30 oktober 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 26 – 30 OKTOBER 2015

Dit 34ste weekverslag in 2015, aflevering 368 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin een brede raadscommissie zich avondvullend boog over de begroting 2016-2019, de moeizame bereikbaarheid van de Berkelse Kleihoogt weer de nodige aandacht vroeg en het college besloot in te gaan spreken in de Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering van het Hoogheemraadschap Delfland. Het was ook de week van de maandelijkse raadsvergadering waarin onder meer een besluit viel over het bestuurlijke advies van de gemeente Lansingerland over het Ontwerp Tracebesluit A16 Rotterdam. De voorlopige finale van een zeer intensief proces.

MEER AMBITIE IS BROODNODIG!

Afgelopen dinsdagavond was de raadscommissie die geheel in het teken stond van de gemeentebegroting 2016-2019. Ingrid Tuinenburg en Petra Verhoef waren die avond de woordvoerders van de PvdA fractie. Hun gezamenlijke bijdrage aan het debat was als volgt:

De PvdA zal haar reactie op de begroting 2016-2019 op twee thema’s toespitsen, het eerste thema concentreert zich op economisch en financieel herstel, het tweede thema op het verder ontwikkelen van een gezonde en sociale gemeente. Kort gezegd gaat het om Werk, Wonen en Welzijn.

De PvdA fractie is verheugd dat het economisch herstel zich ook door vertaalt naar een aantrekkende huizenmarkt in Lansingerland, de vraag groeit sterk. Zoals we ook regelmatig schreven in ons weekverslag vinden we het wel teleurstellend dat de ambitie van het college niet verder reikt dan het behalen van het gemiddelde van 400 woningen over de komende jaren, wat onder andere al heeft geresulteerd in minder dan 400 nieuwe woningen in 2015. En dat terwijl er vraag is naar meer en op maat gebouwde woningen, maar dat niet alleen, meer woningen betekent sneller een hoger weerstandsvermogen, een sneller financieel herstel, een snellere groei van het aantal inwoners waardoor ook lasten beter verdeeld worden, kortom meer dan 400 woningen per jaar kent vele voordelen. Waarom grijpt het college deze kans niet aan om een ambitieus woningprogramma neer te zetten voor de komende jaren? Vijfhonderd huizen per jaar bouwen brengt bovendien met zich mee dat de extra bezuinigingen van bijna 13 miljoen tot 2019 beperkt kunnen worden. Dat geeft lucht aan ons voorzieningenniveau en mogelijk ook ruimte voor verdere lastenverlaging voor onze inwoners”. Kortom: waarom niet al in 2025 de opdracht van in totaal 5.000 woningen afronden in plaats van 2030? Er ligt een prachtige kans om proactief op de rijdende sneltrein van de aantrekkende woningmarkt te springen, waarom kiest het college dan voor de stoptrein met zoveel meer tussenstops?

In het beleidsveld Economische ontwikkeling en bij de beantwoording van onze vragen hierover wordt ingegaan op de stimulerende en faciliterende rol die het college wil vervullen. Wij juichen het toe dat het college van mening is dat Lansingerland in de top 10 ranglijst van Economische Toplocaties moet blijven staan. Hiervoor noemt het college een aantal plannen zoals het ambtelijk en bestuurlijk goed gepositioneerd zijn in de Metropoolregio in 2016. Hoe kijkt het college aan tegen de huidige positionering, hoe zijn wij nu ambtelijk en bestuurlijk gepositioneerd? Belangrijke andere factor is zichtbaarheid en bekendheid van de Greenport, het college heeft het in de beantwoording over meer inzet op media, in het bijzonder sociale media. Welke doelen heeft het college hierbij gesteld ten aanzien van de bekendheid en de zichtbaarheid?

Hoe verbindt het college duurzaamheid aan de hierboven genoemde economische ontwikkeling en het stimuleren van deze ontwikkeling? In hoeverre wordt de werving van duurzame bedrijven enerzijds en de verduurzaming van huidige bedrijven en andere partners gerealiseerd? Welke kansen ziet het college hierbij? Op welke wijze is duurzaamheid voor bedrijven en overheden geagendeerd binnen de Metropoolregio, wat is de inbreng daarbij van Lansingerland?

