PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 3 – 8 DECEMBER 2017

8 december 2017

Dit achtendertigste weekverslag in 2017, aflevering 454 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van politieke debatten over de zondagsluiting van winkels vlak voor de komende kerstdagen en oudjaar en over de armoede onder kinderen. Bovendien is er nieuws over sneller bouwen van nieuwe huizen en over dreigende grootschalige nieuwbouw aan de Rottemeren bij Zevenhuizen. Ook het 8 jarige jubileum van de HSL-overlast laten wij natuurlijk niet geruisloos voorbij gaan.

De foto’s bij dit weekverslag tonen Bergschenhoek centrum en Lansingerlandse PvdA’ers samen met regionale en internationale bekenden.

WINKELS OPEN OP ZONDAGEN VOOR KERST EN OUDJAAR

De winkeliersverenigingen hebben een verzoek ingediend voor extra winkelopenstelling van 09:00 tot 12:00 uur op de zondagen 24 en 31 december 2017, voorafgaand aan de reguliere openstelling van 12:00 – 19:00 uur. Met name de verswinkels en de klanten van die verswinkels hebben hier behoefte aan. Ook kunnen standplaatsen op basis van de verordening niet open zijn op zondag. Dit treft onder andere oliebollenkramen en de standplaatsen voor bloemen en planten. Winkels in buurgemeenten zijn op de zondagen 24 en 31 december 2017 open vanaf 09:00 uur. Er is kans dat veel omzet zal wegstromen naar de omliggende gemeenten. Leefbaar 3B vindt dat de winkeliers, de winkeliersverenigingen, de gemeenteraad en het college er alles aan moeten doen om de aantrekkelijkheid van de winkelcentra in de drie dorpen te vergroten en daar levert deze extra openingstijd een forse bijdrage aan.

Leefbaar 3B vroeg begin deze week aan het college c.q. de burgemeester een gedoogbesluit te nemen om de openstelling van winkels op de zondagen 24 en 31 december 2017 van 09:00 uur tot 12:00 uur mogelijk te maken, zodat dan de winkels die dagen van 09:00 uur tot 19:00 uur open kunnen zijn en de standplaatsen ook hun plek kunnen innemen. Om politiek draagvlak te krijgen legde deze fractie deze vraag afgelopen donderdagavond ook voor aan de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur.

De PvdA fractie steunt het initiatief van Leefbaar 3B. Wat ons betreft wordt de huidige gemeentelijke verordening, die de zondagopening van winkels regelt, helemaal geschrapt. Nu mogen winkels op zondag open zijn tussen 12.00-19.00 uur. Zie: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lansingerland/307715/307715_1.html

Wat dan rest, is alleen de landelijke wetgeving die het winkels toestaat om tussen 06.00-22.00 uur geopend te zijn, ongeacht de dag. De huidige verordening is een compromis. In oktober 2013 nam de raad, op initiatief van D66, het besluit om winkels op zondag tussen 12-19 uur open te laten zijn. Eigenlijk wilden D66, PvdA, GroenLinks en VVD toen winkels al volledige vrijheid geven maar daar was Leefbaar 3B nog niet voor te porren. Twee leden van deze fractie stemden tegen de 12-19 uur regeling maar de overige leden gingen mee zodat er een meerderheid werd gerealiseerd. Nu, tot onze verrassing, Leefbaar 3B met dit initiatief komt, is de tijd rijp om de bakens verder te verzetten.

Het werd woensdagavond een warrig debat. Het college wil op dinsdag 12 december 2017 een afgewogen besluit nemen op het verzoek om de extra openstelling te gedogen en wilde daarom de gevoelens van de raadscommissie peilen. Het college pakt het serieus op. Wat helder werd, is dat CDA, CU en Partij Neeleman tegen een gedoogbesluit zijn en Leefbaar 3B, PvdA en GroenLinks voor. Maar wat D66, VVD en WIJ Lansingerland precies willen, werd niet duidelijk. Die verschansten zich achter allerlei procedurele vragen en gingen op de stoel van het college zitten. Het is immers het college dat zo’n gedoogbesluit goed inhoudelijk en procedureel moet onderbouwen en het is aan de raad om vooraf hun gevoelens te uiten. De PvdA fractie denkt dat het op dinsdag 12.12 wel goed zal komen met de uitgesproken steun van deze drie partijen. En als die er niet komt? Dan moeten die paar Boa’s die we hebben op zondag 24 en 31 december al heel vroeg uit de veren om handhavend te gaan optreden. Ziet u dit gebeuren? De foto’s met boze winkeliers erop zullen de betrokken politieke partijen immers tot de verkiezingsdag van 21 maart 2018 nagedragen worden.

