30 juni 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 26 – 30 JUNI 2017

Dit tweeëntwintigste weekverslag in 2017, aflevering 438 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was vooral de week van de voorbereidingen voor het debat over de Voorjaarsnota en de Kadernota en, afgelopen donderdagavond natuurlijk ook de debatten zélf. Een week van vooroverleggen, moties en amendementen schrijven en de goede moed er vooral maar in blijven houden!

RAAD LANSINGERLAND KAN NIET MET GROEI OMGAAN

Donderdag was het afsluitende raadsdebat over de Voorjaarsnota & Kadernota. En passant werden ook de Jaarrekening 2016 en de actuele stand van zaken van het grondbedrijf meegenomen. Petra Verhoef was onze woordvoerder in dit debat. Haar verhaal.

Lansingerland is nog lang niet klaar voor de uitdagingen die op ons af komen. Onze gemeente groeit nu snel naar 70.000 inwoners maar onze voorzieningen groeien daarin te weinig bij mee. Volgens het CBS zijn wij met meer dan 10% groei de snelst groeiende gemeente van Nederland. Zo dreigt het aantal sociaal bereikbare huurwoningen achter te blijven, zijn er te weinig aansprekende voorzieningen voor jongeren, wordt er te weinig gebouwd voor jongeren tussen de 20-30 jaar, bereiken sportaccommodaties hun maximale capaciteit en is het kunst en cultuuraanbod te klein in verhouding tot de grootte van onze gemeente. Het is bovendien de vraag of de beperkte ambtelijke formatie de uitdagingen op het gebied van economie en werkgelegenheid, van het sociale domein, van sneller bouwen dan nu toe het geval is en van de mobiliteitsvraagstukken wel aan kan. Lansingerland staat nu op een kruispunt. De financiële problematiek uit het verleden is voorbij maar beheerst nog steeds te veel het denken en handelen van raad & college. Het is hét moment om in te gaan spelen op de uitdagingen waar onze gemeente de komende jaren voor zal komen te staan. De PvdA-fractie vindt dat er snel geïnvesteerd moet gaan worden in onze toekomst. Juist in de opmaat naar de verkiezingen in maart 2018 is het nodig om dit debat nu al aan te gaan. Anders lopen we achter de feiten aan.

De meicirculaire pakte, zoals door de PvdA al verwacht was, fors positief uit. Voor de komende 4 jaar is een voordelig resultaat te verwachten van ruim 3 miljoen euro per jaar. En dan zijn de ‘buffer’ van één miljoen en de twee miljoen aan nieuw beleid al ingeboekt. Wat de PvdA betreft wordt dit positieve resultaat snel ingezet in nieuw beleid dat in het teken van groei staat. Een mooie uitdaging voor een nieuwe coalitie vanaf maart 2018 met natuurlijk de PvdA erin. De Voorjaarsnota bevatte ook het voorstel om akkoord te gaan met de plannen die in de Onderwijsvisie worden gepresenteerd en ook een voorstel om de bezuinigingen op de bibliotheek terug te gaan brengen. Daar is de PvdA het hartstochtelijk mee eens.

Petra Verhoef bracht de volgende moties en amendementen in. Die werden mede ondersteund door GroenLinks, zoals wij ook alle moties en het amendement van GroenLinks steunden. Een intensieve samenwerking waar wij heel blij mee zijn.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij evenementen in het AMG Schmidtpark en andere locaties. Alle evenementen op binnen- en buitenlocaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit moet geregeld worden via de te verlenen evenementenvergunning aan de organisatie die het evenement organiseert. De tekst van de motie: Verzoekt het college om in de te verstrekken vergunningen voor evenementen in het AMG Schmidtpark en op andere binnen- en buitenlocaties nadrukkelijk de toegankelijkheid van deze evenementen voor mensen met een beperking als voorwaarde te stellen en daarover concrete afspraken vast te leggen. De tekst van de motie: Verzoekt het college om in de te verstrekken vergunningen voor evenementen in het AMG Schmidtpark en op andere binnen- en buitenlocaties nadrukkelijk de toegankelijkheid van deze evenementen voor mensen met een beperking als voorwaarde te stellen en daarover concrete afspraken vast te leggen;

