2 april 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 30 MAART – 3 APRIL 2015

Dit 12de weekverslag in 2015, aflevering 346 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de dorpsdialogen van start gingen, er een presentatie was over de stand van zaken met betrekking tot het Mobiliteitsplan Berkel, er veel publiciteit was over de start van de spreekuren van het PvdA Ombudsteam op dinsdag 7 april, het college reageerde op onze vragen over de stand van zaken met betrekking tot de kunst & cultuur in Lansingerland en onze fractie nog steeds vraagtekens heeft bij het functioneren van het college.

HET FEEST VAN DE DEMOCRATIE

“Pfff….we moeten weer vanavond! Al dat gezeur, die eindeloze vragen, ze willen echt alles weten. Ben je net lekker bezig met de dagelijkse dingen die zo langs komen, bezoekje hier, bloemetje daar, congresje zus & zo, overlegje bij de buren, heb je weer zo`n vergadering met de raad.  Eens kijken, wat staat er vanavond op de agenda, hmmm……eigenlijk niets, o ja een van de leden van de raad heeft zelf iets bedacht. Mijnheer de beleidsadviseur, regel jij even een heads-up voor vanmiddag? Ik wil graag een ambtelijk advies over dit stuk van één van de raadsleden, van de PvdA zie ik. Ook dat nog! Ik vraag wat wij daar van vinden. Hé, staan die decentralisaties nu weer op de agenda? Ik heb toch gezegd dat ik dat niet wil. Er valt niets te bespreken, we zijn dit lekker aan het managen en de raad hoort wel rond de zomer hoe het gaat. Dit gaat wel lukken, 10 uur klaar lekker naar huis!”

Sinds maart 2014 zien we een duidelijke trend, de agenda`s van de overleggen van het college van B&W, de gemeenteraad en de raadscommissies worden leger en leger. Mooi toch zult u denken, vergaderen om het vergaderen, is natuurlijk niet nodig. Dat er een paar keer wat minder te melden viel, dat kan natuurlijk ook gebeuren, maar het is inmiddels geen toeval meer. Wij krijgen dan ook sterk de indruk dat het college helemaal geen zin heeft om met de Raad in overleg te gaan, om zich te verantwoorden en om nieuwe ideeën neer te leggen.  Is dit een probleem? Ja, wij denken van wel.

Het is natuurlijk boeiend om te constateren dat het College niets doet waarvan zij zélf vinden dat het vermeldenswaardig is in de richting van de gemeenteraad. Ofwel pakken zij geen zaken op die van belang zijn, ofwel vinden ze het niet relevant om het te melden. Beiden zijn zorgwekkend. Als we kijken naar het coalitie akkoord dan zien we daar nauwelijks tot géén ambitie in.  Dat kan natuurlijk dat je als college moet werken met een coalitie akkoord met weinig houvast en richting. Als wethouder kun je dat constateren om vervolgens de bestuurlijke luiken dicht te doen en te wachten tot de 4 jaren voorbij zijn. Als wethouder kun je daarentegen ook naar je beleidsterreinen kijken en  daar zelf ambities voor neerleggen. Het laatste gebeurt niet. Het college is op alle beleidsterreinen (los van de bezoekjes) volstrekt onzichtbaar en zonder enige ambitie.

Nog zorgwekkender is dat het college ook geen enkele behoefte voelt om verantwoording af te leggen over waar zij mee bezig zijn. Zijn ze dus wel met iets bezig of hebben ze geen zin om daar verantwoording over af te leggen? Wij peuren en leuren (en volgens het college zeuren) bijvoorbeeld al maanden over hoe het nu gaat met de decentralisaties. De media staan vol van de ongelukken die overal in gemeenten gebeuren en het is heel erg belangrijk voor onze inwoners. Ja, het is een college bevoegdheid maar wel een belangrijke sinds wij als gemeente deze belangrijke taak hebben gekregen. We willen dus gewoon weten hoe het zit, ook als het bij ons wél goed gaat.  Wij hebben op dit moment er geen enkel gevoel (laat staan feiten) bij hoe het gaat en wij kunnen onze controlerende taak dus niet naar behoren uitvoeren.

