1 september 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 29 AUGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2016

Dit zesentwintigste weekverslag in 2016, aflevering 401 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week met nieuws over de Nachtmetro E, over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport, over de hackbaarheid van de gemeentelijke website en over de studiekosten van MBO leerlingen die het financieel niet breed hebben. Het was ook de week waarin de PvdA fractie zonder Ingrid Tuinenburg op weg ging naar het 500ste weekverslag.

NACHTMETRO E STAPJE DICHTERBIJ

Sinds januari 2014 zet onze fractie zich in voor de komst van een nachtmetro E in de weekends. Er kwam brede bijval vanuit de raden van Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp. De raad van Lansingerland sprak dit voorjaar uit meer te voelen voor een uitbreiding van de BOB-bus. Die gaat pas na 01.30 uur in de weekends rijden. Het voorstel vanuit Lansingerland is dit te vervroegen naar 24.00 uur. Onze fractie vindt dit geen goed plan. Het lijkt ons niet realistisch om te verwachten dat de Metropoolregio er toe zal overgaan om de eerste vertrektijden van álle BOB-bussen te vervroegen. Wat wij willen zijn weekend nachtmetro’s die in plaats van een laatste rit rond middernacht, in de weekends ook nog vertrekken rond 00.30 uur en 01.00 uur in beide richtingen. Daarna is de nachtbus aan zet. Ideaal voor de bezoekers van late films en concerten inclusief aansluitend horecabezoek. Wanneer dit een succes wordt, is te overwegen om de Metro’s nog later de laten rijden en wie weet ook op andere dagen. Klein beginnen dus! Nachtmetro’s horen bij een Metropoolregio. Ook Londen heeft dit afgelopen maand ontdekt: http://www.bbc.com/news/uk-england-london-37108375

De Metropoolregio is natuurlijk beducht voor de hoge kosten. Eind juli meldde RTV West dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag na de zomer gaat onderzoeken of Metrolijn E ook in de nachtelijke uurtjes kan gaan rijden. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen vanuit de raad van Pijnacker-Nootdorp. Ook Gedeputeerde Staten van Zuid Holland ziet de komst van een nachtmetro wel zitten, zo meldde gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD). Zie ook onze eerdere berichten: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/ & https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-18-22-april-2016/ & https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/

IMG_1950

TOEKOMST ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT: WAT HOUDT REGIONAAL BESTUURLIJK DRAAGVLAK PRECIES IN?

Dinsdagavond 13 september staat de toekomst van Rotterdam The Hague Airport weer op de agenda van de raadscommissie Ruimte. Het betreft een gedachtewisseling naar aanleiding van de inmiddels verschenen rapporten ten behoeve van de aanvraag nieuw Luchthavenbesluit RTHA. De luchthaven wil deze aanvraag medio 2017 indienen bij de minister. De commissieleden kunnen op 13 september aangeven of de nu beschikbare informatie voldoende is er zo neen, welke aanvullende informatie noodzakelijk is. Op dit moment wordt door een ‘verkenner’ onderzocht wat onze regio vindt van de groeiscenario’s van de luchthaven. Meer over deze ‘verkenner’ op:

http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@13993/onafhankelijk/

De minister I&M heeft eerder aangegeven dat het ‘van cruciaal belang is dat de onderbouwing van de plannen goed is en dat er bestuurlijk draagvlak in de regio is ter ondersteuning van deze plannen’. Niet duidelijk is het ons wat de minister precies met ‘regio’ bedoelt. Bedoelt zij daarmee de Metropoolregio of richt zij zich specifiek tot de gemeenten die in de directe nabijheid van de luchthaven liggen? Vanuit het perspectief van economische ontwikkeling & connectiviteit ligt het voor de hand dat zij doelt op de Metropoolregio maar wanneer het gaat om geluidsoverlast en mogelijke gezondheidsschade ligt een kleinere cirkel voor de hand.

