1 juli 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 27 JUNI – 1 JULI 2016

Dit drieëntwintigste weekverslag in 2016, aflevering 398 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de gemeenteraad de Kadernota 2017 vaststelde en een persbericht de PvdA actie tegen afschaffing van de kwijtscheldingsregeling met betrekking tot de zuiveringsheffing van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard nog eens extra in het zonnetje zette. De foto’s bij dit weekverslag tonen de wijk Rodenrijs-voor-het-spoor. De foto in de kop van dit weekverslag is van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs en laat de opening van het nog steeds onverlichte Landscheidingsfietspad ter hoogte van de Penninghlaan in Rodenrijs zien. Dat was op 28 juni 1979. Deze week dus precies 27 jaar geleden.

Dezelfde plek 27 jaar later

Dezelfde plek 27 jaar later

CDA, VVD EN D66 SCHIETEN IN EIGEN POLITIEKE VOET

 Deze week verscheen een opmerkelijk persbericht met de volgende inhoud: “De fracties van CDA, VVD en D’66 in de gemeenteraad van Lansingerland zijn verontwaardigd over berichtgeving op social media door fractievoorzitter Bovens van de PvdA. Deze meldde onlangs, dat CDA, VVD en D66 overwegen om hun verzet tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven te staken. “Klinkklare onzin” is de unanieme reactie van de drie fracties, die het vooral kwalijk vinden dat de inwoners van Lansingerland hierdoor verkeerd worden geïnformeerd over hoe zij werkelijk omgaan met de plannen van de luchthaven. CDA, VVD en D’66 zijn juist bijzonder kritisch over de rapporten en onderzoeken, die de directie van de Luchthaven heeft opgesteld om de uitbreiding te onderbouwen. De leefbaarheid in de gemeente staat volgens de drie fracties toch al sterk onder druk door de lawaaiige HSL en de nog aan te leggen Verlengde A16. Alle reden om de ontwikkelingen rond de luchthaven juist scherp in de gaten te houden.

CDA, VVD en D66 vermoeden dat de recente nederlaag van de PvdA bij raadsdebatten over andere onderwerpen de oorzaak is van de verkeerde berichtgeving. Zij roepen de PvdA op om die frustratie achter zich te laten en juist samen met de andere fracties de plannen van de luchthaven kritisch te gaan beoordelen. Later dit jaar komt de luchthaven uitgebreid op de agenda van de gemeenteraad van Lansingerland”. Tot zover hun persbericht.

De reactie van Gerard Bovens op dit persbericht: ‘Mijn Tweet was natuurlijk ironisch van aard. Het was geïnspireerd op het debat in de raad over onze motie met betrekking tot het stopzetten van de kwijtscheldingsregeling van de zuiveringsheffing door het hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard. Het argument van deze partijen was toen dat wij ons als raad niet moeten bemoeien met de besluitvorming van andere overheden. Kennelijk geldt dit alleen voor maatregelen die gericht zijn op de arme inwoners van onze gemeente en niet voor de mensen die hinder hebben van bijvoorbeeld de luchthaven, A16 Rotterdam en HSL. Daarvoor loopt de raad van Lansingerland de deuren van de Tweede Kamer en andere overheden plat. En terecht want opkomen voor de belangen van onze inwoners is een belangrijke taak voor de raad.

De PvdA fractie is de ondertekenaars van dit persbericht zeer erkentelijk voor de extra publiciteit die onze ironische Tweet genereert. Er kan immers niet genoeg aandacht zijn voor de slechter wordende positie van de arme mensen in Lansingerland!’ ‘

Overigens vraagt de PvdA fractie zich af wat de persbericht schrijvers eigenlijk bedoelen met de zinsnede over ‘recente nederlagen’. Los van onze recente, trotse motie over het Hoogheemraadschap kunnen wij ons in de rubriek belangrijke nederlagen alleen een motie uit juli 2015 herinneren dat het investeren in zonnepanelen op huurwoningen betrof (inmiddels weer op de raadsagenda) en een amendement in 2016 op het Mobiliteitsplan Berkel (zou dit besluit ooit uitgevoerd gaan worden?) Voor de rest zijn wij tevreden met onze politieke resultaten en is het aantal belangrijke raadsvoorstellen van coalitiezijde met een lantaarntje te tellen. Zelfs onze actie rond ‘Code Oranje’ heeft nu eindelijk succes. Lees de weekverslagen er maar op na!

