3 maart 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 29 FEBRUARI – 4 MAART 2016

Dit achtste weekverslag in 2016, aflevering 383 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week na de voorjaarsvakantie waarin onze fractie de zorgen over de ontwikkelingen in het sociale domein op een rijtje zette, wij bijgepraat werden door de initiatiefnemers van een windenergieproject in Lansingerland en wij onderzochten hoe de raad in 2009 aankeek tegen het door de gemeente te voeren kunst & cultuur beleid.

CODE ORANJE VOOR HET LANSINGERLANDSE SOCIALE DOMEIN

In een kort tijdsbestek werd onze fractie geconfronteerd met een aantal signalen die laten zien dat de ontwikkelingen op het sociale domein niet allemaal zo voorspoedig lopen als het college suggereert. Wij kregen een reactie van het college op de schriftelijke vragen die Petra Verhoef indiende over de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage voor WMO voorzieningen. Onze fractie stelde deze vragen omdat er landelijk opschudding was ontstaan over gebruikers van WMO voorzieningen die plotseling geconfronteerd werden met torenhoge eigen bijdragen. Wat bleek, was dat vele gemeenten niet aan de knoppen draaien om de financiële pijn voor hun inwoners te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door aan het CAK, die de incasso van de eigen bijdrage verzorgt, lagere uurtarieven door te geven. Wij waren benieuwd welke aanpak ons college voorstaat. Het antwoord van het college was niet erg bemoedigend: “Als u gedetailleerde informatie wil over het aantal opzeggingen die te maken hebben met de hoogte van de eigen bijdrage dan moet dit op casusniveau worden onderzocht”. Met andere woorden: wij houden niet systematisch bij om welke redenen mensen afzien van zorg. Het college zegt dat “de door Lansingerland gehanteerde bedragen en percentages conform wettelijke richtlijnen zijn. Het CAK berekent de hoogte”. Uit deze zin valt op te maken dat Lansingerland geen eigen beleid voert dat voor cliënten al te hoge eigen bijdragen wil voorkomen en verhindert dat mensen afzien van noodzakelijke zorg. Een politiek debat over de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage is er in Lansingerland nooit geweest. Het college heeft de raad ook nooit geïnformeerd over mogelijke varianten in de wijze van vaststelling van de eigen bijdragen die het risico van zorgmijding voorkomen. Dit debat moet alsnog plaatsvinden. De PvdA fractie zal het initiatief nemen.

De PvdA fractie piekert al een tijdje over de vraag hoe het mogelijk is dat de gemeente Lansingerland overhoudt op het rijksbudget dat voor voorzieningen ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning beschikbaar is. Op dit budget is door het Rijk immers fors bezuinigd dus hoe kan het zijn dat de gemeente op dit budget overhoudt? Speelt daar de eigen bijdrage kwestie een rol bij? Pas geleden meldde het college dat het voor 2015 ook over houdt op het budget jeugdzorg. Ook dit kwam voor ons als een verrassing want wij gingen er van uit dat, gezien de forse rijksbezuinigingen op dit budget en de financiële meerjaren verplichtingen ten opzichte van de jeugdzorgvoorzieningen er in 2015 sprake zou zijn van een fors tekort. Een tekort dat ook nog eens een aantal jaren zal doorwerken. De vraag rijst wat dit betekent voor de kwaliteit van de in 2015 geleverde zorg? Daar is nog geen antwoord op. Geld overhouden in twee van de drie onderdelen van het sociale domein geeft te denken. Ook hierover wil de PvdA fractie het debat aangaan.

De officiële door de raad in 2014 vastgestelde verordening Sociaal Domein bevat een forse onevenwichtigheid. Het college slaat zich op de borst omdat deze verordening volgens hen de kaders schept om op een integrale manier in te springen op de hulpvragen van onze inwoners. De verordening toont echter een wereld van verschil tussen de filosofie met betrekking tot het WMO/Jeugdzorg deel en het Participatiedeel. Het onderdeel Participatie (Bijstand) staat werkelijk bol van sanctieartikelen over ongewenst gedrag. Waar m.b.t. het WMO/Jeugdwet het vertrouwensbeginsel voorop staat, regeert m.b.t. de Participatie-deel het wantrouwen. De verordening Sociaal Domein is volgens de PvdA hard aan herziening toe. Anders kun je het met de integrale aanpak wel schudden.

