7 juni 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 3 – 7 JUNI 2013

Dit alweer 20ste weekverslag in 2013, aflevering 271 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie zich boog over de Kadernota 2013, het college een interessante brief publiceerde over hoe het nu verder moet met de uitvoering van het Mobiliteitsplan 2008 en de V250 Fyra waarschijnlijk bij opbod als zomerhuisje de verkoop in zal gaan.

COMMISSIEDEBAT OVER DE KADERNOTA 2013

Afgelopen woensdag avond debatteerde de raadscommissie over de Kadernota 203. Over de inhoud van deze belangrijke nota en ons eerste commentaar er op berichtten wij al uitvoerig in ons weekverslag 18. Zie:https://lansingerland.pvda.nl/2013/05/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-mei-2013/  Gerard Bovens had in eerste termijn namens de PvdA fractie de volgende bijdrage.

De Kadernota 2013 is wat de technische opzet betreft een goed verhaal. Had het in voorgaande jaren soms het karakter van een soort conceptbegroting, nu bevat het vooral een analyse van de financiele stand van zaken, een schets van het meerjaren perspectief, de probleemstellingen en oplossingsrichtingen. De bestuurlijke agenda waaraan gewerkt moet gaan worden in de opmaat naar de Programma begroting 2014-2018. Deze Kadernota is het resultaat van veel voorwerk waar ook de Raad intensief bij betrokken was. Via een vijftal openbare informatiebijeenkomsten is de Raad stap voor stap meegenomen bij de voorbereidingen en het denkproces van het college en het ambtelijke apparaat. Dat is een goede zaak en het verdient dan ook waardering. De denklijn in deze Kadernota zal voor degenen die het voorbereidingsproces intensief hebben gevolgd dan ook weinig verrassingen met zich gebracht hebben.

Voor ons van de PvdA hebben de twee speerpunten in het recente bestuurskracht onderzoek (BKO) en het door ons zelf in februari van dit jaar ontwikkelde tien punten scenario als toetssteen voor de beoordeling van deze Kadernota gefungeerd. In het BKO gaat het om het op orde krijgen van onze financiele huishouding en het stimuleren van burgerinitiatieven terwijl ons eigen 10 punten scenario (zie onze website weekverslag 18 van 24 mei 2013: https://lansingerland.pvda.nl/2013/05/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-mei-2013/ ) wat de denklijn betreft sterke overeenkomsten vertoont met datgene wat het college nu presenteert.

Om de maatregelen die het college voorstelt verantwoord te kunnen uitvoeren, is een stevig flankerend beleid nodig. Het gaat om een “Andere overheid” in een veranderende samenleving, om meer ruimte voor eigen initiatief, om meer eigen verantwoordelijkheid nemen door burgers en maatschappelijke organisaties en om een overheid die als partner optreedt en voorwaarden schept om de samenleving haar werk te kunnen laten doen. En zeker niet als regisseur optreedt. Want dat is veel te aanmatigend.

Het gaat ook om “Anders bouwen” in een tijd waarin de wereld van de grote projectontwikkelaars, bouwbedrijven, stadsbouwmeesters en ondernemende overheden compleet vastgelopen zijn en hun bouwdromen in zeepbellen zagen verdampen. De geëmancipeerde burger en consument wil, als het om zijn woonwensen gaat, niet meer geregisseerd worden door de bouwwereld om vervolgens zelf de rekening te betalen van wat in het recente verleden via anderen is misgegaan. Hij wil voortaan zelf direct kunnen meedenken en kunnen kiezen hoe zijn duurzame omgeving en zijn woning er precies moeten gaan uitzien.  

Om deze ingrijpende kanteling in handelen en denken te kunnen bewerkstelligen, is veel meer nodig dan deze Kadernota. Deze Kadernota is wel een belangrijke aanzet. Het vraagt om een ingrijpende herbezinning op de rol van de overheid en de kracht van de samenleving en om een complete verbouwing van de bouw wereld. Anders denken moet ons uit deze immense balans crisis helpen. Ook in Lansingerland. Dat is wat de PvdA betreft de uitdaging voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe bestuursperiode vanaf maart 2014.