DSC06938

De PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard publiceerde op hun beurt afgelopen maandag het volgende bericht met als kop: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard duwt allerarmsten kopje onder

De PvdA-fractie in het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) verzet zich met hand en tand tegen de voorjaarsnota van het Dagelijks Bestuur. Hierin wordt voorgesteld om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor inwoners op en onder bijstandsniveau af te schaffen. De armste meerpersoonshuishoudens in het beheergebied van dit hoogheemraadschap krijgen er daardoor een last van 160 euro per jaar bij. Voor alleenstaanden komt de heffing neer op 53 euro per jaar. Deze mensen met een kleine portemonnee kunnen het hoofd nu al nauwelijks boven water houden. Door de voorgestelde maatregelen van het hoogheemraadschap gaan de allerarmsten kopje onder. Dit is voor de PvdA onverteerbaar.

“Wij vinden de voorstellen van het college van dijkgraaf en hoogheemraden volstrekt onaanvaardbaar. In een tijd van langdurige recessie kun je de armen niet extra pakken om de grootgrondbezitters (agrariërs) en rijken te kunnen bevoordelen. We moeten juist proberen de kloof tussen arm en rijk kleiner te maken. In Rotterdam leeft inmiddels een kwart van de kinderen onder de armoedegrens. Met afschaffing van de kwijtschelding wordt de situatie van de kinderen die in het beheergebied van HHSK wonen nog erger”, stelt PvdA-fractievoorzitter Boudewijn Bruil. 160 euro per jaar minder betekent voor deze mensen dat zij 160 euro minder kunnen uitgeven aan eten en kleding. Zij moeten vaker naar de voedselbank omdat zij de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De overige inwoners gaan door de afschaffing van de kwijtschelding 4% minder zuiveringsheffing betalen. Het dagelijks bestuur zegt dat inkomensbeleid geen taak is van het waterschap, maar voert met de nu voorgestelde maatregelen juist wel inkomensbeleid.

Stedelingen krijgen ongemerkt nog een andere lastenverzwaring van het hoogheemraadschap te verwerken. Een ander voorstel in de voorjaarsnota houdt in dat de ingezetenen (inwoners bebouwde gebieden) voortaan 53% van de watersysteemheffing gaan betalen in plaats van 50%. De agrariërs hoeven dan nog maar 47% op te brengen (was 50%). Op de uiteindelijke rekening voor 2017 is dit niet te zien. Feit is wel dat ook hierdoor met name de kleine man wordt benadeeld. Het hoogheemraadschap is er voor iedereen en zou daarom ook de belangen van alle inwoners moeten dienen. Met deze voorjaarsnota doet Schieland en de Krimpenerwaard dit niet. Kennelijk zijn de rijken en agrariërs belangrijker. Op woensdagmiddag 29 juni besluit de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard over de voorjaarsnota 2016. Een nota die elk gevoel voor solidariteit en begrip voor de armste inwoners ontbeert. Het hoogheemraadschap duwt de allerarmsten kopje onder.

Tot zover het bericht. Afgelopen woensdag nam de Verenigde Vergadering van dit hoogheemraadschap tijdens het debat over de voorjaarsnota het besluit om inderdaad de kwijtscheldingsregeling te gaan versoberen. Dit was te verwachten. Het is goed om te constateren dat de PvdA fracties van het hoogheemraadschap, van Rotterdam, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Zuidplas en Lansingerland eensgezind en daadkrachtig in dit dossier hebben samengewerkt. De communicatielijnen waren kort en de samenwerking was perfect!

