31 augustus 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 28 AUGUSTUS – 1 SEPTEMBER 2017

Dit vijfentwintigste weekverslag in 2017, aflevering 441 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was een rustige politieke week waarin het publieke debat over de toekomst van de Eneco aandelen groeide, onze fractie de raadsagenda voor de laatste zes maanden op een rijtje probeerde te zetten, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking tijdens het festival 10 jaar Lansingerland maar mondjesmaat geregeld bleek, het college reageerde op onze vragen over de A16 Rotterdam en de commissie Samenleving een beeldvormende bijeenkomst hield over de toekomstige bestemming van gebouw De Snip in de Bleiswijkse Dorpsstraat.

De foto’s bij dit weekverslag tonen het Rottemerengebied, de toegankelijkheid van het festival ’10 jaar Lansingerland’, de nieuwe stationsbrug over de A12 en Berkel centrum.

DEBAT OVER ENECO ZWELT AAN, PVDA LANSINGERLAND TEGEN VERKOOP ENECO AANDELEN

In het zomer weekverslag 24 van de vorige week berichtten wij uitvoerig over onze acties met betrekking tot het al dan niet verkopen van de aandelen van Eneco. De waarde van het Lansingerlandse aandeelhouderspakket wordt geschat op ongeveer 100 miljoen euro. De toon in het debat werd gezet door de colleges van de grootaandeelhouders Rotterdam, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Dordrecht. Samen zijn zij goed voor zo’n 60% van het aandelenkapitaal. Inmiddels manifesteren de tegenstanders van verkoop zich steeds meer. Er is een crowdfunding gestart met de naam ‘Greencrowd’ met als doel Eneco overeind te houden en ‘te voorkomen dat Eneco in handen valt van investeringsfondsen of andere partijen die het milieu minder belangrijk vinden’. Het ambitieuze plan is om de aandelen van vier verkopende gemeenten over te nemen en vervolgens een coöperatie op te richten gemeenten een stem krijgen in de koers van Eneco. Een variant dus op al bestaande energie coöperaties zoals de Windvogel die ook in Lansingerland actief is: http://www.windvogel.nl/ De PvdA fractie is er een groot voorstander van dat de gemeente Lansingerland in dit type duurzame initiatieven van inwoners gaat participeren maar de raad, geïnspireerd door het college, kiest daar niet voor.

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil niet af van zijn aandelen Eneco, zo berichtte het afgelopen dinsdag. Het gemeentebestuur doet een dringend beroep op de gemeenteraden van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht om niet de lijn van hun colleges te volgen die wel willen verkopen. De Amstelveense wethouder Herbert Raat zei eerder al de aandelen Eneco liever niet te willen verkopen. Het concern heeft volgens hem als één van de weinige bedrijven een echt duurzame visie.

Met de dreigende verkoop van energieleverancier Eneco verspelen de gemeenten een grote kans om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit en ook een belangrijke adviseur van de Metropoolregio. Zijn advies: ‘Doe het niet of doe het gefaseerd.’ Binnenlands Bestuur meldt afgelopen week dat Rotmans, die begin dit jaar nog het advies aan Rotterdam uitbracht om de aandelen te behouden, verkoop ‘doodzonde’ vindt.,. ‘Gemeenten ruiken het geld dat de verkoop hen op korte termijn oplevert. Ze vergeten de duurzaamheidsdoelstellingen terwijl Nederland op dat punt ver achterblijft bij de rest van Europa. Daarbij: juist die gemeenten die nu vooroplopen bij de verkoop scoren nog eens extra beroerd. Rotterdam is bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen één van de slechtst presterende gemeenten in heel West-Europa. De uitstoot van CO2 zou volgens het Rotterdam Climate Initiative met 50 procent moeten dalen, maar neemt naar het zich nu laat aanzien in 2020 met 30 tot 40 procent toe. Het gebruik van fossiele brandstoffen zit nog helemaal in het DNA van de stad, en van de regio waar de 53 aandeelhoudende gemeenten deel van uitmaken.’