Ingrid vroeg zich af hoe het met de Toekomstvisie 2040 zit, in de begroting 2016 – 2019 zien wij geen aanzetten voor deze toekomstvisie? Hoe wil het college deze toekomstvisie aanvliegen, om de visie neer te kunnen zetten richting 2014 is het van belang nu een start hiermee te maken, op welke wijze zou dit terug kunnen komen in deze meerjarenbegroting?

Tot zover de bijdrage van Ingrid. Petra nam het stokje over.

Lansingerlandse PvdA Hoop in Bange Dagen!

Lansingerlandse PvdA Hoop in Bange Dagen!

Het versterken van de financiële en economische positie voert de boventoon in presentatie van de begroting. Dit is belangrijk, maar wat de PvdA betreft moet er veel meer worden geïnvesteerd in een gezonde en sociale gemeente, bij voorkeur direct in plaats van indirect via projecten, dialogen en consultancies.

Petra kaartte vier punten aan, rondom de thema’s transformatie, jeugd en jongerenwerk, burgerparticipatie en kunst & cultuur. Voor het waarborgen van een gezonde samenleving ontbreekt er in de ogen van de PvdA-fractie een duidelijke visie en daaraan gekoppeld budget in de begroting voor de transformatie: die moet volgens het college plaatsvinden door het vergroten van de zelfredzaamheid met hulp van vrijwilligers en mantelzorgers en door meer gebruik te maken van vrij toegankelijke voorzieningen. Kortom: meer zelf doen en minder maatwerkvoorzieningen.

Petra vroeg aan het college waarom er geen expliciet bedrag begroot is om de transformatie succesvol te doen? Waarom is er bijv. geen post in de begroting voor werkelijk nieuwe innovaties in zorg en welzijn die de transformatie mogelijk maken? Het wordt nu puur een bezuinigingsinstrument. Waarom is er geen duidelijke bedrag begroot/geoormerkt om de capaciteit en geschiktheid van vrij toegankelijke voorzieningen te garanderen?

Punt 2 gaat over de voorgenomen bezuinigingen op jeugd en jongerenwerk. Er wordt in 2016 50.000 euro bezuinigd en in 2017 nog eens 70.000 euro extra. Een fikse bezuiniging op een huidig budget van totaal 328.000 euro. Vergelijk dit eens met Pijnacker-Nootdorp, dat op dit moment voor J&J werk in het jaar 2015 het dubbele budget beschikbaar heeft, zonder veel bezuinigingen in het verschiet. Deze bezuinigingen zaten natuurlijk al in het meerjarenbeeld sinds 2013, besloten door de raad. Echter, we maakten toen die keuzes in een tijd dat de financiële situatie veel minder positief was dan nu.

Petra haar vraag aan de raad was: kunnen wij als raad wel blijven volharden in deze bezuiniging op J&J werk, terwijl wij tegelijkertijd van plan zijn met kracht in te zetten op preventie? Het rijmt niet met elkaar! Het kan toch niet zo zijn dat bezorgde raadsleden in de avonden in de speeltuintjes moeten gaan praten met de jongeren, zoals nu in Bleiswijk gebeurt? Het financiële speelveld is veranderd en wij willen voorstellen om de bezuinigingen in ieder geval met een jaar op te schorten. Wel moeten we daar dekking voor vinden.

Punt 3 gaat over burgerparticipatie. De PvdA fractie blijft grote moeite houden met de wijze waarop het college invulling geeft aan burgerparticipatie, waarvoor de komende 4 jaar jaarlijks een bedrag van 380.000 euro is begroot, inclusief de ambtelijke kosten. Het college blijft vasthouden aan het investeren in (al weer) een ‘dialoog & smeden van alliantie tussen de mensen die de weg toch al kennen’.

Petra vroeg aan het college: Hoeveel is er nu werkelijk bezuinigd via de allianties voortgekomen uit de dorpsdialogen? Is de doelstelling van 3 miljoen euro bezuinigen gehaald? Waarom wordt er niet geïnvesteerd in instrumenten om werkelijk sociale vernieuwing te krijgen of in het initiatief zelf? Daarbij hoort dan wat ons betreft ook het verruimen van de visie op “right to challenge” richting sociale domein.