LANSINGERLAND WEIGERT SNELLER TE GAAN BOUWEN

De provincie Zuid-Holland kijkt ernaar uit om met minister Ollongren van BZK samen te werken aan het oplossen van het dreigende woningtekort, zo berichtte de provincie op 15 november. “De trek naar de steden doet zich in heel Nederland voor en dus ook in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland ziet, zoals de Staat van de Woningmarkt 2017 ook vaststelt, een oververhitte woningmarkt waardoor het voor inwoners van Zuid-Holland steeds lastiger wordt om een geschikte woning te vinden. Daarom stuurt de provincie op het versnellen van de realisatie van bouwplannen binnen bestaande dorpen en steden. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-november-2017/ Op 15 november 2017 stelden wij hierover raadsvragen aan het college over de Minister BZK en de provincie ZH die sneller willen gaan bouwen. Afgelopen donderdag kregen wij een reactie van het college.

Vraag 1. Geven de reacties van de minister van BZK en Gedeputeerde Staten van Zuid Holland met betrekking tot “de Staat van de Woningmarkt 2017” het college aanleiding om het aantal geplande te bouwen woningen vanaf 2019 sterk te gaan verhogen? Antwoord: In de brief van 9 mei 2017 hebben wij u geïnformeerd over hoe wij de rol zien van Lansingerland in de verstedelijkingsopgave Zuid-Holland. Daarin hebben wij u aangegeven hoeveel woningen wij tot 2030 als Lansingerland willen realiseren en hoe wij willen kijken naar mogelijkheden voor verdichting rondom de knooppunten. Hierbij denken we niet in grootschalige Vinex-achtige ontwikkelingen, maar aan ontwikkelingen op een kleinere schaal. Binnen de huidige opgave zetten wij ons als college volledig in op een maximaal haalbaar aantal op te leveren woningen per jaar. Wat nu is aangegeven in de woningbouwplanning is volgens ons het maximaal haalbare. Daarbij hebben we rekening gehouden met de beschikbare planologische capaciteit voor woningbouw en de contractuele afspraken die we hebben gemaakt. In de contractuele afspraken is ook zoveel mogelijk gestuurd op versnelling van de afnamemoment van de grond. Als er daarnaast nog meer kansen zijn, blijven we daarbij streven naar meer, maar feit blijft dat de gemeente niet bouwt, maar de ontwikkelaar. Daarbij kunnen allerlei situaties spelen die invloed hebben op de voortgang van het bouwen. Op dit moment is er sprake van een overspannen markt, wat zich uit in de beperkte beschikbaarheid van bijvoorbeeld materialen en vakmensen. Dit heeft een vertragende invloed heeft op de bouwproductie.

Vraag 2. Doet het college op 24 november en 7 december 2017 mee aan de bijeenkomst over het versnellen van de woningbouw in Zuid-Holland? Antwoord: Ja, leden van het college gaan deze bijeenkomsten bezoeken.

Vraag 3. Zo neen, waarom niet? Antwoord: N.v.t. Zie vraag 2.

Vraag 4. Zo ja, is het college bereid het resultaat van deze bijeenkomst te delen met de Raad van Lansingerland? Antwoord: Wij geven u hierover een terugkoppeling in een volgende commissievergadering.

Conclusie van de PvdA-fractie: Het antwoord van het college is een herhaling van zetten. Het college blijft weigeren om sneller te gaan bouwen en blijft zich verbergen achter argumenten als: “beschikbare planologische capaciteit voor woningbouw, contractuele afspraken, niet de gemeente bouwt maar de ontwikkelaar”. Dit standpunt getuigt van weinig doorzettingsvermogen en een volstrekt gebrek aan daadkracht. Bovendien kost het de gemeente veel geld omdat leningen niet worden afgelost en dupeert het mensen die staan te springen om een nieuwe woning.