Een door de fractie van Leefbaar 3B recent gehouden poll over de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) laat zien dat zo’n 60% van de respondenten de uitbreiding wel zien zitten. Ongeveer 40% is tegen. Deze cijfers zijn een aardige indicatie van wat er leeft want het ligt voor de hand dat er meer voorstanders van uitbreiding dan tegenstanders zijn. Het aantal inwoners in onze regio dat direct hinder van RtHA ondervindt is immers veel kleiner dan het aantal dat er geen of nauwelijks last van heeft. Vaak zien zij als vlieg-consument of internationaal ondernemer vooral de voordelen van een goed geoutilleerde luchthaven dichtbij huis. .

Het laat zich aanzien dat de tegenstemmers vooral geïnspireerd worden door de persoonlijk ervaren overlast of door duurzaamheidsoverwegingen waarin intensief vliegtuigverkeer binnen de regio niet past. Wat de PvdA fractie betreft ben je zeker niet klaar met de conclusie dat een meerderheid in de regio vindt dat de luchthaven best mag uitbreiden. Ook de specifieke belangen van de minderheid die tegen is verdienen vanuit democratisch perspectief veel aandacht en bestuurlijke inzet. Wat onze fractie betreft moet er door Rotterdam The Hague Airport eerst onderzocht worden wie deze tegenstanders precies zijn en wat hun exacte bezwaren zijn. Op basis van deze informatie kunnen compensatieprogramma’s op maat worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld maar aan geluidsisolatie van huizen en/of financiële compensatie vanwege een mogelijke vermindering van de waarde van huizen. De kwaliteit van deze compensatiemaatregelen moet medebepalend zijn voor het definitieve besluit van de minister en mede basis worden voor het bestuurlijke draagvlak in de regio. De wetgeving die eisen stelt m.b.t. de maximale grenzen van de geluidsoverlast vormen het wettelijk kader. .

Wat onze fractie niet begrijpt, is de onderbouwing van de economische paragraaf in de verschenen rapporten. Die zijn erg algemeen van aard. Wat wij missen, zijn de concrete verhalen van de multinationals en andere internationaal werkende bedrijven en organisaties in de Metropoolregio. De VNO-NCW is nog erg stil. Hoe kijken zij tegen nut & noodzaak van een uitbreiding van bestemmingen aan? Hoe moeten de plannen van RtHA gewaardeerd worden tegen de achtergrond van de Metropoolregio documenten naar aanleiding van het OESO rapport en de recente Rifkin papers? Hoe belangrijk is de strategische functie van onze luchthaven voor de toekomst van de Metropoolregio?

Niet helder is het antwoord op de vraag of er over ongeveer 10 jaar sprake zal zijn van de komst van stillere vliegtuigen. Stillere vliegtuigen leveren immers extra geluidsruimte op binnen de bestaande geluidscontour. Bovendien wordt de geluidscontour in het huidige luchthavenbesluit nog niet voor 100% vol gevlogen. De combinatie van stillere vliegtuigen en de nog beschikbare geluidsruimte kan met zich brengen dat een belangrijk deel van de uitbreidingsplannen ook zonder een nieuw luchthavenbesluit kan worden gerealiseerd. Hoe dit precies zit is de PvdA fractie onduidelijk. Ook hier moet definitieve helderheid over komen.

Wat niet verstandig zou zijn, is dat een meerderheid van de raad zich nu al gaat uitspreken tegen de uitbreidingsplannen. De raad komt dan volledig langs de zijlijn te staan en blijft met lege handen achter. De treurige geschiedenis van de planvorming m.b.t. het HSL tracé zal zich dan herhalen.

Onze eerdere berichten over de toekomst van RtHA: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-mei-3-juni-2016/

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

WEBSITES GEMEENTEN ZIJN GEMAKKELIJK TE HACKEN

Het AD Rotterdam berichtte op 12 juli 2016 het volgende: “Het internetverkeer van gemeenten in de regio Rijnmond blijkt kinderlijk eenvoudig te hacken. Internetcriminelen kunnen daardoor aan informatie van burgers en bedrijven komen om fraude mee te plegen. Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en Vlaardingen spannen in negatief opzicht de kroon, blijkt uit een test van internet.nl. Dit platform is ontwikkeld voor overheidsinstanties om te testen of ze aan de eisen voldoen. Op een schaal van 100 komen de vier gemeenten niet verder dan zes. Geen van de achttien regiogemeenten scoort de volle 100 punten”. En: “Het probleem staat inmiddels op de agenda van de landelijke politiek, maar een oplossing lijkt ver weg. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) wil een basiswebsite voor alle gemeenten. De gemeentekoepel VNG ziet dat niet zitten, omdat zo’n site geen recht zou doen aan de verschillen die er tussen gemeenten bestaan””.