DSC06937

VOOR PVDA SUCCESVOL RAADSDEBAT OVER KADERNOTA 2017

Afgelopen donderdagavond vond het afrondende raadsdebat over de Kadernota plaats met Petra Verhoef als onze woordvoerder. Het verhaal van Petra in eerste termijn:

De PvdA fractie ging eerst in op de jeugd. Want de jeugd heeft de toekomst. En de toekomst is waar we naar moeten kijken in Lansingerland. Dan moet je denken in kansen en niet in risico’s. In een Vinex gemeente zoals Lansingerland worden ineens heel veel kleine kinderen tegelijk groot. Deze jonge Lansingerlanders zoeken langzaam hun plek in de maatschappij. Goed onderwijs helpt ze hun ambities waarmaken. Naast school willen ze leuke dingen doen. Elkaar ongeorganiseerd ontmoeten past bij de behoefte van jongeren. Volgens de PvdA moet het college komen met integraal beleid voor de Lansingerlandse jeugd, met drie aandachtspunten:

  • Ten eerste, veel meer openstaan voor initiatieven van de jongeren zelf: zij zijn nu onvoldoende uitgenodigd of betrokken bij inwonerparticipatie. Bij een bijeenkomst van de voormalige ASD in 2013, met als thema “Alle jeugd doet mee”, vertaalden jongeren het woord participatie met ‘Meedoen’, maar ook met ‘iets organiseren voor andere jongeren’, ‘je inzetten voor een ouder iemand die iets niet kan’ en ‘erbij horen’.
  • Ten tweede, een onderwijsvisie neerleggen met ambitie, waarbij alle kinderen hun talenten maximaal ontwikkelen: ook kinderen met een lichte verstandelijke beperking, kinderen die sociaal achterblijven en zeer intelligente kinderen. Wij hopen dus van harte dat wethouder Heuvelink zo’n samenhangend onderwijsplan, met een werkelijke visie, voor ons in petto heeft later dit jaar.
  • Ten derde, de inzet van jongerenwerk moet verder versterkt worden. Zij kunnen jongeren helpen om hun plek in de maatschappij te vinden, vooral als ze problemen hebben. En op plaatsen waar de ontmoetingen van jongeren niet meer ‘gewoon’ luidruchtig zijn, maar echt overlast geven, moet jeugdwerk samen met handhaving in actie komen.

Vandaar dat de PvdA mede-indiener is van de motie ‘Toezicht en handhaving’. Wel stelt de PvdA-fractie het op prijs wanneer de betreffende vacatures in eerste instantie opengesteld worden voor mensen met een bijstands- of een andere sociale zekerheidsuitkering. Graag de reactie van het college hierop. Ook graag een reactie van collegezijde op ons voorstel om tot een brede, mede door jongeren zelf gedragen integrale visie op het jongerenbeleid te komen.

 Naast een Gemeente waar kleine kinderen zonder zorgen groot kunnen worden, moet Lansingerland ook een sociale Vinex gemeente zijn. Een gemeente waar we ook mensen met een lager inkomen een woning kunnen bieden: jongeren, alleenstaanden, asielgerechtigden, huishoudens die leven van een uitkering. Om zeker te zijn dat het aanbod van sociaal bereikbare huurwoningen past bij de samenstelling van de groeiende bevolking, roepen we — samen met Leefbaar 3B en Wij Lansingerland — het college op om de behoefte te inventariseren en de budgettaire gevolgen in kaart te brengen. Dit biedt de mogelijkheid om later in het jaar, bij de definitieve vaststelling van de begroting, extra budget voor specifieke sociale woningbouw te reserveren.