Rotmans in Binnenlands Bestuur: “‘Als de gemeenten er al van af willen, dan zou ik ze adviseren om het gefaseerd te doen. Niet nu, gezien de cruciale fase waarin de energietransitie zich bevindt. Ik zou ze ook willen wijzen op de klimaatdoelstellingen van Parijs die we moeten halen. Het rijk heeft de energietransitie voor een groot deel bij gemeenten belegd. Die moeten daarin het voortouw nemen, anders lukt het niet. En we hebben inmiddels een enorme achterstand. Het gaat niet alleen over windmolens of zonnepanelen – het gaat vooral om het warmtevraagstuk, en dat vergt een totaal andere energie-infrastructuur: decentraal, digitaal en duurzaam. Huis voor huis, straat voor straat, en wijk voor wijk. Dat kost tientallen miljarden, en de gemeenten zullen daarin ook fors moeten investeren. Met Eneco hebben ze daarbij een prachtig instrument in handen. Zonder Eneco wordt het moeilijker om die klimaatdoelstellingen te halen. Mijn advies is daarom: verkoop Eneco niet, of doe het gefaseerd. Ons publieke belang gaat boven de winst op korte termijn.’ Het hele verhaal is te vinden op: http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/verkoop-eneco-bedreigt-klimaatafspraken-parijs.185727.lynkx

Ook dit artikel is interessant en geeft goede argumenten waarom gemeenten aandeelhouder moeten blijven: https://decorrespondent.nl/7249/zonder-eneco-haalt-het-nieuwe-kabinet-de-klimaatdoelen-nooit/1580977338578-3edb1260

De PvdA-fractie in Lansingerland schaart zich achter de argumenten van VVD wethouder Herbert Raat in Amstelveen en van hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans. De gemeente Lansingerland staat als onderdeel van de Metropoolregio voor een enorme operatie waarin transitie naar toonaangevende duurzaamheid een hoofdoelstelling is. Zie: https://mrdh.nl/over-mrdh Daarin past volgens de PvdA-fractie géén verkoop van Eneco-aandelen. Op dinsdagavond 5 september is er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis die in het teken staat van de mogelijke verkoop. Het is de bedoeling dat de raadscommissie Algemeen Bestuur zich op 4 oktober gaat buigen over het collegestandpunt. Wat gaat D66 wethouder Duurzaamheid Jeroen Heuvelink doen? In oktober staat ook de evaluatie van zijn actieprogramma ‘Realistisch Duurzaam’ op de agenda van de raadscommissie. Ongetwijfeld zal dit kwakkelende programma op de valreep nog worden versterkt door een extra financiële impuls die bij de begroting 2018 beschikbaar zal gaan komen.

Een definitief besluit over het al dan niet verkopen van de Eneco-aandelen wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 genomen. Het ligt voor de hand dat de toekomst avn Eneco een belangrijk thema gaat worden tijdens de verkiezingscampagne. Het worden spannende maanden!

COLLEGE ZET ZICH BIJ INPASSING A16-ROTTERDAM AAN DE ZIJLIJN

In het najaar van 2015 nam de raad van Lansingerland een zevental moties aan die allen in het teken stonden van een goede inpassing van de A16-Rotterdam. Het college kreeg van de raad de opdracht hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Een optimale ruimtelijke inpassing van de nieuwe weg is voor de inwoners van de gemeente Lansingerland van groot belang. Sindsdien is de raad van Lansingerland slechts mondjesmaat door het college geïnformeerd over de voortgang m.b.t de uitvoering van deze moties. De fractie van de PvdA Lansingerland heeft daarom op 3 augustus aan het college vragen gesteld over de precieze stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de volgende zeven moties. Afgelopen week reageerde het college op onze vragen. Vragen & antwoorden zijn te vinden op https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201749-pvda-betreffende-uitvoering-moties-mbt-inpassing-a16-rotterdam_88279.html en zijn het lezen dik waard. Wat de PvdA fractie opvalt, is dat er in slechts weinige situaties sprake is van een actie van het college zélf. Ook al was er in alle zeven moties sprake van de zinsnede ‘Draagt het college op’, bij de uitvoering blijkt daar slechts in één geval (motie 6) min of meer sprake van te zijn geweest. Bij de uitvoering van de overige 6 moties zijn vooral anderen aan zet. Was dit in het najaar de bedoeling van de raad? Staat het college niet te zeer aan de zijlijn van de A16 Rotterdam? De PvdA-fractie vindt van wel. De PvdA fractie beraadt zich hierop en komt er binnenkort op terug.

