Vraag 7 betreft het omgaan met de belangen van de in Lansingerland woonachtige Eneco werknemers.

Onze vragen:

  1. Is het college bereid om te voorkomen dat na het huidige publieke aandeelhouderschap één private aandeelhouder de meerderheid van Eneco zal overnemen? Bijvoorbeeld door gefaseerde of gedeeltelijke verkoop of een beursgang te bepleiten?
  2. Is het college bereid om, voorafgaand aan verkoop, eisen te stellen over de trackrecord van een nieuwe aandeelhouder op het gebied van duurzaamheid, omgang met overgenomen bedrijven en arbeidsvoorwaarden?
  3. Is het college bereid om bij verkoop andere voorwaarden te stellen, die de continuïteit en stabiliteit van Eneco waarborgen? Bijvoorbeeld een verbod tot opsplitsing, een grens aan de schuldenlast en handhaving van het hoofdkantoor in Rotterdam?
  4. Is het college bereid om bij verkoop de aandelen eerst aan te bieden aan andere publieke aandeelhouders of geïnteresseerde energiecoöperaties ?
  5. Is het college bereid om voorafgaand aan verkoop een beschermingsconstructie in de statuten op te laten nemen om de maatschappelijke belangen veilig te stellen?
  6. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat het de Raad van Bestuur van Eneco Groep N.V. vrij moet zijn om rechtstreeks de leden van de 53 betrokken gemeenteraden gevraagd en ongevraagd te informeren over hun visie met betrekking tot de gevolgen van directe verkoop, de gefaseerde of gedeeltelijke verkoop of een beursgang? En tevens met betrekking tot de (duurzame) voorwaarden die aan toekomstige aandeelhouders moeten worden opgelegd?
  7. Hoe denkt het college de belangen van de in Lansingerland woonachtige werknemers van Eneco om te gaan? Is het college bereid om met hen, de medezeggenschap en/of de vakbonden daarover van gedachten te wisselen?

Wij kregen steun voor onze vragen via een bestuurder van CNV Publieke diensten en professor Jan Rotmans, hoogleraar transitie bij de Erasmus universiteit. Zie ook: https://www.nu.nl/economie/4939847/ondernemingsraad-eneco-wil-gemeenten-eisen-stellen-bij-verkoop-aandelen.html voor het standpunt van de Eneco Ondernemingsraad.

Het Financieel Dagblad berichtte op 26 september dat de Aandeelhouderscommissie (AHC) die de regie voert over de toekomst van Eneco het bestuur en commissarissen van Eneco op het matje roept. “het is verbolgen over een brief die directievoorzitter Jeroen de Haas recent aan aandeelhouders stuurde. Volgens AHC-voorzitter en de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser neemt De Haas daarin ‘een voorschot op de inhoudelijke discussie’ over het al dan niet verkopen van de energiemaatschappij. In een op 26.09 verstuurde brief aan alle aandeelhouders schrijft Visser dat hij op korte termijn in gesprek wil met het bestuur en de commissarissen. ‘Er zijn spelregels afgesproken over het proces van besluitvorming. Dat is in handen van de AHC. De brief van De Haas is prematuur en werkt verstorend’, aldus Visser in een telefonische toelichting op de brief.”

Wij vragen ons af voor wie deze brief ‘verstorend’ werkt. Wellicht voor de AHC die, met wethouder Visser (D66) voorop, maar al te graag het debat stuurt in de door de AHC gewenste verkooprichting of voor de betrokken raadsleden in de 53 gemeenten die maar al te graag breed & compleet geïnformeerd willen worden. Realiseert Visser zich dat het AHC standpunt de gemeenteraden fors bruuskeert en frustreert? Moet de raad van Rotterdam wethouder Visser niet eens gaan aanpakken?

Wij hebben aan het college gevraagd onze vragen vóór de raadsvergadering van 26 oktober te beantwoorden. Dan staat de vraag al dan niet de aandelen van de hand doen op de agenda van de raad. Veertien dagen geleden vroegen wij het college hoe voordelig het eigenlijk is om de aandelen te verkopen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/09/14/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-15-september-2017/

Inmiddels heeft ook de gemeenteraad van Ridderkerk (college CDA, Leefbaar, CU en SGP) besloten om van verkoop af te zien. Besluitvorming in Zoetermeer is aanstaande. Het definitieve besluit is nog onhelder. In Den Haag lijkt een meerderheid zich tegen verkoop te gaan keren. Zie: https://www.ad.nl/den-haag/haagse-politiek-lijkt-eneco-aandelen-niet-te-willen-verkopen~a2b1e60e/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web Mocht dit gaan gebeuren dan is er voor dit moment geen meerderheid om tot verkoop over te gaan. Den Haag heeft 16.55% van de aandelen. Rotterdam is de grootste: 31.69%. In Rotterdam is de positie van Leefbaar Rotterdam van groot belang. Het is voorstelbaar dat deze partij de toekomst van de, vaak in Rotterdam wonende, Eneco medewerkers (totaal 3500) op het netvlies heeft. Wordt vervolgd!