 Bij een sociale gemeente past ook een evenwichtig beleid voor het voorkómen van armoede en het geven van inkomensondersteuning. Vorige week bij het debat in de commissie Samenleving werd overduidelijk dat de doelgroepen onvoldoende gebruik maken van regelingen voor inkomensondersteuning. Ook blijken inkomensproblemen juist te ontstaan bij groepen zonder kinderen, vooral meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en meerpersoonshuishoudens van pensioengerechtigde leeftijd. Verder is de kans groot dat er inkomensproblematiek ontstaat bij kwetsbare groepen, zoals gehandicapten en chronisch zieken, voor wie allerlei regelingen voor tegemoetkoming in onkosten voor zorg zijn weggevallen. Daarnaast maken wij ons zorgen over ontbreken van budget om extra inspanning te plegen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Wethouder van Tatenhove gaf aan dat het beleid alleen kan worden aangepast als er ook budget voor is. De PvdA-fractie komt op voor al de genoemde groepen en wij zullen hier in het najaar bij de definitieve vaststelling van de begroting op terugkomen.

Het volgende punt is vast geen verrassing: de PvdA stelt een amendement voor om de OZB terug te brengen van 120% naar 110%. De meerjarenbegroting 2017-2020 is solide en laat een meerjarig sluitend resultaat zien. Het is tijd om nu te kiezen voor de portemonnee van de inwoner in plaats van die van de gemeente. Lansingerland prijst zich anders financieel uit de woning- en bedrijvenmarkt! Gezien onze financiële situatie, inclusief de update met de informatie uit de Mei-circulaire, is dit goed mogelijk. Het dictum luidt als volgt: De kadernota 2017 vast te stellen met dien verstande dat de hoogte van de OZB met ingang van 2017 wordt verlaagd van 120% naar 110%.

Tot zover wat de PvdA-fractie wenst voor de inwoners van Lansingerland op gebied van wonen, inkomen, opgroeien en belasting. Een laatste vurige PvdA-wens betreft het college zelf. De trekkersrol van het college moet prominenter en minder angstig. Het college verbergt zich nu te veel achter burgerinitiatieven. Maar die komen niet van de grond zonder sterke college sturing. Zie de ervaringen rond het ‘Actieprogramma Duurzaamheid’, investeringen in windmolens en oplaadpalen, HSL, A16 Rotterdam en Mobiliteitsplan Berkel. Wij vinden een herbezinning op de actieve rol van het college nodig. Er zijn nog ruim 20 maanden te gaan tot volgende verkiezingen. De bestuurlijke agenda ziet er tamelijk leeg uit terwijl er uitdagingen te over zijn. Geeft u eens veel duidelijker en actiever invulling aan het ‘Delen, durven, doen’ van uw collegeprogramma!

DSC06943

Tot zover het verhaal van Petra Verhoef in eerste termijn. Ons amendement om de OZB terug te brengen van 120% naar 110% haalde het zoals verwacht niet. Wij kregen alleen steun van GroenLinks. Ondanks de uitspraak van Petra Verhoef dat wethouder Abee, die de mond vol heeft van ‘dun ijs”, inmiddels onder zijn nette pak alvast een zwembroek draagt, bleef de meerderheid van de raad bij het standpunt dat de financiële situatie nog niet solide en stabiel genoeg is om tot lastenvermindering te komen. De angst voor schommelingen & terugval is nog steeds groot. Kennelijk vertrouwt men nog steeds de eigen risicoanalyse niet of wil men het besluit om de lasten te verlagen en mooi weer te spelen uitstellen tot vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De PvdA fractie verwacht daarentegen dat nog dit jaar de totale negatieve grondexploitaties met minimaal 10 miljoen zullen verminderen en dat de gemeente op de jaarrekening 2016 een positief financieel resultaat zal boeken van minimaal 3 miljoen euro. Reeds aan het einde van dit jaar zal de weerstandsratio dan ook op het niveau ‘voldoende’ komen en een meerjarig stabiel niveau laten zien. Bovendien is te verwachten dat er nu stevig schot gaat komen in de verdere ontwikkeling van de Westpolder. Uiterlijk eind 2021 is Lansingerland, op Wilderszijde na, klaar met bouwen. Ín 2017 zullen er plannen worden ontwikkeld voor de herontwikkeling van Wilderszijde. Doel: er voor zorgen dat jongeren tussen 20-35 jaar betaalbaar blijven wonen in Lansingerland. Een absolute must voor onze evenwichtige demografische ontwikkeling.