Frictiebudget sluiting Smitshoek. Sommige recreatieve club, zoals de biljartclub, die noodgedwongen uitgeplaats moeten worden uit de Smitshoek maar niet mee kunnen verhuizen naar de Stander en dus elders hun heil moeten zoeken, kunnen voor aanzienlijke extra woon- en accommodatie kosten komen te staan. Een incidenteel frictiebudget kan er via een gewenningsbijdrage voor zorgen dat zij niet onmiddellijk in financiële problemen komen. Het college zorgt in overleg met vertegenwoordigers van de betreffende recreatieve activiteiten voor de uitvoering en rapporteert eind 2017 over de besteding van dit frictiebudget aan de raad. De tekst van het amendement:

 1. Aan de passage op pagina 13 van de Voorjaarsnota 2017 luidend: “de verplaatsing van Welzijn Lansingerland……45000 euro” toe te voegen: “Dit bedrag zal worden ingezet ten behoeve van de dekking van frictiekosten (gewenningsbijdrage te behoeve van hogere kosten van huur en accommodatiekosten) als gevolg van de gedwongen verhuizing van recreatieve activiteiten vanuit de Smitshoek naar een te huren accommodatie elders”
 2. De lijst ‘mutaties Ruimtelijke Ordening’ op pagina 13 van de Voorjaarsnota 2017 met een bedrag van 45000 euro te verminderen;
 3. De Raad voor 1 januari 2018 te informeren over de besteding van dit frictiebudget;

Onderzoek uitbreiding sportvelden in Berkel. Bij de plek in Berkel waar een nieuw hockeyveld zal worden aangelegd bestaat er ruimte voor de aanleg van nog één extra sportveld. Het is efficiënter en op lange termijn goedkoper om in Berkel direct twee nieuwe velden aan te leggen, één voor de hockey en één voor de voetbal en vervolgens ook afspraken te maken met de verenigingen over het optimaal benutten van de totale capaciteit. De tekst van de motie waaraan ook de VVD meedeed: Verzoekt het college om te onderzoeken of het efficiënter en goedkoper is om direct twee extra velden op het sportpark in Berkel aan te leggen, daarover terug te koppelen naar de raad en bij een positief resultaat van het onderzoek een voorstel aan de raad te doen om dit te realiseren, dit in combinatie met afspraken met verenigingen om de totale beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

1000 huizen per jaar bouwen vanaf 2019. Jaarlijks vanaf 2019 zo’n 1000 woningen per jaar bouwen zorgt er voor dat Lansingerland rond 2025 in plaats van in 2030 gereed is met het bouwen op de grote nieuwbouwlocaties. Versnelling van het bouwen zal positieve gevolgen hebben voor het weerstandsvermogen, de vermindering van het leningenpakket en de gemeentelijke exploitatie/programmabegroting 2017-2020. Om een groter aantal woningen te bouwen is vooroverleg nodig met de betrokken projectontwikkelaars en bouwers terwijl er mogelijk ook extra gemeentelijke ontwikkelcapaciteit gewenst is.

De tekst van de motie:

 • Vanaf 2019 jaarlijks met volle kracht in te zetten op de bouw 1000 woningen per jaar in plaats van de in de beoogde 725 nieuwe woningen in 2019 en de 850 in 2020;
 • Daartoe overleg te plegen met de regio partners en de betrokken projectontwikkelaars en bouwers;
 • Voldoende woningen te bouwen in de sociale huursector en in het middensegment en in het overleg met de projectontwikkelaars zwaar in te zetten op de verduurzaming van de nieuwbouw;
 • In de Begroting 2019-2022 toe te lichten wat de (globale) financiële gevolgen van de verhoging van het aantal te bouwen woningen zullen zijn, daar waar het gaat om de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, de hoogte van het leningenpakket, de gemeentelijke exploitatie/programmabegroting 2017-2020 en de eventuele extra ontwikkelingskosten;