Tijdens de provinciale bijeenkomst op donderdag 7 december over de versnelling van de woningbouw presenteerden de gemeenten Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Rijswijk, Delft, Schiedam en Rotterdam een plan om tot 2040 liefst 170.000 woningen in verstedelijkt gebied te gaan bouwen. Lansingerland komt op deze lijst niet voor. Hoe kan dit? Er is hier nu al direct plek voor 5500 nieuwe woningen en op diverse plekken zijn er mogelijkheden om dit aantal nog fors uit te gaan breiden. Het is het volstrekte gebrek aan ambitie van dit college dat maakt dat Lansingerland niet in de frontlijn van het nieuw bouwen zit! #Dit Moet Echt Anders!

ALLE ARME KINDEREN IN LANSINGERLAND ZIJN NOG STEEDS NIET IN BEELD BIJ DE GEMEENTE

 In weekverslag 37 berichtten wij uitvoerig over onze zorgen over de manier waarop de gemeente Lansingerland omgaat met het zogenaamde Klijnsma geld, het geld dat de gemeenten structureel sinds 2016 ontvangen om iets extra’s te doen voor arme kinderen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/week-37/

Afgelopen donderdag debatteerde de raadscommissie Samenleving met Petra Verhoef als PvdA woordvoerder over de nota “Elk kind een kans”. Deze notitie werkt één van de 10 speerpunten die staan in het beleidsplan Sociaal Domein uit. Armoede bij kinderen is zeer actueel deze week, dat is vast niemand ontgaan:

 • Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer presenteerde op Sinterklaas het onderzoeksrapport “Alle kinderen glansrijk”, waaruit blijkt dat arme kinderen iedere dag enorm veel stress hebben over de slechte financiële situatie van hun ouders; de vergoeding voor een laptop of een fiets zijn aardige gebaren, maar ze zijn maar een pleister op de grote wond (AD 5 december 2017).
 • Het zorgen voor een stabiele thuissituatie moet dus meer aandacht krijgen (Binnenlands Bestuur 6 december 2017) en men adviseert één begeleider per gemeente die contact onderhoudt met het gezin en een lange-termijn-plan maakt om de rust te doen terugkeren.

Het probleem is natuurlijk niet nieuw: precies 4 jaar geleden werd een motie van onze PvdA fractie aangenomen, die het college opriep om de problematiek van armoede in kaart te brengen, inclusief mogelijke oplossingsrichtingen, en op basis daarvan beleid te formuleren voor ondersteuning. Wij vroegen onder meer aandacht voor de ‘nieuwe armen’, dus armoede onder huishoudens die door echtscheiding in combinatie met hoge huisvestingskosten in problemen komen of mensen met kleine flexbanen. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die we n.a.v. ‘Elk kind een kans’ stelden, blijkt dat we in feite anno 2017 niet heel erg veel verder zijn. Wie de arme kinderen en hun ouders zijn en in hoeverre de maatregelen zoals kindpakketten hen bereiken, is nog steeds niet goed in kaart gebracht.

Wij constateren de volgende zaken:

 1. Het college becijfert het aantal kinderen van ouders met een laag inkomen op bijna 1000;
 2. Het college weet niet hoeveel unieke kinderen in 2016 & 2017 precies gebruik hebben gemaakt van het kindpakket. Wonderlijk, want vanuit de raad wordt hiervoor al sinds 2013 geregeld aandacht gevraagd!
 3. In 2017 is tot november ongeveer 50% van de Klijnsma gelden rechtstreeks bij arme kinderen terecht gekomen. Het restant ging naar de kosten voor een ‘armoede-preventiemedewerker’. Een eventueel overschot gaat naar de algemene middelen;
 4. Het college besteedt Klijnsma gelden niet geheel voor het doel waarvoor het bestemd is: “iets extra’s voor kinderen”. Dit is te betreuren!
 5. Voor het accent “Elke kind een kans” is 275.000 euro extra beschikbaar. Dat is een mooi bedrag, maar daarvan gaat slechts 30% naar een versterking van het kindpakket, dus naar directe financiële hulp. De rest gaat naar professionele ondersteuning om arme kinderen en hun ouders meer weerbaar te maken, door in te zetten op versterken van veerkracht, sociale netwerken en investering in opleiding en werk.

