PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 26 – 30 MAART 2018

29 maart 2018

Dit twaalfde weekverslag in 2018, aflevering 468 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het college reageerde op onze raadsvragen over de bushalte Bonfut, het gemeentelijke accommodatiebeleid en de HSL opnieuw aandacht vroegen en de week van het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad. Maar bovenal was het de week van het allerlaatste PvdA weekverslag in de huidige vorm. The end of an episode…….!

COLLEGE MAAKT EEN POTJE VAN HET DOSSIER BUSHALTE BONFUT

Er gaat eindelijk gebouwd worden op het voormalige Hordijk terrein bij de Bonfut en Rodenrijseweg, zo meldde het college op 6 maart. “Het plan bestaat uit de realisatie van circa 120 gasloze woningen met een gevarieerd aanbod van appartementen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen. In deze nieuwe wijk zullen dus zo’n 400 mensen komen te wonen”. Op dit moment is deze plek nog ‘bushaltelos”. De halte Bonfut bevindt zich op grondgebied van Rotterdam zodat medewerking van dit college nodig is. De inwoners van deze nieuwe wijk zullen, net als de vele bewoners van de aanpalende Rodenrijsezoom, Bonfut en Wildersekade, voor een OV-halte naar ruim 750 meter verderop gelegen station Rodenrijs of Koegelwieckplantsoen moeten gaan. De komst van deze nieuwe wijk is een prachtig moment om de bushalte Bonfut in ere te herstellen. Zo wordt de wijk dubbel duurzaam: van gaslos en een bushalte voor de deur!

Gerard Bovens stelde in een reactie op dit verheugende bericht op 7 maart zijn allerlaatste raadsvraag: “Is het college bereid om er bij de Metropoolregio en het college van Rotterdam op aan te dringen dat met ingang van de RET dienstregeling 2019 de ZoRo-bushalte Bonfut weer in ere wordt hersteld zodat de nieuwe wijk op het voormalige Hordijk terrein en de aanpalende Rodenrijsezoom, Bonfut & Wildersekade niet meer bushaltelos zullen zijn?”

De reactie van het college was uiterst teleurstellend: “Nee, het college zal niet aandringen op het in dienst stellen van de halte Bonfut met ingang van dienstregeling 2019 (te weten 9 december 2018). Al eerder hadden wij meermaals contact met Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en met de RET over halte Bonfut. Op basis van onderstaande argumenten is daarbij het idee om de halte te heropenen afgewezen. De voormalige halte Bonfut was bedoeld als tijdelijk en is vervangen door de definitieve halte Koegelwieckplantsoen. De locatie Hordijk ligt binnen de loop- en fiets-invloedsfeer van de metrohalte Rodenrijs. Met de beoogde capaciteitsuitbreiding van de fietsvoorzieningen bij de metrohalte vergroten we de toegankelijkheid van de halte. Daarnaast hechten we belang aan een vlotte doorstroming van de buslijnen op de ZoRo-busbaan. Dat wordt versterkt doordat RET de buslijnen 170 en 173 over de ZoRo-busbaan per december 2019 opwaardeert tot R-net. R-net is het keurmerk voor de meest hoogwaardige openbaar vervoerlijnen in de Randstad. Hierbij passen ruime halteafstanden en goede fietsvoorzieningen bij de haltes. Bij de ontwikkeling van Wilderszijde is een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer een van de uitgangspunten. Wij onderzoek momenteel hoe we de bereikbaarheid van de OV-verbindingen kunnen verbeteren, in samenhang met de ruimtelijke indeling van de toekomstige wijk. Dat kan leiden tot optimalisatie van de halteplaatsen”. Aldus het college.

Dit antwoord staat haaks op een op 27 januari 2017 door Leefbaar 3B, GroenLinks en PvdA ingediende en door de raad gehonoreerde motie waarin het college verzocht werd om “op korte termijn in overleg te treden met het college van Rotterdam en met de RET directie met als doelstelling de opnieuw in gebruikname met ingang van de dienstregeling 2018 van de ZoRo-bushalte Bonfut”. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-januari-2017/

