29 september 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 26 – 30 SEPTEMBER 2016

Dit dertigste weekverslag in 2016, aflevering 405 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Er is nieuws over onze themabijeenkomst “Vanzelfsprekend samen”, over problemen bij het groenbeheer in de nieuwe Groenzoom, over de bushalte Bonfut, over de tobbende burgerparticipatie en over de Gemeentebegroting 2017-2020. De foto’s tonen de fraaie wijk Westpolder in Berkel.

 THEMA AVOND OVER VANZELFSPREKEND SAMEN OP 10 OKTOBER IN REHOBOTH BERKEL

 Ter afronding van de Week van de Toegankelijkheid organiseert de lokale PvdA fractie op maandagavond 10 oktober een boeiende avond over inclusief werken, wonen en ontspannen in Lansingerland, oftewel vanzelfsprekend samenleven. Drie sprekers uit Lansingerland en één spreker uit Rotterdam vertellen aan de hand van hun eigen ervaringen wat vanzelfsprekend samen in de praktijk betekent.

Ruud Schoonebeek, manager P&O van Koppert Biological Systems bijt het spits af met een presentatie over zijn ervaringen met werving en aanname van mensen met een beperking. Maaike Logtenberg, coördinator van de Van Oldenbarnevelthoeve, vertelt over het ontstaan van dit kleinschalige wooninitiatief in Berkel voor mensen met een beperking en de relatie met de inwoners van Lansingerland. Marianne Dijkshoorn, oprichter van adviesbureau Welkom Toegankelijkheid & Evenementen , spreekt over het belang van toegankelijkheid van de openbare ruimte en haar ervaringen hiermee in Lansingerland. Tenslotte is er aandacht voor een inspirerend initiatief uit Rotterdam van Stichting BONT: BONTe BuurtLoket. Floor Brouwer zal samen met een van de jongeren die hier werkzaam is vertellen over de rol van het BONTe BuurtLoket in de wijk. Ingrid Tuinenburg is de gespreksleider tijdens deze avond.

De avond wordt gehouden in zalencentrum Rehoboth in de Wilhelminastraat 2 in Berkel centrum, een locatie die voor iedereen toegankelijk is en hierbij zijn dan ook vanzelfsprekend alle inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente van harte welkom. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur en na afloop is er uiteraard gelegenheid om nog even na te praten.

U bent van harte welkom!

DSC07560

EERSTE PVDA REACTIE OP GEMEENTEBEGROTING 2017-2020

Afgelopen week verscheen de gemeentebegroting 2017-2020. Deze meerjarenbegroting moet op donderdag 3 november door de raad worden vastgesteld. Op 25 oktober is er daaraan voorafgaand en ter voorbereiding van de definitieve besluitvorming een begrotingscommissie. De PvdA fractie viel bij eerste lezing het volgende op.

Erg sprankelend ziet de begroting er niet uit. Het is meer van hetzelfde vergeleken met vorig jaar. Het college komt niet of nauwelijks met nieuwe plannen. Het is alsof dit college de rit uitzit en hunkert naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Het college lijkt volledig vast te zitten in de financiële crisis van de afgelopen jaren. Dat de bakens nu verzet zijn en dat het de hoogste tijd wordt voor een andere, meer hoopvolle en toekomstgerichte bestuurlijke agenda, lijkt het college niet te deren. Het risico dat Lansingerland kansen gaat missen is groot. Dit zijn belangrijke jaren om de voorspoedige toekomst van Lansingerland veilig te stellen.

Er is in 2017 voldoende financiële ruimte om de OZB van 120% naar 110% terug te brengen. Dat kost ruim een miljoen per jaar. Het weerstandsvermogen extra blijven aanvullen is niet echt meer nodig. Het niveau “voldoende” wordt immers al in 2018 bereikt. De PvdA komt, net als tijdens het raadsdebat over de Kadernota 2017 in juli, met een amendement om de OZB te verlagen. Te hoge lastendruk maakt Lansingerland onaantrekkelijk voor nieuwe inwoners.

De door het college beloofde lastenverlichting via een verlaging van de reinigingsrechten van drie tientjes vindt de PvdA fractie een sigaar uit eigen doos. Het is het effect van meer gescheiden inzamelen van afval na afvalscheiding door de inwoners zélf.

Het bouwtempo (gepland zijn 400 woningen in 2017 en volgende jaren) moet fors omhoog. De markt is er rijp voor. Lansingerland moet in 2021 0f 2022 exclusief Wilderszijde echt helemaal klaar zijn met bouwen. Projectontwikkelaars in de Berkelse Westpolder delen dit verhaal, zo bleek uit de Heraut van deze week. Het is bovendien goed nieuws dat volgens de begroting de eerste woningen op Wilderszijde in 2019 worden opgeleverd. Dit betekent dat daar eindelijk gebouwd gaat worden. De PvdA fractie is heel benieuwd over wat voor type woningen het gaat. Het heeft onze voorkeur dat er op Wilderszijde vooral woningen gebouwd gaan worden voor kleine huishoudens en voor jongeren tussen de 20-30 jaar. Die trekken nu nog weg uit Lansingerland.