Onlangs speelde het faillissement van TSN-Thuiszorg. Deze organisatie was waarschijnlijk ook in Lansingerland actief. Het college informeerde de raad tot op heden niet over of dit zo is en zo ja om hoeveel cliënten het ging en of deze over zouden gaan naar Buurtzorg. Ook is er geen informatie over wat het lot is van de gedupeerde thuiszorgmedewerkers. Nog steeds is niet duidelijk of de gemeente Lansingerland de landelijke code ‘verantwoordelijk gedrag thuisondersteuning’ heeft getekend. Het gaat hier toch om grote zaken dus je mag verwachten dat de raad prompt wordt geïnformeerd. Niets van dit al! Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/08/31/code-verantwoordelijk-marktgedrag-thuisondersteuning

Berkelse Westpolder

Berkelse Westpolder

Het college berichtte de raad 14 dagen geleden dat het klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet is verschenen. Uit dit in 2015 gehouden onderzoek blijkt dat de bijstandsgerechtigden in Lansingerland de dienstverlening van de sociale dienst negatiever beoordelen dan bijstandsgerechtigden in de andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio. Klanten van de Lansingerlandse sociale dienst zijn minder tevreden (rapportcijfer 6.6) dan elders in de arbeidsmarktregio (7.0). Bij vrijwel alle onderdelen van dit onderzoek wijkt Lansingerland in negatieve zin af. Het college haast zich nu om een reeks van maatregelen te nemen. De PvdA fractie vraagt zich af waarom dit pas nu gebeurt. De raadsdebatten in 2014 en 2015 over de onwettige inzet van commerciële bijstandsfraudeopsporing lieten zien dat het besef in de organisatie dat de inzet van commerciële opsporing echt niet kon, weinig ontwikkeld was. Het heeft ons bijna een jaar gekost om aan deze wanpraktijk een einde te maken. Ook over de aanpak van de armoedebestrijding hebben wij zo onze twijfels. Het is de PvdA fractie nog steeds een doorn in het oog dat er vanaf 2014 rijksgeld, dat bedoeld is als een extra impuls voor armoedebestrijding, wordt gebruikt om tekorten in het budget bijzondere bijstand op te vangen. Het college slaat zich ondertussen op de borst met de resultaten van een onderzoek naar het effect van het armoede- en re-integratiebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage inkomens. “Geen armoedeval in Lansingerland” kopte De Heraut. Maar klopt dit verhaal eigenlijk wel? Ook hier stelde Petra Verhoef begin februari schriftelijke vragen over. Zij wil met deze vragen duidelijk krijgen of de conclusies in dit onderzoek, gebaseerd op theoretische schattingen in brede categorieën, recht doen aan de werkelijke inkomenspositie van minima in Lansingerland en waarom de inkomenspositie van chronisch zieken, ouderen en personen met schulden niet nadrukkelijker is meegenomen. Woensdag kwam het antwoord. Het college herkent zich niet in onze vragen. Dat was natuurlijk te verwachten. Binnen de strikte kaders van het verrichte onderzoek vindt het college het gelijk aan eigen kant. Petra Verhoef komt hier zeker in commissieverband op terug. Gericht onderzoek op clientniveau is nodig om echt valide uitspraken te kunnen doen

En juist daar zit het probleem. De raad van Lansingerland heeft geen enkel zicht op hoe de veranderingen in het sociale domein op clientniveau uitpakken. Niet voor de WMO-voorzieningen, niet voor de jeugdzorg en ook niet voor de Participatie-voorzieningen (voormalige WWB en armoede en minimapakket). De raad debatteert over verordeningen, halfjaarlijkse voortgangsoverzichten, budgettaire ontwikkelingen maar nooit over de kwaliteit van de zorg op clientniveau. Het college leunt intussen achterover en levert mondjesmaat informatie. Mogelijk weten zij het ook zelf niet of missen zij het bewustzijn dat deze informatie essentieel is om te weten waar wij nu staan. Het sociale domein als een black-box. Pieter Hilhorst en Jos van der Lans vatten dit dilemma in het weekblad De Groene Amsterdammer van 25 februari als volgt samen: “Voor een geslaagde verbetering van de zorg en de lokale dienstverlening is een drievoudige machtsoverdracht nodig. Van het rijk naar de gemeente (ofwel van staat naar stad), van beleidsmakers naar uitvoerende professionals en van hulpverleners naar bewoners/burgers. Om de vraag te beantwoorden of de decentralisaties een succes zijn, moeten we dus niet kijken of de bezuinigen zijn gerealiseerd, en ook niet of er organisatorische hervormingen worden doorgevoerd, maar of de mensen meer te zeggen hebben gekregen over hun leven en de hulp die ze nodig hebben om vooruit te komen”. De echte kanteling zit hem dus vooral in het leren denken en handelen vanuit het perspectief van de inwoners om vervolgens de structuren en het beleid daaraan aan te passen. In de Lansingerlandse praktijk doen we, bij gebrek aan visie & regie van collegezijde, precies andersom. Paradoxaal genoeg loopt de huidige aanpak de beoogde inzet van ‘eigen kracht’ compleet in de weg. “Eigen kracht’ vraagt immers om het zoveel mogelijk gebruik maken van wat je zelf nog kunt om je eigen leefsituatie te verbeteren en dat gezien vanuit het perspectief van de cliënt zelf en niet van de hulpverlener of de gemeente. De huidige werkwijze is vaak nog precies andersom. De gemeente of hulpverlener legt uit wat eigen kracht is en verwondert zich er vervolgens over dat de cliënt niet thuis geeft.