Volgens het college is deze motie gekoppeld aan de ontwikkeling van Wilderszijde en afgedaan op 1 februari 2018. Feit is dat het college voor de zoveelste keer de positieve houding van de meerderheid van de raad ten opzichte van de heropening van de halte Bonfut onder de tafel probeert te schuiven. Wat de college bericht over het R-Net en de daarmee gepaard gaande grote halteafstanden is pure onzin. Diezelfde bus 170, waarbij in Lansingerland de afstand tussen station Rodenrijs en halte Koegelwieckplantsoen een afstand van liefst 1500 meter telt, stopt op de Zoetermeerse Afrikaweg om de 500 meter. Voor wiens belang komt het college eigenlijk op? Voor dat van de RET en van de Metropoolregio? Of dat van de inwoners van het Hordijkterrein, Rodenrijsezoom, Bonfut en Wildersekade? Wordt zeker vervolgd!

Verloren maar niet verslagen! PvdA knokt gewoon door!

 

Installatie Petra Verhoef als raadslid

LANSINGERLAND IS NOG LANG NIET VAN HSL PERIKELEN AF

“Aanpassingen aan het spoor zijn nodig voordat de hogesnelheidslijn (HSL) werkt zonder vertragingen en uitval. Daar is veel geld voor nodig en daarom kunnen die aanpassingen voorlopig niet uitgevoerd worden”. Dit meldde RTV Rijnmond afgelopen woensdag. “Vanaf 9 april rijden er dagelijks 246 treinen over het HSL-spoor. Volgens de NS is een ‘systeemsprong’ nodig. “Dit houdt in ontwerpfouten eruit halen, die bij de aanleg van de spoorbaan zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld de vele spanningssluizen en de verschillende beveiligingssystemen. De hogesnelheidslijn die van de Randstad naar Antwerpen loopt, is een hoofdpijndossier voor de NS. De kosten van de aanleg vielen met 7,2 miljard euro veel hoger uit dan gepland. De aanschaf van de Italiaanse Fyra-treinen bleek een miskoop: veertig dagen nadat de eerste Fyra over de hsl reed, werd de trein alweer van het spoor genomen vanwege ernstige defecten. Daarmee liepen de kosten op tot bijna 11 miljard euro. Hoeveel de nieuwe aanpassingen aan het HSL-spoor gaan kosten, is onduidelijk. “Dat kan zo een paar honderd miljoen zijn”, zei ProRail-topman Eringa tegen NRC. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) ziet voorlopig geen reden om fors te gaan investeren. Van Veldhoven noemt de bedragen die rondgaan ‘ontzettend groot’. Ze heeft geen extra geld beschikbaar. “De bestaande financiële kaders zijn leidend”, aldus RTV Rijnmond.

Vanaf 9 april zullen dus elk uur zo’n 14 treinen Lansingerland via het HSL-tracé passeren. Elke 5 minuten één, dus. Wat dit voor de geluidsoverlast gaat betekenen is niet duidelijk. Het is de vraag hoe het type spoormateriaal dat nu wordt ingezet en het nieuwe type treinen (Intercity Nieuwe Generatie) dat over een paar jaar zal worden gebruikt zich zullen gaan verhouden tot de huidige geluidsmaatregelen in de tunnelbak. Van de zijde van het college is hierover al vele jaren niets meer vernomen. Wethouder Fortuyn, die bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor dit hoofdpijn dossier, heeft al zijn kaarten gezet op het ‘Memorandum of Understanding’ dat de stichting Stop Geluidsoverlast HSL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Infraspeed op woensdag 6 december 2017 tekenden. “Het is tijd voor de volgende stap: het realiseren van de maatregelen om de HSL stiller te maken. Co-creatie wordt co-realisatie”, aldus de ondertekenaars. Voor de oplossing is ruim 30 miljoen beschikbaar. Wat eind 2017 is getekend is een procesverhaal met een beschrijving van rollen en doelen. En dit vier jaar later dan oorspronkelijk bedoeld. Voor 2020 is zeker geen oplossing te verwachten. Zie hierover ook PvdA weekverslag 36 van 2017 met een kritisch commentaar over het op afstand zetten van raad en college in dit slepende dossier: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-november-2017/ De titel van dit verhaal is: “Acht jaar HSL-herrie”.

