1 december 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 28 – 2 DECEMBER 2016

Dit achtendertigste weekverslag in 2016, aflevering 413 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de PvdA afdeling Lansingerland een ledenvergadering hield, de Metropoolregio de nieuwe regionale bus concessies op de agenda zette en de ‘Raad de Straat’ op ging om ideeën en meningen te verzamelen over het toekomstige gemeentelijke kunst en cultuurbeleid. Dit weekverslag is speciaal opgedragen aan Joke Fraterman uit Bleiswijk die al onze 412 verschenen weekverslagen prachtig archiveerde en daarmee gemakkelijk toegankelijk maakte voor de redactie! Veel dank, Joke!

NIEUW BESTUUR PVDA LANSINGERLAND

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Lansingerland op maandag 29 november nam Marga van der Sar afscheid als penningmeester van het afdelingsbestuur. Zij verhuist binnenkort naar het oosten van het land. Voorzitter Naushad Boedhoe: “Marga is ruim 6 jaar penningmeester geweest. Onze financien zijn dankzij haar degelijkheid en betrokkenheid voor honderd procent op orde”. Sjaak van der Pluijm is de nieuwe penningmeester en Loek Bergman de nieuwe secretaris. Greet Wijs maakt het afdelingsbestuur compleet.

De PvdA fractie praatte de 25 aanwezige leden bij over de gemeentebegroting 2017 en over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Gerard Bovens: “Zat de gemeente Lansingerland nog maar twee jaar geleden op de rand van een faillissement nu is er sprake van een meerjarenbegroting die zelfs een overschot laat zien, een grondbedrijf dat in twee jaar tijd een tekort van liefst 123 miljoen terug zag lopen naar waarschijnlijk zo’n 30 miljoen in 2017. De algemene reserve is voldoende om de risico’s af te dekken. De PvdA-fractie vindt dat de torenhoge OZB fors moet worden verlaagd. Ook de bezuinigingen op het groenonderhoud moeten worden teruggebracht. Anders verloedert de openbare ruimte in een hoog tempo. Dit is ons tot op heden nog niet gelukt. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wél gaat gebeuren. Petra Verhoef zette de ontwikkelingen op het sociaal domein op een rijtje: “De door de PvdA-fractie dit voorjaar uitgeroepen ‘Code Oranje’ heeft resultaat gehad. Veel van onze zorgen hebben nu concrete aandacht. De focus van onze fractie ligt op de bestrijding van armoede bij kinderen, de eenzaamheid van mensen met een psychiatrische aandoening en een gemeente waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen”.

Professor Ir. Jouke Post, voorzitter van de commissie Cultureel Erfgoed Lansingerland praatte de PvdA leden bij over het belangrijke werk van deze in 2009 opgerichte commissie die het college adviseert over de lijst van gemeentelijke monumenten. Lansingerland telt op dit moment bijna 40 gemeentelijke monumenten en 14 rijksmonumenten. “De commissie is heel blij dat de prachtige Klokkewoning aan de Rodenrijseweg behouden is gebleven. Deze woning met de karakteristieke brug wordt op dit moment grondig gerestaureerd. Er is bovendien goede hoop dat ook de voor het centrum van Berkel zo beeldbepalende maalderij aan de Laan van Romen kan worden behouden. Er zijn mooie plannen om hier een appartementencomplex van te gaan maken. Ook de karakteristieke vlak naoorlogse woningen in de Berkelse Oranjestraat staan op het programma”. De vele gemeentelijke en rijksmonumenten die het moderne Lansingerland nu telt vormen, samen met de collecties van de drie historische verenigingen, een prachtige brug tussen heden en verleden en verklaren veel over het ontstaan van de huidige ruimtelijke inrichting.

