7 november 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 3 – 7 NOVEMBER 2014

Dit 35ste weekverslag in 2014, aflevering 328 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad groen licht gaf aan de start van de drie grote decentralisaties, het afrondende debat over de gemeentebegroting plaats vond, de Tweede Kamer een VVD & PvdA motie over de HSL overlast unaniem & innig omhelsde, het college geen zin heeft om de Regenboogvlag te hijsen en wij schriftelijke vragen stelden over de parkeeroverlast in Rodenrijs West.

SLOTDEBAT OVER VERORDENING SOCIAAL DOMEIN

Maandagavond nam de raad een besluit over de verordening op het sociale domein. Het gaat over de regels die van toepassing zijn voor de gebruikers van de voorzieningen die in het kader van de drie grote decentralisaties op het gebied van WMO, Jeugdzorg & Participatie/bijstand aan de orde zijn. Een heel belangrijk onderwerp dus waaraan wij de afgelopen tijd via onze woordvoerders Petra Verhoef en Sam de Groot en natuurlijk ook via onze weekverslagen veel aandacht hebben besteed. Met dit besluit legde het de laatste hand aan de voorbereidingen voor de start van de drie grote decentralisaties die op 1 januari 2015 van start gaan. Tijdens het raadsdebat presenteerde onze woordvoerster Petra Verhoef een tweetal moties en amendementen. Een aantal zaken is voor de PvdA fractie zo belangrijk binnen het sociaal domein dat wij kleine maar wezenlijke wijzigingen voor willen stellen in de concept-verordening en om het college tot bepaalde actie op te roepen.

Het gaat om drie zaken:

 1. Wij willen graag gelijke behandeling van cliënten en belanghebbenden binnen de 3 pilaren van het Sociale Domein: WMO, Jeugdzorg & Participatie/Inkomen
 2. Wij willen dat het college direct slagvaardig kan optreden bij spoedeisende gevallen in het kader van de Jeugdzorg of huiselijk geweld
 3. Wij willen graag dat vrijwilligerswerk echt ‘vrijwillig’ blijft en niet wordt opgelegd aan mensen met een WWB/bijstand uitkering

Ten behoeve van gelijke behandeling van cliënten en belanghebbenden binnen de drie pilaren van het Sociale Domein hebben wij bij monde van onze woordvoerster Petra Verhoef twee amendementen ingediend.

Bij het amendement ‘Harmonisatie klachtenregeling’ was ons voorstel is om voor het gehele sociaal domein een en dezelfde klachtenregeling op te nemen. In de huidige versie van de verordening is er geen klachtenregeling opgenomen in het deel over de Participatiewet, een gedeeltelijke over het deel over de WMO en een complete voor het deel Jeugdwet. Het PvdA voorstel is om voor het gehele sociaal domein de tekst van het deel over de Jeugdwet te volgen, als volgt:

 • Het college ziet toe dat aanbieders beschikken over een regeling voor de afhandeling van klachten van cliënten [ten aanzien van voorzieningen/hulp/ondersteuning] en zal toezien dat de aanbieders deze klachtenregeling ook naleven.
 • Het college behandelt klachten die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van hulpvragen en aanvragen als bedoeld in deze verordening (zie Klachtenreglement Gemeente Lansingerland 2013).

Bij het amendement ‘Sancties misdragingen Sociale Domein’ gaat het over de sancties die het college kan opleggen aan mensen met een bijstandsuitkering die zich misdragen ten opzichte van ambtenaren of collegeleden. De onderdelen over de Jeugdwet en WMO missen dergelijke artikelen. In de verordening staat nu dat wanneer iemand met een uitkering zich misdraagt hem of haar een verlaging op de uitkering kan worden opgelegd. De Participatiewet staat dit weliswaar toe, maar het is aan het college om te beslissen of men dat ook werkelijk zal doen. Het is een uiterst middel, dat niet alleen de aanvrager van de uitkering, maar ook het mogelijke gezin treft. Wij stelden voor het desbetreffende artikel, 7:24, punt 1 en 2 te laten vervallen. In geval van ernstige misdragingen kan men immers aangifte doen bij de politie. Wij stellen voor om deze verwijzing naar de strafwetgeving over de hele linie van het sociaal domein op te nemen.