In mei 2016 stelden de PvdA Tweede Kamerleden Astrid Oosenbrug en Manon Fokke schriftelijke vragen aan de minister BZK over lekken in de gemeentelijke websites. Zie de heldere vragen en het wat minder heldere antwoord van de minister dd. 1 juni 2016 op: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/06/01/beantwoordin g-kamervragen-over-beveiliging-gemeentesites/beantwoording-kamervragen-over-beveiliginggemeentesites.pdf

Het college reageerde op 18 juli op onze schriftelijke vragen over de mogelijk eenvoudig te hacken gemeentelijke websites. De complete set vragen en antwoorden is te vinden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201629-pvda-over-eenvoudig-te-hacken-gemeentelijke-websites_76823.html

De reactie van het college op de PvdA vragen is in overwegende mate procesmatig van aard. Concrete resultaatsdoelen ontbreken. Zo verwacht het college in 2017 de belangrijkste maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG) geïmplementeerd te hebben. Komend najaar zullen organisatie breed (inter)actieve bijeenkomsten worden georganiseerd om het bewustzijn binnen de organisatie ten aanzien van de informatieveiligheid verder te verhogen en dit verhoogde bewustzijn ook te borgen binnen de organisatie. Er is een afspraak gepland met de externe hostingpartij van de website om afspraken te maken over verdere beveiliging van de site (waaronder het gebruik van DNSSC en IPv6). Het college ontwijkt de belangrijke vraag over het idee om één kernwebsite voor alle gemeenten te maken waardoor beter voldaan kan worden aan de eisen van de BIG.

Het lijkt de PvdA fractie een goede zaak om de optie voor één veilige landelijke kernwebsite voor alle gemeenten in VNG verband serieus te onderzoeken. De huidige aanpak is sterk proces gericht terwijl de aard van de risico’s vraagt om een korte termijn aanpak waarin de doelstellingen concreet en toetsbaar worden geformuleerd. Dit moet snel anders. Van het college worden in dit gevoelige dossier concrete doelstellingen verwacht. Een overwegend procesmatige aanpak voldoet absoluut niet. Daarvoor is deze materie te gevoelig en risicovol en maakt het de raad onmogelijk om de bereikte resultaten te toetsen.

Onze fractie heeft deze kwestie geagendeerd voor de raadscommissie Algemeen Bestuur voor donderdag 14 september. Sam de Groot is onze woordvoerder. Hoe ernstig de situatie bij de Nederlandse gemeenten momenteel nog is, berichtte Binnenlandsbestuur op 31.08:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/amsterdam-brengt-e-mailbeveiliging-op-orde.9546585.lynkx?mt=9VDkNhowfTBjnDCoWtc0iw&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

DSC07321

FINANCIELE PROBLEMEN VOOR MINIMAHUISHOUDENS MET KINDEREN OP MBO-ONDERWIJS

Er ontstaan financiële problemen voor minimagezinnen met MBO leerlingen door het wegvallen van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS) per start van het studiejaar 2015/2016. Voor een MBO leerling tussen de 16 en 18 jaar was de bijdrage maximaal €690 per jaar via de WTOS regeling. Nu is dat maximaal €116 euro via een kindgebonden budget. MBO-leerlingen hebben vaak veel hogere kosten dan kinderen in Voortgezet Onderwijs, omdat zij niet alleen studieboeken moeten aanschaffen, maar ook beschermende kleding, gereedschap, koksmessen, kappersscharen et cetera. In sommige gevallen kunnen ouders hun kinderen niet meer verder laten leren. De Adviesraad Sociaal Domein van Lansingerland (ASD) diende op 16 mei 2016 een ongevraagd advies in bij het college van B&W, met het voorstel om bijzondere bijstand te verlenen aan betreffende gezinnen.