Met een hoger tempo van bouwen worden de risico’s kleiner, groeit het aantal inwoners snel naar 70.000. Dit aantal wordt verwacht rond 2021-2022. Dan slinkt het bedrag dat aan leningen uitstaat ook snel en is Lansingerland volgens de PvdA weer helemaal boven Jan.

Een breed debat over wat deze snellere groei van het aantal inwoners voor het voorzieningenpakket betekent (uitbreiding van scholen, sportvelden etc.) is hard nodig. Er is speciale aandacht nodig om voldoende voorzieningen te creëren voor de aanstormende jeugd. Lansingerland is één van de gemeenten met het hoogst aantal jongeren onder de 18 jaar (17000). En ook voor de vraag welke andere uitdagingen er tot 2040 op ons afkomen. Daar moet de komende jaren prioriteit op komen te liggen. Een prachtig thema om met de inwoners, maatschappelijke organisaties en de bedrijven mee aan de slag te gaan!

DSC07562

TOBBEN MET DE BURGERPARTICIPATIE, MEER DROMEN DAN DOEN!

Het blijft tobben met de burgerparticipatie & burgerinitiatieven in Lansingerland. Alle ‘Delen, durven, doen’ van het college ten spijt. Afgelopen dinsdag was er een presentatie over door het bureau Lemon en van “Waar staat je gemeente’ gehouden onderzoeken naar wat inwoners van Lansingerland vinden van de kwaliteit van wonen en van nog veel meer in onze gemeente. De resultaten van deze onderzoeken zijn sowieso interessant (zie bijlage Raadspresentatie%20Lemon%20en%20WSJG%2027%20september%202016 ) maar onze fractie werd in het bijzonder getriggerd door het Lemon overzicht “Interesse bijdrage in de wijk”. Een overzicht dat een beeld geeft over wat al die college-bemoeienis met betrekking tot burgerparticipatie & initiatieven uit de samenleving feitelijk hebben opgeleverd. Weinig dus! Het participatie-percentage overschrijdt de 10% nauwelijks behalve wanneer het gaat om burenhulp.

De burgerpeiling “Waar staat je gemeente” laat zien dat de relatie burger-gemeente door de inwoners van Lansingerland lager wordt beoordeeld dan in vergelijkbare gemeenten. Het gaat dan in het bijzonder om de beoordeling ‘betrekken burgers en faciliteren participatie (de gemeente luistert naar de mening van de burgers, betrekt burgers bij plannen en geeft voldoende ruimte om ideeën te realiseren)’.

De PvdA fractie is benieuwd naar de reactie van het college op deze opvallende onderzoeksresultaten. Burgerparticipatie is één van de belangrijkste pijlers van deze coalitie. Het is kennelijk nog steeds meer ‘Dromen’ dan ‘Doen’ geblazen! Natuurlijk is er ook hier een uitzondering op deze regel: wethouder Simon Fortuyn doet echt zijn best om wat van de burgerparticipatie te maken. Ere wie ere toekomt!

Over de regierol van de gemeente m.b.t. de burgerparticipatie stelde onze fractie eerder dit jaar raadsvragen. Die zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201621-van-pvda-betr-over-verhouding-van-oa-burgerparticipatie-met-de-regierol-van-de-gemeente_75299.html Wij vonden de reactie op onze 10 vragen niet echt overtuigend en worden in onze scepsis gesteund door de resultaten van beide onderzoeken.

DSC07591

ZORGEN OVER BEHEER GROENZOOM & BERGBOEZEM

 Zowel de Groenzoom als de Bergboezem worden in een hoog tempo overwoekerd door distels. De PvdA Lansingerland ging vorige week op pad in dit gebied en schrokken van de snelheid waarmee de distelgroei plaatsvindt. Wanneer dit zo doorgaat, is binnen een paar jaar de 560 hectares die de Groenzoom telt, helemaal overwoekerd. Koeien weiden kan dan niet meer, dijken van het Hoogheemraadschap verliezen hun stevigheid en de vogelstand in de Bergboezem komt in het gedrang vanwege een gemis aan broedmogelijkheden. Wat nog erger is, is dat aanpalende glastuinbouwbedrijven veel last hebben van de uitwaaiende distelpluizen. Die worden met gif bestreden om het gewas in de kassen te beschermen. Dit gif komt weer in de sloten terecht waardoor het Hoogheemraadschap in de problemen komt.

Er is ook toenemende overlast voor omwonenden maar ook voor agrariërs in de wijde omgeving van dit gebied door rond waaiende distelzaden. Dat spul waait overal naar toe.

Wij kregen te horen dat het periodieke beheersoverleg over de Groenzoom & Bergboezem nog maar nauwelijks van de grond gekomen. Aan dit overleg zouden tenminste de hoofdaannemer BTL, onderaannemers, pachters, de beide gemeenten en het hoogheemraadschap moeten gaan deelnemen.