De eerste motie ‘Spoedeisende gevallen jeugdzorg. Het voorstel van de PvdA (bij monde van Sam de Groot) is om de verordening aan te vullen wat betreft artikel 2.2. ‘spoedeisende gevallen’. Deze aanvulling is juist en dekkend, maar de spoedeisende situaties in het kader van de Jeugdzorg of huiselijk geweld zijn vaak zo precair dat de PvdA vindt dat er — als aanvulling op de verordening — heldere crisisafspraken gemaakt moeten worden met alle partners over de te volgen werkwijze en protocollen om ongelukken te voorkomen. Dat hebben wij in een motie vastgelegd. Deze motie werd samen met de VVD fractie ingediend. Kortom, onze amendementen en moties passen perfect binnen het kader van het college programma:

Onze tweede motie gaat over de tegenprestatie. Het college heeft de bevoegdheid om mensen met een bijstandsuitkering in bepaalde situaties de plicht op te leggen om voor een bepaalde periode vrijwilligerswerk te doen. De PvdA vindt deze regel in de verordening overbodig en roept het college op van deze bevoegdheid geen gebruik te gaan maken. De regels met betrekking tot de tegenprestatie zijn zo restrictief dat er in de praktijk weinig gebruik van gemaakt zal gaan worden. Vrijwilligerswerk door mensen met een WWB uitkering is een prima zaak maar laat het vooral ‘vrijwilligerswerk’ blijven. Ook voor mensen met een bijstandsuitkering geldt dat wanneer je als gemeente vertrekt vanuit wat mensen zelf beweegt, ‘gewoon’ vrijwilligerswerk meestal heel welkom is.

De PvdA fractie dacht hierin constructief mee met het college. Petra Verhoef gaf aan tijdens haar bijdrage aan het debat er vertrouwen in te hebben dat de meeste partijen, juist ook de coalitiepartijen, onze wijzigingen en moties zullen steunen. Het raadsdebat leverde ons, na enige stevige politieke druk, één amendement en één motie op die door de raad unaniem werd aangenomen: de motie over spoedeisende gevallen jeugdzorg en het amendement over de harmonisatie van de klachten regeling. Het amendement over de sancties misdragingen sociale domein en de motie over de tegenprestatie haalden het niet. Het blijft verbazend om te zien wat voor type wereldbeeld partijen als de VVD, CDA, Leefbaar 3B en Christen Unie hanteren over mensen met een bijstandsuitkering. Kennelijk zijn die van een heel andere orde dan mensen die gebruik maken van andere overheidsvoorzieningen en is een harmonisatie van regelingen op basis van het gelijkheidsprincipe te ver gezocht. Waarom politieke partijen zo vast blijven houden aan de Tegenprestatieregeling is ons ook een raadsel. De doelgroep is vrijwel nihil en er zijn instrumenten te over om mensen te motiveren als ‘gewone’ vrijwilliger aan de slag te gaan. Waarom dan deze groep stigmatiseren met zo iets als een tegenprestatie? Het fietsplaatje met een gat er in is in de beleving van sommigen nog steeds niet ver weg!

Wij telden onze politieke knopen en gingen alsnog akkoord met het hele raadsvoorstel.

DSC02652

RAADSDEBAT OVER BEGROTING 2015-2018

Afgelopen donderdag vergaderde de raad over de meerjarenbegroting. Tijdens de eerste termijn hield Gerard Bovens namens de PvdA fractie het volgende verhaal:

Sinds het begrotingsdebat in de raadscommissie van vorige week is weer het nodige nieuws te melden. Wij hebben inmiddels kennis kunnen nemen van het vorige week dinsdag verschenen collegeprogramma en ook van de inhoud van de najaarsnota die voor volgende week op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur staat. Om met het laatste te beginnen, de Najaarsnota laat tot op heden een voordelig saldo van 5.6 miljoen euro zien. Het college denkt dat dit bedrag ongeveer overeen zal komen met het te verwachten jaarresultaat. Voor de 7de keer op rij zal de Lansingerlandse gemeenterekening zwarte cijfers laten zien. De algemene reserve en ons weerstandsvermogen zijn daar natuurlijk heel blij mee.