PvdA neemt het volgende standpunt tav het plan van aanpak:

 1. Eerst moet precies duidelijk zijn hoeveel kinderen in 2018 precies in aanmerking komen voor een kindpakket;
 2. Bij de inzet van het budget van 275.000 euro moet in 2018 prioriteit gegeven worden aan de intensivering van het kindpakket (zowel kwantitatief als kwalitatief) en ook aan voorlichting & specialistische kennis in de toegang. Die moet vooral gericht zijn op het, samen met verwijzers, in beeld krijgen van alle arme kinderen;
 3. De overige in de nota “Elk kind een kans” vermelde uitgaven komen pas aan bod wanneer alle arme kinderen in beeld zijn en er duidelijk is wat het kindpakket precies gaat kosten. Financiële ondersteuning van arme kinderen krijgt absolute topprioriteit!
 4. Een eventueel overschot op de Klijnsma gelden 2017 wordt in de jaarrekening doorgeschoven naar het budget armoedebestrijding 2018.

Volgens wethouder Van Tatenhove heeft de gemeente geen zicht op wie de kinderen zijn aan wie de stichting Leergeld kindpakketten verstrekt. Dit is compleet nieuws voor ons. Wanneer het systeem van armoede-preventiemedewerkers, coaches en andere intermediairs goed gaat lopen en er meer kinderen bereikt gaan worden dan zal het college budget te kort komen en zal zij zich bij de raad melden voor extra geld. De omgekeerde wereld dus. Besturen terwijl je niet weet waar het precies over gaat. Zij toonde geen bereidheid om, zoals de PvdA met nadruk wil, precies in kaart te brengen wie die bijna 1000 kinderen zijn om vervolgens voor hen, in samenwerking met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties, op maat een financieel & sociaal hulpprogramma te maken. Dit vindt de PvdA onbegrijpelijk en een verwaarlozing van de overheidstaak. Maar bijna de rest van de raad vindt het prima zo! Ook dit moet dus anders! Onze pijlen zijn gericht op een nieuwe raad en een nieuw college om in de periode 2018-2022 ook hier orde op zaken te krijgen.

Pekhuisbrug Bleiswijk, foto Jaap Wolf

BOUWEN IN ZEVENHUIZEN/ZUIDPLAS AAN DE OEVERS VAN DE ROTTEMEREN?

De gemeente Zuidplas werkt momenteel aan een grondruil met het Recreatieschap Rottemeren om aan de andere zijde van de Rottemeren & Hoge Bergsche Bos in de hoek van de Middelweg /Rottekade in Zevenhuizen woningbouw mogelijk te maken. Het gaat om een complex van 36 woningen in het kader van een “Rood voor Groen” project, waarbij kassencomplexen in de Eendragtspolder gesloopt worden en de grond beschikbaar komt voor een groene en/of recreatieve inrichting. Dit loopt al sinds 2010. Per saldo levert dit extra ha groen op maar het verschuiven van de woningbouw naar een recreatief en landschappelijk gezien belangrijk open veenweidelandschap in het zichtgebied vanaf de Rotte is discutabel en roept verzet op van organisaties zoals Rotte-verband & Rotta. Niet duidelijk is waarom het Recreatieschap Rottemeren, met als dagelijks bestuurder namens de gemeente Lansingerland wethouder Jeroen Heuvelink hiermee akkoord is gegaan. Het gaat om een gebied in de Rotte zone die in de provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit de status ‘Beschermingscategorie 2’ heeft gekregen. Kortom ,een gebied om heel zorgvuldig mee om te gaan.

Naar aanleiding hiervan stelden wij afgelopen woensdag aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent het college het voornemen van de gemeente Zuidplas om in Zevenhuizen in de Eendragtspolder & aan de oevers van de Rottemeren een complex van 36 woningen te gaan bouwen?
 2. Zo ja, welk standpunt heeft de vertegenwoordiger van het college in het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Rottemeren hierover en over de mogelijke grondruil ingenomen?
 3. Deelt het college het standpunt van de PvdA-fractie dat het onwenselijk is om juist op deze plek vlak aan de Rottemeren niet ver vanaf de Pekhuisbrug en vanaf het Hoge Bergschebos woningen te gaan bouwen?
 4. Wat is het standpunt van de provincie Zuid Holland over deze kwestie? De provincie stelt immers bij voortduring dat nieuwbouwen in het groen geen wenselijke optie is.
 5. Is er overleg en afstemming tussen de colleges van Lansingerland en Zuidplas over de verdere uitbreidingsplannen van de gemeente Zuidplas zoals aangegeven in het raadsvoorstel van de gemeente Zuidplas dd. 28 november 2017. Het kan daar om 17000 woningen gaan. Zie: https://zuidplas.raadsinformatie.nl/document/5904314/1/Rv_BID_Integrale_gebiedsontwikkeling_Zuidplas_R17_000097

Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van het college en in het bijzonder van wethouder Jeroen Heuvelink (D66) die groen altijd zo hoog in zijn vaandel heeft staan!

