2 juni 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 29 MEI – 2 JUNI 2017

Dit achttiende weekverslag in 2017, aflevering 434 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van de maandelijkse raadsvergadering waarin een besluit genomen werd over de toekomst van de bibliotheek en de komst van cultuurhuis ’t Web in Bleiswijk, wij tegen de zienswijze stemden over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport en wij schriftelijke vragen stelden over de mogelijke komst van woningen op Bleizo. Het was ook de week waarin het college de beantwoording van onze vragen over onder meer de Smitshoek uitstelde. De foto’s bij dit weekverslag tonen het prachtige AMG Schmidtpark en de directe omgeving.

PVDA STEMT TEGEN BRR ZIENSWIJZE OVER ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

In weekverslag 16 op https://lansingerland.pvda.nl/2017/05/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-mei-2017/ berichtten wij uitvoerig over onze bedenkingen over de door de raad in te dienen zienswijze over de toekomstplannen van Rotterdam The Hague Airport. Deze zienswijze was voorbereid door de BRR, de bestuurlijke regiegroep waarin de dagelijkse bestuurders van de provincie Zuid Holland, Rotterdam, Schiedam en Lansingerland zijn vertegenwoordigd. Wat ons betreft, zo gaven we toen aan, had er in de concept zienswijze volstaan had kunnen worden met het integraal overnemen van het advies van de Verkenner. Het advies luidt een nieuwe fase in waarin ruimte ontstaat voor échte oplossingen. De BRR en RtHA moeten daarna direct op basis van gelijkwaardigheid samen aan de slag om, op basis van de prima aanbevelingen van de Verkenner, een plan voor de toekomst te gaan maken dat recht doet aan álle knelpunten die al gesignaleerd zijn. Het praten óver moet eindelijk plaats gaan maken voor het praten mét Rotterdam Airport. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemden wij als enige partij tegen het raadsvoorstel om akkoord te gaan met de door de BRR voorgelegde zienswijze. De PvdA fractie legde daarbij de volgende stemverklaring af.

De brief van de BRR ziet het advies van de verkenner als een gewogen pakket op basis van gesprekken met vele belanghebbenden en de luchthaven. Het advies schept een balans tussen de baten en lasten voor de luchthaven en de omgeving, zo geeft de BRR aan. Wat de PvdA-fractie betreft had met dit standpunt volstaan kunnen worden. Daarmee was er ook aansluiting geweest met de standpunten van VNO-NCW West en van de luchthaven zélf en was er bovendien sprake geweest van een zeer breed maatschappelijk draagvlak. De knip, die in de BRR-brief wordt gelegd tussen de periode tót en de periode ná de eventuele verplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer, staat op gespannen voet met de huidige vergunning van de luchthaven en zal in de praktijk dus niet effectief blijken te zijn. De PvdA fractie zal dan ook tegen dit raadsvoorstel stemmen. De PvdA vindt het een gemiste kans om voor alle betrokkenen de zaken nu goed en duidelijk te regelen. Wij stemden als enige partij tegen het raadsvoorstel.

GOUDEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK IN COMBINATIE MET CULTUURHUIZEN (deel 3)

In weekverslag 15 & 16 berichtten wij uitvoerig over het commissiedebat over de toekomstplannen voor de bibliotheek en de komst van cultuurhuizen zoals ’t Web in Bleiswijk. De raadscommissie Samenleving kon zich veertien dagen geleden verenigen met de gepresenteerde toekomstvisie van de Bibliotheek Oostland. Eerdere forse bezuinigingen zullen de komende jaren stap voor stap worden gerepareerd. Veel debat was er toen over de toekomst van De Snip in Bleiswijk centrum in relatie tot de plannen met ’t Web. Wat gaat er met de Snip gebeuren als de bibliotheek verkast naar ’t Web? Wat de fracties van PvdA, D66 en ChristenUnie betreft voldoet de grove schets van de toekomstige bestemming die het college presenteerde. Die moet nog verder worden uitgewerkt. Belangrijk voor ons is dat de gemeente, net als bij ’t Web, grip blijft houden op de Snip als maatschappelijk vastgoed. Voor de fracties van VVD, WIJ, GroenLinks en CDA was de ‘visual essay’ die het college presenteerde over de toekomstige invulling van de Snip niet voldoende uitgewerkt. Er dreigde toen een impasse in de besluitvorming omdat deze partijen wél de plannen rond de toekomst van ’t Web en de toekomstplannen van de bibliotheek steunen maar dus (nog) niet de daaraan gekoppelde plannen over de Snip. In de aanloop naar de raadsvergadering van 1 juni zouden alle politieke partijen met elkaar onderzoeken welke oplossing in de vorm van een amendement te bedenken is om zowel het plan ’t Web als het plan De Snip veilig te stellen.

