31 mei 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 27 – 31 MEI 2013

Dit negentiende weekverslag in 2013, aflevering 270 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de stillere aanvliegroute naar Rotterdam The Hague Airport weer een stapje dichterbij kwam, het definitieve besluit over de toekomstige plaats van onze nationale schaatsbaan tot medio augustus werd opgeschort, de raad van Westerrotte tijdens de laatste bijeenkomst van onze Leergang zo ongeveer het college naar huis stuurde en wij een kijkje konden nemen op de plek waar over enige tijd het nieuwe station Bleizo zal gaan verrijzen.

PvdA Leergang 2013. Afsluitende raadsdebat

PvdA Leergang 2013. Afsluitende raadsdebat

STILLE AANVLIEGROUTE KOMT ER NU ECHT AAN

Het is al weer bijna 10 maanden geleden dat wij in ons weekverslag aandacht besteden aan de komst van een stillere aanvliegroute naar Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven directie meldde ons toen in overleg te zijn met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaart inspectie over het vergunningenpakket om deze nieuwe wijze van aanvliegen mogelijk te gaan maken. Sinds begin 2010 zetten wij ons als fractie in om tot afspraken te komen over stillere aanvliegroutes over het Rottemeren gebied in plaats van over de centra van Bleiswijk en Bergschenhoek. Van meet af aan kregen wij daarbij steun van de luchthaven directie en ook van luchtvaartmaatschappij Transavia. Zij verkeken zich in eerste aanleg op de procedurele kant van de zaak. Het was niet alleen een kwestie van goede afspraken met elkaar maken via een op te stellen convenant en praktische werkinstructies aan de piloten maar wel degelijk ook een vergunningen kwestie. Daar gaat de LVNL, de luchtvaart inspectie en het ministerie van I&M over. Omdat veiligheid bij hen terecht boven alles gaat en het de eerste keer is dat deze wijze van aanvliegen op basis van exacte, computer gestuurde GPS navigatie in ons land wordt geïntroduceerd, bleken wij een ingewikkeld vraagstuk te hebben aangesneden. Bovendien zou deze wijze van aanvliegen niet alleen de Boeing 737 vliegtuigen van Transavia moeten betreffen maar ook alle andere vliegtuigtypen die evenzo veilig via GPS zouden moeten kunnen aankoersen op onze regionale luchthaven.

Afgelopen dinsdag was er van de zijde van Rotterdam The Hague Airport een nuttige presentatie over het nieuwe Luchthaven besluit. Zie: (http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=101747&f=c487840f956bd4f599392b940eb49b7d&attachment=0&a=1077 ) Wij hadden in de aanloop van deze bijeenkomst aan de vertegenwoordiger van de Luchthaven gevraagd om na bijna een jaar stilte van hun kant, ook even stil te staan bij de stand van zaken met betrekking tot de aanvliegroute. Dat heeft hij gedaan. Duidelijk werd dat hij op niet al te lange termijn (wij hopen nog dit jaar) een vergunning voor Transavia verwacht om via GPS navigatie te gaan landen. De doorbraak is dus in de maak. Dan kan deze nieuwe wijze van werken ook over andere luchtvaartmaatschappijen worden uitgerold. In 2020 wordt dit nieuwe systeem op basis van Europese regelgeving de verplichte standaard voor het aanvliegen. Alle moderne vliegtuigen van het Boeing 737 type zijn geëquipeerd om via GPS navigatie te gaan aanvliegen. Probleem zijn de oude Fokker 50 vliegtuigen van City Jet die op Londen vliegen. Die zijn daar nog op toegerust.

Radio Rijnmond kreeg dinsdag lucht van onze acties en zorgde voor het journalistieke handwerk. Zie voor hun reportage: http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-05-2013/lansingerland-wil-snelle-aanpassing-vliegroutes Kwestie van blijven volhouden dus, net als in de andere geluidsdossiers zoals de HSL,A13/A16 en de N209. En wat wij ons nooit gerealiseerd hebben toen wij in 2010 dit dossier oppikten, was dat wij in deze dus ook geschiedenis schrijven voor de hele Nederlandse luchtvaart!