Hoog water in Parkzoom Bergschenhoek

HSL VIER JAAR LATER

In december 2013 bezocht toenmalig staatsecretaris Mansveld Lansingerland om een kijkje te gaan nemen bij het HSL tracé. Zij gaf toen in het overleg met het college en de stichting Stop Geluidsoverlast HSL aan dat de te nemen maatregelen effectief en doelmatig moesten zijn. Daarom werden de aanvullende geluidsbeperkende maatregelen in het kader van de pilot uitgebreid getest. De eerste fase van de proef bestond uit het plaatsen van raildempers en geluidsabsorberende platen in de spoorbak in Lansingerland. In de tweede fase werden mini-geluidschermen tussen de sporen geplaatst. Mansveld hoopte toen dat de pilot in februari 2014 gereed zou zijn. Mansveld: “Wij testen de geluidmaatregelen nu uitgebreid. Op die manier kunnen we tijdig ingrijpen zodra blijkt dat omwonenden meer hinder van het spoor ondervinden dan vooraf is afgesproken”. Voor de zomer van 2014 moest duidelijk zijn of er, los van raildempers, bodemplaten en mini-schermen, nog aanvullende maatregelen nodig zouden zijn en wanneer deze vervolgens zouden worden aangebracht. Kortom medio 2014 zou het probleem dus uit de wereld geholpen zijn.

Lansingerland is inmiddels vier jaar en één college verder. De 3B-Krant en de gemeentelijke website berichtte deze week het volgende over de stand van zaken: “Wethouder Simon Fortuyn ondertekent woensdag 6 december 2017 samen met van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Infraspeed een Memorandum of Understanding. Deze partijen spannen zich al jaren in voor een zo stil mogelijke HSL. Het is tijd voor de volgende stap: het realiseren van de maatregelen om de HSL stiller te maken. Co-creatie wordt co-realisatie. Om die stap te markeren, tekenen alle partijen een document waarin zij zich committeren aan de samenwerking en het doel”.

Wethouder Fortuyn: Ik ben blij met deze nieuwe stap. ,,Het is mooi om te zien hoe zeer betrokken inwoners een rol krijgen bij het realiseren van meer geluidsmaatregelen bij de HSL in Lansingerland,’’ zegt de wethouder. ,,Het is goed dat Lansingerland het voorbeeld geeft van burgerparticipatie en betrokkenheid bij een project van deze omvang.’’ Fortuyn is vol lof over de inzet van de partijen in dit HSL-traject. ,,Het ministerie, ProRail en Infraspeed zetten zich maximaal in om hier een succes van te maken. Dat dat ook lukt is voor een belangrijk deel te danken aan de stichting Stop Geluidsoverlast HSL,’’ vindt Fortuyn. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat een mooi pakket van aanvullende maatregelen de geluidshinder van de HSL zal verminderen.

Wat afgelopen woensdag is getekend is een procesverhaal met een beschrijving van rollen en doelen. En dit VIER jaar later! Zie ook PvdA weekverslag 36 met een kritisch commentaar over het op afstand zetten van raad en college in dit slepende dossier: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-november-2017/ Het Memorandum is te vinden op onze website: COREALISATIEHSL

Lijstduwer Astrid Oosenbrug & lijstrekker Jeremy Corbyn, afgelopen weekend in Lissabon