FEEST DER HERKENNING IN GEMEENTEBEGROTING 2018

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde afgelopen week zijn laatste begroting 2018-2021 aan de gemeenteraad. Het is naar hun zeggen “een solide en sluitende meerjarenbegroting met oplopende reserves, dalende schulden, toenemend weerstandsvermogen en een structurele verlaging van de lokale lastendruk voor de inwoners. Lansingerland plukt de vruchten van vier jaar constructieve politieke samenwerking”.

In deze begroting stelt het college aan de raad voor om “de lokale woonlasten fors te verlagen met meer dan tien procent. Daarnaast zijn er voor het verhogen van de fietsveiligheid de komende jaren extra investeringen nodig, ook nemen we maatregelen om de rotondes in de gemeente te verbeteren, verlichting aan te leggen langs het fietspad bij de Landscheidingsweg en andere veiligheid verhogende maatregelen. Ook wil het college extra geld uittrekken voor energiebesparing bij sportverenigingen, voor extra speelcapaciteit bij de voetbal en de hockey en voor uitbreiding van de activiteiten van de bibliotheek”, aldus het college in een persbericht. Dit persbericht vermeldt niet dat het college (zie pagina 12) van plan is de organisatie kwantitatief en kwalitatief te gaan versterken met jaarlijks 800.000 euro extra. Een door de PvdA overigens zeer toegejuicht en ook dapper voorstel!

De nieuwe gemeentebegroting is voor de PvdA-fractie een ‘feest der herkenning’. De voorstellen die het college doet komen vrijwel één op één overeen met de amendementen en moties die wij indienden tijdens het debat over de Kadernota in juni j.l. Klik maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2017/06/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-juni-2017/ Wij kwamen toen met voorstellen om het Landscheidingsfietspad te gaan verlichten, veel extra geld uit te trekken voor het versterken van de organisatie, extra geld te steken in de uitbreiding van sportvelden en het programma “Realistisch duurzaam” en ook om Led verlichting aan te brengen bij de sportvelden. Ook was er een motie om het Rotterdamse experiment voor een weekend nachtmetro mede te financieren. (door de raad aangenomen). Onze moties en amendementen werden toen door het college goeddeels ontraden maar we hadden toen al door dat het college liever zélf met de eer wilde gaan strijken bij het presenteren van de begroting 2018-2021. Die lol gunnen we het college graag! Voor de PvdA blijft het een kwestie van resultaat gericht oppositie voeren. En dat lukt ons prima! Komende weken meer nieuws in onze weekverslagen over de begroting!

WIE WORDT DE NIEUWE PVDA VOORZITTER?

Als lid van de PvdA kun je dezer dagen je stem uitbrengen voor de voorzittersverkiezing van de PvdA. Tot en met woensdag 4 oktober, 23.59 uur, kun je stemmen op de voorzitterskandidaat van de eigen voorkeur. Vergeet niet te stemmen! Je stem is van groot belang. Hieronder de verhalen van de kandidaten.

Het verhaal van Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk

Na 15 maart mag over één ding geen enkele twijfel bestaan: de PvdA moét veranderen – en nu echt. Met onze idealen hebben we goud in handen, maar door waterige politieke compromissen en een gesloten partijcultuur heeft onze beweging zichzelf ernstig tekortgedaan. Aan de hand van drie speerpunten willen wij – Astrid en Gerard – onze partij nu opnieuw uitvinden.

1. Geen gemaar: uitgesproken sociaal & progressief In de PvdA staan idealen voortaan weer centraal. Compromissen zijn te vaak ons doel geweest, te weinig middel in een grotere strijd. Om het tij te keren moeten we niet langer de partij van het compromis zijn, maar de partij van de strijd. Dit vergt scherpe keuzes en een nieuwe richting, maar eerst en vooral een rechte rug. Samen met onze achterban gaan we een waardentoets opstellen: de PvdA schaart zich alleen achter beleid dat voldoet aan de sociaaldemocratische principes die wij fundamenteel Van Waarde vinden. Zo geven we de partij weer kleur op de wangen en zetten onze ideeën over eerlijk werk, solidariteit en duurzaamheid duidelijk op de kaart.