In de beantwoording op onze vragen constateerde het college terecht dat onze gemeente ‘gevangen’ zit in haar eigen grondexploitaties. De grondprijzen zijn nu te hoog. Wij vroegen of er meer bezuinigingen mogelijk zijn dan de 8.5 miljoen aan investeringen in de grondexploitaties die nu voorgesteld worden. Is die 8.5 miljoen een limitatieve opsomming of is er, net als ten aanzien van het bezuinigingspakket in de gewone dienst, ook een zekere spanbreedte mogelijk om te kunnen kiezen? Net als bijvoorbeeld bij het onderhoudsniveau van ons groen en onze wegen. Nee, antwoordt het college, dat zou een te grote aantasting van de basiskwaliteiten van nieuwe wijken met zich brengen. En we hebben al zoveel ingeleverd. Een uitspraak op pagina 32  ‘ex cathedra’ die nadere uitleg van college zijde behoeft. Onze vraag: Waarom kan de Raad wel inzicht krijgen in de verschillende beheersniveaus van bestaande wijken en niet in de ‘basiskwaliteiten’ van nieuwe wijken?  Waarom kan de raad ook hier niet zelf kiezen?

De afgelopen drie jaar bouwden wij toch nog 1400 huizen. Voor de komende jaren zijn er 300 per jaar voorzien. ‘Bouwen voor de markt’ met een gemiddelde prijs van 180.000 euro met inbegrip van starterswoningen vanaf 140.000 euro kan de markt weer in beweging krijgen en dit aantal van 300 de komende jaren stevig doen stijgen. Zeker als toekomstige bewoners mogen meedenken & beslissen over de opzet van hun eigen wijk en hun eigen woning. Vraag: Hoe kijkt het college daar tegenaan?

Opvallend is ook het antwoord op onze vraag hoe het college de transformatie van taken op bijvoorbeeld het gebied van preventie denkt te gaan realiseren. Denk maar aan het jeugd en jongerenwerk, buurtveiligheid en de jeugdzorg. Het college verwacht dat inwoners zelf taken op zich gaan nemen, bijvoorbeeld als vrijwilliger of in de vorm van burgerparticipatie met als veronderstelling ‘de kracht van de samenleving’. Dit riekt ons inziens wel heel erg naar een kort door de bocht ‘over de bestuurlijke schutting heen mikken’. Onze vraag: onderschrijft u deze constatering en hoe kijkt u eigenlijk zelf aan tegen de rol van een nieuwe, andere overheid die nodig is om deze transformatie tot een goed einde te brengen? Is de gemeentelijke organisatie voldoende geëquipeerd om deze kar te gaan trekken? Hoe gaan wij het maatschappelijke debat hierover vorm geven?

Wij steunen het college in het diplomatieke proces om stap voor stap samen met andere gemeenten als lotgenoten, VNG, provincie en rijksoverheid naar oplossingen op maat voor Lansingerland te zoeken. Het is goed dat Lansingerland zijn nek uitsteekt en mede actief als agenderende gemeente optreedt. De problemen van ons grondbedrijf zijn een nationale kwestie want een niet voorzien effect van Vinex rijksbeleid in betere tijden. Daar past een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling bij die recht doet aan onze problematiek. Waar nodig willen wij als PvdA het college via onze eigen politieke ingangen daar graag bij helpen. Vraag: wat is de actuele stand van zaken?