Ook het begrotingsperspectief ziet er een stuk zonniger uit dan aan het begin van dit jaar. De trend die zich in het voorjaar van 2014 inzette, houdt stand. Wat door ons in april nog voor onmogelijk werd gehouden, wordt nu werkelijkheid. Lansingerland presenteert een sluitende meerjarenbegroting 2014-2018. Het college schetst overigens terecht dat het nog steeds ‘schaatsen op dun ijs’ is. Reden te meer om voorzichtigheid in acht te blijven nemen want de financiële onzekerheden zijn talrijk.

De vraag is of het voorzichtige herstel van het grondbedrijf zich doorzet en wat de precieze financiële gevolgen van de drie grote decentralisaties in hun sociale domein zullen zijn. Op de huid gezeten door de coalitie doet het college daar nogal luchtig over. Zo is er, net als bij de Kadernota 2014, in het collegevoorstel al voor het jaar 2015 sprake van nieuw beleid voor een bedrag van 3 ton. Anders dan bij de Kadernota wil het college extra gaan bezuinigen voor een bedrag van 1 miljoen oplopend naar 3 miljoen. De opbrengsten zijn bedoeld om het weerstandsvermogen te versterken. Het college wil op deze manier het jaarlijkse positief saldo in de jaarrekening met 1 tot 3 miljoen verhogen en dit bedrag toevoegen aan de algemene reserve. Zo wordt ook het weerstandsvermogen versterkt. Dat heeft anno 2014 nog 15 miljoen extra nodig om de fel begeerde weerstandsratio van 1.2 te bereiken. Het college hoopt dit in twee collegeperiodes te bereiken er van uitgaande dat de gemeenterekeningen vanaf 2015 op saldo 0 zullen sluiten.

De PvdA vindt het prematuur om nu al nieuw beleid te gaan introduceren. Van coalitiezijde is meermalen tegen ons gezegd dat 3 ton een fractie is van de totale begroting dus waarom doet de PvdA toch zo moeilijk? Ons verhaal is het dat uit oogpunt van financiële soliditeit & externe beeldvorming beter is om pas vanaf 2016 te gaan denken aan nieuw beleid. Dan kunnen we ook de ontwikkelingen in ons grondbedrijf en de effecten van de grote decentralisaties meenemen. Volgend jaar is er ook meer zicht op de mogelijke financiële lusten & lasten in de periode 2019-2022. Zo ontstaat er dan een financieel totaal beeld dat robuuster is dan dat nu gepresenteerd kan worden. Niets zal de provincie dan kunnen weerhouden om al voor 2015 het preventief toezicht op te heffen.

Een amendement met dezelfde strekking dat de PvdA in juli bij het debat over de Kadernota indiende, haalde het niet. Wij zullen dit amendement nu niet opnieuw inbrengen. Wanneer de coalitie het ‘Samen aan de slag’ écht serieus neemt, is een raadsbreed compromis hierover beslist bereikbaar. Dat zou het beschadigde imago van Lansingerland en de stabiliteit van dit college zeker goed doen en collega Jan Pieter Blonk aan een nieuwe tweet in zijn serie ‘Samen aan de slag’ helpen.

Omwille van de tijd gaan wij nu niet in op de inhoud van het collegeprogramma. Wat ons opvalt is dat er slechts voor een vijftal focusthema’s gekozen is. Met gemak kunnen deze thema’s aangevuld worden met vijf andere thema’s die voor veel inwoners misschien wel veel belangrijker zijn. Waarschijnlijk hebben zij juist daarom op sommige coalitiepartijen gestemd. Denk maar aan onze werkgelegenheid, de leefbaarheid en onze verkeersvraagstukken. Dat verbaast ons zeer. Het college legt de ambitielat zo wel erg laag en zet de kiezers in de kou en bovendien ook nog eens op dun ijs. Graag gaan wij op een ander moment daarover met het college nog eens in debat.

Nu nog een paar andere, actuele zaken. De PvdA fractie wil dit begrotingsdebat opsieren met een drietal moties. De eerste gaat over de bestuurlijke toekomst van Rotterdam The Hague Airport, de tweede staat in het teken van de PvdA actie “Red de burgerparticipatie” en de derde gaat over de ‘vanzelfsprekendheid van vertrouwen.