Punt 4 gaat over Kunst & cultuur, dat in de beantwoording van onze vragen vooraf ook wordt gekoppeld aan welzijn, zorg en onderwijs en daarmee ook bijdraagt aan sociale samenhang. Toch is er in de afgelopen jaren flink op bezuinigd op kunst & cultuur, o.a. op bibliotheek en subsidies. Daarnaast zien we dat de gemeente maatschappelijk vastgoed wil afstoten, om inkomsten te generen. Hierdoor komt de huisvesting en bereikbaarheid van kunst & cultuur in de knel.

Petra vroeg aan de raad: De Engelsen zeggen zo mooi: “put your money where your mouth is”. Deelt de raad de visie van de PvdA dat herbezinning op de bezuinigingen op kunst & cultuur (inclusief de maatschappelijke accommodaties zoals de Snip en “t Web in Bleiswijk) mogelijk wordt wanneer wij meer gaan bouwen dan de 400 geplande huizen?

Valt het te overwegen om maatschappelijk vastgoed weg te geven aan de verenigingen en verdere exploitatie aan hen over te dragen? Dit levert op korte termijn geen inkomsten, maar bespaart op langere termijn op subsidies en onderhoud. De PvdA fractie is benieuwd naar de visie van de raad hierover en we zullen dit aan de orde brengen in de commissie Samenleving.

Samenvattend: de PvdA zou graag een begroting zien die beter in evenwicht is door meer te gaan bouwen en door een herbezinning op de geplande bezuinigingen. Aan de ene kant een financieel en economisch sterker Lansingerland, aan de andere kant socialer en gezonder, met een duidelijk budget voor transformatie (inclusief preventie), écht vernieuwende inwonerparticipatie en ook voor kunst en cultuur. Lansingerland heeft een college nodig dat meer ambitie toont dan nu het geval is!

Petra kwam in tweede termijn, mede namens Ingrid, terug op een aantal kernpunten: Wonen: Petra bedankte wethouder Abee voor zijn plotselinge grotere ambitie om meer huizen te bouwen dan 400 en benadrukte dat het budgettaire ruimte kan geven voor voorzieningen en lastenverlaging van inwoners. Ze vroeg om zwart op wit de ambitie in begroting op te nemen. Dit wuifde Abee vervolgens weg als luchtfietserij. Een motie ligt dus nog in het verschiet.

Zorgen voor goede voorzieningen: ze herhaalde nog eens het voorstel om maatschappelijke accommodaties af te waarderen en aan de verenigingen in eigendom te geven. De PvdA fractie komt waarschijnlijk met een amendement of motie over de toekomst van ‘het cultureel centrum ’t Web in Bleiswijk. Ons doel is de forse kapitaallast die op dit gebouw zit af te boeken en het eigendom en de exploitatie vervolgens om niet over te dragen aan initiatiefnemers die dit gebouw vervolgens zélf willen gaan runnen.

Waarom men voor de transformatie niet een deel van het budget kan oormerken, werd niet echt helder gemaakt door wethouder Heuvelink, ondanks dat Petra hem hier nogmaals naar vroeg. Er schemerde doorheen dat de kosten toch al de pan uitrijzen met de budgetoverschrijdingen bij GR Jeugdzorg (een 4.5% overschrijding). De transformatie-agenda lijkt dus vooral gericht op ‘meer zelf doen door de inwoners, zonder dat het wat kost’. Ook voor innovatie is geen budget, alhoewel innovatieve zorgpartijen wel aan de tafel zijn uitgenodigd bij de zgn. inspiratiesessies.

Wethouder Fortuijn benadrukte nog eens dat de bezuinigingen al van de baan waren bij aanvang van de dorpsdialogen en kondigde opgewekt een bespreekpunt voor volgende Cie AB aan over wijkgericht werken. Daar zullen wij dan nog een keer onze punten maken en kunnen wij hopelijk nog vernieuwing tot stand brengen.