2. Open en van onderop: niet over maar met mensen De beste ideeën over hoe het beter kan, komen van mensen die het zelf ervaren. Niet oplossingen vóór mensen verzinnen, maar met de mensen, álle mensen. Onze achterban is veel groter dan ons ledenbestand. Niet alleen de leden, maar ook (potentiële) kiezers moeten zich daarom aangetrokken voelen tot onze acties en activiteiten. Hiervoor zijn een andere partijcultuur en nieuwe werkvormen absoluut noodzakelijk. Radicaal interactieve bijeenkomsten zoals de ‘Positief Links Ideeënfabrieken’ van Gerard. Op die manier organiseren we het proces van ideeënvorming van onderop. Als partij worden we meer dan ooit een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers trek je aan door hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven.

3. Anders communiceren: digitaal, direct & dichtbij De PvdA had lange tijd de beste politieke campagnes van Nederland, maar we zijn achterop geraakt. Campagnes anno nu worden gewonnen door een combinatie van fysieke en digitale actie dichtbij mensen. Door bijeenkomsten te combineren met een slimme digitale persoonsgerichte benadering. Door communicatie met kiezers niet als eenrichtingsverkeer te zien, maar als constante wisselwerking. Door meer op het gevoel in te spelen en minder op het beleid. Met de ‘Cyberwerkplaats’ heeft Astrid bewezen mensen, digitale technologie en ideeën samen te kunnen brengen. Dat talent gaat ze als voorzitter ook voor de PvdA inzetten.

Over ons: Oosenbrug en Oosterwijk De partij kun je niet in je eentje redden. Niet een schaap met vijf poten, maar een team met een combinatie van vaardigheden en karaktereigenschappen is wat de PvdA nodig heeft om de zaak weer op de rode rails te krijgen. Met onze combinatie van jong en ervaren, van man en vrouw, van twee universitaire masters en een self-made career vormen wij samen een sterk team. Samen met jou willen wij de toekomst van onze PvdA veiligstellen. Omdat we één ding gemeen hebben: een vast geloof in de sociaaldemocratie. Daarom gaan we het samen anders doen: PvdAnders! Meer weten? Kijk dan direct eens op: https://www.pvdanders.nl/

Rode groeten van Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk

Het verhaal van Nelleke Vedelaar
Wat ben ik me rot geschrokken op 15 maart dit jaar. Tegen beter weten in hoopten we dat het mee zou vallen. Maar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen drukte ons met de neus op de feiten: veel mensen zijn het vertrouwen verloren in de PvdA. Dat terugwinnen, is onze grootste opdracht.

Als wethouder Zorg, Wonen, Armoedebestrijding, Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik me de afgelopen acht jaar met hart en ziel ingezet om het leven van mensen elke dag een beetje beter te maken. Door mensen aan een baan te helpen, en uit de schulden. Door tegen de stroom in meer sociale woningen te bouwen zodat voor iedereen een betaalbaar thuis mogelijk is. En door ervoor te zorgen dat mensen de goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Elke dag zie en hoor ik in mijn stad Zwolle wat de beslissingen in Den Haag betekenen in het leven van mensen. Dat onze deelname aan dit kabinet goede dingen heeft gebracht, maar dat er ook mensen zijn achter gebleven, of zelfs door het ijs gezakt. Dan gaat het niet om het verhaal beter uitleggen maar ook echt om andere keuzes. Dat wil ik veranderen. Door lokaal en landelijk weer te verbinden met een politiek die zijn inspiratie en actie haalt uit het leven zelf in plaats van de Haagse werkelijkheid. Niet met een trap na naar al die mensen die zich hebben ingezet om ons land uit de crisis te helpen, maar wel door eerlijk te benoemen en te bespreken waar het niet goed ging en daar oplossingen voor te zoeken. En samen vooruit te kijken. Met onze Kamerleden in de buurt, benaderbaar voor mensen, en een partijbestuur met haar wortels in alle afdelingen van het land. Door iedereen die voor een land staat waar we eerlijk delen, elkaar liefhebben en wat voor een ander over hebben, te verbinden en te mobiliseren in een progressieve beweging die weer verschil gaat maken op links. Met traditionele bondgenoten, zoals de vakbonden, GroenLinks en de SP, maar ook met nieuwe: ZZP’ers, leerkrachten, kunstenaars. En door onze idealen niet voor lief te nemen.

Nooit aan de zijlijn, maar ook niet tegen elke prijs een compromis. Opnieuw perspectief bieden aan mensen. Door te vechten voor sociale zekerheid, voor vast en goed werk en door de zorg niet over de markt te laten gaan, maar over onze eigen vaders, moeders en kinderen. We gaan dat doen door op te houden met navelstaren of onderling een robbertje te vechten. Met congressen waar weer grote ideeën op het programma komen te staan in plaats van motiemarathons of uitgekauwde preadviezen. Waar elk lid zich gehoord voelt en het debat over de onderwerpen van onze tijd in alle geledingen van de partij plaatsvindt. Waar jong talent weer de ruimte krijgt en we onze ambities voor een diverse partij waarmaken. En het gewoon weer wat gezelliger wordt. Dat kunnen we. Ik geloof in ons en ben strijdbaar. Jij ook? Doe mee en gun me jouw stem als voorzitter van de PvdA.

