31 januari 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 27 – 31 JANUARI 2014

Dit 4de weekverslag in 2014 aflevering 296 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad een besluit nam over de toekomst van de Westpolderscholen, onze PvdA Tweede Kamerfractie een uitvoerig werkbezoek bracht aan de economie en het groen in Lansingerland en wij voortgangsoverleg hadden met ons PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries over het vinden van oplossingen voor gemeenten met grote problemen met hun grondbedrijf zoals Lansingerland. Dit verslag beschrijft de gebeurtenissen tot de vrijdagmorgen. De gebeurtenissen van deel 2 van de raadsvergadering op vrijdagavond 31 januari (ondermeer Sport- en Tarievennota) nemen wij mee in het weekverslag van volgende week.

PVDA WIL GELIJKE KANSEN VOOR ALLE SCHOOLVORMEN EN SCHOLEN

Vorige week in ons weekverslag 3 berichtten wij dat uitstel van de bouw van de Westpolder 3 school volgens de PvdA fractie noodzakelijk is om te voorkomen dat OBS de Klipper, die nu langer in het tijdelijke scholencomplex bij het station moet blijven zitten, niet in een slechtere concurrentiepositie komt ten opzichte van andere scholen als het om de kwaliteit van de huisvesting gaat. Want ouders kiezen eerder voor een school die optimaal en modern gehuisvest is. Wij kregen op dit voorstel veel positieve reacties. Ook De Heraut pikte onze suggesties op de voorpagina van deze week op. Bij de verdere uitwerking van ons idee merkten wij dat dit plan een kans van slagen had maar wel een risico met zich bracht. Met het uitstel van de bouw van de Westpolder  3 school viel als consequentie ook het investeringsbudget voor de bouw van die school uit het Meerjaren Investeringsprogramma van onze gemeente weg. En over dat investeringsbedrag was juist op korte overeenstemming met onze provinciale financiele toezichthouder te verwachten. Hoe dus dit investeringsbedrag veilig te stellen, hoe een stevige basis te leggen voor de goedkeuring op de financiering van de bouw van de Westpolder 2 school en hoe ook nog eens te voorkomen dat de ene school bevoordeeld zou worden boven de andere school waardoor er geen sprake meer zou zijn van een gelijk speelveld voor alle onderwijsorganisaties? Vragen die om een samenhangende oplossing vroegen.

Gloedvol verhaal van Lutz Jacobi tijdens onze nieuwjaarsreceptie

Gloedvol verhaal van Lutz Jacobi tijdens onze nieuwjaarsreceptie

De oplossing, zo bleek in de dagen voorafgaande aan de raadsvergadering van woensdagavond, was om het Westpolder 3 gebouw nu wel te gaan bouwen maar nu nog geen uitspraak te doen over wie er precies deze nieuwe lokalen zullen gaan bevolken. Oorspronkelijk was de Westpolder 3 school bestemd voor het Zilveren Penseel, onderdeel van het Katholieke primaire onderwijs. Het idee is dat de besturen van het OBS de Klipper en het RK Zilveren Penseel samen bezien hoe deze lokalen onderling te verdelen in afwachting van de mogelijke plan aanpassing en bouw van de Westpolder 2 school. Dat hangt zeer af van de toekomst van de Kleine Kapitein en de definitieve vestiging van een BSO in de Westpolder 2 school die vlak bij het winkelcentrum Westpolder moet worden gebouwd.

Kortom, een variant op ons eerdere voorstel met dezelfde strekking maar met een mogelijk wat minder financieel risico. De raad ging (op de fractie Neeleman na) unaniem akkoord met deze variant op ons oorspronkelijke voorstel. Bovendien werd een door Sam de Groot aangepaste motie van D66 aangenomen waarin door de raad aangaf de realisering van Westpolder 2 en Westpolder 3 school als aan elkaar verbonden te zien en dat daarom uitstel geen afstel betekent. Bovendien riep de raad het college op om op een zo kort mogelijke termijn een voorstel tot realisatie van Westpolder 2 school aan de raad voor te leggen waarin ook de dekking van de kapitaallasten is geregeld. Dat zegde onderwijs wethouder Marc van Dijk (VVD) graag toe.