Rotterdam The Hague Airport is sinds 1990 onderdeel van de Schiphol Groep. De gemeente Amsterdam en de Staat zijn momenteel grootaandeelhouders van deze groep waardoor de zeggenschap over onze regionale luchthaven in Amsterdam en in Den Haag berust. De gemeente Rotterdam is minderheidsaandeelhouder. De milieu en economische uitdagingen waar Rotterdam The Hague Airport momenteel voor staat, vragen om een integrale bestuurlijke aanpak dichtbij huis. Daar is nu zeker geen sprake van. Dat moet volgens de PvdA anders. Het economische en maatschappelijke belang van de luchthaven voor onze regio en vooral ook voor de internationale bedrijvigheid in Lansingerland zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het democratische bestuur van alle betrokken gemeenten staat op dit moment echter te zeer op afstand wanneer het om de integrale bestuurlijke afweging van milieu en economische aspecten gaat. De vraag of het niet beter is voor onze regio dat Rotterdam The Hague Airport losgekoppeld wordt van de Schiphol Groep, is voor de PvdA inmiddels zeer actueel. Wij dienen dan ook een motie in met het volgende dictum dat beoogt dit thema op de bestuurlijke regionale agenda te plaatsen:

Verzoekt het college om:

 • In overleg te treden met het college van Rotterdam om, samen met andere betrokken gemeenten en desgewenst in Metropoolregio verband, te bezien of er bestuurlijk draagvlak bestaat voor een onderzoek naar de losmaking van Rotterdam The Hague Airport van de Schipholgroep;
 • De raad over de resultaten van dit overleg te informeren;

Onze tweede motie heeft als titel “Red onze burgerparticipatie”. De beslisboom burgerparticipatie wordt volgens het college nog steeds niet wordt gebruikt bij het opstellen van alle B&W voorstellen om te beoordelen of een voorstel in aanmerking komt voor burgerparticipatie. In afdelings- en projectplannen wordt bovendien niet standaard de budgettaire en personele inzet op burgerparticipatie opgenomen omdat daar geen budgettaire ruimte voor is. Hierdoor dreigen de positieve resultaten van ‘het jaar van de burgerparticipatie 2013’ snel verloren te gaan. In het nieuwe collegeprogramma is daarentegen wél extra geld uitgetrokken om burgerparticipatie in de vorm van wijkgericht werken te stimuleren.

Een en ander brengt de PvdA tot een tweede motie met het volgende dictum:

 • De beslisboom burgerparticipatie alsnog standaard te gebruiken bij het opstellen van alle B&W voorstellen;
 • Prioriteit te geven aan de personele en budgettaire inzet van burgerparticipatie bij de voorbereiding & uitvoering van alle gemeentelijke programma’s;

Onze derde motie heeft als titel: “Vertrouwen is vanzelfsprekend”. Vertrouwen is de vanzelfsprekende, intrinsieke waarde op basis waarvan ook ons lokale politieke bestel functioneert. De brede focus op transparantie & controlemechanismen tijdens de afgelopen jaren lijkt inmiddels in onze samenleving eerder tot minder dan tot meer vertrouwen in politiek & bestuur geleid te hebben. Het politiek bestel draagt zo ongewild zelf bij aan een afnemend vertrouwen vanuit de samenleving. Een echte paradox. De Raad moet volgens de PvdA fractie dan ook terughoudend zijn met geven van opdrachten aan het college die de bevoegdheden en slagkracht van het college kunnen beperken. Het college heeft op basis van een vertrouwensmandaat zélf de taak om de raad waar nodig actief te informeren en bij voor de raad politiek relevante besluitvorming te betrekken. Dat gaat het college meestal prima af. Slagkracht en bestuurlijke ruimte van het college zullen voor Lansingerland volgens ons gedurende de komende jaren wel eens het verschil kunnen gaan maken wanneer het gaat om succesvol bouwen, economische ontwikkeling en de uitvoering van de decentralisaties. Dit verhaal leidt tot het volgende dictum:

De raad spreekt uit dat

 • De raad het vertrouwen in het college als een vanzelfsprekende waarde ziet in het onderling verkeer;
 • Daarom als Raad terughoudendheid te betrachten als het gaat om besluiten & maatregelen die jegens het college sterk controlerend van karakter zijn en die onnodige beperkingen opleggen aan de slagkracht en de bestuurlijke ruimte die het college ten behoeve van de behartiging van het algemeen belang behoeft;