Meer over de commissie Cultureel Erfgoed is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/adviescommissies_43859/item/commissie-cultureel-erfgoed_57515.html

Marga van der Sar neemt afscheid als PvdA penningmeester

Marga van der Sar neemt afscheid als PvdA penningmeester

RAADSLEDEN IN GESPREK MET INWONERS OVER KUNST & CULTUUR

Hoe kijken inwoners Lansingerland tegen kunst en cultuur aan? Wat willen zij de gemeenteraad meegeven in de besluitvorming over kunst en cultuur? De raadsleden willen dat graag weten en gingen daarom op zaterdag 26 november de straat op. Zo’n 15 raads- & commissieleden waaronder Gerard Bovens bezochten de dorpskernen van Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek en voerden gesprekken met het winkelende publiek. Aanleiding is de nota kunst en cultuur die in het vroege voorjaar van 2017 op de agenda van de raad staat. In het kader van de beeldvorming wil de raad van inwoners weten wat zij aan culturele voorzieningen missen, of zij kunst op pleinen en in plantsoenen willen vinden en hoe het zit met de subsidies. Open gesprekken over kunst & cultuur in een snel groeiende gemeente.

De lokale muziekverenigingen Helicon, Crescendo en Concordia zorgden voor een muzikale omlijsting. Ter afsluiting van de dag bezocht een delegatie van de gemeenteraad Jay’s Place, waar de lokale politici getrakteerd werden op een concert door leerlingen die daar muziekles volgen. De dag leverde veel informatie op. De raadsleden spraken met tientallen passanten die vrijwel allemaal enthousiast meewerkten. Veel gehoorde suggesties: een klein theater met 200-250 stoelen dat door vrijwilligers wordt geëxploiteerd, meer subsidie voor kunst en cultuur dan het huidige uiterst krappe budget, een kleine concertzaal voor lokale muziekgezelschappen, een omhoog komend podium bij het Vierkantje in Berkel centrum, de bibliotheek en het historisch museum moeten in gebouw De Snip in Bleiswijk blijven en het openstellen van de historische Dorpskerken op zaterdagen. Over het algemeen waren de inwoners tevreden met het aanbod. Vaak werd verwezen naar het brede culturele aanbod dat onze buursteden bieden. De raadsleden noteerden ongeveer 200 reacties op de door hen gestelde vragen. Die worden nu verwerkt tot een totaal overzicht waarover later meer.

Concordia Bergschenhoek

Concordia Bergschenhoek

METROPOOLREGIO WIL 100% UITSTOOTVRIJE BUSSEN & PVDA WIL BURGERPARTICIPATIE OVER REISPRODUCTEN

Ter voorbereiding op de nieuwe busconcessies heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het Ontwerp Programma van Eisen opgesteld ,zo meldt de Metropoolregio deze week in een persbericht. Gemeenten, vervoerbedrijven, consumentenorganisaties en andere OV-autoriteiten zoals de provincie hebben tot 11 januari 2017 de tijd om hierop te reageren. In de regio zijn vier busconcessies die tussen december 2018 en december 2019 aflopen: de stadsbusconcessie Den Haag, de stadsbusconcessie Rotterdam, de streekbusconcessie Voorne-Putten en de streekbusconcessie Haaglanden. Gezamenlijk zijn dit 500 bussen die dagelijks het openbaar busvervoer in de regio Rotterdam Den Haag verzorgen. In het Ontwerp Programma van Eisen is vastgelegd waaraan een vervoerder ten minste moet voldoen.

Met de nieuwe busconcessies start de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met het invoeren op 5 buslijnen van het kwaliteitskenmerk R-net: snel, betrouwbaar, comfortabel en frequent rijdend openbaar. Daarmee wordt een deel van het busnetwerk in de regio onderdeel van het hoogwaardig openbaar vervoernetwerk in de Randstad.