Burgemeester Jaap Wolf van Westerrotte

Burgemeester Jaap Wolf van Westerrotte

BURGEMEESTER JAAP WOLF EVEN TERUG IN LANSINGERLAND

Voor de toevallige voorbijganger was het even opkijken want op de voorzittersstoel van de gemeenteraad in het Gemeentehuis van Lansingerland zat vorige week maandagavond, getooid met ambtsketting, niet de echte burgemeester Ewald van Vliet maar zijn voormalige collega Jaap Wolf, in het verleden ondermeer waarnemend burgemeester van Bleiswijk en laatstelijk van de gemeente Rozenburg.

Hij was te gast van de PvdA Lansingerland die deze avond haar leergang “Omgaan met lokale politiek” afsloot met een raadspel. Zeventien cursisten verdeeld over drie fracties gingen als raadslid van de denkbeeldige gemeente Westerrotte enthousiast de strijd aan met hun collega’s en college waarin naast burgemeester Wolf ook de huidige Lansingerlandse PvdA wethouder Ruud Braak en voormalig wethouder Naushad Boedhoe de lastige rol van wethouder vervulden. Op de agenda stonden debatten over betaalbare starterswoningen en de ingrijpende bezuinigingen waarmee ook Westerrotte geconfronteerd wordt. Het bevlogen debat leverde liefst twee amendementen en vier moties op waarbij de twee coalitiepartijen heel duaal dwars tegen de mening van de collegeleden in stemden en de oppositiepartij het college zelfs steunde. In Westerrotte dreigt dus nu een bestuurscrisis!

Tijdens de zes bijeenkomsten durende Leergang werden de deelnemers door fractie en wethouder bijgepraat over actuele politieke vraagstukken en werd de vraag beantwoord “hoe een duaal stelsel werkt”. Er was een media training waarbij geoefend werd hoe je kort en bondig jouw verhaal voor de camera brengt, terwijl ook de bestaande intensieve samenwerking tussen gemeenten, stadsregio’s en provincie veel aandacht kreeg. Verder was er een bezoek aan de PvdA Tweede Kamerfractie met een excursie in het Kamergebouw. Daaraan ging een discussie met de PvdA Kamerleden Lutz Jacobi en Astrid Oosenbrug vooraf. Aan de leergang namen ook niet-PvdA leden mee. De leergang werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De eerste aflevering was in de aanloop naar de herindeling van de 3 B gemeenten in het voorjaar 2006, de tweede in het voorjaar van 2010.

Het in Lansingerland ontwikkelde, succesvolle concept is intussen overgenomen door de PvdA Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en de gemeenten op Walcheren en trekt ook landelijke aandacht als een aanpak om op een toegankelijke en speelse manier geïnteresseerde burgers in aanraking te brengen met politiek-dichtbij-huis. Misschien dat een aantal cursisten op de een of andere manier “door wil gaan”  in de politiek van Lansingerland. Dat zal de komende maanden moeten gaan blijken.

Fractie overleg in de raad van Westerrotte

Fractie overleg in de raad van Westerrotte

EN VERDER

Afgelopen week mochten wij een kijkje nemen op het talud van de RandstadRail baan in aanleg op Bleizo. Op deze plek moet het nieuwe station Bleizo gebouwd gaan worden (zie foto). In weekverslag 18 beschreven wij de stand van zaken. Eind dit jaar moet er definitieve duidelijkheid zijn wanneer de Tweede Kamer de Hoofdrailnet concessie vaststelt. Onze wens wordt gedeeld door onze Provinciale Staten fractie. Het enorme succes van de ZoRo-bus en RandstadRail, ook in Zoetermeer, het grote potentiële vervoersvraag vanuit Oosterheem, Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs levert nu al een geschat aanbod aan reizigers op dat vergelijkbaar is met dat op station Voorburg. Bovendien zijn de ontwikkelings- en bouwkosten van het nieuwe station al helemaal gedekt.