Nelleke Vedelaar

Wij van de PvdA-fractie in Lansingerland maken er natuurlijk geen geheim van dat wij de kandidaat duovoorzitters Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk van harte steunen. Zij gaan, net als wij, voor #PvdAnders

‘Bij Astrid krijg je het zoals het is, ze is bovendien ontzettend loyaal aan de mensen om haar heen!’ Mooie woorden van Astrid haar voormalig fractievoorzitter, mentor en maatje Gerard Bovens van de PvdA Lansingerland. Hij is ervan overtuigd dat wat de Partij van de Arbeid (PvdA) nu nodig heeft, het gouden duo Oosenbrug & Oosterwijk is! Zie Gerard zijn verhaal op: https://youtu.be/4MQ1jde0Hbs

TOT SLOT

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022. Een stevige redactiecommissie onder voorzitterschap van Petra Verhoef legde deze week de laatste hand aan ons concept verkiezingsprogramma. Nu is het woord aan onze leden in Lansingerland. Zij kunnen de komende weken amenderingsvoorstellen indienen. Op maandag 20 november wordt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst definitief door de leden vastgesteld. Dan weten wij wie de trotse, rode PvdA fractiekar de komende 4 jaren zullen gaan trekken!

Barbara Kathmann. Barbara is de nieuwe lijstrekker van de PvdA Rotterdam. Zo besloten de leden van de PvdA Rotterdam afgelopen dinsdag. Een geweldig besluit waarmee wij ons Rode Rotterdamse maatje en de PvdA’ers in Rotterdam van harte feliciteren. Wij hebben met Barbara een uitstekend en intensief contact over belangrijke dossiers als de A16 Rotterdam, RtHA, regionaal OV zoals de nachtmetro en de fameuze bushalte bij de Bonfut. Die samenwerking kan de komende jaren alleen maar verder groeien. Fantastisch nieuws dus, ook op: https://www.ad.nl/rotterdam/barbara-kathmann-is-nieuwe-lijsttrekker-pvda-rotterdam~a461bc9d/

Bijenidylle Offenbachplantsoen. Vorige week zaterdag opende wethouder Simon Fortuyn samen met de enthousiaste initiatiefnemer Jan Greeve de Bijenidylle in het Berkelse Offenbachplantsoen. De ontwikkeling van dit bijzondere stukje natuur volgen en steunen wij als fractie al vanaf het prille begin. Kijk maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/ , ons weekverslag van begin 2016 toen het nog om een prille idylle ging die desondanks veel landelijke politieke belangstelling trok!

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Het was toen de week van de maandelijkse raadsvergadering waarin de terugkomst van het Berkelse carillon, de evaluatie van de verkeerscirculatie in Berkel en de inzet alsnog van extra rijksgeld voor Lansingerlandse mensen op het bestaansminimum op de raadsagenda stond. Thema’s die ons nog steeds vertrouwd over komen. Kijk maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-september-2014/

Agenda voor de komende week. Volgende week is het weer de maandelijkse raadscommissieweek. De agenda’s zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/ Interessant zijn de debatten in de commissie Algemeen Bestuur over het al dan niet verkopen van de Eneco-aandelen, in de commissie Ruimte over de evaluatie van het tot op heden nogal kwakkelende programma Realistisch duurzaam en in de commissie Samenleving over de toekomst van Huize Sint Petrus en van de Snip in Bleiswijk. Verkoop van dit gebouw, zoals het college voorstelt, is voor de PvdA fractie niet bespreekbaar. Ook op de agenda van de commissie Ruimte de plannen (het ambitiedocument) voor het bouwen op Wilderszijde. Wij begrijpen dat het de ambitie is om daar liefst 30% sociaal bereikbaar te gaan bouwen. Een fantastische ontwikkeling omdat het dan om liefst 800 betaalbare woningen extra gaat!

Citaat van deze week. Het citaat van de week gaat over de steeds minder voorkomende buurtoverlast: “Buurtoverlast is een veelvoorkomend en wijdverbreid verschijnsel, maar is de laatste tijd wel afgenomen. Steeds minder Nederlanders zeggen dat het in hun buurt voorkomt en dat ze er zelf veel last van ervaren. Dat meldt het CBS op basis van cijfers uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor, een enquête over thema’s als leefbaarheid en overlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit.”. Het hele CBS bericht is te vinden op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/steeds-minder-buurtoverlast Opvallend is dat er geen gegevens te vinden zijn over de mate van ervaren buurtoverlast in Lansingerland. Worden die gegevens niet voor het CBS bijgehouden?

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 29 september 2017