Regeling kapitaallasten verlichting Landscheidingsfietspad. Het is hoog tijd om eindelijk fietsverlichting aan te gaan brengen langs de donkere Landscheiding tussen de Bonfut en de grens van Zoetermeer. In maart 2017 gepubliceerd onderzoek n.a.v. een motie van Leefbaar 3B heeft aangegeven dat dit broodnodig is. Het fietspad is zowel een belangrijke lokale als regionale verbinding, wordt ook druk gebruikt door schoolgaande kinderen en wordt met de komst van station Lansingerland-Zoetermeer steeds belangrijker. Dekking van deze kapitaallasten wordt gevonden in het positieve saldo van de begroting die, inclusief de positieve uitkomst van de doorrekening van de mei circulaire 2017, een structureel bedrag van 3.1 miljoen (2018) oplopend naar 3.8 miljoen (2021) omvat. De tekst van het amendement dat naast GroenLinks ook door de VVD werd gesteund luidt:

Het beslispunt ‘De Kadernota 2018 vast te stellen’ aan te vullen met: met dien verstande dat:

 1. 40.000 euro per jaar wordt ingezet ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten verbonden aan de aanleg van de verlichting van het Landscheidingsfietspad tussen de Bonfut in Rodenrijs en de grens van Zoetermeer;
 2. De kapitaallasten onder 1 ten laste worden gebracht van het positieve saldo op de meerjarenbegroting begroting inclusief de doorrekening van de mei circulaire 2017’.

Meer geld voor Realistisch duurzaam. Dit amendement werd ingebracht door GroenLinks met onze warme steun. Het actieprogramma Realistisch duurzaam komt langzaam aan op stoom en er worden steeds meer activiteiten ontwikkeld waarvoor financiering voor de uitvoering en meer interne capaciteit in het ambtelijk apparaat benodigd is. Op dit moment is er veel te weinig geld beschikbaar voor het actieprogramma Realistisch duurzaam. De ambities die geformuleerd worden in de 3 door de raad vastgestelde programmalijnen ‘Aansluiten bij ontwikkelingen’, ‘Zelf het goede voorbeeld geven’ en ‘Energietransitie’ moeten het tot op heden met een te zuinig budget doen. Wil de gemeente Lansingerland niet het momentum verliezen en hopeloos achter komen te lopen, is een stevige impuls nodig. Het college wordt gevraagd om bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2018-2022 een concrete invulling van dit budget te presenteren. De tekst van het amendement:

Het beslispunt ‘De Kadernota 2018 vast te stellen’ aan te vullen met: ‘met dien verstande dat

 1. Het budget ten behoeve van het beleidsveld ‘Duurzaamheid’ en het actieprogramma ‘Realistisch duurzaam met ingang van 2018 structureel wordt verhoogd met 200.000 euro per jaar.
 2. De budgetuitbreiding onder 1 ten laste wordt gebracht van het positieve saldo op de meerjarenbegroting begroting inclusief de doorrekening van de mei circulaire 2017.
 3. Het college de opdracht krijgt om in de Meerjarenbegroting 2018-2022 en/of de evaluatie van het programma ‘Realistisch Duurzaam’ een concreet bestedingsvoorstel aan de Raad te presenteren.’

De PvdA heeft nog overwogen om tijdens het debat een amendement in te dienen om 5 ton uit te trekken om het gemeentelijke apparaat te versterken. Dit naar aanleiding van een vraag van Gerard Bovens aan wethouder Fortuyn tijdens de behandeling in de commissie die aan dit debat vooraf ging. Op de vraag of hij het PvdA standpunt deelde dat het keihard nodig is om fors te gaan investeren in het gemeentelijke apparaat omdat de druk enorm groot is, reageerde wethouder Fortuyn: “Ik ben het geheel met U eens, mijnheer Bovens!’’. Helaas bleek uit een korte rondgang dat er in deze raad geen meerderheid te vinden is om fors te gaan investeren in het gemeentelijke apparaat. De spontane ontboezeming van de wethouder wordt kennelijk niet serieus genomen. De PvdA-fractie wacht op betere politieke tijden en ziet nu af van het indienen van een amendement. Tenzij de meningen inmiddels veranderd zijn, dan horen wij het graag! Die meningen kwamen er niet. Het bleef ijselijk stil.

