9 mei 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 28 APRIL – 9 MEI 2014

Dit 16de weekverslag in 2014 aflevering 309 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens het afgelopen mei reces. Het was de periode waarin het demissionaire college verrassende cijfers publiceerde over de financiële meerjarenbegroting van onze gemeente, de coalitievorming rustig doorging, Provinciale Staten van Zuid Holland de komst van het bedrijventerrein Glasparel in Waddinxveen omarmde en het carillon dat voor het oude gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs stond op de schroothoop dreigt terecht te komen. Het was ook de periode waarin wij ons voorbereidden op de campagne voor de Europese verkiezingen. De foto’s bij dit weekverslag zijn gemaakt in het Bergsebos in Bergschenhoek

‘LANSINGERLAND & EUROPA’: POLITIEK CAFE VAN DE PVDA LANSINGERLAND

Flora Goudappel, nummer 6 op de PvdA kandidatenlijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement, is maandag 12 mei te gast bij de PvdA Lansingerland tijdens een openbaar politiek café over wat het nieuwe Europese parlement kan betekenen voor de inwoners en de bedrijven in Lansingerland. Flora Goudappel is geboren en getogen in Rotterdam. Zij komt regelmatig op familiebezoek in Berkel en Rodenrijs en is daardoor goed bekend met Lansingerland. Zij doceert Europees recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is zeer vertrouwd met hoe “Brussel” werkt en hoe het spel gespeeld moet worden. Zij heeft zich gespecialiseerd in het vrije verkeer van mensen en goederen binnen de EU, internationale handel, immigratie en burgerrechten.

Verder is zij heel goed thuis in dossiers als mededingingsrecht dat zorgt voor gelijke concurrentieverhoudingen en kwekersrechten wat voor de tuinbouwsector in Lansingerland van groot belang is.

Het politiek café “Lansingerland & Europa” vindt op maandag 12 mei vanaf 20.00 uur plaats in zalencentrum Rehoboth. Iedereen is van harte welkom en natuurlijk is er deze avond ook veel ruimte voor discussie.

De PvdA Lansingerland gaat zaterdag 17 mei van 11.00 -14.00 uur weer onze winkelstraten in om met de inwoners van Lansingerland over het belang van Europa voor ons allemaal te praten. Ook Flora Goudappel uit Rotterdam, nummer 6 op de PvdA Europa kandidatenlijst, en PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug uit Berkel en Rodenrijs doen met ons mee.

Op donderdag 22 mei kunnen de inwoners van Lansingerland vervolgens naar de stembus voor de verkiezingen van het Europese Parlement. Voor Lansingerland als een van de vijf sterkste economische gemeenten van Nederland is Europa van heel groot belang. Tuinbouw en Europa gaan hand in hand en zorgen in Lansingerland voor veel werk en vooruitgang. Europa staat ook voor vrede en veiligheid en voor vrijheid van iedereen. Maar er moet nog veel gebeuren om Europa ook socialer te maken. Dàt is de inzet van de PvdA.

DSC00748

KADERNOTA 2014 SLUITEND?

Het inmiddels al 50 dagen demissionaire college van Lansingerland zit niet stil. Belangrijke lopende zaken zoals de afronding van de onderhandelingen met de buitensportkoepel over de huurtarieven van de sportaccommodaties, de komst van de A13/A16, de dreigende concurrentie van het nieuwe bedrijventerrein Glasparel dat met steun van de provincie Zuid Holland op 7 km afstand van Bleizo langs de A12 dreigt te worden ontwikkeld, de bouw van nieuwe series starterswoningen van 140.000 euro en de groei van de Lansingerlandse economie (nummer 1 in Zuid Holland en nummer 5 in Nederland) houden het huidige college nog volop bezig.

Het college gaat ook gestaag door met het vinden van oplossingen voor de benarde financiële positie waarin Lansingerland op dit moment verkeert. Begin mei publiceerde het demissionaire college de actualisatie van onze financiële positie. Deze actualisatie vormt de opmaat voor de Kadernota 2014 die eind deze maand nog onder verantwoordelijkheid van het demissionaire college wordt gepubliceerd.

