13 mei 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 25 APRIL – 13 MEI 2016

Dit zestiende weekverslag in 2016, aflevering 391 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen drie weken. Het was de periode waarin wij vragen stelden over de gevel-perikelen van ons nieuwe gemeentehuis, de raadscommissies zich bogen over de gemeentelijke jaarrekening 2015, de huisvesting van asielgerechtigden en het RET vervoersplan voor 2017 en ons afdelingsbestuur en de fractie opnieuw een werkbezoek brachten aan een Lansingerlands tuinbouwbedrijf. Het was ook de periode waarin de Armoede-monitor van Lansingerland verscheen.

 SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER GEVEL PERIKELEN GEMEENTEHUIS

Tijdens een ambtelijke presentatie op 20.04.2106 is de raad geïnformeerd dat er snel herstel moet worden uitgevoerd aan de 459 ramen in de zuidwest gevel van het gemeentehuis. Dit uitgebreide herstel moet uitgevoerd worden want de houtrot zet zich in een hoog tempo door. De kosten van herstel worden geraamd om 1.5-2.0 miljoen euro en kunnen waarschijnlijk niet op de aannemer verhaald worden want deze is in het najaar van 2015 failliet verklaard. De raad werd in 2015 & 2016 via een viertal college brieven geïnformeerd over de gevelgebreken maar eerst op 20 april 2016 wordt de ernst van de situatie in volle omvang voor de raad duidelijk. Het college is tot op heden in de richting van de raad nog niet in beeld geweest. Wel voert het college in de zojuist verschenen jaarrekening 2015 een voorziening van 1.5 miljoen euro op voor de herstelkosten ten laste van het voordelige resultaat van bijna 20 miljoen euro. De PvdA fractie stelt schriftelijke vragen over de hele gang van zaken (feitenrelaas) en de rol van het college ten aanzien van het gehouden toezicht en de communicatie richting Raad. Deze vragen luiden als volgt:

  1. In brief van college aan de raad dd. 20.05.2015 staat dat: “Medio maart heeft ook de aannemer haar standpunt onderbouwd over de medeverantwoordelijkheid van de gemeente. De aannemer geeft aan dat het oorspronkelijke ontwerp niet uitvoerbaar was en verwijst naar de rol van de gemeente bij de wijziging van het oorspronkelijke ontwerp, de rol van het toezicht door de gemeente tijdens de uitvoering en de aanvaarding van het werk bij oplevering”. Deelt het college deze conclusie van de aannemer?
  2. Zo neen, hoe kon het dan gebeuren dat er door de aannemer bij het monteren van liefst 459 ramen in de zuidwest gevel in strijd met het bestek is geleverd zonder dat deze wanprestatie direct door het gemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke toezicht is geconstateerd?
  3. Waarom koos het college op 20.04.2016 voor een ambtelijke presentatie in plaats van zélf de raad te informeren over de noodzaak van een snelle en dure hersteloperatie van de gevel van het gemeentehuis? Waarom ontliep het college op deze datum het politieke debat over de gang van zaken met de Raad? Realiseert het college zich wel voldoende de bestuurlijke ernst van de ontstane situatie?
  4. Is het college bereid om de raad op korte termijn een volledig feitenrelaas te sturen met betrekking tot de oorspronkelijk geformuleerde eisen in het bestek m.b.t. de kwaliteit en uitvoering van de gevel, de organisatie en uitvoering van het toezicht zoals deze feitelijk heeft plaats gevonden, het ter zake vastgelegde tijdens de directie-overleggen tussen aannemer en gemeente en de gang van zaken bij de oplevering? Kernvraag: waarom is deze wanprestatie niet al veel eerder geconstateerd?
  5. Waarom heeft het college er voor gekozen om het voorstel voor een voorziening voor het herstel van de gevel ad 1.5 miljoen euro op te nemen in de brede context van de jaarrekening 2015? Vindt het college het raadsdebat over de Jaarrekening 2015 het juiste moment om bestuurlijk verantwoording af te leggen over de gang van zaken?

Door de fractie Neeleman werden over dit onderwerp ook raadsvragen gesteld. Die zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201616-partij-neeleman-betreffende-gemeentehuis_74419.html Te verwachten is dat de aan de raad opgelegde geheimhouding over de financiële afhandeling van de nieuwbouw in de raad van 26 mei opgeheven zal gaan worden. Eerst daarna kan zo nodig een openbaar raadsdebat gehouden worden waarin alle relevante dossiers op tafel liggen. De raad gaat in de raadsvergadering van 7 juli 2016 een besluit nemen over de Jaarrekening 2015. Daarin zit het voorstel om 1.5 miljoen uit te trekken voor het noodzakelijke gevelherstel. Dan zijn dus alle relevante documenten uit het verleden openbaar en kan er een politiek debat plaatsvinden.

De 454 gemeentehuisramen-in-nood

454 gemeentehuisramen-in-nood

PVDA OVER JAARREKENING 2015: ‘STOP MET HET KRUIDENIEREN!’

Afgelopen woensdag was er in de raadscommissie Algemeen Bestuur een debat over de pas verschenen gemeentelijke jaarrekening 2015. Sam de Groot was onze woordvoerder. Hij stelde tijdens dit oordeelsvormende debat de volgende PvdA punten aan de orde.