De reiziger moet het busvervoer in de regio ervaren als één systeem. Daarom zijn de eisen voor de vier busconcessies bijna overal gelijk en moeten de toekomstige vervoerders zeer nauw met elkaar samenwerken op het gebied van lijnvoering, marketing, tarieven en reisinformatie. Alle voertuigen, met uitzondering van de R-net voertuigen, zullen worden uitgevoerd in één herkenbare kleurstelling. Reizigers moeten kunnen rekenen op frequent OV, een betrouwbare dienstregeling, actuele reisinformatie en bussen die voor iedereen goed toegankelijk zijn. De klant moet het openbaar vervoer waarderen met minimaal een 7,5 oplopende tot een 7,8 gedurende de concessieperiode. Ook zijn eisen opgenomen voor duurzaam busvervoer. In de nieuwe concessieperiode moet de vervoerder de transitie maken naar 100% zero emissie. De Metropoolregio daagt de vervoerders uit om met een ambitieus transitieplan deze stap zo snel mogelijk te maken.

dsc08083

Het programma van eisen is te vinden op http://mrdh.nl/sites/mrdh.nl/files/Ontwerp%20PvE%20Concessies%20Bus%20MRDH.PDF Op pagina 48 van dit programma staat dat: “De vervoerder jaarlijks een tariefvoorstel ter goedkeuring bij de MRDH indient. In het tariefvoorstel geeft de vervoerder aan welke wijzigingen hij het komende kalenderjaar wil doorvoeren in (i) de hoogte van tarieven en (ii) de door hem geaccepteerde vervoerbewijzen, kortingsproducten en abonnementen. Daarnaast neemt de vervoerder in zijn tariefvoorstel voorstellen op voor maatregelen die het reis- en betaalgemak vergroten, zodat reizigers het OV-systeem, met name rond de grenzen van het concessiegebied en op verbindingen waar meerdere vervoerders actief zijn, meer als één geheel gaan ervaren. De vervoerder stemt zijn aanbod af met andere vervoerders die binnen zijn concessiegebied en rond de uitlopers actief zijn. De verplichte afstemming geldt in het bijzonder bij de introductie of wijziging van concessiegrens overstijgende kortingsproducten en abonnementen.”

In september 2015 signaleerden wij in ons weekverslag (zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-september-2015/ ) dat “de RET een groot aantal reisproducten kent: uur & dagkaarten, maandabonnementen, Altijd Korting regelingen, op saldo reizen en achteraf betalen, de nieuwe Reisbonus en natuurlijk de enkele en retour kaartjes. Het grote aanbod duizelt je. Wat precies te kiezen? Hoe erg dit anno 2016 in de praktijk uitpakt is te lezen in deze fraaie blog: http://010achtergrond.blogspot.nl/2016/11/bestolen-door-de-ret.html De RET schrapt met ingang van 2017 zo maar de 2 en 3 daagse dagkaarten. Het begrip ‘burgerparticipatie’ is nog een vreemde in het regionale vervoer- en Metropoolregio verband. Dit moet snel anders!

De PvdA fractie vindt dan ook dat de vervoersmaatschappijen minder moeten gaan denken in termen van ‘eigen aanbod van producten’ en meer vanuit de wensen en voorkeuren van de reizigers zélf. Het huidige systeem is veel te aanbodgericht. Meer maatwerk toegespitst op de voorkeur van de individuele klant is mogelijk omdat de OV-chipkaart technisch steeds meer kan. Die kant moeten we dus op”.

Deze boodschap willen wij nu ruim een jaar later graag herhalen. Wat de PvdA fractie betreft meldt onze raad haar zienswijze op dit programma van eisen aan de Metropoolregio dat Lansingerland op korte termijn een breed consumentenonderzoek wil waarin ook ons idee ter toetsing wordt meegenomen dat iedereen die een bepaald bedrag met de OV-chipkaart reist, een vaste korting krijgt. Het kortingspercentage kan oplopen naar mate er meer gereisd wordt.

Het thema ‘hoogte & type tarieven en consumentwensen’ moet dus hoger op de politieke agenda van de regiogemeenten en de Metropoolregio komen. De gemeenteraden staan nu veel te veel op afstand en weten in feite van dit alles niks. De PvdA fractie is benieuwd hoe dit debat in de raadscommissie Ruimte van volgende week gaat lopen.