Het is dus absoluut code oranje voor de toekomst van ons sociale domein. In de maand april komt de PvdA fractie hier in de commissie Samenleving zeker uitgebreid op terug.

Oude Leede

Oude Leede

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

IMG_1147

PVDA STEUNT INITIATIEF WINDMOLENS OP BLEIZO VAN HARTE

Afgelopen maandag had onze fractie een uitstekend gesprek met een vertegenwoordiging van de werkgroep Lansingerwind van de Coöperatie Duurzaam Lansingerland in oprichting. Dit nieuwe initiatief werkt samen met de organisatie De Windvogel die in Nederland al enige tijd vele zelf-initiatieven van inwoners die voor hun eigen energievoorziening willen gaan zorgen, ondersteunt en in de praktijk waar heeft gemaakt. De Coöperatie i.o. wil een windmolenpark gaan realiseren op bedrijventerrein Bleizo. De provincie Zuid Holland ziet op die plek kansen voor het plaatsen van molens. De initiatiefnemers hopen op planologische medewerking van de gemeente. Zo moet het bestemmingsplan van Bleizo worden aangepast en moeten de molens ingepast worden in samenhang met de verdere inrichtingsplannen voor dit gebied. Mogelijk dat ook bedrijven die zich vestigen in windenergie geïnteresseerd zijn. De initiatiefnemers hopen ook dat de gemeente grond ter beschikking stelt waar de molens op kunnen worden gebouwd en verdere steun zal bieden bij de verdere opbouw van de coöperatie.

De hoeveelheid windenergie op land steeg vorig jaar met 380 megawatt naar 3000 megawatt. Tot 2020 is er nog 3000 extra megawatt nodig om de doelen te halen. Dat wordt een hele klus. Volgens het Energieakkoord moet er in 2020 veertien procent duurzame stroom zijn. Dat is nu nog maar 5% en daarmee lopen wij in Europa fors achteraan. In de hele EU wordt nu al 16% gehaald. Voor de PvdA fractie reden te meer om dit prima initiatief van harte te ondersteunen. Wij hebben de initiatiefnemers onze steun en betrokkenheid toegezegd. Voor ons is ook het oprichten van een eigen gemeentelijk duurzaamheidsbedrijf, dat energie dichtbij huis produceert, zeker bespreekbaar. Wij gaan er vanuit dat het college de coöperatie i.o. met raad en daad zal ondersteunen. Het plaatsen van windmolens vraagt om ingewikkelde voorbereidingshandelingen waarbij vele actoren betrokken zijn. Wethouder Duurzaamheid Jeroen Heuvelink staat nu voor een forse uitdaging. Hij kan nu in de praktijk laten zien hoe de gemeente dit type ingewikkelde duurzame initiatieven uit de samenleving kan en wil gaan ondersteunen.

De PvdA fractie wijst de wethouder in dit verband ook op ons plan om de woningen van woningcorporatie 3B-Wonen allen van zonnepanelen te voorzien. In juli 2015 dienden wij daartoe een motie in waarin het college verzocht werd om bij de uitwerking van de Woonvisie 2015 en de te maken prestatieafspraken met 3B-Wonen te bevorderen dat binnen 5 jaar alle 4400 sociaal bereikbare huurwoningen, waar technisch mogelijk en financieel rendabel, voorzien worden van zonnepanelen of vergelijkbare duurzaamheidsmaatregelen, waarbij de te realiseren netto opbrengsten ten goede moeten komen aan de huurders zelf. Deze motie kreeg de steun van de fracties van WIJ Lansingerland en van GroenLinks. De rest, inclusief de D66 fractie, haakte toen af omdat het college negatief op deze motie adviseerde. Hoogste tijd om je blunder van toen alsnog goed te maken, wethouder Jeroen Heuvelink!