COLLEGE DEN HAAG SCHRIJFT TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN VOOR

In weekverslag 24 berichtten wij uitvoerig over onze avonturen met betrekking tot de weigering van het college van Lansingerland om de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking als voorschrift op te leggen aan de organisatoren van deze evenementen, Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/08/24/pvda-fractie-aan-het-vakantiewerk-periode-10-juli-25-augustus-2017/ Het college van Lansingerland ging er vanuit dat het college van Den Haag dit voorschrift niet oplegt aan organisatoren van evenementen.

Wij hebben het verhaal dan ook gecheckt bij de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). Zijn bevestiging: “Den Haag heeft in zijn voorschriften staan dat evenementen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een functionele beperking. Mensen in een rolstoel moeten gebruik kunnen maken van alle basisvoorzieningen, zoals toiletten. Het is mij niet bekend dat dit voor organisatoren van evenementen een probleem heeft opgeleverd.”

Helderder kan het dus niet! De PvdA-fractie zal dit Haagse standpunt nogmaals onder de aandacht van het college van Lansingerland brengen. Nu nog weigeren om de toegankelijkheid als voorschrift in de evenementenvergunning op te nemen, duidt op een niet te rechtvaardigen juridische koudwatervrees.

Het college van Lansingerland deed haar best om het geslaagde evenement in het kader van 10 jaar Lansingerland voor iedereen toegankelijk te laten zijn. Maar alle begin is natuurlijk moeilijk. Het gras werd kort gerold, er werd een gehandicaptentoilet geplaatst en er waren een paar invaliden parkeerplaatsen. Het was mogelijk om via de verharde weg bij het podium te komen. Jammer dat de toilet een drempel had en de parkeerplekken tamelijk ver van het festivalterrein verwijderd waren. Bovendien stonden deze parkeerplekken vol gestalde fietsen. Tijdens onze bezoeken aan het festival zagen wij geen mensen in een rolstoel. Wel een paar scootmobielers.

WAT STAAT ER DE KOMENDE MAANDEN NOG OP DE ROL?

Nog ruim 6 maanden te gaan en dan zit deze bestuursperiode er al weer op. Over de actuele stand van zaken met betrekking tot ons 20 punten tellende prioriteitenlijstje berichtten wij in ons weekverslag 23 van begin juli: https://lansingerland.pvda.nl/2017/07/06/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-juli-2017/

Wij hebben nagegaan wat er van de zijde van het college nog te verwachten is. Hierbij het voorlopige overzicht:

 • Toekomstig aandeelhouderschap Eneco
 • Begroting 2018-2022 & Najaarsnota 2017
 • Evaluatie Realistisch Duurzaam
 • Toekomstige bestemming van gebouw De Snip in Bleiswijk
 • Planvorming Wilderszijde
 • Pilot Omgevingsvisie Lint Zuid
 • Organisatieontwikkeling gemeente
 • Evaluatie BOB-model
 • Mobiliteitsplan: Berkelse Dijkje
 • Plan fietsveiligheid
 • Toetskader Windenergie
 • Bestemmingsplan & inpassing A16 Rotterdam
 • Biodiversiteit door maaibeleid
 • Uitvoeringsplannen 10 prioriteiten sociaal domein
 • Economische Visie
 • Rapporten Rekenkamer over informatiebeveiliging & uitvoering eerdere aanbevelingen & huishoudelijke verzorging
 • Midterm review Greenport position paper 2015-2018
 • Uitvoering van verschillende programmalijnen in de Cultuurnota
 • Verordening sociaal domein & programma onderwijshuisvesting 2018
 • Notitie evenementenbeleid
 • Uitwerking motie toezicht & handhaving
 • Zienswijze evaluatie Metropoolregio
 • Plan toekomst Huize Sint Petrus & Laurens

WAT GAAT ER MET DE SNIP IN BLEISWIJK GEBEUREN?