Door wat er nu gaande is maakt het college de gemeenteraad tot een ritueel, een lege huls en dus overbodig. Wat het college zich waarschijnlijk niet beseft, is dat zij zichzelf daarmee ook overbodig maakt. Wanneer er geen democratische controle of publiek debat meer nodig of mogelijk is, dan hebben wij ook geen college nodig. Laat dan de ambtenaren de dagelijkse gang van zaken maar runnen.

Wij vinden het erg jammer dat het college de raadsvergaderingen niet, zoals wij, zien als het feest van de democratie maar als corvee. Deze uitholling van de lokale democratie is onacceptabel. Zolang het college niet zelf in beweging komt zullen wij als PvdA fractie zaken blijven agenderen, blijven leuren & zeuren en desnoods zelf de ambities formuleren en beleidsstukken maken. Kom eens kijken bij onze volgende raadsvergaderingen. Maakt u zich geen zorgen, ze duren niet zo lang!

Aldus onze penvoerder Sam de Groot.

Berkel Westersingel

Berkel Westersingel

COLLEGE BOFT MET ZULKE BETROKKEN INWONERS

Op dinsdagavond 31 maart was ons fractielid Petra Verhoef, die bijna 10 jaar in Bergschenhoek woont en moeder is van 3 schoolgaande jongens, bij de ‘dorpsdialoog’ in Bergschenhoek. Hieronder een korte impressie van haar ervaringen.

Een bijzondere plek voor een dorpsdialoog: boerderij & onderneming ‘Het Lansingerland’. Een moderne stal met prachtige koeien en hooibalen. Er waren ongeveer 50 deelnemers: het voltallige college, minstens 10 beleidsadviseurs, 2 wijkagenten, diverse vertegenwoordigers van de sportvoorzieningen, een aantal ondernemers, zo’n 10 vrijwilligers en medewerkers van de maatschappelijke organisaties, 2 andere raadsleden en ook een aantal betrokken inwoners. In zijn vriendelijke welkom noemde wethouder Fortuyn op het einde, bijna achteloos, de ‘bezuinigingsopgave’. Bureau Berenschot leidde de avond met strakke hand, volgens het bekende stramien van ‘inventariseren van krachten en daaruit voortkomende kansen’ en die dan vervolgens omzetten in concrete ideeën, inclusief partijen die daarbij kunnen helpen. Voor de meest populaire ideeën worden binnenkort mogelijke samenwerkingen vastgelegd (de ‘alliantiefabriek’).

Dit college boft met zulke betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Die deden allemaal hun uiterste best, genereerden idee na idee op onder andere de thema’s ‘duurzaamheid en economie’, ‘openbare ruimte en veiligheid’ en ‘maatschappelijke ondersteuning en participatie’. De verschillende wethouders waren inleiders en voorzitters van de discussies. Petra was onder de indruk van de energie en toewijding van de inwoners: goede ideeën, soms eigenaar van bestaande successen die ze graag groter willen maken.

Toch liggen er voor onze fractie nog een aantal grote vragen. Waarom werd deze dialoog door het college zo ‘top-down’ opgepakt? Waarom niet door de samenleving zelf? Heel veel ideeën borduren immers voort op bestaande burgerinitiatieven. Wie coördineert straks deze initiatieven? De Gemeente? En wat kost dat dan? Hoe zit het met de bezuinigingsopdracht van 3 miljoen? Kun je verwachten dat de betrokken inwoners en andere partijen dit oppakken zonder een kleine startsubsidie? Kun je continuïteit garanderen? Schep je als Gemeente niet enorme verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden? We gaan het zien. Onze fractie gunt het de betrokken inwoners van Lansingerland dat het lukt en dat ze de touwtjes zélf in handen nemen, daar waar ze denken dat het beter kan voor henzelf en mede-Lansingerlanders.