Het college moet nu écht stevig in de benen. Hoe verhoudt het proces van cocreatie zich met de nieuwe dramatische ontwikkelingen die RTV Rijnmond afgelopen woensdag schetste? Worden de beoogde maatregelen tegen de geluidsoverlast in Lansingerland ondergesneeuwd door de grote technische en financiële problemen waar het gehele HSL-project op nationale schaal mee kampt? Dit risico is beslist zeer reëel. Het ligt voor de hand dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het HSL-project in het nieuwe college komt te liggen bij een wethouder die directe ingang heeft in bestuurlijk Den Haag. Anders blijft Lansingerland compleet aan de zijlijn te staan en de inwoners met lege handen.

Voor de laatste keer samen in de raadszaal

 

Installatie van Petra Verhoef

WETHOUDER VAN TATENHOVE SLOOPT MAATSCHAPPELIJKE ACCOMODATIES

De reputatie die wethouder Van Tatenhove de afgelopen jaren heeft opgebouwd als het gaat om maatschappelijke accommodaties is geen beste. Het regende zinloze sluitingen. De toekomst van gebouw De Snip in Bleiswijk is nog steeds niet duidelijk, of en wanneer de Bibliotheek Oostland vestiging in Bleiswijk gaat verhuizen naar het nieuwe onderkomen in ’t Web hangt af van bouwkundige aanpassingen, het ooit sprankelende gebouw de Smitshoek in Bergschenhoek centrum staat momenteel goeddeels leeg, jeugdcentrum Pectoes in Bleiswijk staat op springen en jongeren sociëteit Rotonde in Berkel centrum legde pas geleden het loodje. Berkel centrum zit nog steeds zonder Cultuurhuis. De raad mort. De financiële opbrengsten van al dit sloopwerk zijn marginaal en slaan onherstelbare gaten in het gemeentelijke voorzieningenniveau.

De verantwoordelijk wethouder weigert nog steeds in te gaan op de plannen om in de Oudelandsehof een Cultuurhuis te ontwikkelen. De Heraut van 21 februari publiceerde een verhaal over de kansen die de nieuwe PvdA fractievoorzitter Petra Verhoef ziet om van de Oudelandsehof een “Ontmoetingscentrum” of anders gezegd “een Cultuurhuis” te maken. Zie: http://www.herautonline.nl/?p=67755

Alleen de kern Berkel en Rodenrijs kent zo’n voorziening nog niet. Bleiswijk en Bergschenhoek zijn nu wel voorzien. In een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling in november 2017 dwong de PvdA het college af om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van vestiging op deze locatie. Het was zonneklaar dat het college daar eigenlijk niet voor voelde. Het college, wethouder Ankie van Tatenhove voorop, ziet niets in een Cultuurhuis in de Oudelandsehof, zo meldde het college in een brief aan de raad d.d. 14 februari: De Oudelandsehof is een woonzorgcentrum voor ouderen van Laurens, gelegen in de Meerpolder. De benedenverdieping beschikt over een ruime hal en verschillende grote ruimtes die voor uiteenlopende activiteiten kunnen worden ingezet. Daarnaast is in het gebouw een aula aanwezig. Verder grenst een kinderdagverblijf aan het gebouw. De Oudelandsehof ligt echter aan een drukke doorgaande weg buiten het centrum en de beschikbare ruimtes hebben niet het beoogde uitnodigende karakter voor een divers aanbod aan culturele activiteiten. Een combinatie van horeca, 250 stoelen en commerciële functies is lastig op deze locatie. Ook de parkeergelegenheid in de nabije omgeving voldoet niet. Daarnaast vormt geluidsoverlast voor bewoners en omwonenden op deze locatie een knelpunt. Conclusie: Op deze locatie is een cultuurhuis op basis van de gehanteerde uitgangspunten niet haalbaar”, aldus het college.

Het college geeft de voorkeur aan om de verdere uitwerking van het Cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs te concentreren op de volgende locaties:

  • Huidige locatie Bibliotheek Oostland aan de Nieuwstraat 25 op één of twee verdiepingen.
  • Het nieuw te ontwikkelen gebied aan de westkant van het centrum.

Voor de PvdA is dit geen optie. Hier is sprake van pure bestuurlijke onwil. De argumenten worden er met de haren bijgesleept. Er is in de Oudelandsehof een perfecte locatie beschikbaar terwijl de planvorming voor andere locaties veel te lang gaat duren. Het is maar de vraag hoelang de nieuwe raad de aanpak van wethouder Van Tatenhove zal blijven accepteren. Het gemor is nu al groot maar tot op heden is een en ander onder de politieke mantel der liefde bedekt. Na de verkiezingen is een nieuwe tijd aangebroken. Voor Lansingerland is te hopen dat er op korte termijn een compleet andere koers gevaren gaat worden als het gaat om het behoud en de verdere ontwikkeling van sociaal culturele accommodaties.