Wethouder Heuvelink voelde helaas niets voor een integrale nota jongerenbeleid. Hij is beducht voor het ‘stapelen van nota’s’ nu hij ook al werkt aan de integrale visie op onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook hij deelt het nut en noodzaak van burgerparticipatie van en door jongeren. Hij vroeg zich wel af hoe dit handen en voeten te geven. De PvdA fractie heeft dit thema nu op de politieke agenda gezet. Het wordt nu politiek trekken, duwen en masseren. Kwestie van tijd!

De motie over de uitbreiding van het jeugd en jongerenwerk en de handhavers werd door de hele raad gesteund. De basis van deze motie werd gelegd in onze bijdrage in het commissiedebat over de kadernota waarin wij pleitten voor zowel een versterking van het jongerenwerk als van de handhavingscapaciteit. De meningen over wat de beste aanpak is, botsten toen nogal. Reden voor een stevig compromis, vonden wij. Het college zal in de begroting 2017 een voorstel doen om deze formaties met behulp van een budget van maximaal 150.000 euro te versterken door uitbreiding van de handhavingscapaciteit, uitbreiding van het jongerenwerk en een effectievere organisatie van de samenwerking van alle partijen in de veiligheidsketen.

De mars naar de bouw van jaarlijks 30 extra sociaal bereikbare huurwoningen vordert langzaam maar gestaag. Samen met Leefbaar 3B en WIJ Lansingerland maakte de PvdA fractie ook afgelopen donderdagavond weer vorderingen op deze (te) lange weg. Samen vinden wij dat de opbouw van de bevolking evenwichtig moet zijn en de woningvoorraad daarbij moet passen en dat een op lange termijn bij de samenstelling van de bevolking passende woningvoorraad een hoger belang moet hebben dan de financiële doelstellingen voor de korte termijn. De raad nam (met de fracties van VVD, -natuurlijk- D66 en Partij Neeleman tegen) een motie aan waarin het college de opdracht kreeg om:

  • een doorkijk te ontwikkelen op de samenstelling van de bevolking van Lansingerland op de middellange en lange termijn en welke woningvoorraad daarbij past;
  • op grond daarvan het beleid met betrekking tot de diversiteit in de woningvoorraad te herijken;
  • dit beleid af te stemmen met de buurgemeenten;
  • om, samen met 3B-Wonen, plannen te ontwikkelen voor een diversiteit in aanbod van woningen waarmee bij alle geïdentificeerde doelgroepen op afzienbare termijn de reële wachttijd wordt verkort;
  • de budgettaire gevolgen in beeld te brengen, zodat de raad een afweging kan maken;
  • de bedoelde doorkijk dit jaar aan de raad aan te bieden.

Wij steunden een mooie motie van de VVD fractie waarin aan het college gevraagd wordt om samen met ontwikkelaars en woningcorporaties energieneutraliteit te stimuleren bij alle reguliere en sociale woningbouw en utiliteitsbouw, dit inclusief de bestaande sociaal bereikbare huurwoningen. Ook deze motie kreeg een (nipte) meerderheid. De PvdA-fractie steekt voor deze motie de rode vlag nog eens extra uit omdat precies een jaar geleden een meerderheid in de raad een door ons ingediende motie ‘duurzaam huren’ afwees. In deze motie werd het college toen verzocht om bij de uitwerking van de Woonvisie 2015 en de te maken prestatieafspraken te bevorderen dat binnen 5 jaar alle 4400 sociaal bereikbare huurwoningen, waar technisch mogelijk en financieel rendabel, voorzien worden van zonnepanelen of vergelijkbare duurzaamheidsmaatregelen, waarbij de te realiseren netto opbrengsten ten goede moeten komen aan de huurders zelf. Ook hier hebben we weer de nodige politieke meters gemaakt op weg naar het volledig verduurzamen van het totale woningen bestand van onze corporatie. De PvdA-fractie is heel benieuwd naar de concrete prestatieafspraken die toevalligerwijs juist op 30 juni 2016 getekend zijn.