De Jaarrekening sluit met een positief saldo van bruto 19.9 miljoen euro. Dit is de 9de keer op rij sinds de start van onze gemeente in 2007. Volgend jaar is het dus een jubileumjaar. Het positief saldo van bijna 20 miljoen wordt voor 10 miljoen veroorzaakt door de uitkomsten van de actualisatie van de grondexploitaties. In de Najaarsnota 2015 werd, exclusief het resultaat op de grondexploitaties, uitgegaan van een positief saldo van 5.5 miljoen. Dat werden er dus bruto 4.4 miljoen meer. Het college zegt op pagina 6 van de Jaarrekening dat het slechts voor een bedrag van 3.2 miljoen directe invloed op de hoogte van het resultaat heeft kunnen uitvoeren: “De overige verschillen, zoals de actualisatie van de grondexploitaties, hogere waardering Wilderszijde en het resultaat dat al bij de Najaarsnota bekend was, worden veroorzaakt door externe factoren waar wij als gemeente geen of zeer beperkte invloed op uit kunnen oefenen. Het is dan ook niet terecht om die in deze analyse mee te nemen”. College geeft aan dat het dus slechts voor 16% invloed heeft op het totale positieve resultaat. Dat geeft te denken over de financiële stuurbaarheid van onze gemeentelijke financien en of dit bescheidenheid of onmacht is. Vraag: Hoe ziet het college hun eigen rol hierin?

Bij de Kadernota 2015 naam de raad het besluit om over de periode 2016-2019 nog eens 13 miljoen extra te gaan bezuinigen om het weerstandsvermogen weer op het niveau ‘voldoende’ te krijgen. Voor 2016 staat een extra bezuiniging van 1 miljoen gepland. Voor de jaren daarna van 3 miljoen. De Jaarrekening 2015 laat zien dat dat het weerstandsvermogen eind 2015 al weer op niveau ‘voldoende’ staat. Bovendien geeft het college aan dat zij, gezien de fors aantrekkende woningbouw, ook voor 2016 een positief resultaat verwacht (pgn. 93). Ook de netto schuldquote toont een aanzienlijke verbetering (van 196% naar 149%, zie pgn. 94) omdat onze begroting gegroeid is door de decentralisaties. De PvdA fractie vindt het niet voor de hand liggen om deze extra bezuiniging van 13 miljoen door te zetten. Ligt het niet veel meer voor de hand om dit bedrag terug te geven aan de inwoners via een verlaging van de OZB die nu 120% bedraagt en/of via een versterking van ons voorzieningen niveau. Een uitdaging dus bij het debat over de Kadernota 2016. Vraag: wat vinden college & andere fracties hiervan?

De PvdA fractie diende begin november tijdens het debat over de gemeentebegroting 2016-2019 een motie in waarin het college verzocht werd om vanaf 2017 jaarlijks in te zetten op de bouw van gemiddeld 500 woningen in plaats van de in deze begroting geplande 400. Deze motie werd op advies van het college door de raad verworpen. Wat blijkt? De Jaarrekening 2015 meldt een aantal van liefst 461 nieuwbouwwoningen. Daarmee hoort Lansingerland voor 2015 tot de top 5 van de gemeenten in Zuid Holland als het om aantallen nieuw gebouwde woningen gaat. De PvdA fractie vindt dat het college de raad in november 2015 op het verkeerde been heeft gezet. De PvdA is van mening dat er voortaan wel uitgegaan mag worden van de bouw van gemiddeld 500 huizen per jaar en dat Lansingerland al in 2021 klaar zal zijn met bouwen (exclusief Wilderszijde). Dit heeft een positieve invloed op ons meerjarenbeeld, onze risico’s t.a.v. de grondexploitaties en onze schuldenlast. Voorwaarde is dat het college overlegt met de regiogemeenten en provincie om de jaarlijkse bouwtaakstelling te verhogen. Vraag: hoe kijken college en andere fracties tegen de visie van de PvdA fractie aan?

In 2015 werden er dus 461 huizen gebouwd. Het college is van plan om in de komende jaren in totaal slechts 140 sociaal bereikbare huurwoningen te gaan bouwen. Waarom niet 20% van het jaarlijks te bouwen aantal nieuwe woningen? Dat levert voor de periode 2017-2020 minstens 300 sociaal bereikbare huurwoningen extra op. Mooi ook om het effect van de instroom van verblijfsgerechtigde vluchtelingen op te vangen!

Het sociaal domein liet in 2015 een totaal voordeel zien van 1.5 miljoen. Lansingerland schaart zich daarmee onder de Nederlandse gemeenten die in 2015 liefst 310 miljoen euro overhielden op de rijksgelden die voor de uitvoering van de decentralisaties beschikbaar zijn. Vraag: Zijn het college en raad bereid dit bedrag door te sluizen naar 2016 als extra buffer voor tegenvallers of ten behoeve van het oplossen van specifieke knelpunten bijvoorbeeld op het gebied van algemeen toegankelijke voorzieningen? (vervoer, accommodaties, projecten door vrijwilligers)

Lansingerland bevindt zich niet langer op financieel dun ijs. Daar moeten we even aan gaan wennen. Onze bestuurlijke uitdagingen voor de toekomst veranderen nu snel. Om daar goede sturing aan te kunnen geven en ons gewenningsproces een handje te helpen, is een bijstelling en een nieuw debat over de Visienota “Lansingerland in 2040” keihard nodig. Onze burgemeester moet hierbij een prominente trekkersrol vervullen. Vraag: het college beloofde ons bij het debat over de begroting 2016 daarmee snel aan de slag te zullen gaan. Hoe staat het hiermee?

De slotvraag van Sam de Groot: Is het college vergeten om het voor de eerste keer hijsen van de Regenboogvlag op “Coming Out Day” in oktober 2015 in de Jaarrekening te vermelden?