Fractievoorzitter Petra Verhoef en wnd. voorzitter Raymond Tans

 

PVDA LANSINGERLAND STAAT KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Maandagavond 26 maart keken zo’n 30 leden van de PvdA Lansingerland eensgezind terug op de verkiezingsuitslag en de gevoerde campagne. Ook namens zij afscheid van fractievoorzitter Gerard Bovens. Het algemene gevoelen was “verloren maar niet verslagen. Trots op wat wij met elkaar de afgelopen periode gepresteerd hebben. Het belang van de sociaaldemocratie is groter dan ooit tevoren. We knokken gewoon door. We zijn een goed team dat klaar staat voor de toekomst”. De nieuwe fractievoorzitter Petra Verhoef presenteerde de nieuwe fractie. Sam de Groot, Hamid Azzouzi en Valmir Xhemaili gaan met haar het nieuwe team vormen. Zij zullen het werk in de drie raadscommissies gaan verdelen. Voor de hand ligt dat Petra de portefeuille Sociaal domein zal houden, dat Sam en Valmir de portefeuille Ruimte zullen gaan beheren en Hamid de portefeuille financiën.

Ook werd besloten dat Raymond Tans als waarnemend voorzitter van de PvdA afdeling Lansingerland zal gaan optreden. Hij vervangt voorzitter Naushad Boedhoe die door verdrietige persoonlijke omstandigheden momenteel niet in de gelegenheid is om deze functie te vervullen. De basis van de PvdA organisatie voor de komende vier jaar staat dus weer als een huis.

Dinsdagavond nam Gerard Bovens afscheid van de raad. Een prachtig verhaal van Petra Verhoef was zijn deel. Een beeldverslag op: https://channel.royalcast.com/lansingerland/#!/gemeentelansingerland/20180327_1

Afgelopen donderdagavond werd Petra Verhoef geïnstalleerd als lid van de nieuwe gemeenteraad. Een nieuw, spannend tijdperk is aangebroken!

PvdA ledenvergadering

 

TOT SLOT

Het laatste citaat van de week is het allereerste PvdA Lansingerland weekverslag van 27 januari 2007. Wat hield ons toen, in het prille begin van de gemeente Lansingerland bezig? En wie waren toen de politieke PvdA acteurs ook al weer? Het begon zo:

Een wekelijks verslag over onze werkzaamheden

Onze fractie wil u voortaan iedere week informeren over wat er in die periode zoal op ons pad gekomen is. Dat geeft u de mogelijkheid om informatie te krijgen over de politieke actualiteit en bovendien ook de kans om te reageren. Daar kunnen wij als fractie dan mee verder. Dit is ons eerste verslag. Het betreft de dingen die we deden in de maand januari 2007.

De huishoudelijke zaken van de fractie zijn inmiddels al aardig op orde. De onderlinge portefeuilleverdeling ligt nu vast, er is een compleet vergaderschema en er zijn afspraken over de datum waarop wij eens heel goed met elkaar gaan nadenken over hoe wij onze volksvertegenwoordigende taken gaan waarmaken. Wij spraken bovendien uitgebreid met wethouder Naushad Boedhoe over hoe wij, met respect voor onze verschillende rollen, zullen samenwerken. Elske is onze fractiesecretaris geworden. Op onze agenda staat nog de betrokkenheid van onze opvolgers op de lijst bij het werk in de fractie. Daar komen we snel op terug. En we hebben inmiddels een eigen fractiekamer in het bestuurscentrum van Bleiswijk!

Onze eerste twee raadsvergaderingen zitten er nu op met in ieder geval het door ons bewerkstelligde positieve resultaat dat die verordeningen die nog enig of veel herstelwerk behoeven, stap voor stap en grondig in commissies en raad aan de orde zullen komen. Het hele politieke systeem moet nog op gang komen dus de eerste raadscommissievergaderingen die in de week van 9 januari gepland waren, werden geannuleerd. De commissies starten nu vanaf dinsdag 13 februari. Woensdag 14 februari is Leon Hoek dan voor de eerste keer voorzitter van de commissie “Ruimte”. Dat geeft ons dezelfde ruimte om zelf orde op zaken te stellen en de eerste klussen op te pakken. En dat zijn er al gelijk heel wat.