In de Voorjaarsnota 2014 (een doorkijkje in de actuele financiële situatie) die ook eind mei verschijnt worden de aanbevelingen van de provincie doorgevoerd waar het gaat om het omkeren van een drietal bestemmingsreserves in de algemene reserve. Hierdoor zal de algemene reserve ongeveer 13 miljoen euro positief worden. Alle lasten en baten uit de begroting 2014 zijn opnieuw bekeken en dat leidt er toe dat het verwachte negatieve begrotingsresultaat 2014 inmiddels is omgeslagen in een verwacht positief saldo. Deze incidentele meevallers werken ook structureel door in de periode 2015-2018. Er is minder geld nodig om het weerstandsvermogen op peil te brengen, het dividend van Eneco valt mee, de uitkering uit het Gemeentefonds is hoger en er is een structureel rentevoordeel te bespeuren. Dat levert jaarlijks een structureel voordeel tot en met 2018 van liefst 5 miljoen euro op. Het tekort dat oorspronkelijk voor 2015-2018 was geraamd op liefst 11 miljoen oplopend tot 14 miljoen in 2018, wordt nu teruggebracht tot 6.5 miljoen in de periode 2015-2017 en 9 miljoen in 2018. Na 2018 blijft het geraamde tekort hoog: 9.5 miljoen in 2019 oplopend tot 11.5 miljoen in 2023.

Zoals het er nu naar uitziet, moet de gemeente Lansingerland dan ook in staat zijn om ook zonder steun van het Rijk de komende jaren de eigen financiële broek op te houden. De door ons in eerdere weekverslagen en tijdens de verkiezingsdebatten aangegeven noodzaak om de artikel 12 aanvraagprocedure te starten lijkt inmiddels niet meer actueel te zijn. Het college heeft goed werk gedaan!

Een belangrijk deel van het tekort vanaf 2015 wordt veroorzaakt door het inlopen van het grote negatieve weerstandsvermogen van 40 miljoen euro. Dit tekort compenseren belast onze begroting met liefst 4 miljoen per jaar. Het is de politieke vraag hoe zinvol dit inlopen is, mede gezien het feit dat je daarmee als gemeenteraad de inwoners en bedrijven direct stevig extra belast. Die 4 miljoen moeten immers komen uit een verhoging van de OZB, mindere dienstverlening of het verdwijnen van voorzieningen. En dat terwijl vooraf niet duidelijk is of deze risico’s zich de komende jaren metterdaad zullen voordoen of zich misschien zullen manifesteren op een moment waarop het tekort feitelijk nog niet ingelopen is. Een voldoende weerstandsvermogen is wettelijk trouwens niet verplicht. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 gaven wij aan dat de PvdA voor de komende raadsperiode afziet van het opbouwen van extra reserves om het weerstandsvermogen op peil te brengen. Om de stijging van de lastenverzwaring voor de inwoner te matigen, accepteert de PvdA een lager weerstandsvermogen dan eigenlijk gewenst is’.

Dit standpunt onderschrijven wij nog steeds. Niet inlopen van het negatieve weerstandsvermogen betekent dat het voor 2015-2017 nog te compenseren tekort terugloopt tot ongeveer 2 miljoen per jaar. In 2018 zal dit tekort 5 miljoen bedragen. Het demissionaire college moet in staat zijn om eind mei 2014 aan de nieuwe raad via de Kadernota 2014 een aantal varianten op hoofdlijnen aan de raad voor te leggen waardoor ook de komende 4 jaren een sluitende begroting kan worden gerealiseerd. Een mix van nieuwe lastenverzwaringen in combinatie van extra bezuinigingen en besparingen ligt voor de hand. Een sluitende meerjarenbegroting brengt met zich dat Lansingerland vanaf 2015 geen preventief toezicht van de provincie zal kennen.