Tot slot: Voor de PvdA is de Kadernota 2013 een kansen verhaal. Het betreft een plan van aanpak, een scenario waarin veel zowel in termen van beleid & geld nog niet ingevuld is. Een plan van aanpak ook dat om een rigoureuze verandering in het bestuurlijke denken vraagt. Goed dat vooralsnog terughoudendheid wordt betracht om de gemeentelijke lasten voor de burgers niet te verhogen. Vele inwoners, ook met een midden inkomen, hebben het momenteel financieel zwaar. De crisis bereikt inmiddels vele Lansingerlandse deuren. Ruim 1000 inwoners hebben een WW uitkering en zijn werkloos. Voor velen staat hun koopwoning nu ‘onder water’. Ook zij zitten vaak ‘gevangen’ in hun eigen huis. Dat aantal stijgt nu snel. Toepassing van het profijtbeginsel en een eigen bijdragen systeem naar rato van het inkomen zijn, zo lang het beleidsmatig & budgettair kan, betere instrumenten dan een algemene lastenverhoging omdat er dan voor de inwoners niets te kiezen valt.

Tot zover de bijdrage van Gerard. Opvallend was die avond de inbreng van de CDA en de VVD fractie. Het CDA stelde voor dat “Lansingerland op 1 juli 2013 de gehele financiële verantwoordelijkheid voor het realiseren van de gehele Vinex taakstelling terug bij de opdrachtgever(s) legt”. En: “Een oplossingsrichting is volgens het CDA het verstrekken van een renteloze, achtergestelde lening van 171 mln. door de opdrachtgever(s), waarbij de hoogte van de afbetaling in de komende jaren bepaald wordt door de opbrengsten van de daaraan gekoppelde verkochte bouwgronden. Indien de gerealiseerde opbrengst per component lager is dan het daaraan  gekoppelde leningdeel, wordt het restant van het betreffende leningdeel kwijtgescholden”.

Wij zien niets in dit idee. En de andere coalitiepartijen, Leefbaar 3B voorop, ook niet. Een achtergestelde renteloze lening gaat de Staat geld kosten, anders dan het collegevoorstel om “schatkist te gaan lenen”. Ze zien ons al komen. En met in ons kielzog tientallen andere gemeenten die wat af te rekenen hebben. Bovendien gaat het bij het CDA voorstel om een “claim”. Dat werkt niet. Een zorgvuldige diplomatieke aanpak waarin wij samen met andere gemeenten met vergelijkbare problemen met de ministerie van BZK & Financiën, VNG en Provincie naar een oplossing op maat zoeken, lijkt op voorhand meer succes te gaan hebben. Schatkist lenen en een herwaardering van onze stille reserves staan inmiddels prominent op de agenda. Mocht dit gaan lukken dan zijn wij een hele stap verder, zij het dat het probleem met de negatieve algemene reserve ook dan niet uit de wereld is. “Anders bouwen” met hogere bouwvolumes vanaf 2015 moet hopelijk ook soelaas gaan bieden.

De VVD was die avond in traditionele vorm getuige het volgende citaat: “Waarom is de VVD dan wel voor stevige bezuinigingen en niet voor lokale lastenverzwaring? Het antwoord is dat wij voor vrijheid van keuze staan. Wij verlagen liever de subsidies of schaffen deze helemaal af als dit een lastenverzwaring kan voorkomen. Wij laten dan de keuze aan onze inwoners waar zij hun geld aan uitgeven. Als wij als gemeente enerzijds de lasten verzwaren maar aan de andere kant het geld weer net zo hard weggeven in subsidie vorm zijn wij voor onze inwoners aan het bepalen waar het geld naar toe gaat”. Een heldere lijn, zou je zo zeggen maar al in de volgende alinea kwam de forse nuance: “De drie ton bezuiniging op de Bibliotheek Oostland valt ons erg zwaar”. Dat leverde nogal wat hilariteit in de raadszaal op. Wat ook opviel, was dat de VVD subsidies sterk koppelde aan “plezier” en niet aan Lansingerlanders in de knel, opheffen van maatschappelijke achterstanden, zorg, preventie of het bieden van eerlijke kansen. Het nieuwe gemeentelijke subsidiebeleid heeft “plezier” overigens begin dit jaar met volledige steun van de VVD al uit het oude subsidie stelsel geschrapt en de nieuwe subsidievoorwaarden juist toegespitst op mensen die het echt nodig hebben. Daarbij speelt het “zelf kunnen kiezen” geen enkele rol. En dus ook niet het criterium “rondpompen van geld”. Is de VVD voortaan tegen bijvoorbeeld de subsidiering van de preventieve jeugdzorg, de schuldhulpverlening, de budgetten voor de bestrijding van de ongeletterdheid bij de bibliotheek Oostland, lezen door kinderen of ondersteuning van de mantelzorg voor ouderen? Feit is dat de Kadernota leidt tot een vermindering van 5 ton op het subsidiebudget van voorzieningen van kansarmen. Geld dat in het verleden ingezet werd voor “plezier” en in de nieuwe subsidieaanpak eigenlijk ingezet zou worden voor “kansarmen”. Dat budget is in de collegeplannen gesneuveld, zo merkten wij tijdens het debat op. En daar zijn wij natuurlijk helemaal niet blij mee!