De PvdA fractie is benieuwd naar de reacties van de andere fracties in de raad. Wij lazen in de lokale pers dat de fractie van Leefbaar 3B al op excursie is geweest bij een windmolenbouwer dus dat geeft de Lansingerlandse burger moed. De VVD is lokaal tegen windmolens (landelijk overigens niet). Het CDA houdt zich nog stil. De fracties van WIJ Lansingerland, D66, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA zullen dit initiatief naar verwachting omarmen en niet vies zijn van de nodige gemeentelijke steun & inbreng. Het is interessant om vervolgens te zien of en hoe de coalitie in deze zijn nek gaat uitsteken.

Tot slot: hoeveel energie gebruikt de gemeente eigenlijk zelf om haar gebouwen te verlichten en warm te stoken en om machines (zoals voor de rioolzuivering) te laten draaien? Wordt het niet de hoogste tijd om als raad met het college af te spreken dat ook het gemeentelijk apparaat van Lansingerland in 2020 compleet energie neutraal zal functioneren. Een mooi voorbeeld is de gemeente Almere die dit jaar ook alle stoplichten energieneutraal willen laten werken. Lansingerland kent weliswaar geen gemeentelijke stoplichten maar onze uitdaging is er niet minder om! Zie ook: http://www.windvogel.nl/lansingerwind/

Marit Maij

Marit Maij

PVDA KAMERLID MARIT MAIJ SPREEKT IN BERKEL OVER VLUCHTELINGEN, OEKRAINE EN BREXIT

Marit Maij, lid van de Tweede kamer voor de PvdA, houdt maandag, 14 maart bij de openbare Algemene Leden Vergadering van de PvdA Lansingerland een lezing over de politieke actualiteiten van Europa. Zij gaat o.m. in op een aantal vragen over de vluchtelingenproblematiek. Zoals: wat zijn de gevolgen voor de stabiliteit en veiligheid van Europa? Is het vrije grensoverschrijdende verkeer van mensen en goederen nog wel houdbaar? Waarom moet Turkije helpen? Is dit een opstap voor het lidmaatschap van de EU? Heeft de Duitse Bondskanselier Merkel gelijk als zij zegt: “Wir Schaffen Das.”

Natuurlijk zal zij ook uitvoerig stilstaan bij het associatieakkoord van de EU met Oekraïne. Wat is ons belang daarvan en waarom is dit belangrijk voor de ontwikkeling van Oekraïne? Kunnen we niet beter afzien van dit verdrag en dan de heer Poetin te vriend houden? Het op 6 april te houden referendum over het associatieverdrag komt ook aan de orde. Marit zal de vraag beantwoorden waarom de PvdA fractie in de Tweede Kamer voor het akkoord is en waarom zij dus voor zal stemmen. Een mogelijk opzeggen van het EU lidmaatschap van de Britten, een zgn. BREXIT, kan op een avond over Europese politiek natuurlijk niet ontbreken. Waarom laten we de Britten niet gewoon gaan? Marit Maij zal uitleggen waarom dat niet zo goed is voor ons land en de hele EU.

Deze punten en veel meer komen aan de orde. Uiteraard is er volop gelegenheid voor discussie. Iedereen is welkom: Leden en niet-leden.

De Algemene ledenvergadering van de PvdA Lansingerland vindt plaats op 14 maart 2016 in zalencentrum REHOBOTH, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs van 19.30 tot 21.30 uur. Van 19.30 – 20.00 uur is gereserveerd voor het formele deel van de ledenvergadering (met jaarrekening, jaarverslag en bestuurssamenstelling). Iedereen is van harte welkom!

Bewaakt parkeren bij station Westpolder in aantocht

Bewaakt parkeren bij station Westpolder in aantocht

P+R METROSTATIONS BLIJVEN ONZE AANDACHT VRAGEN

In ons weekverslag 5 van dit jaar zetten wij onze acties m.b.t. de P+R problematiek in en om Lansingerland op een rijtje. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/02/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-februari-2016/ De Metropoolregio pikte ons verhaal inmiddels op. Zie weekverslag 7: https://lansingerland.pvda.nl/2016/02/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-februari-2016/

Deze week hadden wij overleg met onze PvdA collega’s in Capelle a/d IJssel. Ook daar is een grote P+R bij Metrostation Capelsebrug. Deze P+R ligt in Capelle a/d IJssel. Wat blijkt, is dat het heffen van parkeergeld bij de in buurgemeente Rotterdam gelegen P+R Kralingsezoom een zeer negatieve uitwerking heeft gehad op de parkeerdruk bij de Capelsebrug. Ook de aanpalende Capelse wijk Fascinatio klaagt hierover. Het ligt voor de hand dat Metropoolregio bestuurder Pex Langenberg de parkeernota die hij als Rotterdamse wethouder omarmt, ondergeschikt gaat maken aan het regionale belang: zo veel mogelijk mensen de Metro in door laagdrempelige en uniforme P+R’s. In regionaal PvdA verband zullen wij ons hiervoor blijven inspannen.