Een en ander laat natuurlijk onverlet dat het debat over de toekomst van ons noodlijdende grondbedrijf, ook in landelijk perspectief, moet worden voortgezet. Opties als ‘schatkistlenen’ en een gezamenlijke regionale ‘Grondbank’ blijven onverminderd actueel. Net als het met kracht blijven bouwen van minstens 400 woningen per jaar. Dan zijn wij in Lansingerland rond 2022 waarschijnlijk helemaal uit de financiële zorgen.

Het zou een geweldige prestatie van ‘ons’ demissionaire college zijn wanneer hun afscheid wordt opgesierd met het aanbieden van een sluitend en behapbaar financieel meerjarenbeeld. Noblesse oblige!

DSC00744

50 DAGEN COALITIEVORMING

Op de dag van het verschijnen van dit weekverslag duurt het proces van coalitievorming al 50 dagen. De coalitieonderhandelaars van CDA, Leefbaar 3B, D66 en Christen Unie nemen hun tijd. Sinds de verkiezingsdag van 19 maart publiceerden zij twee summiere persberichten over de voortgang. Gisteren werd duidelijk dat wethouder Henk de Paepe vanwege gezondheidsredenen niet meer in beeld is voor een tweede periode als wethouder. Dat is verdrietig voor hem en voor allen die hem na staan. In zo’n situatie wijkt de politiek en zijn wij mensen onder elkaar. Wij van de PvdA wensen Henk de Paepe veel sterkte toe en leven met hem mee

Afgelopen week kregen de aanstaande oppositiepartijen VVD, WIJ, Fractie Neeleman, GroenLinks en PvdA een uitnodiging voor een ‘reflectiebijeenkomst” op maandag 19 mei. Deze avond is volgens de uitnodiging niet bedoeld als politiek debat maar de nieuwe coalitiepartijen willen de uitkomsten uit de coalitieonderhandelingen met de aanstaande oppositie delen. Hun inbreng kan voor ons aanleiding zijn om het conceptakkoord aan te passen of aan te vullen. Later op de avond vragen de nieuwe coalitiepartijen de inwoners en organisaties van Lansingerland om hun inbreng. Formateur mevrouw Adri Bom zit beide bijeenkomsten op deze avond voor. Het is de bedoeling dat wij op 12 mei het concept coalitieakkoord ontvangen. Naar verluid zal het nieuwe college begin juni gaan aantreden.

Voor de vrolijke noot zorgde afgelopen week ex-Leefbaar 3B raadslid Hans Dirkzwager die in De Heraut een monter inkijkje bood in het wel en wee van de Leefbaar 3B fractie. De partij die ooit opgericht werd om Huis de Haas te redden en vervolgens Huis de Haas als een baksteen liet vallen, die 4 jaar geleden alles op alles wilde zetten om Lansingerland van de HSL herrie te verlossen, daarmee 9 zetels scoorde en op dit dossier een wethouder aanstelde die geen meter in dit dossier vooruit kwam. Vervolgens in de zomer van 2011 de PvdA inhuurde om hun zelf gerealiseerde hoofdpijndossiers in het sociale domein, de sport en de burgerparticipatie met groot succes op te lossen om diezelfde PvdA tenslotte ook als een baksteen te laten vallen na de verkiezingen van maart 2014. Leefbaar 3B is het lokale politieke opportunisme ten top. Dat weten inmiddels ook de tegenstanders van de ‘knip & paal’ in Berkel centrum en noord, zo blijkt uit hun boze reacties op Facebook tijdens de afgelopen week. Wij wensen onze collega’s van D66 heel veel sterkte toe!

Wat opvalt, is dat anders dan in de buurgemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer er niet gekozen is voor een concept coalitieakkoord op hoofdlijnen dat in openbare bijeenkomsten met de rest van de raad wordt besproken. In onze buurgemeenten wordt geprobeerd zoveel mogelijk draagvlak te verwerven bij alle fracties. Waarom dat hier niet gebeurt, is ons een compleet raadsel. Net als de complete microfoonstilte gedurende de afgelopen 50 dagen. Iets wat trouwens helemaal niet past bij D66.