Zie hiervoor: http://www.asd-lansingerland.nl/upload/docs/ongevraagd_advies_2016_-_004_-_financiele_ondersteuning_mbo_leerlingen.pdf

Het college van B&W heeft dit advies niet overgenomen (reactie 14 juni 2016), met als argumenten dat de gemeente per 1 januari 2015 niet langer categoriale bijzondere bijstand mag verlenen en er ook geen budget voor is. In individuele schrijnende situaties zal de Gemeente bekijken wat ze kan doen.

De PvdA-fractie met Petra Verhoef als woordvoerder heeft deze kwestie geagendeerd voor de raadscommissie Samenleving van 15 september en wil van de overige commissieleden horen of ze het volgende voorstel kunnen steunen:

  • de Gemeente maakt het mogelijk om individuele bijzondere bijstand te verstrekken voor noodzakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten voor verplichte schoolmaterialen van minderjarige MBO leerlingen. Iedere leerling krijgt zijn eigen kosten vergoed en niet het gemiddelde van alle kosten van de hele groep.
  • de Gemeente attendeert de betreffende groep ouders/leerlingen op deze mogelijkheid, via lokale media, Gemeentelijke website of via direct contact.

De PvdA fractie ziet daarbij de volgende randvoorwaarden:

  • Wettelijk is het toegestaan dat de Gemeente individuele bijzondere bijstand verleent.
  • In Lansingerland heeft 5% van de huishoudens (totaal dus ~ 1000 huishoudens) een laag inkomen, volgens de Armoedemonitor. Laten we (voorzichtig) aannemen dat 1 van de 5 huishoudens met een laag inkomen een MBO leerling in het gezin heeft, dus het gaat om ongeveer ~ 200 huishoudens in Lansingerland.
  • Er is binnen de Gemeente Lansingerland een onderconsumptie van regelingen voor inkomensondersteuning, zoals de Armoedemonitor heeft laten zien. Er zou dus ruimte in het budget moeten zijn om inkomensondersteuning te geven aan MBO leerlingen via individuele bijzondere bijstand.

DSC07303

Bergschenhoek centrum ‘De Stander’

EN VERDER

 Parkeergarage station Berkel Westpolder. Het tweede parkeerdek van de nieuwe parkeergarage is nog steeds niet in gebruik. Het aantal parkeerplekken is nog steeds beperkt tot een kleine 100. Het wachten is op het afwerken van het dak. Daarvoor moet het een aantal aaneengesloten dagen goed weer zijn. Daarvan is sinds april/mei kennelijk geen sprake geweest. De laatste week van augustus vielen de mussen dood van het dak maar op het dak van de parkeergarage bleef het stil. Station Berkel Westpolder zit te springen om de bijna 100 extra parkeerplekken die het bovendek moet gaan opleveren. Op donderdag 1 september werd er echter wel gewerkt aan het parkeerdek. Het einde van een langdurige soap?

DSC07330

Een ander praktisch probleem is de toegang van de parkeergarage van de Jumbo-supermarkt in het winkelcentrum Westpolder. Komende vanaf de Stationsingel is er bij het Westpolderplein geen richtingwijzer die de weg naar de ingang aangeeft (tussen de fonteintjes en de fietsenrekken door).

Geen bewegwijzering naar parkeergarage Jumbo Westpolder

Geen bewegwijzering naar parkeergarage Jumbo Westpolder

Vanzelfsprekend samen. Op maandag 10 oktober vanaf 20 uur organiseert de PvdA Lansingerland de thema-avond “Vanzelfsprekend samen!” Deze bijeenkomst is de afsluiting van de Week van de Toegankelijkheid. De PvdA wil meer aandacht voor de inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking. Ingrid Tuinenburg is de gespreksleider. Binnenkort meer details!

Aanleg Bijen-Idylle

Aanleg Bijen-Idylle gestart

Idylles scheppen. De gemeente is begonnen met de aanleg van de prachtige ‘Bijen Idylle’ in het Offenbachplantsoen in Berkel Noord. Het ontwerp staat gepubliceerd op de website van de gemeente www.lansingerland.nl/idylles Initiatiefnemer Jan Greeve en de Natuur- en Vogelwacht Rotta roepen vrijwilligers op om een handje te komen helpen bij het onderhoud. Meer over ‘Idylles scheppen’ is te vinden in ons weekverslag 13-2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/

Ingrid haakt af!