Gisteren kregen wij een reactie van het college op onze schriftelijke vraag of het college bereid is om op Coming Out Day in oktober 2015 de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen. De colleges van de 52 gemeenten die dit al doen, geven daarmee aan dat zij zich zullen inspannen om de sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT’s) te vergroten en om het thema een vaste plaats te geven binnen hun gemeente. Ons college weigert echter deze vlag op te hangen, komt dus niet uit de kast met deze vlag en verschuilt zich achter de landelijk geldende vlaginstructies. De PvdA fractie ervaart deze reactie als onplezierig en zal hierop in een volgende raadscommissie natuurlijk terugkomen. Wij kunnen ons trouwens nauwelijks voorstellen dat de D66 fractie dit standpunt deelt. Maar wij horen het natuurlijk graag van hen zelf! (Zie ook het artikel hieronder: “Geen regenboogvlag op het gemeentehuis”).

En overigens ben ik van oordeel dat de tekorten op het budget bijzondere bijstand niet verrekend moeten worden met het extra rijksbudget voor de bestrijding van armoede maar net als alle andere mee- en tegenvallers verwerkt moeten worden in de najaarsnota en de jaarrekening!

Tot zover het verhaal van Gerard Bovens.

Het werd een enerverend debat met een aantal zeer verrassende ontwikkelingen. Om met onze moties te beginnen. De motie “Red de burgerparticipatie” kreeg de steun van het college en werd dan ook door ons ingetrokken. De motie “Vertrouwen is vanzelfsprekend” werd door de hele raad op de fracties van Neeleman (die had het dus goed begrepen) en van Leefbaar 3B na en met enthousiaste steun van het college overgenomen. Een voor ons speciaal moment omdat deze motie de relatie tussen raad en college nieuw elan & perspectief wil geven. Meer ruimte voor het college om op basis van kaderstelling door de raad hun uitvoerende taak ter hand te nemen. Minder het voortdurende, wantrouwende accent op controle en meer slagkracht op basis van vertrouwen. Het vertrouwen is de basis voor de onderlinge relatie tussen raad en college en niet de cultuur van wantrouwen die de afgelopen jaren het debat en de verhoudingen in Lansingerland zo zeer verziekte. Zo krijgt Lansingerland echt de kans om tot algeheel financieel herstel te komen. We gaan weer écht bouwen.

Onze motie over de bestuurlijke toekomst van Rotterdam the Hague Airport haalde het niet. Waarom niet, is ons niet duidelijk. Misschien was het strategisch voor sommigen in de raad te hoog gegrepen. Mooi was dat GroenLinks, ChristenUnie en D66 wél met ons meegingen. Het is een raadsel waarom de VVD dat niet deed. Op zich is de afwijzing van deze motie geen probleem. Dit verhaal gaat toch, hetzij via de collegelijn hetzij via de inzet van de PvdA fractie wel weer verder. Wij zullen van onze toekomstige positie in de Metropoolregio zeker gebruik maken om dit op de regionale agenda te gaan zetten. Wordt vervolgd.

Het hele debat overziende en onze zegeningen tellende besloot onze fractie alsnog in te stemmen met de Meerjarenbegroting 2015-2018. Wij constateerden vervolgens een opgelucht ademhalen bij de coalitie. Je kunt de PvdA fractie tenslotte maar beter aan je kant hebben. De PvdA is blij dat alle groene moties het ook haalden en dat een “Wij” amendement om het budget voor 2015 van de stichting Jeugd & Jongerenwerk te redden, unaniem werd overgenomen. Waar wij ook blij mee zijn is dat de schuldenlast van Lansingerland op basis van de huidige planning de komende drie jaar terugloopt van 260 miljoen naar ruim 150 miljoen. Wanneer we meer gaan bouwen, gaat het nog veel harder!

Na afloop van het debat bleek dat de fractie van Leefbaar 3B zich had vergist. Eigenlijk hadden zij óók voor willen stemmen. Wat op een plotselinge politieke kloof leek tussen Leefbaar 3B en de rest van de raad bleek achteraf een amateuristische uitglijder van deze fractie geweest te zijn. Het zij zo. Wat wel opvalt, is dat de fractie van Leefbaar 3B als grootste fractie in de raad (mogelijk omdat ze ook binnen hun fractie maar moeizaam op één lijn komen en een echte politieke leider in hun groep ontbreekt, de makke van de meeste lokale partijen) geen enkele sturing geeft aan de besluitvorming. Dat blijft een groot risico. Het stemgedrag van de coalitiepartijen was donderdag dan ook weer bont & veelzijdig. Dat lijkt voor even leuk duaal maar zal op den duur beschadigend kunnen uitwerken.