KV 380 station nabij Pijnacker

KV 380 station nabij Pijnacker

Wij verheugen ons steeds weer op het debat met de D66 fractie. Die zit nogal op de toer van “snel de artikel 12 status aanvragen” als panacee voor al onze gemeentelijke financiele kwalen. Er is zelfs wat irritatie dat het college dit alsmaar niet oppikt. Dat je dan als gemeente eerst moet proberen om zelf de eigen gemeentelijke huishouding op orde te krijgen via een aanpak zoals het college die voorstaat, gaat er bij hen (nog) niet in. Alle pogingen van wethouder Werner ten Kate ten spijt. Voor hen is als consequentie een zeer forse verhoging van de OZB en zelfs een vrijwillige herindeling bespreekbaar om uit de problemen te komen. Volgens het college kun je pas de artikel 12 procedure ingaan wanneer je een diepte scan naar de toestand van de gemeentelijke financiele huishouding hebt doorlopen. Dat kost de nodige tijd. Het college vindt terecht dat die tijd er niet is. Wachten is geen optie, snel zelf maatregelen nemen wel. Ook al laten die maatregelen nog losse eindjes zien van 3.5 tot ruim 4 miljoen in 2017 en is, ook op basis van het voorgestelde pakket, ons weerstandsvermogen nog steeds niet op peil. Uitstel, zoals D66 wil, is geen optie. Zoals ook de komst van de A13/A16 was deze week voor D66 geen optie was.

Op 20 juni neemt de Raad een definitief besluit over de Kadernota 2013. Onze inschatting is dat er een zeer ruime meerderheid voor zal zijn, verluchtigd met hier en daar een “politieke hobby motie”. Het college kan dan weer verder met het invullen van de vele losse eindjes in deze Kadernota. Of het gaat lukken (wij denken van wel, de coalitie zat redelijk op een en dezelfde lijn) zal definitief moeten gaan blijken bij de behandeling van de gemeentebegroting in november 2013. Vier maanden voor de verkiezingen. Dat wordt een politieke braderie van jewelste!

Nieuwe brug Wilgenlaan-Naardermeerstraat

Nieuwe brug Wilgenlaan-Naardermeerstraat

UITVOERING MOBILITEITSPLAN 2008

In weekverslag 15 van 26 april 2013 (https://lansingerland.pvda.nl/2013/04/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-april-2013/ ) berichtten wij over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het Mobiliteitsplan 2008. Daarover is vooral in Berkel Noord en Berkel centrum veel te doen geweest. Denk maar aan de sterk verhoogde verkeersbelasting van de Sterrenweg als gevolg van de knip in de Noordeindseweg en de matige bereikbaarheid van het winkelcentrum van Berkel aan de kant van de oude dorpskerk. Wij constateerden toen al dat het in de volorde van de uitvoering van de plannen in 2008 niet helemaal lekker liep (brug Wilgenlaan-Naardermeerstraat had bijvoorbeeld beter voor de afsluiting Noordeindseweg in gebruik kunnen zijn) en dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om Berkel centrum beter bereikbaar te maken via een goede bewegwijzering (parkeerroutes) en een opknapbeurt van het oeroude Berkelsedijkje. Mogelijk met een scheiding van het auto en fietsverkeer. Wij constateerden toen ook (zie de presentatie sheets van het college in ons weekverslag 15) dat het college op een zelfde lijn zit. Dat blijkt ook uit de brief die het college op  28 mei aan de raad stuurde. Zie:  www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=102099&f=3eb3236a897be5917166d705b99f0f29&attachment=0&a=1253 Het college stelt in deze brief dat “om vervolgstappen te zetten in het verkeersveiliger en leefbaarder maken van Berkel·noord, een aantal opties mogelijk is. Dat ziet het college als volgt (citaat uit de brief van 28 mei).