DSC00742

‘GEEN FRAAI PLAATJE’

Geen fraai ‘plaatje’, tot deze heldere ontboezeming kwam PvdA Provinciale Statenlid Siebe Keulen afgelopen woensdagavond tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte over het besluit om ontheffing van de Verordening Ruimte te verlenen voor het project Glasparel+ in de gemeente Waddinxveen. Onderdeel van deze ontwikkeling is de aanleg van Logistiek Park A12, bestaande uit 34 hectare reguliere bedrijvigheid. De PvdA Lansingerland vindt net als ons college dat het verlenen van medewerking aan het nieuwe bedrijventerrein Logistiek Park A12 niet aan de orde kan zijn, onder andere omdat niet wordt voldaan aan de ladder voor duurzame verstedelijking. De gemeente Lansingerland wordt hierdoor rechtstreeks in haar belangen geschaad.

De fracties in Provinciale Staten hadden woensdagavond de mogelijkheid om Gedeputeerde Staten te adviseren af te zien van het (voorgenomen) besluit tot ontheffing. Daartoe was het noodzakelijk dat de (voorgenomen) ontheffing ter bespreking op de agenda van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving werd geplaatst. De fracties van PvdA, GroenLinks & CU/SGP maakten gelukkig van deze mogelijkheid gebruik.

Het nieuwe bedrijventerrein ligt slechts op ca. 6 kilometer afstand van bedrijventerreinen Bleizo en Prisma, eveneens gelegen aan de A12. De gemeente Lansingerland heeft rondom de A12 nog zeker 80 hectare aan bedrijfskavels, in het zelfde segment, beschikbaar. Het bestemmingsplan voor het Logistiek Park A12 is nog niet gereed, terwijl dit op Prisma wel het geval is en bedrijven zich hier direct kunnen vestigen. Dat de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Logistiek Park A12 ten koste gaat van de uitgifte van bedrijfskavels in Lansingerland is een feit. Zo heeft supermarktketen Lidl recent laten weten dat ze besloten heeft zich niet te vestigen op bedrijvenpark Prisma, maar in plaats daarvan 13 hectare grond af te nemen in Logistiek Park A12 voor de bouw van een distributiecentrum.

Overcapaciteit heeft een prijsdrukkend effect. Dit wordt hier versterkt doordat de ontwikkelaar van Logistiek Park A12, in tegenstelling tot een overheidsinstantie als de gemeenschappelijke regeling Bleizo, grondprijzen onder de marktwaarde kan hanteren. Dit heeft negatieve gevolgen voor het uitgiftetempo van beschikbare bedrijfskavels in Lansingerland, waarin reeds forse investeringen zijn gedaan. Het besluit van Lidl betekent vele miljoenen euro’s aan gederfde inkomsten. Bovenstaande aspecten hebben grote negatieve effecten op de financiële positie van de gemeente Lansingerland.

Wethouder Tymon de Weger zette afgelopen woensdagavond als inspreker de situatie nog eens goed op een rijtje: “Weliswaar ontstaat er aan de noordrand van Rotterdam na 2020 een tekort aan bedrijventerreinen maar op dit moment is er absoluut geen behoefte aan 34 ha extra bedrijventerrein in Waddinxveen. Bovendien worden bij de uitgifte aan Lidl extreem lage verkooprijzen gerekend. Die liggen miljoenen lager dan in Lansingerland. Dat riekt naar staatssteun. Lansingerland & Bleizo laten hun grondprijs bij concrete onderhandelingen altijd voorwerp zijn van een officiële taxatie. De voorgenomen ontheffing van de provinciale verordening Ruimte staat bovendien haaks op de door Provinciale Staten omarmde ‘Duurzaamheidsladder”. Daarop wil Lansingerland primair inbreng op leveren. In 2012 heeft Ecorys in opdracht van de provincie een onderzoek laten doen naar de vraag naar bedrijventerreinen. De inhoud van dit rapport staat haaks op het door de projectontwikkelaar uitgebrachte rapport dat de provincie klakkeloos overneemt. Anders dan het college van Gedeputeerde Staten stelt kan een bedrijf als Lidl naadloos en snel op Bleizo terecht. De grootte van de kavels voldoet uitstekend, er zijn geen beperkingen in het bestemmingsplan en de ontsluiting via openbaar vervoer is prima. De provincie past in haar onderbouwing van de ontheffing om de Glasparel+ te gaan ontwikkelen feitelijk een doelredenering toe”.