Buiten het gemeentehuis was het afgelopen woensdagavond zo’n 20 graden en binnen in de raadszaal maakte een deel van de coalitie, met steun van de VVD fractie, zich druk over ‘dun ijs’. Een passende metafoor. Een meerderheid in de raad vond dat het tijdstip nog niet aangebroken was om het doorzetten van 13 miljoen aan extra bezuinigen om het weerstandsvermogen te versterken ter discussie te stellen. Voor Sam de Groot is het nú het moment om te gaan werken aan de toekomst van Lansingerland. “Stop met het kruidenieren!” De huidige coalitie heeft nog 2 jaar om daar de basis voor te leggen. Doen we nu niets dan staan wij over 10 jaar voor voldongen feiten: 70.000 inwoners, een gedateerde planologie en een voorzieningen niveau dat volstrekt niet aansluit bij wat er dan noodzakelijk is. Zie vooral Sam de Groot zijn top-verhaal op http://webcast.nl/lansingerland/#!/overview (commissievergadering Algemeen Bestuur d.d. 11 mei vanaf moment 1.18.57) en de reactie van wethouder Abee hierop vanaf moment 1.45. Ook de negatieve reacties van sommige coalitiepartijen en de VVD fractie mochten er wezen. Als door een PvdA horzel gestoken!

De wethouder wil pas aan nieuw beleid en belastingverlaging gaan denken wanneer Lansingerland nog zo’n 1000 nieuwe huizen te bouwen heeft. Dan zijn volgens hem pas de risico’s te overzien. Volgens de wethouder heeft het college nauwelijks invloed op het tempo van bouwen. Dat ligt bij de projectontwikkelaars. Niet zeker is volgens hem dat de hoge aantallen zullen worden blijven gehaald. Maar hij zal er wel voor gaan. De PvdA fractie is er van overtuigd dat, gezien de aantallen die nu in de pijplijn zitten, wethouder Abee ook de komende jaren zeer hoge bouwresultaten zal blijven behalen. Hij durft het alleen nog niet in het openbaar te zeggen. De wethouder loopt voortdurend zijn eigen geluk in de weg. Waarom wethouder Abee voortdurend duikt is ons een raadsel. Als college presenteer je een degelijke risicoanalyse, je koppelt daar voldoende voorzieningen aan vast om die risico’s af te dekken en je zegt vervolgens tegen de raad dat dit het niet is. Maar wat dan wel? Wat hebben risicoanalyses dan voor zin? “Alles is een risico”, om met Sam de Groot te spreken. Om daar mee om te gaan heb je goed bestuur nodig mét visie. En daar zit het de kneep. Dit college is van elke visie gespeend en is voor Lansingerland dus met stip het grootste risico aan het worden.

Het college voelt er niets voor om 20% van de nog te bouwen woningen als sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen. Dat zet de grondexploitaties onder druk. Corporatie 3B-Wonen wil dit graag en heeft er ook de centjes voor. Het college wil dit aantal beperken tot 140 extra woningen in plaats van de ruim 300 die nodig zijn om deze 20% te halen. Het aantal sociaal bereikbare huurwoningen zakt dus de komende jaren dik onder de huidige 19%.

De raad zal op 7 juli een definitief besluit nemen over de Jaarrekening 2015. Aan deze besluitvorming gaat het debat en de besluitvorming over de Kadernota 2016 vooraf. Dan zullen wij de noodzaak om de extra bezuinigingen af te bouwen natuurlijk weer aan de orde stellen. Het vertrouwen dat dit college er de komende jaren nog iets van gaat bakken is bij onze fractie vrijwel verdampt.

Was er toch nog een lichtpuntje? Ja zeker! De fractie van Leefbaar 3B deelde onze mening dat het bedrag van 1.5 miljoen euro dat in 2015 is overgehouden op de uitgaven ten behoeve van het sociaal domein als een soort buffer wordt doorgesluisd naar het nieuwe jaar. De wethouder ziet dat niet zitten maar wie weet! Wordt vervolgd!

 

Groenzoom

Groenzoom

DEBAT HUISVESTING ASIELGERECHTIGDEN IN HERGERBORCH

 Donderdagavond in de commissie Samenleving vond het debat plaats over de huisvesting van asielgerechtigden in onder meer Hergerborch. Petra Verhoef was onze woordvoerder. Zij hield het volgende verhaal.

Zorgen voor een goede voorraad sociale huurwoningen, vooral voor kleinere huishoudens met lagere inkomens vindt de PvdA fractie belangrijk. De voorgestelde maatregelen om de wachttijd voor een sociale huurwoning niet te laten toenemen zijn evenwichtig, nl. enerzijds zorgen dat de schaarse, goedkopere woningen aan passende huurders worden toegewezen, en anderzijds zorgen dat de voorraad sociale huurwoningen toeneemt. Dat laatste mag wat ons betreft meer: het college is van plan om in de komende jaren in totaal slechts 140 sociaal bereikbare huurwoningen te gaan bouwen. Als je 20% van het jaarlijks te bouwen aantal nieuwe woningen zou aanhouden, levert dat voor de periode 2017-2020 minstens 80-100 extra sociaal bereikbare huurwoningen per jaar op.