Keurige parkeerplaatsen voor fietsen & brommers in Berkel centrum. Ruim baan voor rolstoelers!

Keurige parkeerplaatsen voor fietsen & brommers in Berkel centrum. Ruim baan voor rolstoelers!

Dapper was de inbreng van de fractie van Leefbaar 3B in het debat. Een stevig pleidooi om toch vooral onze voorzieningen in stand te houden en daartoe een goede afweging te maken ten opzichte van de eisen die het financiële herstelplan stelt. Leefbaar 3B richtte zich met name op het preventieve jeugdbeleid, waaronder de voorgenomen bezuinigingen op het jeugd en jongerenwerk, de bouw van starterswoningen, de huurtarieven van binnensport accommodaties en het aanbod aan voorzieningen in Bleiswijk. Opvallend was de inbreng van de VVD fractie. Die wilde absolute prioriteit geven aan de verlaging van het schuldenpakket. Lastenverlaging zoals de begroting voorziet met betrekking tot de reinigingsrechten wijst de VVD af. Dit geld moet naar de schuldaflossing.

De meeste fracties gaven, net als de PvdA fractie, te kennen af te willen van de bezuinigingen op het jeugd en jongerenwerk. Dit staat haaks op de keuze om juist de preventieve jeugdzorg te versterken. De centrale vraag in de raadscommissie was: “Hoe gaan wij dit regelen?” Het college werd gevraagd om mee te denken maar verantwoordelijk wethouder Heuvelink bewoog deze avond nog niet echt. In 2016 gaat het om een bezuiniging van 50.000 euro en in 2017 om nog eens 70.000 euro extra. Gezien de resultaten in de Najaarsnota 2015 (het voorziene positieve resultaat van de gemeente stijgt voor 2015 met 8.6 ton mede dankzij een hogere bijdrage uit het gemeentefonds (september circulaire) moet dit geen problemen opleveren. Bovendien werd bij de extra bezuinigingen in het kader van de Kadernota 2015 om het weerstandsvermogen te versterken voor de periode 2016-2019 in totaal, in plaats van de geplande 10 miljoen, liefst 13 miljoen opgehaald. Omdat de raad toen besloot een pakket voorgenomen bezuinigingen van bijna 7 ton te schrappen, resteert er nog een ingeboekt bedrag van 12.3 miljoen. Niet bezuinigingen op het jeugd en jongerenwerk in de periode 2016-2019 behoeft een aanvullende dekking van opgeteld 410.000 euro. Een mogelijkheid is dus om het totaal pakket, bedoeld om het weerstandsvermogen te versterken, terug te brengen van 12.3 miljoen naar 11.9 miljoen waardoor er budgettaire ruimte vrij komt. Nog steeds ruim boven het oorspronkelijk begrote pakket.

De raad neemt op dinsdag 3 november een definitief besluit over de begroting 2016-2019. De vergadering begint om 17 uur. Gerard Bovens is dan woordvoerder omdat Petra Verhoef vanwege werkverplichtingen elders waarschijnlijk verlaat zal zijn. Onze voornaamste thema’s: meer bouwen, meer ambitie bij het college, zorgen voor betaalbaar sociaal cultureel vastgoed, geen bezuinigingen op het jeugd en jongerenwerk, een nog sterkere lokale & Metropolane economie en specifieke budgetten voor vernieuwing in het transformatieproces van het sociaal domein.

Winkelcentrum Berkel Westpolder is open!

Winkelcentrum Berkel Westpolder is open!

SPREEKUREN PVDA OMBUDSTEAM IN NOVEMBER 2015

De spreekuren van het PvdA Ombudsteam in november 2015 zijn op dinsdag 3 november in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs (Nieuwstraat 25) van 18.45-19.45 uur, op vrijdag 13 november in de bibliotheek in Bleiswijk (Dorpsstraat 7) van 18.15-19.15 uur en op vrijdag 20 november in de nieuwe vestiging van de Bibliotheek Oostland in Bergschenhoek, Dorpsstraat 67 van 18.15-19.15 uur. Het Ombudsteam is  ook telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug. Mailen kan ook via ombudsteampvdall@gmail.com