Leon Hoek en Don van Doorn schaarden zich met wethouder Naushad Boedhoe om de tafel om te bezien hoe vanuit het perspectief van de PvdA Lansingerland het jongerenbeleid het best op de rails gezet zou worden en wat daarbij de speerpunten zouden kunnen zijn. Ruud Braak verdiepte zich in de gemeentelijke lasten en kwam er achter dat het wegvallen van de OZB voor eigenaren van woningen ook een voordeel oplevert voor de woningcorporaties. Die berekenen dit voordeel niet door aan de huurders in met name Berkel en Rodenrijs. Voor 1 januari had Berkel een hoger OZB tarief en werd er minder voor het ophalen van de vuilnis betaald.

Voortaan gaat de OZB voor de Berkelaren, vanwege het Lansingerland breed gelijktrekken van de tarieven, omlaag en de kosten voor de vuilnisophaal omhoog. Omdat huurders geen OZB betalen, betekent dat voor de huurders in Berkel een nadeel. Zij profiteren niet van de verlaging van de OZB maar betalen wel meer voor de vuilophaal. Ruud spitte deze vondst verder uit in overleg met woningcorporatie 3B-Wonen en met succes. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van 25 januari.

Wooncorporatie 3B-Wonen is nu bereid (hulde want een uitstekend signaal naar de lokale samenleving!) om € 150.000 extra te investeren in de leefbaarheid van de buurten waardoor huurders in Berkel en Rodenrijs toch profijt zullen hebben. De invulling van dit extra budget zal in overleg met de huurders plaatsvinden.

Elske van Amelsfort kwam er achter dat vlak voor het nieuwe jaar de ondernemers in Berkel en Rodenrijs nog een aanslag reclamebelasting op de mat hebben gekregen. Die waren daar erg verbaasd over want ze wisten van niets. Na enig spitwerk in de oude verslagen van de gemeenteraad van Berkel blijkt dat daar eind 2005 na een rommelig debat een verordening op de heffing van reclamebelasting en een beleidsplan over reclame uitingen aangenomen te zijn. Die is medio 2006 verder uitgewerkt. Niet in 3B-verband overigens want dat zou moeten gebeuren na afloop van het eerste jaar, in 2007 dus.

Ook het college en de collega fracties werden net als wij geconfronteerd met deze verordening. Het college stelde tijdens de raadsvergadering van 25 januari aan de raad voor deze Reclamebelasting onmiddellijk en met terugwerkende kracht in te trekken. Het college achtte dit juridisch haalbaar. De nieuwe raad praat binnenkort wel over de richtlijnen die de gemeente wil vaststellen om al te uitbundige reclame uitingen in Lansingerland te voorkomen.

Gerard Bovens schreef voor de PvdA website een artikel onder de titel “ Het gedicht van de lege bussen”. Het verhaal gaat over de nieuwe rondlijnen 172 en 174 die, mede omdat RandstadRail maar mondjesmaat functioneert, nu leeg hun baantjes door Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek trekken.

Intussen is er over het OV weer heel veel te doen: voor RandstadRail moet vanaf 29 januari weer betaald worden, de Haagse Stadsregiobestuurder Van Woensel ligt onder vuur over de veiligheid van het Haagse traject en de ZORO bus gaat eind 2008 toch echt rijden. Er liggen voor het college met betrekking tot dit traject zeker nog wat knelpunten, Denk maar aan het tracé door de Vlinderstrik in Rodenrijs. Benieuwd met wat voor plannen de wethouders Naushad Boedhoe en Hans de Rijke gaan komen. Elske van Amelsfort is voortaan onze woordvoerder Openbaar Vervoer en werd op 26 januari samen met wethouder Hans de Rijke over de Openbaar Vervoer problemen en de kansen geïnterviewd door Radio 3B-Loaal.