De PvdA-fractie stemt in met het voornemen om in 2016 versneld 60 extra asielgerechtigden te huisvesten. De voorgestelde visie en lokale uitgangspunten voor integratie van asielgerechtigden steunen wij in grote lijnen, maar net als fracties van CDA en VVD vinden wij het belangrijk dat de wethouder een extra inspanning levert om de asielgerechtigden zo veel mogelijk te laten participeren, betaald of onbetaald. Zo kan ook Lansingerland zorgen dat de centra voor asielzoekers niet onnodig vol blijven. Dat hiermee kosten gemoeid zijn is onontkoombaar. De concept jaarrekening van 2015 laat zien dat deze ruimte er is. We verwachten natuurlijk dat het college goed gebruik zal maken van compensaties vanuit de centrale overheid.

Onze voorkeur gaat uit naar huisvesting van asielgerechtigden in een woning vanuit de reguliere voorraad van sociale huurwoningen van 3B Wonen, simpelweg omdat wij vinden dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen mensen die hier vandaan komen of al langer wonen en deze nieuwe inwoners. Dat geldt voor de kwaliteit van de woning en faciliteiten. Daarnaast vindt er hiermee een spreiding van de nieuwe inwoners over de verschillende kernen/wijken plaats en kan daarmee integratie mogelijk sneller verlopen.

Op basis van de notitie ‘Alternatieve huisvesting asielgerechtigden’ en de beantwoording van onze vragen door 3B Wonen tijdens het ronde tafel gesprek op 14 april lijkt het erop dat het gebruiken van Hergerborch voor 54 éénpersoons woningen, waarvan 40 voor asielgerechtigden, gecombineerd met 10 extra reguliere woningen, de enige haalbare optie is. De Hergerborch zou een tijdelijke huisvesting kunnen zijn voor vooral mannen, terwijl ze wachten tot hun gezin vanuit land van herkomst zich bij hen kan voegen. Volgens COA betreft dit 60-70% van de asielgerechtigden. 3B Wonen gaf aan dat huisvesten van 3-5 mannen in een reguliere woning lastig is, vooral omdat er druppelsgewijs mannen met gezin herenigd worden en er dan weer een nieuwe medebewoner moet worden gezocht. Gek genoeg lijkt dit geen probleem bij de nieuw op te zetten parents houses in Berkel & Rodenrijs (gebouw van voormalige Sprank), waar gescheiden vaders en misschien ook moeders tijdelijk wonen in de buurt van hun kinderen.

De inbreng van de inwoners tijdens de hoorzitting gaf goed aan in hoeverre er draagvlak is voor Hergerborch als locatie voor huisvesting. Enerzijds voelden inwoners de morele plicht om de vluchtelingen op te nemen in onze samenleving en zijn er ook goede structuren en nieuwe initiatieven om dit te doen, anderzijds waren vooral de direct-omwonenden huiverig voor gezamenlijk huisvesten van een grote groep mannen op locatie Hergerborch. Men is bang voor bijvoorbeeld overlast en waardedaling van de huizen. De politie nam een deel van de zorgen rondom veiligheid weg. Een huismeester, strikte regels en wasgelegenheid met drogers in de kelder boden beperkt geruststelling.

Onze fractie heeft sterke voorkeur voor in gebruik nemen van de Hergerborch met een 50/50 mix van asielgerechtigden en andere urgent woningzoekenden. Hierbij moet er voor worden gezorgd dat Hergerborch volledig voldoet qua voorzieningen voor (tijdelijke) huisvesting van éénpersoonshuishoudens en inbedding in de buurt optimaal is. Als goed alternatief zien wij nog steeds het slim inzetten van de reguliere woningvoorraad, extra bouwen van sociale huurwoningen en accepteren van een tijdelijk iets langere wachtlijst voor andere woningzoekenden. Tot zover de bijdrage van Petra in de eerste termijn.

In de tweede termijn probeerde Petra meer duidelijkheid te krijgen over huisvesten van aantal alleenstaande asielgerechtigden in een woning teneinde meer verspreid te kunnen huisvesten. Volgens wethouder kan dit, maar heeft niet de voorkeur. Petra hield vervolgens vast dat een mix van huurders de voorkeur heeft, gesteld dat het rendabel is voor 3B-Wonen. De uitleg van de wethouder stelde op twee punten gerust: samenwerking met COA is goed en zodoende valt de instroom van asielgerechtigden met bepaalde samenstelling van huishouding en doorstroom vanuit Hergerborch naar grotere woningen goed te organiseren. Ook goed dat Gemeente en Vluchtelingenwerk gesprekken zo veel mogelijk bij personen thuis voeren. Zij gaf aan met WIJ Lansingerland en andere geïnteresseerde fracties nog eens goed voor te rekenen hoeveel extra sociale huurwoningen er gebouwd kunnen worden, om gewenste percentage van 20% van nieuw te bouwen woningen te bereiken.

Het is op basis van de inbreng van de verschillende fracties in de commissievergadering van afgelopen donderdag nog niet duidelijk of het collegevoorstel het in ongewijzigde vorm gaat halen. De Leefbaar 3B fractie is verdeeld, de VVD fractie is mordicus tegen extra statushouders en het Hergerborchplan, ChristenUnie, D66 en WIJ Lansingerland steunen het raadsvoorstel, het CDA óók, mits er van collegezijde via een ‘speciale aanpak’ de garantie komt dat alle in Hergerborch woonachtige statushouders direct aan het betaald werk gaan, Partij Neeleman is waarschijnlijk tegen en de PvdA stemt in met het huisvesten van 200 statushouders zoals wordt voorgesteld maar kiest, zoals aangegeven, voor een 50/50 mix in Hergerborch waarbij de overige statushouders in ‘gewone’ sociaal bereikbare huurwoningen worden ondergebracht. Met name de stemmen van de CDA fractie worden dus cruciaal. De voorwaarden die het CDA aan het college stelt zijn erg zwaar en het is maar de vraag of het college in alle redelijkheid aan deze voorwaarden kan voldoen. Het is aan de werkgevers om banen te scheppen. De gemeente kan faciliteren via scholing, werkervaringsplaatsen en relaties leggen met het bedrijfsleven maar kan niet afgerekend worden op de beschikbaarheid van concrete banen. Tenzij de gemeente zelf als werkgever gaat opereren. Maar of dat de bedoeling van het CDA is, is maar de vraag. Het kwam hierover donderdagavond al tot een lichte aanvaring tussen de CDA fractie en wethouder Van Tatenhove dus wij zijn benieuwd!