Afgelopen donderdagavond was het afsluitende raadsdebat met Petra Verhoef als onze woordvoerder. Zij gaf aan dat de PvdA fractie blij is dat het gebouw ’t Web in Bleiswijk behouden blijft als cultureel ontmoetingspunt, met de bibliotheek als kloppend hart, en dat het extra elan kan krijgen door een bijzondere programmering in de theaterzaal. Het is voor ons zeer duidelijk dat de Bibliotheek zelf deze verhuizing wil en ook meerwaarde ziet in de interactie met de initiatiefnemers van ‘Behoud ’t Web’. Een mooi plan van burgers, dat op veel steun kan rekenen van Lansingerlanders. De bibliotheek heeft bewezen succesvol cultuurhuizen te kunnen bouwen. De verkoop ‘om niet’, onder de genoemde voorwaarden steunen wij. Ook de financiële steun bij de initiële verbouwings- en aanpassingskosten lijkt ons reëel.

Onze fractie is ook een sterke voorstander van het behouden van De Snip als maatschappelijk vastgoed en daarbij staan we open voor een creatieve invulling, zolang het de maatschappelijke functie behoudt, liefst met wat extra bruis. Wij hadden en hebben er vertrouwen in dat het college dit voor elkaar kan krijgen met diverse partners. Wat ons betreft hadden wij meteen akkoord kunnen geven voor verhuizing van bieb naar ’t Web. Aan de andere kant hebben wij ook begrip voor andere fracties die liever (eerst) een uitgewerkt plan zien voor De Snip.

De PvdA-fractie heeft altijd heel duidelijk kenbaar gemaakt dat wij extra investering in kunst en cultuur van harte steunen. Het concept Cultuurhuizen of ‘huiskamers van het dorp’ spreekt ons aan en het is wat ons betreft niet meer dan logisch dat de Bibliotheek in een nieuwe, toekomstbestendige vorm het hart gaat vormen van -in ieder geval- twee van deze Cultuurhuizen, nl. Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Bij ambitieuze plannen hoort een passend budget, zoals voorgesteld bij scenario twee (b+). Het Spectrum kan wat ons betreft prima een cultureel verzamelgebouw worden, zonder rol van de Bibliotheek, gesteld dat het kan draaien op basis van inkomsten vanuit de verschillende verenigingen die er huren. Samenvattend gaf Petra Verhoef aan dus in te stemmen met de uitwerking ‘Cultuurhuizen in Lansingerland’ en de ‘Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland’, inclusief het voorgestelde financiële scenario.

Op de fractie van Leefbaar 3B na, waar de ‘Geest van Heugens’ driftig bleef rondwaren, deelde de rest van de raad ons standpunt. Wel werd er een amendement aangenomen waarin de planvorming die moet leiden tot een nieuwe bestemming van De Snip scherper wordt omschreven dan in het raadsvoorstel het geval was. De omvorming van ’t Web tot cultuurhuis met een bibliotheek aan boord, hoeft niet op de resultaten van de plannenmakerij te wachten. Het amendement luidt als volgt: Het college doet uiterlijk in de raadsvergadering van 28 oktober 2017 een voorstel aan de raad voor een voldragen, levensvatbaar plan voor de Snip. Voorwaarden hierbij zijn dat: – de toekomstige partner(s) bijdragen aan een bruisende, bindende, boeiende dorpskern van Bleiswijk; – deze partner(s) bijdragen aan een zo rendabel en gezond mogelijke exploitatie van het gebouw; – huidige gebruikers (minus de bibliotheek) en activiteiten in de Snip blijven.