De PvdA fractie was mede indiener van een aantal Leefbaar 3B moties en amendementen. Een greep hieruit:

 1. Motie om het Rotterdamse experiment voor een weekend nachtmetro mede te financieren. (door raad aangenomen)
 2. Motie om het overschot van 2.4 miljoen op het budget 2016 voor het sociaal domein niet te laten terugvloeien in de gemeentekas maar in te zetten voor bestemmingen binnen het sociaal domein zelf. (door raad afgewezen. Technocratie overheerste ook dit jaar het inzicht dat afwijzen dodelijk is voor de bestuurlijke beeldvorming. Leefbaar 3B en PvdA konden hoog of laaf springen maar de technocraten wonnen opnieuw)
 3. Amendement om zowel de formatie van het ambulante jeugd en jongerenwerk en van de Boa’s uit te breiden. (afgewezen omdat er eerst door de burgemeester een integraal plan gemaakt moet worden. Raar in meerderheid had niet door dat in dit dossier elke maand telt. Formatie Boa’s & ambulant jongerenwerk blijft nu voorlopig in een sterk groeiende gemeente zwaar onder de maat. Wat de PvdA fractie betreft moet de raad nu niet meer zeuren over jongerenoverlast)
 4. Motie om ook LED verlichting aan te gaan brengen in de sporthallen, net als al bij de sportvelden het geval is. (aangenomen)
 5. Motie om meer huurwoningen in de prijsklasse 710-850 euro te gaan bouwen.(aangenomen)
 6. Amendement om de bezuiniging op het budget voor de Rekenkamer terug te draaien.(aangenomen)

Wij steunden de moties van GroenLinks om een plan te maken om voldoende openbare tapkranen in de openbare ruimten te plaatsen (ingetrokken), om het gemeentelijke maaibeleid aan te passen (aangenomen) en om een door het college aan Dunea opgelegde precarioheffing op de waterleidingen te schrappen waardoor onze inwoners weer enige lastenverlichting kunnen krijgen (ingetrokken, wordt volgend jaar weer door GroenLinks opgevoerd)

In totaal waren wij indieners of mede indieners van 15 van de 28 ingediende moties & amendementen. Wat opviel in het debat en in de uiteindelijke besluitvorming dat er geen euro extra werd uitgegeven ten laste van het structureel positieve financiële begrotingsresultaat van ruim 3 miljoen. Het idee dat Lansingerland groeit en dat je juist nu moet investeren, is voor het merendeel van de raad te hoog gegrepen. Eigenlijk zou een provincie als toezichthouder ook in dit type situaties moeten kunnen ingrijpen. Een raad die geen verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst en op zijn bestuurlijke handen blijft zitten. Nu is het de verkiezingen van maart 2018 afwachten en hopen op creatievere en meer verantwoordelijke bestuurlijke tijden.

De resultaten van onze moties & amendementen.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij evenementen in het AMG Schmidtpark en andere locaties. Door wethouder Fortuyn ontraden want het college kan alleen voorwaarden stellen als het gaat om openbare orde en veiligheid en niet als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hij zegt dat ‘toegankelijkheid’ altijd onderwerp van overleg is wanneer er een vergunning wordt aangevraagd. De PvdA fractie paste haar motie tekstueel iets aan waardoor aan dit bezwaar tegemoet gegaan werd maar de wethouder vond het overbodig. De motie haalde het niet. Bizar was de opmerking van de CDA fractie dat een dergelijke voorwaarde door vrijwilligers georganiseerde evenementen zou kunnen frustreren door een teveel aan regeltjes.