Het is te verwachten dat er in de raadsvergadering van 26 mei een motie wordt ingediend door de fracties van Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland en de PvdA waarin het college wordt opgedragen om, samen met 3B-Wonen, zorg te dragen voor de bouw van meer sociaal bereikbare huurwoningen dan er nu voor de komende jaren in de pen zitten (140). Om het percentage van 19-20% aan sociaal bereikbare huurwoningen op peil te houden, is het nodig dat er jaarlijks ongeveer 80 sociaal bereikbare huurwoningen worden gebouwd. Deze extra woningen zijn nodig in verband met de groei van onze bevolking maar kunnen ook soelaas gaan bieden voor de extra instroom van statushouders. Kortom, het wordt op 26 mei nog een stevig afsluitend debat in de raad.

Hergerborch

Hergerborch

RET VERVOERSPLAN 2016 IN RAADSCOMMISSIE RUIMTE

 Vijf weken geleden berichtten wij in ons weekverslag 13 dat de PvdA fractie een groot voorstander is van de komst van nacht-Metro’s op lijn E in de weekenden. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/ Wij haalden daarmee uitgebreid het nieuws van RTV Rijnmond en de lokale media. Tot onze vreugde blijkt deze wens ook in de raden van Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp breed te leven. Ingrid bracht dit plan als onze woordvoerder afgelopen dinsdag in tijdens het commissiedebat over het Vervoersplan 2017 van de Metropoolregio. Zij sprak natuurlijk ook over de terugkeer van de opgeheven halte Bonfut aan de ZoRo-busbaan.

Wat bleek. De raad was niet geïnteresseerd in de terugkomst van de bushalte Bonfut. Het gat van 1.5 kilometer tussen de haltes Koegelwieckplantsoen (ter hoogte van de scholen en de nieuwe moskee) en station Rodenrijs is geen probleem, vond de ChristenUnie. Bovendien is er op de hoek van de Bonfut en ZoRo-busbaan geen plaats voor een volwaardige bushalte met perron, meende deze fractie. Kennelijk zijn zij er nog nooit geweest. Ruimte zat. Dat de wijk Rodenrijsezoom nog steeds groeit, ontgaat de raad ook. Het is om treurig van te worden. Maar de PvdA zal blijven doorzetten. De hele Metropoolregio kent de Bonfut inmiddels. Het is de Geuzennaam van het OV aan het worden!

Ook in een vroege-nacht-weekend Metro E bleek de raad niet geïnteresseerd. Leefbaar 3B kwam met het voorstel om gedurende een jaar te experimenteren met een vroege nachtbus die Bergschenhoek, Bleiswijk en Bergschenhoek aandoet. Zo’n bus doet er om in bijvoorbeeld Berkel te komen een half uur over. De Metro 10 minuten. Natuurlijk heb je voor de Metro na-vervoer nodig en voor de nachtbus vaak niet. Vele uitgaanders in Rotterdam zetten op de heenweg hun auto of fiets bij de Metrostations en willen natuurlijk op dezelfde manier naar huis. Die hebben niets aan een langzame nachtbus. De raadscommissie sprak met geen woord over het regionale belang van een nacht-Metro-net. Dat doen de gemeenten Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp veel beter. Lansingerland heeft zich met het onnozele voorstel voor een vroege-nachtbus in het weekend geïsoleerd van het regionale debat. De Vervoersautoriteit zal de luchtballon van Leefbaar 3B ongetwijfeld doorprikken. De PvdA fractie in Lansingerland trekt in dit dossier verder op met de collega’s in Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp.

Geen plaats bij de Bonfut voor een volwaardige bushalte vindt de ChristenUnie

Geen plaats bij de Bonfut voor een volwaardige bushalte vindt de ChristenUnie

STOP BEZUINIGINGEN OP JEUGD EN JONGERENWERK

Afgelopen donderdag was er in de commissie Samenleving een discussie over wat te doen met de taakstellende bezuiniging van 120.000 euro op het beleidsterrein jeugd- en jongerenwerk, een besluit uit 2012. Ingrid Tuinenburg was onze woordvoerder. Bij de bespreking van de jaarrekening heeft de PvdA aangegeven dat de gemeente zich niet langer op financieel dun ijs bevindt, de situatie is gelukkig heel anders dan in 2012. Daarnaast bleek ook uit de jaarrekening dat het sociaal domein over 2015 in totaal een voordeel liet zien van 1,5 miljoen, over dit bedrag heeft de PvdA de vraag gesteld of dit bedrag als extra buffer in 2016 ingezet kan worden. De financiële situatie in 2016 ziet er een stuk rooskleuriger uit dan in 2012 en voortschrijdend inzicht leidt dan naar onze mening maar tot één conclusie: deze bezuiniging is onnodig en kan geschrapt worden, wij kiezen voor scenario 4a uit de nota (zie: agendapunt 6b op http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=14748359-82d4-4b46-bccf-75b7f144f71a&FoundIDs=&year=2016