De molen in de Westpolder

De molen in de Westpolder

COLLEGE LANSINGERLAND GAAT INSPREKEN BIJ COMMISSIE DELFLAND

De PvdA Lansingerland heeft via het indienen van een zogenaamde zienswijze vorige week woensdag formeel geprotesteerd tegen het besluit van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau in twee stappen te beëindigen. Wanneer de plannen doorgaan is vanaf 2017 kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima niet meer mogelijk. In het werkgebied van Delfland, waaronder ook Berkel en Rodenrijs valt, gaat het om ongeveer 50.000 huishoudens die jaarlijks voor ongeveer 300 euro aan extra uitgaven zullen komen te staan. In weekverslag 33 spraken wij de hoop uit dat ook het college van de gemeente Lansingerland een zienswijze zal indienen tegen het besluit van het Hoogheemraadschap Delfland.

Wethouder Ankie van Tatenhove berichtte ons dat: “zij van plan is om in te spreken in de Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering van het Hoogheemraadschap Delfland. Want daar staat zowel de kwijtschelding op de agenda als de begroting. Ik denk dat het goed is om ook daar aandacht te vragen voor de vreemde nieuwe verdeling van solidariteit en de gevolgen die dat heeft voor de huishoudens die rond moeten komen van een bijstandsuitkering. Ik wil meer aandacht voor dit punt en voor het feit dat deze verdeling voor het Hoogheemraadschap zelf dus financieel niets oplevert, want alle andere huishoudens krijgen een korting op het tarief”. Een wat ons betreft prima aanpak!

Dorpskerk Berkel centrum

Dorpskerk Berkel centrum

VITALITEIT SPORT OP HET SPEL?

De raad sprak donderdagavond over een rapport van de Rekenkamer waarin vragen werden gesteld over de vitaliteit en toekomstbestendigheid van onze sportverenigingen. Petra Verhoef was onze woordvoerder in de raad. Sam de Groot in de raadscommissie Samenleving. Hier volgt het verhaal van Petra:

Het debat tijdens de commissievergadering van 8 oktober was verhit en ging over veel meer dan het rapport over gevolgen van gevoerde sportaccommodatiebeleid. Het ging over de zorg – vooral geuit door Leefbaar 3B en CDA – dat door het collegebeleid niet alleen een aantal sportverenigingen, maar ook een aantal sociaal-culturele verenigingen ten onder dreigen te gaan, vooral in Bleiswijk.

Laten we ons beperken tot wat er hier voor ons ligt: de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van de wijzigingen in het sportaccomodatiebeleid van de Gemeente Lansingerland. Er wordt ons gevraagd om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.

De PvdA-fractie wil drie punten aan de orde brengen:

  1. De methodologische kwaliteit van het onderzoek
  2. De waarde van de conclusies en aanbevelingen
  3. Hoe het volgens ons verder moet

Ad 1. Een groot deel van het onderzoek (over ontwikkeling in tarieven en sportaccomodatiebeleid, en vraag of gemeente zelf de gevolgen al had onderzocht) bestond uit lezen van documenten en voeren van gesprekken met ambtenaren van afd. Economische en Maatschappelijke ontwikkeling. Een feitelijke beschrijving. Uit dit deel van het rapport maken wij vooral op dat het tegelijkertijd morrelen aan subsidies, tarieven voor accommodatie en lasten voor onderhoud tot een onoverzichtelijke situatie heeft geleid, die soms wel vervelend kan uitpakken voor een vereniging. En de huurtarieven zijn inderdaad procentueel sterker gestegen in Lansingerland dan in de meeste andere gemeenten, maar zijn ze absoluut ook werkelijk aan de hoge kant? Of huurde men voorheen voor een prikje? Dat het veranderen van beleid zonder pijn zou gaan was niet verwacht, maar vooralsnog lijken de meeste sportverenigingen zich te redden.

Daarnaast werd in het onderzoek bij de sportverenigingen zelf naar de effecten gevraagd. Wij twijfelen sterk aan de waarde van het onderzoek, met name omdat het niet representatief is: van de totaal 46 verenigingen (13 buiten en 33 binnen), werden er door de rekenkamer 22 geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben er maar 10 verenigingen deelgenomen aan het onderzoek, waaronder 4 binnensport- en 6 buitensportverenigingen. De data kan men weliswaar analyseren, maar de conclusies zijn niet breed toepasbaar.