De wethouder heeft nu van de raad voldoende ruimte gekregen om met de onderwijsbesturen overleg te gaan plegen over wie er precies in eerste instantie naar de Westpolder 3 gaan, definitief inzicht te krijgen in de toekomst van de Kleine Kapitein en de gevolgen daarvan voor de huidige 140 leerlingen en, in overleg met de provincie, aan de slag te gaan met de aanpassing van de bouwplannen voor de Westpolder 2 school en het vinden van de dekking van de kapitaalslasten van de bouw van deze school binnen de bestaande budgetten. Wat zeker kan helpen, is snel inzicht in wat er met de Kleine Kapitein gaat gebeuren. Blijft deze school overeind en komt er ook snel groen licht voor de BSO die voor de Westpolder 2 is gepland dan moet een snelle oplossing zeker haalbaar zijn. Zie hieronder over het recente goede nieuws.

De vraag die onze woordvoerder Sam de Groot tijdens dit langdurige debat aan wethouder Marc van Dijk stelde of hij ‘ bereid is om de bouw van het Westpolder 3 schoolgebouw door te zetten, in overleg te gaan met alle betrokken schoolbesturen om een oplossing te vinden die recht doet aan alle kinderen, ouders en scholen, om de Westpolder 2 school weer voortvarend op te pakken en een oplossing te vinden voor de tijdelijke situatie als gevolg van het uitstellen van de bouw van de Westpolder 2 school’ was daarmee voor onze fractie afdoende beantwoord. Onze zorg over de vraag of de onderwijsbesturen in staat zullen zijn om samen aan de slag te gaan om een voor alle kinderen zo optimaal mogelijke onderwijssituatie in de Westpolder te realiseren helaas nog niet. Het bestuurlijke onderwijs landschap komt ons nog steeds heel verkokerd over. Maar wie weet, hopelijk heeft dit ingrijpende onderwijsdebat ook hier voor een doorbraak gezorgd. Zeker voor ons is dat nu geen van de betrokken onderwijsorganisaties nu ten opzichte van een ander in een potentieel bevoorrechte situatie is terechtgekomen. En daar ging het ons bovenal om. Wij willen gelijke kansen voor alle schoolvormen en de scholen’ was onze inzet in het debat. En geen kans op achterstelling van ons Openbaar Onderwijs. Dat is gelukt. Daarom zijn wij tevreden met de afloop van dit debat. 

Donderdagmiddag kregen wij via ouders van kinderen op de Kleine Kapitein het volgende bericht: De Kleine Kapitein gaat een langdurige samenwerking aan met het schoolbestuur ‘5maalO’. Daarmee is het voortbestaan van de school op de valreep veilig gesteld. We hebben goede gesprekken gevoerd over alle aspecten van de Kleine Kapitein, en hebben er alle vertrouwen in dat we met 5maalO een prachtige toekomst tegemoet gaan. We moeten een aantal zaken nog gedetailleerd uitwerken, maar zeker is dat de Kleine Kapitein met dit team, dit concept en (voorlopig) op deze locatie blijft voortbestaan’. Voor informatie over ‘5maal0’ zie: http://www.5maalo.nl  Dat is nieuws en als alles echt klopt wat er staat en de continuïteit echt gegarandeerd (wat betekent het woordje ‘voorlopig’?) is een stevige boost voor de bouw van Westpolder 2 school. Dat sluit dan weer prima aan bij het gisteren genomen raadsbesluit!

gesprek over grondpolitiek. Vlnr: Marc van Dijk, Albert de Vries, Ruud Braak en Gerard Bovens

gesprek over grondpolitiek. Vlnr: Marc van Dijk, Albert de Vries, Ruud Braak en Gerard Bovens