a) knip Herenstraat en Westersingel

De gelijktijdige realisatie van een knip bij de Herenstraat en de Westersingel draagt bij aan:

-een verkeersluwer centrum

-afname van ‘doorgaand’ Noord-Zuid verkeer.

Verkeer naar het centrum kan gebruik maken van de nieuwe 50km/h gebiedsontsluitingswegen en de parkeerring. Wij stellen voor om deze maatregelen op korte termijn in te voeren. Daarbij kan in overleg met winkeliers en omwonenden nagegaan worden of de tijden waarop verkeer de poller wel kan passeren, kan worden teruggebracht van beoogd 7-12 tot 9-12 uur. Dit leidt tot een verdere afname van doorgaand verkeer. Wij stellen u voor dat wij hierover met winkeliers en andere belanghebbenden in overleg treden.

b) Invoering 30 km/h versnellen

Om straten in de woonwijken veilig en leefbaar te maken dient de snelheid van het verkeer te worden teruggebracht naar 30 km/h uur. Dit draagt tevens ertoe bij dat automobilisten eerder gebruik maken van de 50 km/h gebiedsontsluitingswegen. Met de geplande herinrichtingen van Sterrenweg, Wilgenlaan en de aanleg van de Naardermeerstraat worden deze wegen in de komende jaren als 30km/h straten ingericht. In de komende jaren is er echter geen budget beschikbaar voor snelheidsvermindering op de Noordeindseweg tussen het centrum en de Wilgenlaan. Hiervoor is een budget van (60.000,- noodzakelijk, dat echter momenteel niet beschikbaar is. Dekking zal worden gezocht in het fonds Bovenwijks. Wij zullen hiervoor binnenkort een raadsvoorstel in besluitvorming brengen.

c) Besluitvorming over knippen in de Sterrenweg en de Markermeerstraat opstarten.

In onze presentatie hebben we twee processen beschreven die kunnen leiden tot afsluiting van de Sterrenweg. Afsluiting kan echter bij bewoners van andere wegen zoals de Naardermeerstraat en de Wilgenlaan tot onrust leiden. Om hen het vertrouwen te geven dat de knip niet tot verschuiving van problemen leidt, stellen wij voor verkeerstellingen tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Sterrenweg als basis te gebruiken voor een ontwerpverkeersbesluit over de mogelijke realisatie van knippen in de Sterrenweg en de Markermeerstraat. Zo’n voorstel kan begin 2014 in besluitvorming worden gebracht. Afhankelijk van de reacties kan het ingepast worden in de uitvoering van de 30 km/h inrichting van de Sterrenweg. Uitvoering van een knip in de Markermeerstraat zal uiteraard gelijktijdig met die in de Sterrenweg gerealiseerd dienen te worden.

Tot zover het citaat uit de collegebrief. Volgende week woensdagavond 12 mei spreekt de raadscommissie Ruimte over deze opties. Wordt vervolgd!