TOT SLOT

Anne Frankschool Bleiswijk in ruimtenood. De directie van de Anne Frankschool, openbaar primair onderwijs in Bleiswijk, heeft grote zorgen geuit over tekort aan ruimte in hun school, waarvan het leerlingenaantal nog steeds groeit. Op het ogenblik zijn er 2 noodlokalen in gebruik en diverse, tijdelijke noodgrepen gedaan om de 330 leerlingen ruimte te bieden.  Petra Verhoef stelde afgelopen donderdag bij de rondvraag van de commissie Samenleving hierover aan het college de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de voortdurende bezorgdheid van directie en bestuur van de Anne Frank school over tekort aan ruimte in klaslokalen, wc’s, voorzieningen en parkeerplaatsen?
 2. Heeft u zelf ter plaatse kennis genomen van de situatie?
 3. Bent u bereid om bij de eerstvolgende presentatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs de raad te rapporteren over de specifieke situatie en mogelijke oplossingen voor tekort aan ruimte in de Anne Frank school?
 4. Wanneer kunnen wij de IHP rapportage verwachten?

Wethouder Heuvelink kent het probleem, op het gebrek aan parkeerplaatsen na. In 2016 is de aanvraag voor een extra lokaal afgewezen omdat er ruimte beschikbaar was in de basisschool De Poort in de Dorpsstraat. Beide scholen voelden hier niet voor en zorgden op eigen kosten voor een extra lokaal bij de Anne Frank. De groei van het aantal leerlingen wordt door de gemeente nauwgezet gemonitord. Het is de vraag of de huidige groei doorzet. In 2018 start het proces om tot een nieuw IHP te komen. De eindrapportage IHP wordt pas in 2020 voorzien.

Barbara Kathmann & Petra Verhoef, trotse lijstrekkers van de PvdA Rotterdam & Lansingerland

Wat deden wij in dezelfde periode in 2013? Ook toen zaten wij ruim 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen en ook toen was het gemis aan informatie over de armoede in Lansingerland zeer actueel. De raad schaarde zich zelfs achter een PvdA motie hierover. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-december-2013/ Feitelijk zijn wij, nu vier jaar verder nog maar weinig opgeschoten, zo meldde Petra Verhoef afgelopen week in de commissie Samenleving. Zie hiervoor elders in dit weekverslag.

Wat doen we komende week? Aanstaande maandagavond vergadert de commissie Ruimte met Sam de Groot als onze woordvoerder. Op de agenda onder meer het bestemmingsplan Lint Zuid in Rodenrijs en een wat merkwaardig raadsvoorstel over de visie op de duurzame gebiedsontwikkeling. Zie: https://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-commissie-ruimte_2548.html Volgende week dinsdagavond is er een breed PvdA Lansingerland campagneoverleg. Zaterdag 16 december zijn wij in de winkelcentra te vinden met onze PvdA Rode Kaarsjes Kerstactie!

Top team PvdA Lansingerland, klaar voor 21 maart 2018!

Het citaat van deze week. Het citaat van deze week komt uit de wekelijkse column van Tom-Jan Meeuws in de NRC van zaterdag 2 december 2017. De titel van zijn column is: “Waarom Den Haag is verworden tot een systeem dat idealen vermorzelt”. Het citaat: “Of Baudet de nieuwe Fortuyn of Wilders wordt, zoals sommigen nu al weten, is iets anders. Ik weet niet of zijn nostalgie naar de negentiende eeuw hem veel brengt. Tien zetels in de peilingen, acht maanden na zijn komst in de Kamer, laat potentie zien – maar dat is ook alles. Een half jaar nadat 50Plus najaar in de Kamer kwam, stond de partij op 24 zetels in de peilingen: ze haalde er vier. Trots op Nederland stond een half jaar na haar introductie in 2008 op 16-26 zetels. Ze haalde er nul. Et cetera. Toch bewijst Baudet de democratie nu al zijn waarde. Hij legt bloot dat de politiek alleen nieuwe geestdrift kan losmaken bij jonge mensen met nieuwe verhalen en nieuwe idealen: een krachtige wil tot verandering, strijdlust, een zekere verhevenheid. Natuurlijk: het Haagse pragmatisme laat al jaren uitstekende resultaten zien. Maar de werkelijkheid is: zonder verlangen naar iets hogers holt de politiek zichzelf uit. Zonder verlangen naar iets hogers presteren politici nog wel – maar verliezen zij uiteindelijk hun politiek”. Het moet dus anders! Lees het maar in ons Verkiezingsprogramma: https://lansingerland.pvda.nl/themas/verkiezingsprogramma-het-moet-anders/

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 8 december 2017

Nieuwe voorrangsregeling kruising fietspad Landscheiding-Oostersingel