Wij hebben onze zorgen gemeld bij het college en hebben hen gevraagd om ook zelf een kijkje te gaan nemen in de Groenzoom en Bergboezem en zich ook te laten bijpraten door omwonenden en directe gebruikers van dit prachtige gebied. Dit gaat gebeuren. Wethouder Simon Fortuyn, die sinds kort belast is met het beheer, heeft ons toegezegd ook zelf op pad te gaan in de Groenzoom en Bergboezem en zich te laten bijpraten over de zorgen die er zijn. De PvdA is benieuwd naar zijn ervaringen.

DSC07565

VERDWENEN HALTE BONFUT BLIJFT GEMOEDEREN STEVIG BEZIG HOUDEN

Het opheffen van de ZoRo-bushalte Bonfut in juli 2015 blijft de gemoederen van bewoners in het westelijk deel van de wijk de Wadden in de Rodenrijsezoom stevig bezig houden. Dat bleek opnieuw tijdens een bezoek dat onze fractie afgelopen week aan deze wijk bracht. Bewoners klagen steen en been over het feit dat zij nu helemaal naar station Rodenrijs moeten lopen. Een andere keuze is de nieuwe halte Koegelwieckplantsoen. Die ligt verder weg dan de voormalige halte Bonfut en is alleen te bereiken via een onverlicht, hellend pad door het AMG. Schmidtpark. De afstand tussen de halte Koegelwieckplantsoen en station Rodenrijs is maar liefst 1.5 kilometer.

In mei van dit jaar weigerde een meerderheid in de gemeenteraad tijdens het debat over de zienswijze op het RET Vervoersplan 2017 ons voorstel te steunen om de halte Bonfut weer in gebruik te stellen. Ook de fractie van Leefbaar 3B liet het toen afweten. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/

De bushalte Bonfut ligt net over de grens van Lansingerland in de gemeente Rotterdam. Binnenkort begint de bouw op het naast de halte gelegen voormalige Hordijk terrein. Dat levert vele potentiele reizigers op. Hoogste tijd voor ons dus om de revival van de halte Bonfut weer op de politieke agenda te gaan zetten. Druk op de Metropoolregio die hierover gaat, blijft nodig. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 komen steeds meer dichterbij. De PvdA fractie is benieuwd hoe de andere politieke partijen in Lansingerland dan aan deze wijk gaan uitleggen waarom zij in mei 2016 de revival van bushalte Bonfut niet steunden!

Ironisch is dat de ZoRo-bushalte Groendalseweg binnenkort opgeknapt gaat worden. Deze halte trekt nauwelijks meer reizigers dan de vroegere halte Bonfut.

DSC07602

TOT SLOT

Wat deden wij precies twee jaar geleden in dezelfde week in september 2014? Zie: Toen was er de maandelijkse raadsvergadering waarin de terugkomst van het Berkelse carillon, de evaluatie van de verkeerscirculatie in Berkel en de inzet alsnog van extra rijksgeld voor Lansingerlandse mensen op het bestaansminimum op de raadsagenda stond. Thema’s die nu, twee jaar later ons nog steeds vertrouwd voor komen.

Volgende week is er op maandag onze fractievergadering. Dinsdag is de maandelijkse vergadering van de raadscommissie Ruimte en op woensdag van de raadscommissie Algemeen Bestuur. Voor de agenda’s zie: http://www.lansingerland.nl/agenda/vergaderagenda_43875/kalender/2016/10/ Ook deze maand zijn deze agenda’s politiek gezien niet echt spannend. Interessant zijn de beheerplannen die in de commissie Ruimte op de agenda staan.

Het citaat van deze week komt uit de Heraut van woensdag 28 september. Het citaat komt uit een uitvoerig verslag in de Heraut dd. 28.09 van de thema-avond over mobiliteit die het CDA veertien dagen geleden hield. Zie: http://www.herautonline.nl/?p=55812

De Heraut: “Het CDA had twee gastsprekers ingevlogen, die elk een kort betoog mochten houden, waarop eerst de politici en vervolgens anderen in de zaal mochten reageren. CDA kamerlid Martijn van Helvert was afwezig in verband met de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Op Statenlid Maurits de Haan rustte nu de extra zware last toezeggingen te doen, maar hij gaf al in eerste ronde aan zijn standpunt nog niet ingenomen te hebben”.

“Statenlid Maurits de Haan betoogde dat Schiphol en Eindhoven geen uitbreidingscapaciteit meer hebben, terwijl die ruimte in RTHA er nog wel is. “Zuid-Holland is nu eenmaal dichtbevolkt, dus er zullen altijd mensen de dupe van uitbreidingsplannen worden,” zei hij. Tot zover de citaten. Wij nemen aan dat de Lansingerlandse CDA fractie, gezien hun uitgesproken afwijzende standpunt in de Lansingerlandse raad, die avond wat andere verwachtingen had van de inbreng van de sprekers uit de eigen kring!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 30 september 2016

DSC07605

DSC07557

DSC07558

DSC07619

DSC07612

DSC07572

Dag Astrid!