De PvdA-fractie kijkt dan ook met tevredenheid terug op het debat op de Kadernota 2017. Wij stemden dus voor het raadsvoorstel.

DSC06926

ANTWOORDEN OP RAADSVRAGEN OVER MID-TERM REVIEW & STAND VAN ZAKEN WOONVISIE

Het college stuurde ons een reactie op onze schriftelijke vragen over de Mid Term review. Het antwoord volgt hierbij en munt uit in nietszeggendheid: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201624-pvda-betr-midterm-review-2014-2016-van-het-college_75952.html Ook de VVD fractie stelde vragen over dit onderwerp en ook zij kregen antwoord: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201625-van-vvd-betr-advertenties-college_75956.html De PvdA fractie is benieuwd wat de VVD collega’s van het collegeantwoord vinden.

Wat de PvdA-fractie opvalt in summiere het antwoord van het college is dat de Mid Term review voor het college geen voorwerp voor burgerparticipatie is. Het college ziet het alleen maar als een manier van ‘informeren (en kennelijk om zich zelf op gemeentekosten in het zonnetje te zetten). Burgers kunnen dus niet aangeven wat zij van de college-inspanningen gedurende de afgelopen twee jaar vinden. Waarom er geen burgerparticipatie op de rol staat, beargumenteert het college niet. Klassieke & dure top-down informatie vanuit de ivoren toren dus en niet erg passend bij deze tijd. Over de effectiviteit kan dus worden getwijfeld.

Wij kregen ook een reactie op onze vragen over de stand van zaken met betrekking tot de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van alle actiepunten in de in juli vorig jaar door de raad (exclusief de PvdA) vastgestelde Woonvisie. De antwoorden op onze vragen worden in september 2016 voorzien: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201623-pvda-betr-stand-van-zaken-uitvoeringsmaatregelen-woonvisie-2015_75611.html

DSC06942

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/07/03/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-juni-3-juli-2015/ Het was toen de week waarin wij schriftelijke vragen stelden aan het college over de Lansingerlandse OV & digitale infrastructuur en over het afschaffen van de kwijtscheldingsregeling van de waterschapslasten voor mensen met een laag inkomen door het Hoogheemraadschap Delfland. Het was toen ook de week waarin de Kamercommissie I&M uitgebreid stil stond bij de A13/A16 en wij ons eigen PvdA plan in dit dossier trokken. Niets nieuws onder de zon dus!

Aanstaande maandag is er weer fractieoverleg, het laatste voor het zomerreces. Donderdag 7 juli is er nog een raadsvergadering met vooralsnog weinig opzienbarends op de agenda. Daarna begint het zomerreces tot 22 augustus. Op vrijdag 26 augustus verschijnt ons jubileum-weekverslag 400!

Het citaat van de week is van hoogleraar Bestuurskunde Wim Derksen: Laat Brexit alsjeblieft niet leiden tot nieuwe pleidooien voor een nieuw Europa. Nog afgezien van het feit dat die pleidooien ongetwijfeld de verkeerde kant opgaan. Laat Brexit wel leiden tot een andere politiek. Een politiek die eens niet mee heult met de winnaars van de globalisering, maar werkelijk kiest voor de verliezers. Een politiek die strijdt tegen de ongelijke vermogensverdeling. Een politiek die strijd tegen allerlei onzinnige vormen van marktwerking. Een politiek die er vooral voor zorgt dat we een samenleving zijn waarin verliezers niet aan hun lot worden overgelaten. Het is de laatste kans voor de PvdA”. Het hele artikel is te vinden op: http://www.wimderksen.com/2016/06/25/brexit-biedt-de-pvda-haar-laatste-kans-diederiksamsom/

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 1 juli 2016

DSC06947

DSC06929

DSC06921

DSC06914

DSC06936

DSC06913