Eind goed, al goed dus! Blijft de vraag hoe het nu met de coalitie verder moet. Elke vorm van ‘delen, durven, doen’ of samenwerking ontbrak donderdagavond. Voor Leefbaar 3B is de verkiezingscampagne duidelijk begonnen met de zoveelste ‘Slag om Bleiswijk’. Hun relatie met wethouder Abee was al ijzig. De band met wethouder Van Tatenhove is er donderdagavond ook niet beter op geworden. Met wethouder Heuvelink was er al geen band. Leefbaar 3B noemt dit ‘duaal handelen’. Te verwachten is dat ook de aansluitende besluitvorming rond de Kadernota 2018 in het teken van de campagne komt te staan. Het is en blijft voor Leefbaar 3B als grootste fractie in de raad van Lansingerland, moeilijk om politiek leiderschap te tonen. Deze houding is de dood in de pot voor een bestuurlijk slagvaardig Lansingerland.

WORDT BLEIZO EEN WOONWIJK?

‘Bleizo wordt een woonwijk’ kopte het AD/RD op 26 mei. De krant ontleende deze kop uit het jaarverslag van de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Volgens het jaarverslag is Bleizo ‘benaderd door een marktinitiatief voor woningbouw waarvan de mogelijkheden worden onderzocht’. De krant berichtte dat ‘volgens de gemeente extra woningbouw in Bleizo wel degelijk realistisch is. De interesse in woningen is de afgelopen periode alleen maar toegenomen. Voor de hele randstad ligt er een grote opgave van zo’n 230.000 woningen’. En voor de PvdA fractie verrassende boodschap die ons op 26 mei inspireerde tot het stellen van de volgende schriftelijke vragen aan het college:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in het AD Rotterdam van vrijdag 26 mei met als kop “Bleizo wordt een woonwijk”?
  2. In de kop staat “Bleizo wordt een woonwijk” en in de passage er vlak onder wordt aangegeven “Mogelijk wordt het gewoon een woonwijk”. Daar zit licht tussen. Kan het college ons informeren wat er momenteel precies speelt?
  3. Klopt het citaat van een ‘woordvoerder’: “Dat heeft er inderdaad toe geleid dat voor Bleizo wordt nagedacht over wonen”
  4. Waarom is de raad tot op heden niet geïnformeerd over deze mogelijke nieuwe ontwikkelingen op Bleizo?
  5. Wil het college de PvdA-fractie het antwoord op onze vragen voor 1 juni 2017 doen toekomen?

Afgelopen dinsdag citeerde het AD Rotterdam Gerard Bovens: “Aan de Noordrand van Rotterdam is de komende tien jaar zeker behoefte aan grond voor bedrijven. Het past uitstekend in het profiel van Lansingerland als economisch sterke gemeente”. ‘Wat de PvdA fractie betreft is het ‘geen goed idee om het roer op Bleizo radicaal om te gooien’.

Wat natuurlijk wel zinvol is, is een zorgvuldig maatschappelijk en politiek debat over de verdere integrale ontwikkeling van het gebied waarin Bleizo gelegen is. De tijd staat niet stil en het is goed om na te denken wat de nieuwe uitdagingen zijn die mede gestimuleerd worden door de komst van een nieuw station. Het gaat dat om de gebiedsontwikkeling van Bleizo, Hoefweg, Prisma, Lansinghage, het innovatieve glastuinbouwareaal in Bleiswijk en Berkel en de wenselijkheid van een nieuwe ZoRo-lightrail verbinding die ook Rotterdam The Hague Airport en Schiedam zal aandoen. Basis voor zo’n debat zijn de economische kracht van Zoetermeer en Lansingerland, de groei van de werkgelegenheid, de bereikbaarheid van onze regio, die midden in de Metropoolregio gelegen is, en natuurlijk ook de groeiende vraag naar woningen. De PvdA collega’s in de raad van Zoetermeer volgden ons voorbeeld en stelden afgelopen woensdag vergelijkbare schriftelijke vragen aan hun college.