Koeien in Berkel noord

Koeien in Berkel noord

PARKEER EN VRACHTWAGENSOVERLAST IN RODENRIJS WEST

In ons weekverslag 33 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-oktober-2014/ ) berichtten wij over de parkeer en vrachtwagenoverlast in de wijk Rodenrijs-West nabij station Rodenrijs. Afgelopen week stelden wij het college hierover de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met de parkeeroverlast in de wijk Rodenrijs-West?

2. Wat gaat het college hier aan doen in goed overleg met de bewoners?

3. Kan de inrichting van een blauwe zone hier, net als in de directe omgeving van station Westpolder, een mogelijke oplossing bieden?

4. Wat denkt het college, in overleg met de bewoners van Rodenrijs West, te gaan doen aan de overlast die vrachtwagens op de Provincialeweg veroorzaken?

5. Is het college bereid om een vrachtwagenverbod op de Provincialeweg in overweging te nemen of om de brug over de Rodenrijsevaart naar de Industrieweg voor vrachtwagens verboden gebied te verklaren?

Na het indienen van deze vragen berichtten wijkbewoners ons dat het college ook actief is geworden. Er worden deze twee weken door de gemeente kenteken metingen gedaan. Verwacht wordt dat hiermee inderdaad een vervolg actie (zoals de blauwe zone) kan worden ondernomen. Dat is goed nieuws. Nu de vrachtwagen problematiek nog!

Perfecte plek voor de Regenboogvlag!

Perfecte plek voor de Regenboogvlag!

GEEN REGENBOOGVLAG OP HET GEMEENTEHUIS? NATUURLIJK WEL!

In weekverslag 33 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-oktober-2014/ ) berichtten wij dat wij schriftelijke vragen hadden gesteld over de mogelijke deelname van de gemeente Lansingerland aan de jaarlijkse “Coming Out Dag’ die inmiddels al in 52 Nederlandse gemeenten wordt gehouden. Deze gemeenten hijsen begin oktober de ‘Regenboogvlag’ bij hun Gemeentehuis. Wij vroegen het college dit ook te doen in 2015. De reactie van het college was zeer teleurstellend: Het college vindt het vergaand om- naast de landelijke geldende vlaginstructies- ook gehoor te geven aan al die verzoeken voor de meest uiteenlopende doelen om een speciale vlag te hijsen. Daar hoort volgens het college het met kracht aandacht vragen voor de sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT’s) en het thema een vaste plaats te geven binnen onze gemeente dus ook bij. Wij betreuren dit standpunt natuurlijk ten zeerste en zullen hier zeker in commissie & raadsverband nog op terugkomen. Overigens kent Lansingerland geen specifiek personeelsbeleid dat aandacht besteedt aan de positie van LHBT’s. In het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek stelt het college volgens eigen zeggen gericht vragen over discriminatie en seksuele intimidatie. De resultaten hebben geen aanleiding gegeven tot actief personeelsbeleid op dit onderwerp, aldus het college. Het is nuttig om de resultaten van dit onderzoek ook zelf als fractie eens in te gaan zien. Bovendien is het de vraag of dit instrument adequaat en specifiek genoeg is om een exact beeld van de situatie te krijgen. De fractie laat zich hierover graag adviseren. Wie kan ons daarbij helpen?

Een mooi voorbeeld van een gemeente die wel doet wat het moet doen is Den Bosch. Zie hun aanpak op: www.movisie.nl/artikel/lokaal-lhbt-beleid-uitgelicht-gemeente-‘s-Hertogenbosch

Tijdens het debat over de gemeentebegroting ontstond er een bijzondere wending. Naar aanleiding van de oproep van Gerard Bovens in het bijzonder richting D66 fractie, boden de fracties van D66, GroenLinks, WIJ en VVD aan om samen met ons zélf de regenboogvlag op 11 oktober 2015 bij het gemeentehuis te komen ophangen. Ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug heeft direct beloofd ons daar een handje bij te komen helpen. Met al deze steun zijn wij heel blij. Wij zijn graag bereid om als ‘tegenprestatie’ richting het college de nogal smoezelige gemeentevlaggen die ochtend te wassen en te strijken zodat zij aan het einde van de dag weer schoon kunnen worden opgehangen.