VERVOLGOVERLEG MET PVDA KAMERLID ALBERT DE VRIES

Afgelopen week werd er door de wethouders Wonen van onze Stadsregio, bouwers en projectontwikkelaars overeengekomen dat het aantal woningen dat tot 2020 inde Stadsregio zal worden gebouwd, teruggebracht zal worden van de oorspronkelijk geplande 65000 naar 39000. Vooral in Rotterdam, Lansingerland en Voorne-Putten zijn er projecten geschrapt. Afgesproken is dat Lansingerland wel meer mag gaan bouwen dan de eigen behoefte: “Onder andere Lansingerland heeft door het afblazen van bouwprojecten veel financiële schade geleden. In de afspraken tussen Rotterdam en deze gemeente is daar rekening mee gehouden. Daarom mag Lansingerland de komende jaren boven op de eigen behoefte extra woningen bouwen. Dat is geen beloning voor slecht grondbeleid, snoert Maessen (woordvoerder van de Stadsregio) critici op voorhand de mond. ‘Lansingerland had een grote opgave op basis van Vinex-afspraken. Ze zijn aangespoord, ook door de provincie, om te bouwen wat ze konden bouwen. Door de crisis zijn zij extra hard geraakt. Nu we het beleid bijstellen houden we elkaar vast; het kan niet zo zijn dat Lansingerland kopje onder gaat”. Een solidaire en ons een hart onder de riem stekende uitspraak van onze Stadsregio bestuurders.

In Stadsregionaal verband is verder afgesproken dat Lansingerland nu 400 huizen per jaar kan gaan bouwen. Het idee is om de afspraken die door de Stadsregio gemaakt zijn op te nemen in de nieuwe provinciale structuurvisie die momenteel in voorbereiding is. Met nog 6000 huizen op de plank gaat het dus nog zeker 15 jaren duren voordat Lansingerland helemaal uitbebouwd is. 15 jaren waarin de rentelasten op de braakliggende maar wel al in exploitatie genomen gronden gewoon voortduren en een stevig beslag blijven leggen op onze gemeentebegroting. Juist afgelopen week kreeg de raad een eerste doorkijkje op de financiele ontwikkelingen tot 2018. Het tekort loopt op naar 9 miljoen in 2018. Voor 2025 is op basis van de cijfers van eind 2013 zelfs een tekort van 13 miljoen voorzien. Bijna 15% van de huidige begroting. Opgeteld met het bedrag dat de afgelopen jaren al is bezuinigd, wordt dan de 20 miljoen of wel 20% van onze gemeentebegroting overschreden. Dat is een bizarre krimp.

Een bedrag van 9 miljoen in 2018 ophoesten door louter de lasten te verhogen en nog eens extra te bezuinigen kan Lansingerland niet meer alleen aan. Een verhoging van onze OZB tot 150% levert ‘slechts’ 5 miljoen op. Dan blijven er nog 4 miljoen euro over die door bezuinigingen moeten worden ingevuld. In onze begroting zit na alle eerdere bezuinigingen nog nauwelijks rek. Mocht de gemeente wederom een groot verlies moeten nemen op ons grondbedrijf, dan zal er opnieuw sprake zijn van een negatieve algemene reserve en dus ook van een extra tekort bovenop de 9 miljoen die voor 2018 voorspeld is. Kortom, Lansingerland wil zelf regie en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen herstelplan maar steun en facilitering door andere overheden is hard nodig. Alleen gaan wij het niet meer redden.

Afgelopen woensdag hadden wethouder Ruud Braak en Gerard Bovens een vervolgoverleg met PvdA Kamerlid Albert de Vries die zich de afgelopen maanden intensief heeft ingezet voor gemeenten met problemen met hun grondbedrijf. Tijdens dit overleg was ook onze wethouder Financiën Marc van Dijk aanwezig. Albert de Vries stelde samen met zijn collega Manon Fokke schriftelijke vragen en kreeg samen met SP Kamerlid Smaling zelfs een door de Tweede Kamer aangenomen motie op zijn naam waarin de regering verzocht wordt om oplossingen aan te dragen die gemeenten in staat stellen om de ontstane problemen vanwege de verliesnemingen hun grondbedrijf het hoofd te bieden. De regering reageerde tot op heden bij monde van minister Schultz, die Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille heeft, nogal magertjes. In een brief van december 2013 zette zij alleen het bestaande instrumentarium op een rijtje. Van nieuw beleid was geen sprake. De ministers BZK & Financiën komen tot op heden helemaal niet in het stuk voor. Wellicht is er angst dat na de financiele crisis, de bankencrisis en de vastgoedcrisis er nu ook een grondbedrijvencrisis gaat ontstaan met vergelijkbare situaties van ‘omvallende gemeenten’. Dat beeld is zeker niet irreëel.  Het jaar 2014 kan wat dit betreft nog de nodige vervelende verrassingen gaan opleveren in gemeenteland.