Alvorens de PvdA keuze voor dit scenario verder toe te lichten ging Ingrid eerst in op een aantal punten uit de nota. De nota geeft aan dat verzoeken van verenigingen voor extra budget voor begeleiding van kinderen met ‘een speciale behoefte’ worden afgewezen. Het streven naar een verenigingsleven waarin vanzelfsprekend iedereen welkom is, onderschrijft de PvdA zeer, dit gaat echter niet vanzelf. Soms is er extra ondersteuning of expertise nodig die de verenigingen zelf niet altijd in huis hebben en hiervoor is de verbinding met professionele organisaties van belang. Ingrid vroeg hoe deze verbinding tot stand komt en waaruit die ondersteuning aan de verenigingen dan bestaat? Bieden deze organisaties tijdens de activiteiten van de vereniging begeleiding en ondersteuning? “Want ik kan me goed voorstellen dat daar behoefte aan is, maar dat daar ook een prijskaartje aanhangt. Tenslotte nog een kritische kanttekening t.a.v. de zinsnede dat een financiële bijdrage aan een vereniging een stimulans zou zijn voor ouders om een diagnose voor hun kind aan te vragen: een dergelijk oordeel vind ik hier niet op zijn plaats en is ook niet relevant, het gaat om een vraag vanuit het verenigingsleven”, aldus Ingrid.

Benoemd wordt dat de gemeente geen invloed heeft op de kwaliteit en het aantal beschikbare uren van het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs. Is de gemeente hierover wel in gesprek met het voortgezet onderwijs gezien de belangrijke signaalfunctie die het VO volgens de gemeente heeft? Mocht blijken dat er te weinig beschikbare uren zijn, is er dan bereidheid vanuit de gemeente om hierin te investeren? Lansingerland scoort qua gebruik ver onder het regionale gemiddelde t.a.v. specialistische voorzieningen, wat is hier de belangrijkste verklaring voor?

In de notitie wordt nog een opmerkelijke relatie gelegd tussen ouders met van een druk sociaal leven en mogelijk te hoge verwachtingen van hun kinderen. Dat hulpverleners zien dat hoogopgeleide ouders wellicht de lat hoger of soms te hoog leggen, kan ik me wel iets bij voorstellen, maar de toevoeging drukke baan en druk sociaal leven lijken mij iets te veel inkleuring.

Zorgelijker is natuurlijk de observatie dat er een toename is van het aantal vechtscheidingen, op landelijk niveau is hier niet voor niets ook veel aandacht voor, de impact op kinderen en jongeren is enorm. Het waar mogelijk ondersteunen van deze kinderen en jongeren in van groot belang. De conclusies ten aanzien van het investeren in de oranje en gele kolom delen wij, evenals het tenminste gelijk houden van het aanbod in de groene kolom.

De PvdA fractie kiest dan ook met klem voor scenario 4a uit de nota, we zijn ervan overtuigd dat deze bezuiniging compleet geschrapt moet worden, sterker nog, het is tijd is om verder te investeren in het sociaal domein. Een gemeente waar de jeugd zo’n groot deel van de bevolking vormt, verdient een krachtig jeugdbeleid. Investeren in jeugdbeleid en in het bijzonder in preventie, is investeren in de toekomst van Lansingerland. Vasthouden aan een bezuiniging hierop of elders in het sociale domein is onnodig en ongewenst.

Onze keuze voor variant 4a kreeg echter geen meerderheid. Gekozen werd voor de door het college voorgestand variant 4b waarbij de verdere bezuinigen op het jongerenwerk weliswaar teniet worden gedaan maar de financiële dekking gezocht moet worden in het brede sociale domein.

Even oppassen in de Waterspeeltuin Floddertje!

Even oppassen in de Waterspeeltuin Floddertje!

ARMOEDE MONITOR TOONT BELEIDSARMOEDE

Eind april verscheen eindelijk de armoede monitor die een beeld geeft hoe het door het college van Lansingerland gevoerde armoede en minimabeleid er in verhouding tot andere gemeenten voorstaat. De monitor en de reactie van het college erop vielen onze fractie niet mee. Het college constateert weliswaar dat de Lansingerlandse aanpak op een viertal belangrijke thema’s bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, collectieve zorgverzekering en jeugdsport- en cultuurfonds) in negatieve zin afwijkt van andere gemeenten maar ziet geen aanleiding om het beleid te wijzigen. Het college concludeert monter dat het beleid ‘doeltreffend ’is omdat het voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals vastgesteld in de nota inkomensondersteuning. Deze conclusie verbaast onze fractie zeer. Een typisch staaltje ‘Code Oranje’. Het college wil de Armoedemonitor op de agenda zetten van de raadscommissie Samenleving van juni. Dat is mooi want anders had onze fractie dit zelf wel gedaan. De complete set stukken is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/brieven-en-memos_43625/item/04-brieven-en-memos-april-2016_74291.html ( zie brieven d.d. 16.04.28 met bijlagen)

PvdA op bezoek bij Fiore Anthuriums

PvdA op bezoek bij Fiore Anthuriums

 PVDA WERKBEZOEK AAN FIORE ANTHURIUMS IN BERKEL EN RODENRIJS

 Maandag, 9 mei bracht een delegatie van de PvdA Lansingerland een werkbezoek aan Fiore Anthuriums aan de Middelweg in Berkel en Rodenrijs. De ontvangst en rondleiding werden verzorgd door Jeroen Ammerlaan, bedrijfsleider en Dick Oosthoek van het bedrijf.