Samenvattend moeten de volgende punten in de door Lansingerland in te dienen zienswijze opgenomen worden:

  1. De Metropoolregio zorgt ten behoeve van de inwoners van de regio voor burgerparticipatie/consumentenonderzoek over het door hen gewenste aanbod aan reisproducten;
  2. De belangrijke buslijn 173 (station Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Kruisweg, nieuwe station Bleizo noordzijde, Zoetermeer centrum) wordt een verplichte lijn;
  3. ZoRo-bushalte Bonfut in Rodenrijs wordt in december 2017 weer in gebruik gesteld.

De commissie Ruimte zal hierover op dinsdag 10 januari 2017 een standpunt over innemen.

Maalderij Berkel centrum

Maalderij Berkel centrum

BONFUT EINDELIJK OP SLOT

Wij zijn er al 10 jaar mee bezig en de bewoners nog veel langer maar nu is het eindelijk zo ver: er wordt deze week een poller geplaatst in de Rodenrijse Bonfut. Doorgaand verkeer, anders dan omwonenden die de poller zelf kunnen bedienen, is niet meer mogelijk. De veiligheid en rust is eindelijk weergekeerd in dit super smalle straatje met dank aan wethouder Simon Fortuyn voor zijn inzet. En dat geldt ook voor de omwonenden. Want hadden zijn niet zo volhardend vastgehouden dan was dit nooit gelukt.

Nu de ZoRo-bushalte Bonfut nog terug en een mooie vormgeving van het nieuwe aanpalende wijkje op het voormalig terrein van de pallet-fabriek van Hordijk en de liefelijke Bonfut kan weer jaren stralend mee!

Bonfut eindelijk dicht voor doorgaand verkeer. De poller wordt gemonteerd!

Bonfut eindelijk dicht voor doorgaand verkeer. De poller wordt gemonteerd!

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Dat is te lezen op https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-november-2014/ Het was toen de week waarin wij opnieuw het armoede en minimabeleid van het college op de agenda plaatsten, het PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaes ons bijpraatte over de dramatische ontwikkelingen in de wereld, wij vragen stelden over de start van de drie grote decentralisaties en wij ons bleven verbazen over de politieke stilte die er nog steeds in Lansingerland heerst. Een verbazing die nog steeds zeer actueel is.

Volgende week is er de maandelijkse raadscommissieweek. Bij gebrek aan agendapunten is er weer geen vergadering van de commissie Samenleving.

Interessant op de agenda van de commissie Ruimte van aanstaande dinsdag is een door het college ingebracht bespreekpunt over het terugbrengen van de bezuinigingen op het groenonderhoud en het beheer van de openbare ruimten. Onze lezers herinneren zich ongetwijfeld ons recente amendement op de begroting 2017 waarin werd voorgesteld om de bezuinigingen met 6 ton terug te brengen. De coalitie vond dit te vroeg en ook te veel en droeg het college via een motie op om snel onderzoek te doen naar mogelijkheden om een verdergaande teloorgang van beheer en onderhoud te voorkomen.

De coalitie wilde ook weten wat dit dan zal gaan kosten. Het college reageerde deze week met het volgende scenario om de openbare ruimte te versterken: “Op basis van bovenstaande en de motie hebben wij een scenario door laten rekenen dat ons inziens het beste aansluit bij de huidige omstandigheden. Het scenario betreft een kwaliteitsverhoging naar beeldkwaliteit B, voor het areaal exclusief het buitengebied, voor de producten; onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien. Deze kwaliteitsimpuls wordt op basis van de huidige contracten gecalculeerd op € 235.000,-. Dit betreft de jaarlijkse exploitatiekosten. Contractueel is vastgelegd dat een ‘nul-beurt’ noodzakelijkerwijs voorafgaand aan een kwaliteitsverhoging moet plaatsvinden. Het uitvoeren van een ‘nul-beurt’ in de winter is goedkoper dan in het voorjaar. Een nul-beurt op een later moment brengt dus hogere éénmalige kosten met zich mee. Uitgaande van een ingangsdatum van 1 januari 2017 bedragen de éénmalige kosten contractueel € 74.250”.