Het college van Lansingerland reageerde afgelopen woensdag prompt op onze schriftelijke vragen. Hun reactie is te vinden in de volgende bijlage: 170530 Brief aan raad betr. informatie over ontwikkelingen Bleizo en beantwoording raadsvragen PvdA In de nuance & verkenning die daarin geschetst wordt, kan de PvdA-fractie zich vinden.

COLLEGE HEEFT TWEE MAANDEN NODIG VOOR ONZE VRAGEN OVER SMITSHOEK & ‘WETEN IS NOG GEEN DOEN’

Op 28 april 2017 hebben wij over twee onderwerpen schriftelijke vragen aan het college gesteld. De eerste set vragen ging over de gevolgen van het WRR-rapport “Weten is nog geen doen” voor ‘de Lansingerlandse standaard in het sociale domein. De tweede set vragen betrof de ‘Challenge invulling Smitshoek’. Onze vragen zijn te vinden in ons weekverslag 15. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/05/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-mei-2017/

Het college berichtte ons afgelopen week dat zij de beantwoordingstermijn van beide sets vragen met drie weken verdaagd heeft. “De reden van de verdaging is van dat wij hiervoor meer tijd nodig hebben. Ten eerste hebben we ons nog onvoldoende kunnen verdiepen in de gevolgen van de uitspraken van de WRR voor het Sociaal Domein. Verder hebben we de vragen over de Smitshoek niet binnen de wettelijke termijn beantwoord, omdat wij ons vooral hebben gericht op de gevolgen van de afronding van de Challenge, zoals het informeren van bewoners en betrokkenen van de Smithoek. Uiterlijk 20 juni a.s. ontvangt u de antwoorden op uw gestelde vragen”.

Daar zijn we lekker mee! Het was te verwachten dat het college het moeilijk zou krijgen om adequate antwoorden te vinden op onze kritische vragen maar dat er hiervoor bijna twee maanden nodig zullen zijn, geeft toch écht te denken!

Fietstunnel Bergweg Noord-Zuid met een dubbele bocht

‘LEO IS OVERAL’

‘Leo is overal!’ Dat dit vaak in de Raad van Rotterdam gebezigde gezegde op waarheid berust, bleek vorige week nog eens overduidelijk toen Leo Bruyn, de fractievoorzitter van de PvdA Rotterdam, op zijn fiets een kijkje ging nemen in Bergschenhoek. Helaas liep dit tochtje niet goed af. Komende vanaf de Grindweg/Bergweg Zuid nam hij het tunneltje onder de N209 dat de verbinding vormt met de Bergweg Noord in Bergschenhoek. In dit tunneltje zit een vrij stevige bocht en dat wist hij niet. Leo kwam ten val en liep verwondingen op aan zijn arm. Zie de foto voor het tunneltje met de twee bochten. Wanneer je het weet, is er niets aan de hand. Dan houd je wel rekening met het aflopende fietspad en de twee kort na elkaar volgende bochten. Maar als je dit niet weet? Wanneer je vanaf Rotterdam zelfs met een bescheiden snelheid aan komt fietsen, zie je de tweede bocht direct na het tunneltje nauwelijks. Waarschuwingsborden ontbreken. Tegenliggers zijn gevaarlijk. De PvdA fractie denkt dat het handig is wanneer de gemeente Lansingerland bij het fietspad dat naar het tunneltje leidt een waarschuwingsbord plaatst dat aangeeft dat er een gevaarlijke, dubbele bocht volgt. Hiervan is door ons inmiddels melding gemaakt bij de afdeling Beheer & Onderhoud. Ook de Fietsersbond Lansingerland heeft deze tunnel op haar knelpuntenlijst staan.

Lansingerland moet zuinig zijn op bevriende fractievoorzitters in de raad van Rotterdam! Beterschap, Leo!