Afgelopen week werd ook helder dat het definitieve besluit over de plek waar ons nationale ijsstadion moet gaan komen, pas in augustus genomen zal gaan worden. Stel dat het TranSportium werkelijk naar Bleizo gaat komen, dan is de potentiële vervoerswaarde nog veel groter. Maar voor de komst van een station op zich is een TranSportium niet nodig. Er zijn in de directe omgeving al genoeg potentiële reizigers voorhanden! Zie voor meer informatie over het station en een filmpje: http://www.bleizo.nl/vervoersknoop/ 

Plaats waar station Bleizo zal gaan komen

Plaats waar station Bleizo zal gaan komen

Vorige week berichtten wij over onze afdelingssecretaris Raymond Tans die op vrijdag 7 juni twee keer de steile en barre Mont Ventoux wil gaan beklimmen in het kader van de Tour du ALS. Zie voor ons volledige bericht: https://lansingerland.pvda.nl/2013/05/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-mei-2013/  Raymond heeft inmiddels al ruim 2500 euro bijeen gezameld voor dit goede doel maar hij kan natuurlijk nog veel meer steun gebruiken!

Er is groen licht voor de bouw van een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs voor de Shandong Shouguang Vegetable Industry Holding Group (CSV) uit China. Dit bedrijf is gevestigd in de stad Shouguang (1 miljoen inwoners) in de provincie Shandong en omvat vele bedrijven die zich richten op de agrarische sector, de verpakkingsindustrie en de vastgoedsector. Binnen de agrarische sector bevinden zich tuinbouw bedrijven en wordt er gewerkt aan zaadveredeling en research. In augustus 2012 is in Berkel en Rodenrijs door CSV een tuinbouwcomplex van 4 ha. aangekocht aan de A.H. Verweijweg met de bedoeling om op deze plek een bedrijfspand te bouwen voor ‘research en development’. Op deze locatie zullen mensen uit China kennis opdoen van de Nederlandse tuinbouw. Onze gemeente heeft goede contacten met deze Chinese gemeente. Burgemeester Ewald van Vliet bracht er al een bezoek terwijl ook bestuurders uit Shouguang onze gemeente aandeden. Een heel bijzondere internationale samenwerking die maar weer eens aangeeft hoe mondiaal onze glastuinbouw aan het worden is. Ons verkiezingsprogramma zal daar in het onderdeel economische ontwikkeling natuurlijk ook aandacht aan besteden! Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Shouguang

Wij kregen een brief van minister I&M dd. 24 mei 2013 over de stand van zaken met betrekking tot de A13/A16. Tussen de aansluiting op de A13 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de A13/16 conform variant 2 uit de Trajectnota/MER vormgegeven. De overige tracédelen van de A13/16 worden vormgegeven conform variant 3 uit de Trajectnota/MER.

In aanvulling hierop worden enkele extra inpassingsmaatregelen genomen, die staan beschreven in de eindrapporten van de aanvullende studies. Het betreft het realiseren van een tunnel op maaiveld, extra geluidwerende maatregelen, een recreaduct en een langzaam verkeerverbinding. Op de A13/16 wordt tol geheven ter dekking van een deel van de realisatiekosten. Het ontwerp-tracébesluit wordt eind 2014 ter visie gelegd voor inspraak en advies. Gehoord hebbende de inspraakreacties op en de adviezen ten aanzien van het Ontwerp Tracébesluit zal tenslotte het Tracébesluit worden genomen, dat wederom ter visie wordt gelegd. Het Tracébesluit is medio 2015 voorzien. Tegen het Tracébesluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. De minister streeft naar openstelling van de A13/16 omstreeks 2021.

Afgelopen donderdagavond was er ook nog de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad. Die duurde ruim 4 uur maar van veel debat was geen sprake. Met een over grote meerderheid ging de raad akkoord met de komst van de Metropoolregio, ging zij, op Eddy Neeleman na, akkoord met de Jaarrekening 2012 en tikte zij de aanbesteding van de toekomstige afvalverwerking en de verdere uitrol van Lansingerland als “regie gemeente” af.

Mooi dat de raad, wederom op Eddy Neeleman na, zich schaarde achter de komst van de Metropoolregio per, waarschijnlijk, 1 januari 2014 als opvolger van de Stadsregio Rotterdam. Weliswaar nam de raad met de kleinst mogelijke meerderheid een amendement van CDA & Leefbaar 3B aan om het dagelijks bestuur van de Metropoolregio, die alleen maar een agenda commissie mag zijn, uit te breiden van drie tot vijf leden (zien wij niet zo zitten want voor je het weet, wordt het weer een echt polit bureau) maar dat mocht onze pret niet drukken.