Berkel centrum nieuwe stijl

Berkel centrum nieuwe stijl

VVD & PVDA MOTIE OVER HSL UNANIEM DOOR TWEEDE KAMER AANGENOMEN

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over de tijdens het VAO over de HSL geluidsoverlast ingediende moties. De PvdA & VVD fracties in de Kamer bepleitten (met onze steun) bij monde van Duco Hoogland & Betty de Boer via een gezamenlijke motie voor een direct bestuurlijk overleg tussen staatssecretaris Ada Mansveld en wethouder Simon Fortuyn. Tevens verzochten zij aan de regering om uiterlijk voor juni 2015 in overleg met de gemeente en omwonenden voor dit probleem een oplossing klaar te hebben, in een zorgvuldig participatieproces waarin een onafhankelijke blik gewaarborgd is. Deze motie kreeg afgelopen dinsdag de unanieme steun (dus ook van CDA & D66) van de Tweede Kamer. De motie van de CDA fractie in de Tweede Kamer om een Commissie van Wijzen in te stellen, haalde het niet. Alleen de CDA, GL en PvdD fracties stemden voor. De D66 Kamer motie om nog eens kritisch te kijken naar de haalbaarheid van het openkap plan werd door deze fractie aangehouden.

Onze fractie is trots op dit resultaat dat in goede, intensieve samenwerking met onze Tweede Kamerfractie is gerealiseerd. Wethouder Fortuyn kan nu aan de slag met de staatsecretaris. De PvdA fractie van Lansingerland vindt dat de wethouder van de raad veel ruimte moet krijgen om te kunnen onderhandelen. Het gemeentelijke persbericht over het Kamerbesluit ging nauwelijks op de essentiële bestuurlijke rol van college/wethouder in maar zong vooral de lof over het participatieproces. Toch zal er eens een bestuurlijk besluit genomen moeten worden over een mogelijk akkoord naar aanleiding van de bestuurlijke gesprekken met staatssecretaris Mansveld want daar is het college/wethouder nu juist voor ingehuurd. Of dit bestuurlijke dubbeltje nu al bij wethouder Fortuyn is gevallen, betwijfelen wij. Die complexe, bestuurlijke kant is nieuw voor hem en is dus nog een beetje wennen. Maar wie weet. Wij zijn heel benieuwd over hoe het verder gaat.

DSC02650

TOT SLOT

Volgende week maandag is er weer fractieoverleg vanwege de raadscommissieweek. Dinsdag vergadert de commissie Ruimte met een aantal bestemmingsplannen op de agenda. De raadscommissie Algemeen Bestuur heeft woensdag de gedachtewisseling van Sam de Groot over wijkgericht werken & burgerparticipatie op de agenda staan. Ook wordt er gesproken over de Najaarsnota. Volgende week praten wij ook bij met het PvdA Kamerlid Manon Fokke over onze wederzijdse Binnenlandse Zaken. Ook gaan wij aan de slag met de voorbereidingen van onze ontdekkingstocht naar de toegankelijkheid van Berkel centrum samen met de mensen van Middin op 3 december, Internationale Gehandicaptendag. Iedereen is welkom om mee te doen. Op 14 november is er een presentatie van de afdeling Beheer & Onderhoud. Petra zal daar acte de presence geven.

Het citaat van de week komt uit de Heraut. In het artikel ‘College Lansingerland presenteert programma’ schrijft verslaggever Jelle Marchand: “Fortuyn is een ondernemer die Durf & Doen in zijn portefeuille heeft maar op zijn pad vindt hij ook zijn eigen dualistische fractie die vooral nog van de controle is”. Een prima waarneming die perfect past bij onze motie over ‘vertrouwen’ en waarbij ons oog in het bijzonder viel op het woordje ‘nog’.

Fractie PvdA Lansingerland, 7 november 2014

Skatebaan Berkel. De jongeren zijn naar school!

Skatebaan Berkel. De jongeren zijn naar school!

 

Sterrenweg Berkel Noord op de schop

Sterrenweg Berkel Noord op de schop

DSC02656