Ad 2. Op basis hiervan, kunnen wij dus alleen conclusie 1 steunen, die is immers gebaseerd op een feitelijke beschrijving van het gevoerde beleid van de gemeente. Echter, de gevolgen daarvan, zoals beschreven in de conclusies 2, 3, en 4, kunnen we niet steunen, want deze conclusies zijn grotendeels gebaseerd op het niet representatieve onderzoek. Wij zullen dus tegen het raadsbesluit stemmen.

Ad 3. Hoe moet het nu dan verder? Het college heeft al aangegeven dat men in gesprek is met verenigingen die in de problemen zijn en dat er gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Dat hoeft niet per se via ‘verlaging van tarieven’, maar kan ook via slim meedenken over een ander business model. Dit steunen we, maar gebeurt dus al. Daar is geen raadsbesluit voor nodig.

Verder geeft het college aan een ‘mid-term review’ te gaan doen. De PvdA fractie twijfelt aan het nut van een dergelijke mid-term review, als vooraf niet kan worden gegarandeerd 1) dat dit keer wel de meeste sportverenigingen zullen worden meegenomen; 2) dat vooraf duidelijk is of men bereid is aan een aantal knoppen te draaien, waaronder tariefsverlaging. Zo’n review kost tijd en geld, maar levert het ook wat op? Anders kan men beter volstaan met de eerder genoemde ‘maatwerkgesprekken’ met verenigingen die zich melden met problemen. Dat zijn er gelukkig maar weinig. De meeste zijn trots, creatief, groeien in ledenaantal en regelen het zelf wel.

De PvdA fractie stemde als enige tegen dit raadsvoorstel. De andere partijen gingen mee met een amendement van Leefbaar 3B waarin het college opgedragen werd bij de aankomende tussentijdse evaluatie gerichte aandacht te besteden aan de problemen van de binnensport en het sociale culturele werk. Daarmee onderschreven zij dus de validiteit van het onderzoek van de Rekenkamer. Wat opviel, is dat noch tijdens de vergadering van de raadscommissie noch bij de raadsvergadering van donderdagavond er ingesproken werd door de binnensportverenigingen. Die wisten in het verleden de weg naar de raad prima te vinden. Onze fractie kreeg ook geen gerichte signalen van verenigingen over acute nood. Meerdere partijen (CDA, WIJ, Leefbaar 3B) gaven aan dat zij de tarieven voor de zaalhuur en de stijging van de contributies te hoog vinden. Zij lieten doorschemeren wel te porren te zijn voor tariefsverlaging wanneer de tussentijdse evaluatie in het voorjaar van 2016 op tafel ligt. Wij zijn heel benieuwd wat dit voor het begrotingsdebat van volgende week gaat betekenen. Wat opvalt, is dat er vanuit het college nauwelijks tegenspel komt. De wethouders muntten zich uit in het doen van (vage) toezeggingen. Dat gaat eens mis. Hetgeen ook geldt voor de coalitie zelf.

Navigatie uit! Noordeindseweg

Navigatie uit! Noordeindseweg

SIMON FORTUYN: ‘VINDBAARHEID KLEIHOOGT VANAF OOSTMEERLAAN WORDT VERBETERD’

Gerard Bovens sprak afgelopen donderdag over de slechte vindbaarheid van de Berkelse Kleihoogt met wethouder Simon Fortuyn. In eerdere weekverslagen (Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/10/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-oktober-2015/ ) berichtten wij uitvoerig over de aanvankelijke weigering van collegezijde om op de Oostmeerlaan een richtingbord te plaatsen richting Meerweg, Kleihoogt en het nieuwe recreatiegebied Groenzoom.