Mooi ook dat D66, die zich bij monde van Jeroen Heuvelink tot op heden gereserveerd opstelde over de Metropoolregio toch “op pragmatische gronden” akkoord ging. D66 ziet meer in formeel bestuurlijke structuren die minder een polder karakter hebben dan de aanstaande Metropoolregio maar, zo gaf Heuvelink aan “ook in het moderne openbaar bestuur is het netwerken wat de klok slaat. In die zin past de Metropoolregio goed bij deze tijd”. Overigens hebben wij van de PvdA van meet af aan aangegeven dat wat ons betreft de discussie over de komst van een Stadsprovincie ook bespreekbaar is. Maar daar is nu geen draagvlak meer voor. De Metropoolregio die uit 24 gemeenten gaat bestaan, is een prima alternatief.

Tijdens de raadsvergadering deelde burgemeester Ewald van Vliet al voorzitter van de raad de certificaten uit aan de deelnemers van de tweede groep van 60 inwoners die aan de gemeentelijke “Leergang Lokale Politiek” deel genomen had. De uitvoering van deze Leergang werd verzorgd door Pro Demos. Burgemeester Ewald van Vliet vroeg aan elke deelnemer of zij al een keuze hadden gemaakt voor welke partij zij mogelijk actief wilde gaan worden. Zeer velen wezen vervolgens enthousiast in de richting van de Leefbaar 3B bankjes in de raadszaal. Of die daar nou echt blij mee zullen zijn, is nog maar de vraag. Als het gaat, zoals donderdagavond leek te gaan, wordt deze partij overspoeld met kandidaten die vooral met elkaar gemeen hebben dat zij “lokaal voor de burger willen opkomen” maar, als het om inhoud gaat, het hele brede spectrum van politiek links tot rechts vertegenwoordigen. Het politieke debat voer je dan niet meer in de raad maar vooral in de eigen fractie of ledenvergadering omdat je eerst de complete achterban op een lijn moet zien te krijgen.

Waar dat toe kan leiden, laten de politieke gebeurtenissen uit de afgelopen vier jaar zonneklaar zien. Dat realiseren zij zich bij Leefbaar 3B natuurlijk terdege. Het risico dat deze partij, die op dit moment met volle overtuiging bestuurlijke verantwoordelijk draagt, vervolgens ten onder gaat aan het succes van een ledenwerving via Pro Demos is te groot. Het is voorstelbaar dat de top van Leefbaar 3B over deze ontwikkeling minder enthousiast is dan de deelnemers van de Leergang die, uitgenodigd door onze burgemeester, blij in hun richting wezen. Hoe aan hun persoonlijke verwachtingen te voldoen? Het Paard van Troje bereden door de koene ridders van Pro Demos naderde donderdagavond de poorten van Lansingerland. Werving van kandidaten voor de eigen partij is en blijft een zaak van de partijen zelf.  

ZoRo-busbaan

ZoRo-busbaan

TOT SLOT

Volgende week maandagavond is er fractieoverleg ter voorbereiding van de raadscommissievergadering over de Kadernota 2013 die op woensdagavond in de raadszaal plaats vindt. Die week is er ook een aantal overleggen over ons Verkiezingsprogramma 2014-2018 en de verkiezingscampagne voor maart 2014. Dat gaat weer prachtig worden!

Het citaat van de week komt uit Binnenlands Bestuur van 29 mei 2013 en is van ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug: Iemand die een instantie of bedrijven test op zijn digitale veiligheid en door ‘hacken’ oprecht alleen maar zwakheden probeert aan te tonen, moet dat wel met een gerust hart kunnen doen. Dat vindt Astrid Oosenbrug van de PvdA. Ze wil een wetsontwerp voor bescherming van deze lieden gaan uitdenken, voor wanneer zo’n getest bedrijf toch niet blij is met de proef en aangifte doet. Ze vindt ethische hackers vergelijkbaar met klokkenluiders, zei ze woensdagmiddag. Het Kamerlid gaat deze zomer eerst haar licht opsteken op Observe-Hack-Make, een internationale conferentie in ons land over technologie en beveiliging. Daar vind je alle deskundigen bij elkaar, verwacht ze. Er is begin dit jaar al wel een leidraad van minister Ivo Opstelten (Veiligheid) verschenen voor ethisch hacken, maar die is Oosenbrug niet duidelijk genoeg over de bescherming”. Astrid als de schutspatrones voor nobele hackers!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 31 mei 2013