Naast het bedrijf in Berkel en Rodenrijs heeft Fiore een tweede teeltlocatie in Honselersdijk. Daar zwaait compagnon John van Koppen de scepter. De twee locaties samen zijn goed voor bijna 6 ha snij-anthuriums. De kassen aan de Middelweg zijn in 2008 gebouwd. Het is een pracht gezicht om de vele kleuren en variëteiten te zien. Naast de “ouderwetse” rode snij anthuriums zijn er vele andere variëteiten. Zoals bruine, groene, roze, witte en daar weer tinten van. De teeltlocatie aan de Middelweg is 2,5 ha groot. Heel modern en uitermate efficiënt ingericht, waarbij veel aandacht is voor het milieubewust telen. Het gietwater wordt hergebruikt en gezuiverd en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt tot het uiterste beperkt.

De afzet gebeurt via bloemenveiling Royal FloraHolland in Naaldwijk en Aalsmeer, maar ook direct op afroep. De bloemen worden in principe over de hele wereld verkocht. Tot in Rusland, China en Japan aan toe. De nadruk van de afzet ligt echter op de lidstaten van de Europese Unie. En dat is dan op 9 mei, de dag van EUROPA, goed om te horen. Italië is naast Duitsland het belangrijkste afzetland.

Het bedrijf heeft een zeer moeilijke tijd doorgemaakt, zo vertelt Jeroen Ammerlaan. De nieuwe kassen werden in 2008 gebouwd, terwijl in dat jaar ook de crisis uitbrak. Dat was niet gemakkelijk, maar met de komst van Dick heeft het bedrijf weer voldoende toekomstperspectief. In die crisisjaren hebben overigens heel veel glastuinbouwbedrijven het loodje gelegd en veel anthuriumtelers zijn gestopt. Het areaal snij-anthuriums in Nederland is afgenomen van 112 ha in 2008 naar circa 55 ha in 2015. Een halvering. Sprekend over crisisperiode neemt de PvdA delegatie met verbazing kennis dat in het Westland een gemeentelijke schuldhulpverlening voor (tuinbouw) ondernemers bestaat, maar dat deze er niet is in Lansingerland. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat er bedrijven onnodig in de financiële problemen zijn gekomen en wellicht zelfs failliet zijn gegaan. Dat is bijzonder spijtig, omdat de glastuinbouw voor de Lansingerlandse economie van groot belang is en een belangrijke bron voor de werkgelegenheid is. Alleen al bij Fiore aan de Middelweg werken 17 mensen!

Sprekend over de glastuinbouw geeft Dick Oosthoek aan dat de moderne bedrijven steeds groter worden en dus ook meer mensen in dienst hebben. Modern management, waarbij de inzet van specialisten van groot belang is, is nodig om de complexe problemen het hoofd te bieden. Zorgelijk is de loonontwikkeling en vooral het verschil tussen totale loonkosten, bruto- en nettoloon. Vaste arbeidscontracten voor het personeel zijn geen probleem, als daarnaast, zoals via een aanpassing van de wet nu is geregeld, ook de seizoenmatige inzet van flexwerkers kan gebeuren.

Het tuinbouwgebied aan de Middelweg ligt vlakbij het nieuwe natuurgebied de Groenzoom. Het gebied is aan het versnipperen en een deel van de bedrijven is niet meer actief als glastuinbouwbedrijf. Een herstructurering zou heel goed zijn, zowel voor de bedrijven als voor het gebied als zodanig.

Fiore Anthuriums is een voorbeeldbedrijf voor het moderne glastuinbouwgebied van Lansingerland. Moderne en gepassioneerde ondernemers. De PvdA is van mening dat we best trots mogen zijn op “onze” glastuinbouw. Deze trots is niet gratis: de inzet van de gemeente Lansingerland ten opzichte van de glastuinbouw is nu nog te zwak en moet fors worden verhoogd.

Meer over het verhaal achter Fiore Anthuriums is te vinden op: www.fiore-anthuriums.com

 

Anthuriums bij Fiore

Anthuriums bij Fiore

THEA VAN DE COEVERING KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

 Afdelingsbestuur en fractie feliciteren Thea van de Coevering van harte met de Koninklijke Onderscheiding die zij op 26 april vanwege Koningsdag op uit handen van burgemeester Pieter van de Stadt ontving. Zie: http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/koninklijke-onderscheidingen-2016_74888.html met daarin het filmpje met het verhaal van Ton van de Coevering. Thea is samen met haar echtgenoot Ton van de Coevering, die lid is van de PvdA, trouwe en betrokken bezoekers van onze ledenvergaderingen. Natuurlijk feliciteren wij ook Ton van harte met deze prachtige en terechte onderscheiding!

 

PvdA op bezoek bij Fiore Anthuriums

PvdA op bezoek bij Fiore Anthuriums

STAND VAN ZAKEN NIEUW BELEID TARIEVEN BINNENSPORT EN SOCIAAL CULTURELE ACCOMMODATES

Het college heeft onlangs via een zogenaamde midterm-review de gevolgen van het tarievenbeleid voor accommodaties op de binnensport en sociaal-culturele activiteiten in kaart gebracht. Zie: agendapunt 6b op http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=14748359-82d4-4b46-bccf-75b7f144f71a&FoundIDs=&year=2016 Afgelopen donderdagavond sprak de raadscommissie Samenleving over deze evaluatie met Petra Verhoef als onze woordvoerder.