Nieuw ommetje in Berkel cenyrum

Nieuw ommetje in Berkel centrum

HOE STAAT HET MET DE RE-INTEGRATIE AANPAK?

Afgelopen dinsdag was er ook een presentatie over de effectiviteit van re-integratie. Ingrid Tuinenburg was er bij. Eerst werd ingegaan op de historie vanaf 2002 en de rol die de gemeente hier in speelde en hoe die rol door de tijd veranderde, waar er eerst nog sprake was van een uitbestedingsplicht door de gemeente wordt het re-integratiebeleid door de gemeente zelf uitgevoerd. De gemeente onderscheidt bij het starten van trajecten voor mensen die aanspraak doen op de bijstand drie doelgroepen: de groene doelgroep, die direct door kan stromen naar betaald werk (9%), de blauwe doelgroep, waarbij gewerkt aan (werknemers-)vaardigheden met als doel voorbereiden voor de arbeidsmarkt (53%) en de rode doelgroep, waarbij re-integratie nog niet haalbaar is, eerst wordt ingezet op een betere leefsituatie en pas daarna re-integratie (38%).

Focus van de gemeente ligt, conform een eerder raadsbesluit, op de blauwe doelgroep, meer kansrijk dan de rode doelgroep. De expertise voor de begeleiding van de blauwe doelgroep is ook in huis bij de gemeente, de begeleiding van de rode doelgroep wordt extern belegd omdat daarvoor de expertise ontbreekt. Hoewel het altijd gaat om maatwerk wordt de blauwe doelgroep groepsgewijs begeleid, naast een kostenreductie blijkt ook deze aanpak inhoudelijk goed te werken. Op onze vraag of mensen die ten dele zijn goedgekeurd voor werk, bijvoorbeeld met een lichamelijke beperking in alle doelgroepen voorkomen, werd bevestigend geantwoord.

Nieuw terras in Berkel centrum

Nieuw terras in Berkel centrum

VRAGEN, ZORGEN, LOOPT U VAST?

Het PvdA Ombudsteam in Lansingerland staat klaar om vragen over uitkeringen, toeslagen, energierekeningen, zorgverlening, gemeentelijke dienstverlening en kwijtschelding van belastingen te beantwoorden.

Iedereen die vastloopt in het oerwoud aan regelingen of niet weet waar je met je probleem terecht kunt, is van harte welkom op ons spreekuur in één van de Bibliotheek Oostland vestigingen.

In de maand april 2015 zijn de spreekuren op dinsdag 7 april van 19.00-20.00 uur in de Oostland bibliotheek Nieuwstraat 25 in Berkel centrum en op vrijdag 17 april van 18.15-19.15 uur in de bibliotheek Bleiswijk, Dorpsstraat 7. De spreekuren in mei 2015 zijn op 12 mei in Berkel, op 22 mei in Bleiswijk en op 29 mei in de nieuwe vestiging van de Oostland Bibliotheek in Bergschenhoek, Dorpsstraat 1, telkens van 18.15-19.15 uur.

Het PvdA Ombudsteam is ook via telefoon en e-mail bereikbaar: 06-19618730 en ombudsteampvdall@gmail.com

Meer informatie is te vinden op: www.lansingerland.pvda.nl/ombudsteam

Perfecte plek voor de herplaatsing van het Berkelse carillon!

Perfecte plek voor de herplaatsing van het Berkelse carillon!