Aldus het vlammende betoog van wethouder Tymon de Weger dat, net als de rest van het commissiedebat (een aanrader voor de politieke fijnproevers) terug te zien is op: http://zuidholland.notubiz.nl/vergadering/notucast_premium/150388/statencommisse+Ruimte+en+Leefomgeving_07-05-2014 Het agendapunt begint bij 1 uur 25 minuten met de inspraak van de gemeente Waddinxveen. Daarna volgt wethouder Tymon de Weger.

PvdA Statenlid Siebe Keulen (te zien vanaf 2.15 uur) constateerde dat de geloofwaardigheid van de provincie Zuid Holland in het geding is. De suggestie wordt gewekt dat het provinciebestuur meerdere petten tegelijk op heeft. Wat zijn precies de bestuurlijke afspraken die het college heeft gemaakt over de grondverkoop op Glasparel+ en draagt de grondexploitatie ter plaatse financieel bij aan de aanleg van wegen door de provincie? Waarom maakt het college geen gebruik van eigen rapportages aan de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen? Hoe zit het precies met de grondprijzen op Bleizo & Glasparel? Is vestiging van een bedrijf als Lidl als het om de kwaliteitseisen gaat ook mogelijk op Bleizo? Wordt de duurzaamheidsladder en het door de Staten geformuleerde ruimtelijke beleid wel goed toegepast? Ook GroenLinks en de CU/SGP stelden zeer kritische vragen. De CU/SGP fractie zette alle ruimtelijke besluiten van de provincie nog eens keurig op een rijtje om vervolgens grote spanning met de voorgenomen ontheffing te constateren.

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen (CDA) zat op het oog fors met deze kritiek in zijn maag. Hij ontweek de vragen over de kwaliteit, grondprijzen en bestuurlijke afspraken en concentreerde zich in zijn beantwoording vooral op het nieuwe bestemmingsplan van Waddinxveen dat de ontwikkeling van de Glasparel mogelijk maakt. Hij gaf aan dat dit bestemmingsplan niet in strijd is met eerdere besluiten van Provinciale Staten over de ontwikkelingen in de Zuidplas en Waddinxveen en dus geen strijd opleverde met de duurzaamheidsladder. Het betrof volgens hem slechts om een technische aanpassing van de verordening Ruimte daar waar het bestemmingsplan de mogelijkheden al bood. Hij erkende dat de provincie financieel baat heeft bij de grondtransactie. De gedeputeerde schetste een beeld waarin de provincie tot zijn nek verplichtingen is aangegaan in dit gebied en dus nu geen kant meer op kan. Zijn uitspraak dat ‘Lansingerland als die gemeente het er niet mee eens is dan maar een zienswijze moet indienen op het te wijzigen bestemmingsplan van Waddinxveen en desgewenst maar naar de Raad van State moet gaan’ sprak wat dat betreft boekdelen. De provincie ging voor het gemak nu maar even langs de bestuurlijke zijlijn staan. Dat kwam nu even beter uit.

VVD, SP, D66 en CDA gingen tenslotte volmondig akkoord met de ontheffing. Siebe Keulen, die zijn politieke klus prima klaarde, waarvoor onze dank, concludeerde tenslotte dat de provincie al jaren direct betrokken is bij de planontwikkeling in deze regio, de ‘duurzaamheidsladder in dit dossier slecht was toegepast, Lansingerland dat onder provinciaal toezicht staat, wordt benadeeld door diezelfde provincie en het al met al dus geen fraai plaatje oplevert’.