Simon Fortuyn heeft er nog eens over nagedacht en heeft besloten dat er op de Oostmeerlaan verwijsborden richting Kleihoogt zullen worden geplaatst. Daar zijn wij erg blij mee! De wethouder heeft toegezegd zelf contact hierover te zullen opnemen met de betrokken ondernemers om ze zelf over dit goede nieuws te informeren. Wanneer de Groenzoom helemaal klaar is volgen er ook nog recreatieve verwijsborden naar de Groenzoom. Onze fractie dankt de wethouder voor zijn medewerking. Eind goed, al goed! Dit dossier kan dicht!

Keurige parkeerplekken in Berkel centrum voor fietsen & brommers

Keurige parkeerplekken in Berkel centrum voor fietsen & brommers

AMENDEMENT BESTUURLIJK ADVIES A13/A16

De raad stelde donderdagavond het bestuurlijke advies gericht aan de minister I&M vast met betrekking tot het Ontwerp Tracebesluit over de A13/A16 vast. De raad van Rotterdam zal een dezer dagen een soortgelijk advies vaststellen. Zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=3e453edd-0a24-4ea5-bc4f-91bb356da7a4&FoundIDs= onder agendapunt 8d.

Het gaat om, wat onze fractie betreft, een prima overzicht van de knel en attentiepunten die nog aandacht behoeven. De uitvoering van het Rijks-tracé en regionaal Inpassingsbesluit (de feitelijke aanleg van de weg) wordt nog een immense klus. Wat ons opviel was dat er in de concept brief (er is terecht gekozen is voor een bestuurlijk advies en niet voor een zienswijze) geen enkele aandacht is gegeven aan de initiatieven van de Bewonersgroep Rodenrijs West. Dat bracht onze fractie er toe om, samen met Leefbaar 3B, een amendement in te dienen met de volgende tekst: “Na motie 3 EMVI/ Kruising met N471 op pagina 3 van het bestuurlijke advies de volgende passage toe te voegen: “De gemeenteraad betreurt het overigens dat uw ministerie geen verdere ruimte heeft geboden voor een contra expertise met betrekking tot het voorstel van de Bewonersgroep Rodenrijs West om de A16 Rotterdam ter hoogte van de kruising met de N471 op maaiveld niveau aan te leggen met een ondertunneling van de N471”. Het college nam de tekst van ons amendement over, net als een aantal door andere fracties zonder amendement ingediende tekstvoorstellen. Om één lijn te trekken en gelet op de gedane toezegging trokken wij het amendement in. De Bewonersgroep Rodenrijs West gaf aan blij te zijn met ons wijzigingsvoorstel.

Groenzoom bij Briellestraat Meerpolder Berkel

Groenzoom bij Briellestraat Meerpolder Berkel

TOT SLOT

De raadsvergadering van afgelopen donderdagavond duurde vier uur. Dit kwam mede door de inspraak van boze winkeliers in het centrum van Bergschenhoek over de al maanden durende sluiting van wegen in het centrum en inwoners van Bleiswijk die boos zijn om de door jongeren veroorzaakte overlast bij de waterspeelplaats in Bleiswijk. Daarbij vervult de nieuwe burgemeester trouwens een prima rol. De fractie van Leefbaar 3B trad op als de grote belangenbehartiger van de ondernemers & burgers in nood. Dat is een goede zaak want daar ben je als raadsfractie ook voor. Het wordt wat gênant wanneer je, zoals raadslid Jan Pieter Blonk presteerde in zijn reactie op het verhaal van wethouder Abee met betrekking tot de wegenafsluiting in Bergschenhoek, hard roept dat het college zijn verantwoordelijkheid moet nemen, boos wordt op de ‘wollige reactie van collegezijde, aangeeft er ‘stil van te worden’ om vervolgens mokkend over te gaan tot de orde van de dag. Gerard Bovens vroeg zich af waar zijn motie van teleurstelling of aansporing bleef. Daarop bleef het opnieuw stil. Dezelfde stilte die er ook was van collegezijde als het om daden ging. Leefbaar 3B produceerde bühne-praat waar je ook als boze winkeliers dwars door heen prikt. Die winkeliers hebben keihard gelijk en werden ook donderdagavond weer het bos ingestuurd. Wat ook opviel, was dat de verantwoordelijke portefeuillehouder Abee en de kern-wethouder Heuvelink hun gezicht nog niet bij de winkeliers hadden laten zien. ‘Anders besturen’ doet het vooral lekker op papier!