FOUTE INFO VAN COLLEGE AAN RAAD OVER BERKELSE CARILLON

Onze fractie stelde aan het college schriftelijke vragen over de stand van zaken met betrekking tot de gemeentelijke bemoeienis bij de Lansingerlandse kunst & cultuur. Onze vragen en de collegeantwoorden zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/ (Raadsvraag 2015-10). Twee antwoorden willen wij in dit weekverslag nader onder de loep nemen: de stand van zaken met betrekking tot de herplaatsing van het carillon in Berkel centrum en de kunst in Westpolder-Bolwerk. De geschiedenis van het Berkelse carillon is te vinden in ons weekverslag 29 van 2014: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-september-2014/

Het college berichtte ons dat het plaatsen van het carillon afhankelijk is van een geschikte locatie en van financiële middelen. “In het centrum van Berkel en Rodenrijs zijn twee locaties mogelijk geschikt voor plaatsing van het carillon, namelijk in de ontwikkeling aan de westzijde van het centrum of bij de herontwikkeling van de Hergerborch richting/in het AMGS park. Vooralsnog is er echter geen financiële dekking voor herplaatsing. Via het instrument burgerpanel is- enige tijd geleden- de vraag gesteld of de gemeente financiële middelen beschikbaar zou moeten stellen om het carillon te herplaatsen. Een belangrijk deel van de ondervraagden gaf aan hier niets voor te voelen. Volgens 80% van de ondervraagden zou eventuele herplaatsing van het carillon middels sponsoring/crowdfunding gefinancierd moeten worden. Dat is tot op heden niet gelukt”, aldus het college.

Het college spreekt hier in strijd met de waarheid. Kijk maar op: https://portal.net-mr.com/207685/39/burgerportallansingerland/nieuwsbrieven/20140619_nieuwsbrief%20peiling2.pdf vanaf pagina 7 (carillon). Wat blijkt uit dit in mei 2014 gehouden burgerpanel waaraan 925 inwoners meededen? Van de respondenten vindt 52% het belangrijk dat dit carillon teruggeplaatst wordt in de openbare ruimte op een andere locatie. Voor 24% hoeft dit niet en 25% heeft geen mening.

Het college gaf in de vraagstelling van dit burgerpanel (pagina 8) aan dat er op dit moment geen budget beschikbaar is voor eventuele herplaatsing. Aan de inwoners is gevraagd welke manier van financiering voorkeur heeft om toch het budget hiervoor rond te krijgen. 80% van de respondenten kiest in dat geval voor crowdfunding of sponsoring.

Dat is natuurlijk heel wat anders dan het college op onze schriftelijke vragen als antwoord geeft. Aan de respondenten is immers helemaal niet de vraag gesteld of de gemeente niet zélf voor de financiering moest zorgen. Die keuze was er niet want het college gaf bij voorbaat aan geen geld te hebben. Het is dan ook compleet in strijd met de waarheid dat: “Een belangrijk deel van de ondervraagden aangaf hier niets voor te voelen”.

Het geven van onjuiste informatie aan de raad is politiek gezien een zeer ernstig feit. Onze fractie zal dit dan ook agenderen voor de raadscommissie Samenleving van mei 2015.

En dan het kunstwerk in Westpolder-Bolwerk. Een paar jaar geleden is een plan voor een kunstwerk met water in de Zilvergracht na protesten door de omwonenden afgeblazen. Er is nu nog een budget van 3 ton beschikbaar. Dat bedrag wil het college niet investeren in een ander, nieuw plan. Bij de komende actualisering van de grondexploitatie zal het college aan de raad voorstellen dit resterende budget ten goede te laten komen aan het resultaat van deze grondexploitatie, zo berichtte het college naar aanleiding van onze schriftelijke vragen. Ook deze reactie vinden wij zwaar onder de culturele maat. Nieuwbouwwijken komen er wat kunst betreft zeer bekaaid van af. Dit budget moet gereserveerd worden voor een alternatief kunstwerk in Westpolder-Bolwerk. Ook hier zullen wij in de raadscommissie Samenleving van mei op terugkomen.

Vee op Wilderzijde

Vee op Wilderszijde

GELDVERSLINDERS?