Afgelopen woensdagavond was er een beeldvormende bijeenkomst voor de commissie samenleving over de toekomst van de Snip in Bleiswijk. Tijdens deze avond kreeg de commissie een aantal scenario’s gepresenteerd over hoe het gebruik van deze locatie er de komende jaren uit zou kunnen zien. Naar aanleiding van de besluitvorming over de nota Kunst & Cultuur besloot de raad om 1 juni via een amendement dat het college uiterlijk in de raadsvergadering van 26 oktober een voorstel aan de raad zal doen voor een voldragen, levensvatbaar plan voor de Snip. Daaraan is een aantal voorwaarden verbonden: de toekomstige partners moeten bijdragen aan een bruisend dorpscentrum, de partners moeten bijdragen aan een gezonde financiële exploitatie en de Snip moet plaats blijven bieden aan de huidige gebruikers van de Snip (denk bijvoorbeeld maar aan het Museum en Humanitas).

Vorige week kregen de inwoners van Bleiswijk de kans om hun zegje te doen over mogelijke toekomstscenario’s: Snip als proeftuin, als Museum Lansingerland, als zelf in te vullen idee, als open waterloop (er loopt een verborgen waterloop onder gebouw de Snip) en als object van verkoop & herontwikkeling. Ook de raadsleden kregen de mogelijkheid om hierover van gedachten te wisselen. Wat van belang is voor de te maken keuze is dat de officiële boekwaarde van de Snip veel en veel hoger is dan de WOZ-waarde. Die is anno 2017 euro 880.000. De waarde op de vrije markt ligt op een kleine 7 ton. Wanneer de raad er voor kiest om de hoge boekwaarde af te romen en voor de toekomstige exploitatie uit te gaan van de reële marktwaarde, ontstaan er meer mogelijkheden om bijvoorbeeld scenario 1 & 2 serieus in te vullen. De PvdA fractie zit de optie om af te boeken op de huidige boekwaarde zeker zitten. Een proeftuin voor lokale initiatieven of een Lansingerland breed historisch museum zijn prima opties en sluiten aan bij de (zie hiervoor) in het amendement geformuleerde voorwaarden. In oktober praat de raad over de definitieve collegevoorstellen die mede op basis van de consultatie van inwoners en raadscommissie worden gemaakt.

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/08/25/400ste-weekverslag-van-de-pvda-lansingerland/ Het was toen ons 400ste jubileum-weekverslag in 400 woorden. De kern-passage was: “Lansingerland ligt in het hart van de Metropoolregio, hoort tot de top 10 van Nederland’s economisch sterkste gemeenten & groeit het hardst van allemaal. Bovendien wonen hier heel veel jongeren maar ook veel ouderen. De Lansingerlandse politiek zit in een tussenfase. De kop is er af maar hoe nu verder? Concrete politieke doelen ontbreken, het zijn (financiële) processen die de klok slaan. Dat kan zo niet langer anders neemt onze omgeving de regie over. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven een nieuwe versie van de toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040” maken, is broodnodig”. Wij hadden deze passage ook vandaag geschreven kunnen hebben.

Dinsdag 5 september is de maandelijkse beeldvormende avond. Op de agenda onder meer het toekomstige aandeelhouderspakket Eneco en de routes die het luchtverkeer van en naar RtHA volgt. Op woensdag 6 september kont de commissie die ons verkiezingsprogramma voorbereidt weer bij elkaar. Eind september moet het concept klaar zijn om aan te beiden aan het afdelingsbestuur. Ook gaan wij deze week even bijpraten op het Rotterdamse Stadhuis (Eneco, RtHA, A16 Rotterdam en Nacht Metro)

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van dinsdag 29 augustus. Het betreft een interview met Brigadegeneraal Riedijk over de digitale dreiging. De kop van het artikel luidt: “De nieuwe oorlog is permanent en alles draait om ontwrichting”. Het citaat: “Op welke onderwerpen is Nederland in een informatieoorlog het kwetsbaarst? De integratieproblematiek steekt er met kop en schouders bovenuit. Dan heb je de enorme weerklank van de islam. En als derde punt de hoeveelheid desinformatie die rondgaat op internet. Het gevolg is dat er een grote groep Nederlanders is, voor wie het niet meer uitmaakt wat voor nieuws ze lezen. Er zijn van die vileine nieuwsberichten: ‘Asielzoekers mogen gratis treinreizen’. Het is niet waar, levert enorme woede op en is ook politiek van invloed. Of ‘Diederik Samsom betaalt zijn huis zonder hypotheek’. Wat zegt het? Wie verspreidt het, met welk doel? Op het vlak van moraliteit is Nederland kwetsbaar. En onze tegenstanders weten dat maar al te goed.” Einde citaat.

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 1 september 2017