Frictiebudget sluiting Smitshoek. De biljarters zaten op de publieke tribune en spraken ook in. Maar dit mocht niet baten. Een meerderheid van de raad liet zich ringeloren door wethouder Van Tatenhove die zei dat dit amendement overbodig is. Zij is graag bereid om samen met de biljarters en andere clubs een oplossing te zoeken. Zoals vaak scheerde zij langs de waarheid. Zo vertelde zij niet waarom de oplossing van dit probleem, dat al maanden bestaat, er nog steeds niet is. Zij schermde met een door de club afgesloten huurcontract met sporthal het Berghonk maar vertelde er niet bij dat de biljarters noodgedwongen hun handtekening hebben gezet omdat ze geen kant op konden. Maar feitelijk zitten ze zonder het geld om de huur te betalen. Na afloop zocht zij snel contact met de biljarters. De PvdA-fractie hoopt van harte dat er toch een oplossing komt maar erg gerust zijn wij er niet over. Ook hier komen de verkiezingen van maart 2018 als geroepen.

Onderzoek uitbreiding sportvelden in Berkel. Ook deze motie haalde het niet. Volgens wethouder Van Tatenhove is er geen probleem en de raad volgde haar in meerderheid hierin. Dat er de komende 10 jaar nog zo’n 10.000 inwoners bij komen die ook graag willen sporten, ontging de meerderheid van de raad. Tussen nu en twee jaar ontstaan er volgens ons gigantische capaciteitsproblemen op de sportparken. Mooi thema voor de verkiezingen!

1000 huizen per jaar bouwen vanaf 2019. Een angstige wethouder Abee durfde dit opnieuw niet aan. Niet hij maar de projectontwikkelaars en de bouwers bepalen in hoofdzaak het tempo. Wij betalen de rente op de leningen. De rollen zijn dus overzichtelijk geregeld. Dat het wat ons betreft om een inspanningsverplichting gaat en niet om een resultaatverplichting ging er niet in. Ook hier moeten de aanstaande verkiezingen soelaas gaan bieden. Meer visie en lef!

Regeling kapitaallasten verlichting Landscheidingsfietspad. Wethouder Fortuyn gaf aan voor dit voorstel te voelen maar vroeg uitstel tot dit najaar om ruimte te hebben om achter mogelijke Metropolitane subsidies aan te gaan. Hij had ons natuurlijk ook dit amendement kunnen gunnen maar zo zit de wereld van ons huidige college niet in elkaar. De PvdA smacht naar nieuwe verkiezingen, ook als het om de open interactie tussen college en oppositie gaat. Per saldo besloten wij om ons amendement in te trekken in afwachting van een definitief voorstel dit najaar. Maar we moeten het nog zien gebeuren!

Meer geld voor Realistisch duurzaam. Ingediend door GroenLinks. Ook hier hetzelfde tafereel. Het college vroeg het amendement aan te houden tot dit najaar omdat zij dan zelf met een verhaal komt en waarin een uitbreiding van het bescheiden budget van nu past. Ook hier was de gunfactor ten aanzien van GroenLinks nul. Een ook hier koos GroenLinks er node voor om toch maar akkoord te gaan om de goede zaak te dienen.

Wat verder opviel:

 • De verstandhouding tussen de verschillende coalitiepartijen heeft het nulpunt inmiddels wel bereikt. De interactie tussen deze partijen was afgelopen donderdagavond compleet weg. Leefbaar 3B en CDA hebben niets meer met elkaar en D66 en ChristenUnie hingen er compleet bij.
 • Het college blijft angstig voor de eigen achterban en gunt de oppositie vrijwel niets. Het bestuurlijke niveau is te laag om in te kunnen spelen op de uitdagingen waar Lansingerland nu voor staat.
 • Het CDA staat weer in de verkiezingsstand. Hun beproefde strategie door de eeuwen heen. Zij doen bijna niets meer, verwijzen naar de samenleving en zitten op hun bestuurlijke handen. D66 is een goede tweede.
 • De raad pakt zijn verantwoordelijkheid niet als het gaat om het scheppen van voorwaarden om de grote groei van Lansingerland (de snelst groeiende gemeente van Nederland) mogelijk te maken. Zie hierboven.
 • De gunfactor jegens de oppositiepartijen ontbreekt bij het college en bij delen van de coalitie, het CDA en D66 voorop, ten ene male. Niet slim met het oog op de continuïteit na de verkiezingen van maart 2018.
 • De coalitie (op Leefbaar 3B na) en de VVD zetten de burgemeester donderdagavond compleet in de kou waar het gaat om de te kort schietende formatie van Boa’s en ambulante jongerenwerkers.
 • GroenLinks en PvdA in Lansingerland vormden donderdagavond een goed draaiend links-progressief motorblok.
 • Lansingerland verdient zoveel beter dan deze coalitie presteert.

DEBAT ROTTERDAMSE RAAD OVER TOEKOMST LUCHTHAVEN RTHA

Afgelopen donderdag debatteerde de Rotterdamse raad over het advies van de BRR naar aanleiding van het rapport van de Verkenner. Barbara Kathmann was de PvdA woordvoerder. Anders dan in Lansingerland kreeg de raad van Rotterdam geen raadsvoorstel gepresenteerd met daarin een concept-besluit over het al dan niet instemmen met het advies van de BRR. Volstaan werd door het college met het aanbieden van het dossier. Wel werd er volop over de inhoud van het rapport van de Verkenner gedebatteerd. Barbara Kathmann, met wie wij volledig op één lijn zitten, loodste met succes twee moties door de raad. De eerste riep het college op om meer inhoud te geven aan het aandeelhouderschap en de tweede riep op tot het instellen van een ombudsman die een schakel moet gaan vormen tussen de overlast hebbende inwoners aan de ene kant en de luchthaven en de luchtverkeersleiding aan de andere kant. Wat de Rotterdamse raad precies van het advies van de BRR vindt, zal onduidelijk blijven. Wat wel duidelijk is, is dat D66 wethouder Pex Langenberg zo zijn handen richting de andere BRR leden (provincie, Schiedam en Lansingerland) lekker vrij houdt. Dit geldt ook voor de Staatsecretaris I&M die er bestuurlijk over gaat. Die zal ongetwijfeld constateren dat er breed draagvlak bestaat voor het verhaal van de Verkenner maar dat een visie van de raad van Rotterdam op het advies van de BRR ontbreekt. Dit biedt haar ruimte om de eigen koers te gaan varen.

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2015? Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-juni-2015/ Het was de toen de week waarin de raad de Kadernota 2015 vaststelde, de Rotterdamse rechtbank vernietigend uithaalde richting het Lansingerlandse college waar het de opsporing van bijstandsfraude door een commercieel bedrijf betrof. Ook in die week gingen we voor de terugkeer van de bushalte bij de Bonfut. Opvallend om te lezen hoe de PvdA agenda van toen overeenkomt met die van nu!

Maandagavond is ons laatste fractieoverleg voor het zomerreces. We bereiden dan de raadsvergadering van komende donderdagavond voor. Verder is er woensdagavond nog een beeldvormende bijeenkomst over de uitvoering van de Participatiewet en bezoeken we maandagmiddag met de raadscommissie Samenleving de nieuwe Stander in Bergschenhoek. Daarna is het zomerreces tot 28 augustus!

Het citaat van deze week is een radio-interview dat RTV Lansingerland afgelopen weekmaandag maakte met PvdA kandidaat duovoorzitter en plaatsgenote Astrid Oosenbrug. Interessante kost, beluister: http://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/85173/-radio-oostlandse-wil-voorzitter-pvda-worden?redir Meer info op: www.PvdAnders.nl

Tot de volgende week, fractie PvdA Lansingerland, 30 juni 2017