Diezelfde omroep maakte via Mark van Blankenstein een interview met Don van Doorn (24 januari) en Elske van Amelsfort (uit te zenden op 31 januari om 18.00 uur via 92.2 FM) over hun eerste ervaringen als raadslid. Dat gebeurde in een serie uitzendingen waarin nieuwe en jonge raadsleden centraal staan. Veel actueel nieuws is behalve via de geschreven media ook te volgen via 3B-TV die inmiddels in alle kernen te zien is, via www.lansingRweb.nl en www.radio3blokaal.nl en het dagelijkse Nieuwsmagazine van Radio 3B-Lokaal tussen 17.00-18.00 uur. “Nieuwe” media worden steeds belangrijker en een instrument bij het maken van gemeentelijk beleid en de actieve participatie van de burger. Dat staat ook in ons coalitieakkoord

En verder was er natuurlijk de uitvoering van de door de Berkelse PvdA fractie ingediende Motie tot behoud van de Berkelse Trouwzaal of liever gezegd “de niet uitvoering”. Volgens de media zag het college aanvankelijk geen kans om deze motie uit te voeren omdat er geen plek is om ergens in Berkel een gemeentelijke trouwzaal in te richten. Wat achteraf bleek, was dat er met een aantal trouwlustigen al afspraken zijn gemaakt om in 2007 in het voormalige Berkelse gemeentehuis te gaan trouwen.

Het college kwam gelukkig terug op dit onzalige besluit en richt nu een ruimte in het oude gemeentehuis in als gemeentelijke trouwlocatie. Onze fractie haalde de Telegraaf met ons initiatief om de Berkelse Trouwzaal veilig te stellen en wethouder Toetie Vorenkamp daarna zelfs SBS 6. Tijdens de raadsvergadering van 25 januari stortte de collega fracties zich tijdens het vragenhalfuurtje vol elan op de uitvoering van het besluit. Wel een beetje erg “mosterd na de maaltijd”. Helaas voor hen waren noch de Telegraaf, noch SBS 6 aanwezig.

Wethouder Naushad Boedhoe onderzoekt de haalbaarheid van een eigen 24 uurs huisartsenpost voor heel Lansingerland, dus ook voor Bleiswijk én Pijnacker-Nootdorp in het nieuwe gezondheidscentrum in de Berkelse Meerpolder. Nu is het plan om een huisartsenpost te vestigen in het Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg. Die is bedoeld voor de 300.000 inwoners van Rotterdam Noord, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Dus niet voor de inwoners van Bleiswijk. Die blijven in dit plan aangewezen op Gouda. Naushad Boedhoe overlegt hierover met het Franciscus Gasthuis, de lokale huisartsen en de ziektekostenverzekeraars. Hij reageerde hiermee tijdens het vragen halfuurtje van de raadsvergadering op vragen van Leon over het verdwijnen van de huisartsenhulp buiten kantooruren in Berkel en Bergschenhoek na opening van de nieuwe huisartsenpost in het SFG aan de Kleiweg. Toen was onze eerste maand als fractie alweer bijna voorbij.

En reageer alsjeblieft op onze daden via lansingerland@pvda.nl of bel ons.

27 januari 2007, Fractie PvdA Lansingerland

Nu, bijna 12 jaar en 468 weekverslagen verder, gaat de nieuwe Gemeenteraad verder met Petra Verhoef als fractievoorzitter van de PvdA, Leon Hoek als fractievoorzitter van WIJ Lansingerland en Don van Doorn als beoogd fractievoorzitter van Leefbaar 3B. Samen goed voor 13 zetels in de aantredende Raad. Bijna een meerderheid dus. Het kan politiek verkeren!

Petra Verhoef spreekt Gerard Bovens toe

 

HET EINDE

Dit is het allerlaatste PvdA Lansingerland weekverslag in de sinds 2007 zo vertrouwde vorm. Inmiddels zijn we 468 weekverslagen ofwel ruim 2000 pagina’s politiek nieuws verder . De nieuwe fractie gaat aan de slag met een nieuwe manier van informeren. Voor eindredacteur en voormalig fractievoorzitter Gerard Bovens valt nu het redactionele doek. Hij is de vele lezers gedurende al die jaren diep dankbaar!

This the end:

Een hartelijke groet van de fractie PvdA Lansingerland 2014-2018

Vrijdag 30 maart 2018

De ziel van onze campagne: Joke en Jan Fraterman

 

Fractie PvdA 2014-2018

 

Nieuwe PvdA fractieteam 2018-2022