Ingrid haakt af!

400ste weekverslag. De Heraut en de 3B-Krant besteedden deze week uitgebreid aandacht aan ons 400ste weekverslag. Zie: http://www.herautonline.nl/?p=55056

Sinds deze week volgen 1000 mensen ons Twitter account @PvdA_LL Een dubbel jubileum dus! Wij namen afscheid van Ingrid Tuinenburg als fractielid en gaan met zijn drieën verder op zoek naar nieuwe politieke hoogten. 3B-Krant: http://hyperlocal.persgroep.nl/data/DBK/35/index.html pg. 15

Onze agenda voor de tweede helft van 2016. Wat gaat wij aanpakken in de tweede helft van 2016? Zie hiervoor ons weekverslag 24: https://lansingerland.pvda.nl/2016/07/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-juli-2016/

Toekomstvisie 2040. In 2017 bestaat Lansingerland 10 jaar. Dit lustrumjaar geeft volgens het college niet alleen aanleiding om terug te blikken, maar vooral ook om naar de toekomst te kijken. “Het is een goed moment om de toekomstvisie van Lansingerland te evalueren en opnieuw voor het voetlicht te brengen. De visie 2040 is in 2007 opgesteld met inwoners, bedrijven en instanties in Lansingerland, die samen met de gemeente wilden nadenken, dromen en discussiëren over de toekomst. Ook nu is het uitdrukkelijk de bedoeling om onze omgeving te betrekken bij het nieuwe elan. Omdat het ‘slechts’ een toetsing is van de bestaande visie, doen wij dit op bescheiden schaal”.

“De raad is als gekozen vertegenwoordiging de belangrijkste gesprekspartner van het college. Tijdens een interactieve workshop in het najaar wil het college met de Raad van gedachten wisselen over het nieuwe elan van de visie. Gedurende het jaar 2017 worden ook inwoners, bedrijven en instellingen betrokken en gaat het college actief in gesprek hoe we uitwerking geven aan de toekomstvisie 2040. Over de exacte wijze waarop dit gebeurt wordt u later geïnformeerd”, zo meldt het college. Op 12 juli besloot het college “De toekomstvisie als kwartet(spel) vorm te geven”. Een ‘kwartetspel’ had de PvdA fractie niet direct voor ogen in ons jubileumweekverslag 400 waarin wij de noodzaak van een herziening van onze meerjarenvisie bepleitten. Iets als: ‘Mag ik van jou van “de lege bedrijventerreinen” de kwartetkaart van Bleizo?” Mag het s.v.p. een beetje professioneler en ambitieuzer?

Berkelse Westpolder breidt zich steeds verder uit

Berkelse Westpolder breidt zich steeds verder uit

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/08/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-augustus-2015/ Het was toen de maandelijkse raadscommissieweek met opnieuw veel aandacht voor de A13/A16, voor de aanpak van het college van de handhaving met betrekking tot caravanstallingen en voor de manier waarop het Lansingerlandse college om gaat met de Wet Normering Topinkomens.

Het is ook volgende week een redelijk rustige politieke week. De lokale politiek komt rustig op gang. Maandagavond praten wij als fractie bij met de directeur van de Rekenkamer en dinsdagavond is er de maandelijkse presentatieavond.

Het citaat van de week komt uit ‘Hart van Holland Lansingerland’ van 30 augustus. In het artikel “Hergerborch klaar voor statushouders” meldt wethouder Van Tatenhove: “3B Wonen zal ook wc-rol in elke woning hangen. Zo komen ze ook niet voor een nare verrassing ts staan tijdens hun eerste Lansingerlandse toiletbezoek”. Welkom in Lansingerland!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 2 september 2016

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Ochtendgloren in Bergschenhoek

Ochtendgloren in Bergschenhoek

Van ZoRo-busbaan naar Metrolijn?

Van ZoRo-busbaan naar Metrolijn?

Verhoef bouwt letterlijk aan de toekomst van Lansingerland!

Verhoef bouwt letterlijk aan de toekomst van Lansingerland!