Het is Albert  de Vries helder dat Lansingerland zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor de oplossingen maar dat steun van het rijk en provincie nodig is. Hij steunt ons in onze aanpak. Het belangrijkste instrument moet het schatkistlenen gaan worden. Helaas is schatkistlenen bij de Staat sinds kort onmogelijk. Deze constructie kan alleen worden toegepast bij lagere overheden. Lansingerland leent nu tegen 4.5% bij de BNG. Stel dat er een langdurige lening bij een andere overheid kan worden afgesloten tegen 2% rente minder dan scheelt dat Lansingerland 6 miljoen rente per jaar minder en loopt het tekort op de begroting dus onmiddellijk fors terug. Met Albert de Vries is afgesproken dat ook hij deze constructie gaat agenderen en daartoe overleg voert met zijn collega’s van Financiën en BZK in de PvdA fractie en met coalitiegenoot VVD in de Tweede Kamer. Lansingerland wordt gezien als een unieke sitautie die dus ook een unieke oplossing behoeft. Andere constructies zullen niet toereikend zijn. Wat slechts rest is de artikel 12 uitweg waarin het Rijk Lansingerland direct financieel gaat bijspringen. Een constructie die wij overigens zeker vinden passen in een maatwerk oplossing die past bij de unieke Lansingerlandse situatie.

Albert de Vries gaat nu verder aan de slag. Wij spraken af intensief contact te blijven houden over de voortgang van zijn en onze aanpak. Wethouder Marc van Dijk (VVD) praat binnenkort zijn eigen VVD Tweede Kamerfractie bij. 

PvdA op bezoek bij Vleeshouderij Groenzoom

PvdA op bezoek bij Vleeshouderij Groenzoom

Presentatie over gemeentelijk economisch beleid door Ruud Braak

WERKBEZOEK PVDA KAMERLEDEN AAN BEDRIJVIG EN GROEN LANSINGERLAND

Afgelopen maandag brachten de PvdA Kamerleden Lutz Jacobi en Astrid Oosenbrug een uitvoerig werkbezoek aan het bedrijvige en groene Lansingerland. Ook PvdA Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers had haar komst aangekondigd maar door ziekte moest zij helaas verstek laten gaan. Gelukkig was haar beleidsmedewerkster Amarins Komduur (tevens PvdA fractievoorzitter in Pijnacker-Nootdorp) wel van de partij zodat ook de portefeuille van Sjoera Dikkers goed vertegenwoordigd was. Onder leiding van Raymond Tans, onze afdelingssecretaris die deze dag georganiseerd had en ook als gids fungeerde, bezocht het gezelschap achtereenvolgens Veehouderij Hoeve de Groenzoom aan de Kleihoogt in Berkel, Anthura in Bleiswijk,  een presentatie door wethouder Ruud Braak van het gemeentelijke economische beleid in ons Gemeentehuis, de kwekerij met aardwarmteproject van A&G van den Bosch in Bleiswijk, het projectbureau de Groenzoom en tenslotte Boerderij het Lansingerland aan de Hoeksekade in Bergschenhoek. De foto’s bij dit weekverslagen laten beelden van dit intensieve werkbezoek zien.

In de avond was er onze met ongeveer 45 aanwezigen druk bezochte nieuwjaarsreceptie waar Lutz Jacobi en onze voorzitter Naushad Boedhoe (die de hele dag acte de presence gaf) inspirerende verhalen hielden. Bovendien werd bij tijdens deze bijeenkomst ook onze verkiezingsposter onthuld.