Wat deden wij ook al weer in dezelfde week in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/31/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-oktober-2014/ Het weekverslag geeft een goed beeld van de thema’s die toen actueel waren in het debat in de raadscommissie over de begroting voor 2015. Wethouder Abee in dit verslag: “De echte oplossingen voor Lansingerland zitten hem niet in bezuinigen en belastingen verhogen, maar puur in het verkopen van onze gronden. We moeten dus extra inzetten op acquisitie, bedrijven naar Lansingerland halen”. Net ons idee!

Aanstaande maandag is er weer fractieoverleg, dinsdag het raadsdebat over de gemeentebegroting 2016 en op donderdag een door het college georganiseerde inspiratiesessie over de aanpak van de transformatie in het sociale domein. Op maandag 9 november gaan wij (bestuur & fractie) met Tweede Kamer en Provinciale Statenleden op werkbezoek bij Koppert. Vanaf 19.30 uur is er een openbare Algemene ledenvergadering bij ’t Manneke aan de Berkelse Leeweg. Tweede Kamerlid John Kerstens zal dan een verhaal houden over sociale zaken en werkgelegenheid: “Eerlijk werk”. Petra Verhoef is zijn co-referent.

DSC04793

Het citaat van de week komt uit een nieuwsbericht van het ministerie van Economische Zaken dd. 26 oktober 2015 met als kop: “Nederlandse paprika’s naar China”. Het bericht: Nederlandse paprika’s gaan in 2016 naar China. Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken tekende maandag 26 oktober 2015 een overeenkomst met de Chinese overheid voor de markttoegang van deze Nederlandse groente. De marktwaarde kan binnen 5 jaar oplopen tot zo’n 15 miljoen euro. Nederland is een van de eerste landen die paprika’s gaat leveren aan China. Dijksma: ‘China is de grootste paprikaproducent ter wereld en een agrarische grootmacht. Maar de vraag naar hoogwaardige en veilige producten stijgt en dan kijkt ook China naar Nederland met z’n innovatieve en duurzame kassen. Vanaf volgend jaar moet er daarom een keur aan gewone-, punt- en snoeppaprika’s in Chinese supermarktschappen liggen. Nederlandse exporteurs zullen de komende periode gebruiken om de paprikamarkt verder te ontwikkelen en proberen een netwerk op te bouwen van (potentiële) afnemers. Net als bij de export van paprika’s naar Japan, kan de paprikahandel met China zich de komende jaren sterk ontwikkelen; van een paar miljoen euro in de eerste jaren tot enkele tientallen miljoenen euro’s op de langere termijn.

Een grote wens van ook de paprikatelers in Lansingerland lijkt nu werkelijkheid te gaan worden. Zie het artikel: ‘PvdA struint rond bij de rode paprika’s op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/05/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-29-mei-2015/

Waarschijnlijk verhuist de voor de tuinbouw verantwoordelijke staatssecretaris Sharon Dijksma naar het I&M als opvolger van Wilma Mansveld die haar conclusies trok uit de parlementaire enquête over de Fyra. Sharon Dijksma heeft uitmuntend werk gedaan voor deze sector en dus ook voor Lansingerland. Om met een Bleiswijkse tuinder te spreken: “Die is niet verkeerd!” Wie de opvolger van Sharon Dijksma als staatssecretaris economische zaken wordt, is nog niet bekend. Wat ons betreft is onze afdelingssecretaris Raymond Tans, zeer thuis in de (inter)nationale land & tuinbouw en in de PvdA en getooid met een scherpe visie op de ontwikkelingen in de moderne land en tuinbouw, een perfecte kandidaat!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 30 oktober 2015

Groenzoom

Groenzoom

Dijkversteviging Noordeindseweg

Dijkversteviging Noordeindseweg

 

Dorpskerk Berkel centrum

Dorpskerk Berkel centrum

Mooie scholen bouwen kunnen we als de beste!

Mooie scholen bouwen kunnen we als de beste!

Westpolder school

Westpolder school

Westpolder school

Westpolder school