Het voornaamste resultaat van het review is de bevinding dat de stijging van de tarieven tussen 2011 en 2015 niet heeft geleid tot een lager gebruik van de binnensportaccommodaties. Dat stelt voorlopig gerust. Helaas geeft het review geen duidelijke gegevens over effect van de huurvoorwaarden op het gebruik van de sociaal-culturele activiteiten. De raad wordt dus geconfronteerd met een incompleet review. Hiervoor wordt een scala aan vage excuses gegeven. Wel wordt genoemd dat Lansingerland op een gemiddeld huurtarief zit en er wordt grofweg aangenomen dat het niet meer subsidiëren van de huisvestingskosten samen is gegaan met een daling van die kosten. Echter, op basis van figuur 15 valt in onze ogen te concluderen dat dit voor een aantal verenigingen echt niet juist is. Als de trend zich voortzet, raken een aantal verenigingen in het rood en is er geen enkele buffer voor onvoorziene zaken.

De hamvraag naar aanleiding van deze review is of de sociaal-culturele verenigingen het gaan redden, nu de subsidies zijn verlaagd. Die vraag is niet beantwoord. De PvdA fractie maakt zich ernstige zorgen, want er is geen sprake van een samenhangend beleid voor huurvoorwaarden, subsidies en beheer van maatschappelijk vastgoed.

In plaats daarvan is wethouder Van Tatenhove volledig op eigen houtje maatschappelijk vastgoed in de verkoop aan het doen en stelt ze voor om verenigingen en bibliotheek gedwongen in gezamenlijke accommodaties onder te brengen. Bij ’t Web in Bleiswijk stuurt ze aan op een risicovolle alliantie, waarbij de exploitatiekosten voor de vereniging aannemelijk veel te hoog zullen worden. Ze maakt er een rommeltje van bij gebouw van Scouting Cranenborgh en de optie om ook Just Kiddies daar te huisvesten. Waarom doet ze dat? De Nota ‘Cultureel vastgoed’ van begin 2015 is nooit aangenomen. De raad wilde een apart debat, maar dit is nooit gevoerd. Zonder nota geen kader, zonder kader kan de raad niet toetsen.

Petra Verhoef vroeg de wethouder of zij bereid is om de raad toe te zeggen:

  1. Het debat over de toekomst van het cultureel vastgoed snel op de agenda te zetten.
  2. Iedere activiteit op dit gebied te stoppen totdat deze nota is aangenomen.

Dit debat vond plaats tegen het middernachtelijke uur. De vermoeidheid sloeg dus toe. De wethouder reageerde in eerste instantie niet op Petra’s vragen en gaf aan dat er maatwerkgesprekken met verenigingen plaatsvinden, niet per se voor de bühne, en dat de diverse culturele innovatiesessies en geplande cultuurvisie afdoende moeten zijn. Petra verweet de wethouder dingen op eigen houtje te doen, hapsnap, zonder duidelijk kaders. Een toezegging voor een geïntegreerde nota zoals gevraagd onder Petra’s vraag 1 kreeg ze niet. De fractie gaat hier natuurlijk verder achteraan.

Groenzoom

Groenzoom

TOT SLOT

 Wat deden wij in dezelfde periode in het vorige jaar? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/05/14/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-11-15-mei-2015/ Wij besteedden toen veel aandacht aan de A13/A16, de toekomst van onze regionale luchthaven en de gemeentelijke jaarrekening 2014. Een jaar eerder in 2014 ging het over het demissionaire college dat verrassend positieve cijfers publiceerde over de financiële meerjarenbegroting van onze gemeente, over de voortkabbelende coalitievorming, over Provinciale Staten van Zuid Holland die de komst van het bedrijventerrein Glasparel in Waddinxveen omarmde en over het carillon dat voor het oude gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs stond en op de schroothoop dreigde terecht te komen. Het was ook de periode waarin wij ons voorbereidden op de campagne voor de Europese verkiezingen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-april-9-mei-2014/

Volgende week is er de maandelijkse presidium-vergadering en verschijnt de belangrijke Kadernota 2016. Voor de rest is het vooralsnog een betrekkelijk vergaderarme korte politieke werkweek in verband met Tweede Pinksterdag.

Het citaat van deze week komt uit Hart van Holland. Het gaat over de aanpak van de HSL-herrie die nog een paar jaar op zich laat wachten. Daar is de Stichting ‘Stop herrie HSL’ niet blij mee. In dit artikel zegt wethouder Simon Fortuyn in een reactie hierop het volgende: “Fortuyn kan het gemopper van de stichting niet waarderen. “Ik ben hier zeker niet content mee. Ik begrijp hun ongeduld, maar zorgvuldigheid is in deze veel belangrijker dan snelheid. We zitten om de zes weken met elkaar rond de tafel om elkaar bij te praten, dus ik begrijp ook niet waar dit vandaan komt. Ik ben not amused over deze brief”. Zeker is dat de maatregelen tegen de geluidsoverlast van de HSL er voorlopig niet komen. De wethouder denkt zelfs dat het nog twee tot drie jaar duurt voordat de herrie voorbij is”. Einde citaat. We zullen dit maar als een communicatieve uitglijer beschouwen maar eerlijk was het wel. En dat is ook te waarderen.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 13 mei 2016

Zilveren Schakel Meerpolder

Zilveren Schakel Meerpolder

Groenzoom

Groenzoom

PvdA op bezoek bij Fiore Anthuriums

PvdA op bezoek bij Fiore Anthuriums

Bundestag Bonn 1949

Bundestag Bonn 1949 met Gerard 1949