TOT SLOT

 Het CDA kwam donderdagavond in samenspel met de winkeliersverenigingen van Lansingerland met een motie waarin het college opgeroepen werd om de zorgen van de winkeliers over de komst van een Holland Outlet Mall te delen en er bij B&W van Zoetermeer en GS van Zuidholland en op aan te dringen de ontwikkeling van de HOM respectievelijk niet door te zetten of goed te keuren. Op PvdA voorstel (wij zijn geen voorstanders van het sturen van moties naar de buren en bovendien steunde onze raad (met het CDA tegen) destijds de komst van de FOC op Bleizo) werd de motie aanzienlijk afgezwakt tot ; ‘roept het college op om de zorgen van de ondernemersverenigingen in Zuid Holland en in Lansingerland onder de aandacht te brengen van B&W van Zoetermeer en GS van de provincie Zuid Holland. Daar was iedereen heel blij mee! De raad onthoudt zich zo van een oordeel over de HOM-plannen zélf.

Wat deden we in dezelfde periode in 2015? Het was toen de week waarin de gemeenteraad Pieter van de Stadt voordroeg als nieuwe burgemeester van Lansingerland, de voorgestelde bezuinigingen in de Kadernota 2015 veel onrust veroorzaakten bij maatschappelijke organisaties, onze fractie samen met de bewoners van de Middin woningen en met wethouder Simon Fortuyn de maatregelen om de toegankelijkheid van het Berkelse winkelcentrum te verbeteren, evalueerden en wij voorbereidingen troffen om op Coming Out Day in oktober 2015 de Regenboogvlag trots te laten wapperen bij ons Gemeentehuis. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-juni-2015/

Volgende week is het vanwege het pinksterweekend een korte werkweek. Dan krijgen wij van het college de antwoorden op onze vragen die wij gesteld hebben over de Kadernota 2018 en de Voorjaarsnota 207. Dinsdagavond is er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis over het jaaroverzicht sociaal domein 2016, woensdagmiddag is er op het terrein van CVV het jaarlijkse, traditionele 4×4 toernooi met starring Sam de Groot. Die dag is er ook een vergadering van de adviescommissie Vervoer van de Metropoolregio. Vrijdagmiddag gaan wij samen met de omwonenden een kijkje nemen bij de hondenopvang bij de Rodenrijse Anjerdreef. Nog maar 5 weken te gaan en het is alweer zomerreces!

Het citaat van deze week komt uit Binnenlands Bestuur van 30 mei. De kop van het artikel luidt: ‘SZW; nog geld en ruimte voor experimenten bijstand’. Het citaat: ‘Zeven gemeenten hebben zich bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld omdat ze willen experimenteren met de bijstand. Er is ruimte en geld voor meer experimenten, meldt het ministerie, want in totaal zouden zo’n 25 gemeenten een experiment mogen opzetten. Als ze aan de voorwaarden van SZW voldoen’. En: ‘SZW ziet graag nog meer experimenteerverzoeken tegemoet, schrijft het ministerie in een brief aan gemeenten. In totaal is er zo’n 2.6 miljoen euro beschikbaar, laat het ministerie weten’.

Jammer genoeg is het college van Lansingerland niet geïnteresseerd om aan dit experiment dat moet leiden tot minder regels en minder betutteling van cliënten mee te doen, zo bleek een tijdje gelden toen Petra Verhoef het mogelijk meedoen door Lansingerland aan de orde stelde in de commissie Samenleving. Wethouder Van Tatenhove stelde toen dat Lansingerland op dit moment op het sociale domein al volop aan het experimenteren is. Een extra experiment werd te veel, meende zij. Dat er de nodige experimenten lopen, klopt maar géén van die experimenten betreft de Participatiewet. De uitvoering van deze wet loopt voor ons nog steeds niet zonder zorgen. Binnenkort wanneer het jaaroverzicht sociaal domein op de agenda van de commissie Samenleving verschijnt hierover veel meer!

Mooie pinksterdagen en tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 2 juni 2017

Moskee Wilderszijde is vrijwel klaar!

We wonen in een alerte gemeente! Het was ter plaatse 30 graden…..

De bijen zijn gearriveerd in de Bijen-Idylle Offenbachplantsoen

Bijen-Idylle Offenbachplantsoen