Wordt vervolgd bij de rechter!

DSC00734

TOT SLOT

Aan de deelnemers van het gemeentelijke Burgerpanel is de vraag voorgelegd of en waar het carillon, afkomstig van het voorplein van het gesloopte gemeentehuis in Berkel, herplaatst kan worden. Ook is gevraagd uit welk budget de herplaatsing moet worden betaald. Ellen Schúrmann die lid was van de gemeentelijke kunstcommissie berichtte ons naar aanleiding van deze vraag dat in het kader van de planontwikkelingen voor de VINEX-locatie Noordrand II en III er in Berkel en Rodenrijs het Masterplan Beeldende Kunst “Metamorfose” opgesteld is. Hierin zijn drie stedenbouwkundige assen benoemd. Een hiervan is de Kerkas die het centrum van Berkel (Gemeentehuis en N.H.Kerk) verbindt met de woonwijk Meerpolder. Voor deze Kerkas is door Stan Lewkowicz het Klokkenlint ontworpen. Het Klokkenlint is met 53 klokken vanaf het (nu gesloopte) gemeentehuis via het winkelcentrum naar de Groenblauwe Slinger aangelegd. De verbinding bestaat uit de beleving van de drie-eenheid van het geluid van:

1. het spel van het carillon (het centrum)

2. het Klokkenlint, dat de laatste toon van de melodie van het carillon oppakt en met een speciale compositie heen en terug naar het centrum gaat

3. de klokslag van 12 uur van de N.H.Kerk (het centrum) Het niet terugplaatsen van het carillon rondom de N.H.Kerk, als onderdeel van de 3drie-eenheid in geluid, is een ernstige verarming van de kern Berkel.

Aan Ellen Schúrmann is, als lid van de toenmalige Kunstcommissie, verzekerd dat het carillon slechts tijdelijk verwijderd zou worden ten behoeve van de bouw van de Hoge Singel. Na tijdelijke verwijdering volgt, logisch, herplaatsing. De kosten van de herplaatsing komen op rekening van degene waarvoor het carillon tijdelijk moest plaats maken. Deze kosten behoren niet bij burgers of de gemeente. Gezien de vraag over het carillon op het Burgerpanel zou het College van plan zijn om het carillon niet in de directe omgeving van de N.H. Kerk terug te plaatsen. Dat is in strijd met de afspraak en opnieuw (na de Laan van Koot) een aanslag op het toch al zo beperkte kunstaanbod in Lansingerland. Onze vraag aan het college: “Dit kan toch niet waar zijn? Toch?’

Volgende week is het weer de maandelijkse commissieweek. De laatste van het demissionaire college. Op de agenda staan onder meer de jaarcijfers 2013, een debat over het finale aanbod dat wethouder Ruud Braak heeft gedaan aan de sportkoepel over de hoogte van de huurtarieven en de nodige ruimtelijke plannen. Geen echt spannende agenda’s, zo op het oog.

Het citaat van de week komt van Bert Wagendorp van de Volkskrant in zijn column ‘Klimaat’ in de Volkskrant van afgelopen donderdag: “”Ik ben zelf een doomsday scepticus-misschien tegen beter weten in-, maar ik beschouw in navolging van Karl Popper optimisme nog altijd als een morele plicht. Maar we hebben wel een radicale transitie nodig, die met elke dag vertraging radicaler moet worden. Radicaal, niet alleen in ons energie en klimaatbeleid maar in ons hele denken over mondiale welvaartverdeling en economische groei. Ik weet niet zeker of we de onvermijdelijkheid daarvan tijdig zullen inzien en een ommekeer kunnen bewerkstelligen”. De behoefte aan ‘ommekeer’ in de vorm van nieuwe dorpspolitiek die momenteel in Rotterdam de kopt op steekt en waaronder ook Lansingerland de komende jaren gebukt zal gaan, zal daarbij zeker geen handje helpen. Wij van de PvdA gaan nu aan de slag met “Lansingerland & Europa”!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 9 mei 2014

DSC00739

DSC00688