Kortom, het college wil de voor 2017 geplande bezuiniging van 1.2 miljoen met ruim 3 ton terugbrengen. Dit bedrag werkt de komende jaren door. Het college stelt voor om dit bij de Kadernota 2017 te regelen. De coalitie kan dan goede politieke sier gaan maken. Reken maar dat dan ook de OZB fors verlaagd zal gaan worden. De PvdA fractie vindt deze gang van zaken erg kinderachtig en bovendien politieke diefstal uit de zakken van onze inwoners die al in 2017 in plaats van in 2018 voor lagere gemeentelijke lasten hadden kunnen komen te staan.

De commissie Algemeen Bestuur van volgende week dinsdag bevat een opmerkelijk raadsvoorstel over het ‘Lansingerlandse Initiatief’, de zoveelste loot aan de Lansingerlandse burgerparticipatie-stam. Raken de inwoners zo langzamerhand niet verdwaald in ons burgerparticipatie-bos? En is er eigenlijk burgerparticipatie als het om raadsvoorstellen over burgerparticipatie gaat? Zie voor het complete raadsvoorstel: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=cb880f32-5fc6-49fb-bfb8-a53746c05af0&FoundIDs=&year=2016

Moskee op Wilderszijde van een prachtige buitengevel voorzien

Moskee op Wilderszijde van een prachtige buitengevel voorzien

Het citaat van deze week komt uit het AD Rotterdam van 29 november. Het gaat over de dienstreis naar Noorwegen die wethouder Ankie van Tatenhove in het nieuwe jaar gaat maken. Het citaat: “Ook Gerard Bovens van de PvdA ziet de wethouder liever in Lansingerland blijven. We stoppen politieke energie liever in thema’s die voor onze inwoners echt zoden aan de dijk zetten zoals de positie van arme mensen, meer banen voor mensen met en beperking en het sneller bouwen van woningen. Maar kennelijk heeft de wethouder enige bijscholing nodig. Het college is verder bescheiden met dienstreizen en excursies”. Tot zover het citaat uit het AD. Maar wat berichtte Gerard Bovens écht aan deze krant? Dat was het volgende: Ik vind dit een zaak van het college. Kennelijk is naar hun oordeel voor deze wethouder enige bijscholing nodig. Het college is verder bescheiden met dienstreizen & excursies. De PvdA stopt de politieke energie liever in thema’s die voor onze inwoners écht zoden aan de dijk zetten zoals de positie van arme mensen, meer banen voor mensen met een beperking, de toekomst van het sociaal domein, veel sneller bouwen, de terugkomst van de bushalte Bonfut, meer betaalbare (huur)woningen & lagere OZB dan in een debat over dienstreizen”. Kortom, de PvdA-fractie heeft niets op met politiek gedoe over dienstreizen.

Een ander aangrijpend citaat is te vinden op http://www.nu.nl/politiek/4357142/pvda-en-d66-pleiten-verruiming-regels-bijverdiensten-in-bijstand.html waarin PvdA en D66 pleiten voor verruiming regels mbt bijverdiensten in de bijstand. Een bericht dat ons uit het hart gegrepen is!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 2 december 2016

Klokkewoning Rodenrijs

Klokkewoning Rodenrijs

Kerkstraat Berkel

Kerkstraat Berkel

Dorpskerk Berkel

Dorpskerk Berkel

Bonfut eindelijk dicht voor doorgaand verkeer

Bonfut eindelijk dicht voor doorgaand verkeer

Offenbachplantsoen in de winterse idylle

Offenbachplantsoen in de winterse idylle

Dorpskerk Berkel

Dorpskerk Berkel

Petra Verhoef over het sociaal domein

Petra Verhoef tijdens PvdA ALV over het sociaal domein

Mini theater AMG Schmidtpark

Mini theater AMG Schmidtpark