Parkeergarage Westpolder bijna klaar

Parkeergarage Westpolder bijna klaar

TOT SLOT

Het college praat op dit moment met de beoefenaars en liefhebbers van kunst en cultuur in onze gemeente. Zij mogen bouwstenen aanleveren voor de nieuwe nota Kunst & Cultuur. Daarmee is het in Lansingerland nog somber gesteld. In 2015 stelden wij raadsvragen over de actuele stand van zaken: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/

In april 2009 stelde de raad van Lansingerland de nota Kunst & Cultuur vast. Alleen de fractie van Leefbaar 3B stemde tegen. De huidige portefeuillehouder Kunst en Cultuur, Ankie van Tatenhove, was toen in de raad woordvoerster namens de ChristenUnie. Zij steunde het ambitieuze, vanuit een zeker vooruitgangsoptimisme geschreven collegevoorstel volledig. De ambities van het toenmalige college en raad gingen overigens aanzienlijk verder dan het huidige college waarschijnlijk zal gaan presenteren. In 2009 was er voor kunst en cultuur nog 25,69 euro per inwoner beschikbaar. Dit bedrag overigens inclusief het complete bibliotheekwerk. Dat was toen al aan de lage kant. Inmiddels is daar een forse bezuiniging over heen gegaan. Lansingerland is toe aan een stevige, ook budgettaire herbezinning want een gemeente zonder een prikkelend K&C beleid is de dood in de pot. Wilt u deze nota van 2009 nog eens lezen dan moet u even kijken op de website uitgave van dit weekverslag. Die bevat een link naar dit document: Nota kunst en cultuur

Wat deden wij in de eerste week van maart 2015? Wij hielden ons toen bezig met meer maatwerk bij de OV-chipkaart, een door I&M georganiseerde en nogal uit de hand gelopen bijeenkomst om mee te denken over oplossingen voor de HSL-overlast vond plaats en de toekomst van onze tuinbouw kreeg veel aandacht tijdens een door de LTO georganiseerd debat. Ook was er weer het nodige nieuws over de A13/A16. Kijk maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-6-maart-2015/

Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg om de raadscommissievergaderingen van de week daarop alvast voor te bereiden. Donderdag is er een bijeenkomst van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio waarvan Gerard Bovens namens Lansingerland (mede) lid is. Op de agenda onder meer het OESO rapport waarover wij in een eerder weekverslag berichtten. Diezelfde avond is er in Rehoboth Berkel een door ChristenUnie en VVD georganiseerd debat over de vluchtelingenproblematiek. Noteer ook alvast in uw agenda maandag 14 maart, 20.00 uur ook in Rehoboth Berkel. PvdA Tweede Kamerlid Marit Maij, die Europa in haar portefeuille heeft, zal dan tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze PvdA afdeling een inleiding verzorgen. Zie hierboven!

Het citaat van deze week komt uit het prachtige boek “Haagse invloeden’ van Tom-Jan Meeuws. Het gaat over de groei van de minipolitiek, de valkuil van politiek als doelgroepenproject. Het citaat: “Angst voor kiezers, angst voor feiten, angst voor fouten: zo is de politiek geworden. Het is de erfenis van Fortuyn en zijn opvolgers, die in traditionele partijen de vrees voor een nieuwe volksopstand voortdurend in leven weten te houden. Het gevolg: ooit had je politici, vooral van antirevolutionaire huize, die zeiden dat democratie geen zaak voor bange mensen is. Anno 2015 is de democratie een zaak van voornamelijk bange mensen geworden,

 Het verklaart de groei van de minipolitiek. Het verschijnsel dat partijen zo min mogelijk van hun ‘eigen verhaal’ willen inleveren, zodat politiek nu primair een doelgroepenproject is. Liever een zuiver standpunt voor de achterban dan een prestatie voor de hele bevolking: eigen opinie eerst”. Lezen dat boek! Tijd zat nu de raadsvergaderingen zo kort zijn!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 4 maart 2016

DSC06241

DSC06212

Bergboezem

Bergboezem