Exit Gemeentehuis Berkel & Rodenrijs

Exit Gemeentehuis Berkel & Rodenrijs

 V250 FYRA EXIT

 Wat zijn de gevolgen voor Lansingerland van het verdwijnen van de V250 Fyra treinen van het HSL spoor? In de geluidsberekeningen die door TNO tot op heden zijn gemaakt, is altijd rekening gehouden met een definitief spoorplan waarin de V250 Fyra van AnsaldoBreda een prominente plaats zouden krijgen naast de Thalys. De V250 Fyra zou immers volledig in de plaats moeten komen van de huidige door Traxx locomotieven getrokken treinstellen die bovendien niet harder kunnen rijden dan 160 km per uur. De V250 Fyra was berekend op 250 km per uur terwijl de Thalys de 300 km per uur kan bereiken. Nu rijden er nog zo’n 90 treinen per dag op het HSL spoor maar in de eindsituatie was gerekend op een kleine 200 treinen per dag. V250 Fyra en Thalys treinstellen zouden dan een geluidsoverschrijding van 6 dba gaan veroorzaken, zo berekende en analyseerde TNO recent, bovenop de vastgestelde 57 dba.

Zoals bekend wordt er momenteel gewerkt aan een pilot met raildempers en mini schermen tussen de rails. De evaluatie van deze maatregelen aan het eind van dit jaar zou natuurlijk moeten plaatsvinden met inzet van het toekomstige spoormaterieel. Maar dat is er nu ‘even’ niet. Het maakt nogal wat uit met wat voor type trein en bij welke snelheid je het HSL spoor gaat berijden. Stel dat de dienstregeling van de Thalys wordt opgevoerd van 9 naar 12 ritten op en neer per dag en dat de Eurostar in Nederland zijn intrede gaat doen, wat zijn dan de te verwachten geluidseffecten? Wat als het bestaande Intercity materieel geschikt wordt gemaakt voor het HSL spoor en opgevoerd gaat worden naar 160 km per uur? Wat gebeurt er dan met het geluid? Wij zijn helaas opnieuw in de fase van nieuwe vragen terecht gekomen.  Rustig zal het nooit worden in dit dossier. Wij gaan er wel vanuit dat al deze bizarre ontwikkelingen niet zullen leiden tot vertraging van de pilot en in het aanbrengen van de definitieve maatregelen. Het college zal ongetwijfeld de Staatssecretaris snel gaan informeren over deze zorgen. En wij op onze beurt zullen ons Tweede Kamerlid en woordvoerder Spoor, Duco Hoogland op de hoogte gaan stellen.

Kleihoogt: bouwen in de Groenzoom

Kleihoogt: bouwen in de Groenzoom

 TOT SLOT

 Minister Plasterk stelde tijdens het VNG congres in Zwolle dat: “Verschillen in het sociaal domein tussen gemeenten moet een keuzevrijheid van de lokale politiek zijn. De verkiezingsprogramma’s moeten daar over gaan!”. De regering accepteert dus verschillen tussen gemeenten als het om de gevolgen van de komende decentralisaties gaat. Waarvan acte!

 Volgende week is het weer de maandelijkse raadscommissieweek. De agenda’s kunt u vinden op http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/ Aanstaande maandagavond is er samen met de deelnemers een evaluatie van onze geslaagde Leergang 2013. Wij zijn heel benieuwd welke van de 17 deelnemers nu politiek actief gaan worden voor onze PvdA. Volgende week woensdag praten wij samen met de VVD en met Bleiswijkse ondernemers weer verder over de plannen op het centrum van Bleiswijk nog bruisender te gaan maken. Onze blik is dan vooral gericht op de vraag hoe je het prachtige buiten gebied met zijn duizenden bezoekers per jaar meer betrekt bij het centrum.

De nieuwe TV spot van de PvdA al gezien? Neen? Kijk dan op: https://www.facebook.com/photo.php?v=640546692639966

 Het citaat van de week komt van journalist Hans Hemmes van RTV West en is een kort maar krachtige tweet: Fijn zo’n Fyra enquête. Hoop dat er nog wel aan trein naar Brussel wordt gedacht. In een enquête kun je niet zitten!”

 Tot de volgende week!

 Fractie PvdA Lansingerland, 7 juni 2013

Zicht op RK Kerk vanuit de Berkelse Meerpolder

Zicht op RK Kerk vanuit de Berkelse Meerpolder