Astrid en Lutz en de melkmachine in boerderij Het Lansingrland

Astrid en Lutz en de melkmachine in boerderij Het Lansingrland

TOT SLOT

Als het gaat om de keus om afvalophaler Irado een uitsluitend recht toe te kennen of in de markt via een Europese aanbesteding naar een aanbieder voor de allerlaagste prijs voor de inwoners te zoeken heeft naar het oordeel van onze woordvoeder Don van Doorn in dit dossier,  de methode van Europese aanbesteding de grootste kans van slagen om dit te bereiken. De overname van eventueel bij Irado boventallig personeel zal mede op ons verzoek een plek krijgen in het bestek zodat voor die nare consequentie van dit besluit mogelijk een mooie oplossing komt. Op Don’s verzoek heeft de wethouder Irado nog opgeroepen om ook mee te doen in de Europese aanbesteding maar dat mocht helaas niet baten. Wij hopen dat de vele medewerkers van Irado die, bang voor het verlies van hun baan, voor de deur van het gemeentehuis met hun vuilniswagens met zwaailicht demonstreerden en op de publieke tribune het debat volgden, toch enigszins gerust naar huis zijn gegaan. Het idee om de overname van personeel in het bestek op te nemen werd breed door de raad gedeeld.

Vorige week vrijdagavond was Gerard Bovens te gast bij RTV Magazine. Het interview met hem is te beluisteren op www.rtvlansingerland.nl/pvda-een-geboren-coalitiepartij?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

Maandagmiddag brengen Ruud Braak, Gerard Bovens en Robert Tans een bezoek aan de Rotterdamse wethouder en PvdA lijsttrekker Hamit Karakus in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn goede buren van elkaar en er zijn nog zoveel uitdagingen om samen op te pakken. Maandagmiddag levert onze afdelingssecretaris de officiële kandidatenlijst in op het gemeentehuis. Natuurlijk zullen wij dat enige luister bijzetten.

Aanstaande maandagavond is de Algemene Ledenvergadering van de Fietsersbond Lansingerland die in het teken staat van de ‘Fiets in het Verkiezingsprogramma’. Gerard Bovens is lid van de Fietsersbond, fietst dagelijks heel wat af in Lansingerland en omgeving en zal natuurlijk die avond aanwezig zijn. Dinsdagavond praten Sam de Groot en Gerard Bovens bij met het bestuur van ‘Stop de Herrie HSL’ over alle recente ontwikkelingen en over wat er op korte termijn te doen valt.

Verder is er de maandelijkse raadscommissieweek. De laatste in deze bestuursperiode 2010-2014. De agenda’s zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/

Interessant is de presentatie van afgelopen dinsdag over hoe onze financiele toekomst er zonder een financieel herstelplan uit zou gaan zien. Lees & huiver:  http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=129041&f=39a89b9fbfa55a7b54f174d5d9cfb780&attachment=0&a=1342

Het citaat van de week komt uit een interview van oud wethouder Adri Duivesteijn in Vrij Nederland van 22 januari 2014: ‘Bij het uit de grond stampen van de Vinex wijken verdween volgens Duivesteijn makkelijk vijftig- tot tachtigduizend euro per huis in de zakken van projectontwikkelaars, zonder dat de bewoners zelf iets over het ontwerp van hun woningen te vertellen hadden. ‘Een groot deel van mijn generatie is moreel uitgegleden, ze zijn hun kompas kwijtgeraakt’. Andere koek dus dan de uitspraak van liberale zijde dat zij tegen het ‘subsidiëren van grondprijzen zijn om betaalbare starterswoningen mogelijk te maken. Prijzen waren kunstmatig in het verleden juist veel te hoog, er is gegraaid, de lucht is er nu uit, de verliezen worden genomen en de grondprijzen zakken. Inderdaad, marktwerking zoals het echt hoort met als gevolg: betaalbare woningen. In maart 2014 gaat de eerste paal voor onze starterswoningen in de Berkelse Nieuwstraat de grond in. Zonder subsidie!

Onthulling verkiezingsposter

Onthulling verkiezingsposter

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 31 januari 2014