Onze fractie kreeg deze week van een boze inwoner van onze gemeente een mail met de vraag wat de PvdA fractie eigenlijk gedaan had aan het voorkomen van de stevige verhoging van de gemeentelijke lasten. Hij noemde onze gemeente ‘geldverslinders’. Omdat onze reactie ook voor anderen interessant kan zijn, volgt hierna ons retour-bericht.

De PvdA fractie heeft het afgelopen jaar meerdere malen tijdens commissie en raadsvergaderingen (helaas tevergeefs) aangegeven dat het college, gesteund door de coalitie bestaande uit CDA, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie wel erg ruimhartig met de centjes van de inwoners omspringt. Onze fractie verwijst daarvoor naar ons weekverslag van eind september 2014 (meer betalen en meer zelf doen): https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-september-3-oktober-2014/ , ons weekverslag van 31 oktober 2014 (oppositie frontaal tegen coalitie): https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/31/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-oktober-2014/ en ook van 7 november 2014:  https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-november-2014/

Deze links bevatten onze berichten over de gemeentebegroting 2015. Lansingerland hoort inderdaad tot de duurste gemeenten van Nederland. Dat komt enerzijds door het feit dat onze gemeente veel dure huizen telt (we zijn niet voor niets één van de rijkste gemeenten van Nederland als het om de gemiddelde inkomens van inwoners gaat) en anderzijds door de zeer hoge gemeentelijke tarieven.

De PvdA fractie heeft zich stevig verzet tegen het door de coalitie scheppen van nieuw financieel beleid van 3 ton per jaar. De rekening daarvan komt immers direct bij onze inwoners terecht. Inwoners die nu met ons college in het kader van de dorpsdialogen mogen meepraten over welke taken zij van de gemeente via vrijwilligerswerk denken te kunnen overnemen. Meer betalen dus en nog meer zelf doen. Wij vinden dit buitensporig en niet te verkopen.

Overigens ligt de situatie rond ons grondbedrijf een stuk genuanceerder dan wat vele inwoners (en ook de briefschrijver) denken. Van grondspeculatie was hier echt geen sprake. Wel van grootschalige grondverwerving. Lees ons weekverslag over ’20 jaar Vinex’ op: https://lansingerland.pvda.nl/2014/04/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-april-2014/ Deze link bevat ook het complete rapport naast onze samenvatting.

Groenzoom koeien op Wilderszijde

Groenzoom koeien op Wilderszijde

VALKUIL VOOR MOBILITEITSPLAN BERKEL

Afgelopen dinsdagavond was er een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de herziening van het Mobiliteitsplan Berkel. Van ambtelijke zijde en door het ingehuurde bureau Grontmij werd een zestal varianten voor de toekomstige wegenstructuur van Berkel gepresenteerd. Deze varianten zijn te zien op: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-presentatieavonden_1720.html Het is de bedoeling dat deze varianten in de periode 8-21 april via internet worden voorgelegd aan de inwoners met de vragen “kunt u zich vinden in één of meerdere de varianten?” en “wat vindt u van de maatregelen?” Bovendien is er op 14 april een inloopavond. De raadscommissie Ruimte krijgt vervolgens de resultaten van deze raadplegingen ter bespreking in haar vergadering van 12 mei. Daarna zal er, na doorrekening van de verkeerstromen die elk van de varianten teweeg zal brengen en de budgettaire gevolgen die aan elke variant verbonden zitten, nog voor deze zomer een concept-ontwerpplan opgesteld worden. Dit concept-plan zal opnieuw aan de inwoners worden voorgelegd waarna na het zomerreces door de raad een besluit genomen zal worden.

Op zich bieden de voorgelegde varianten voldoende materiaal voor een goede maatschappelijke discussie. Wat echter niet handig is, is dat de doorrekening van de verkeersstromen en de financiële consequenties niet nu al beschikbaar zijn zodat zowel de inwoners als de raad een compleet inzicht hebben in de gevolgen van hun keuze voor één van de voorgelegde varianten. Zo blijft je keuze compleet in de lucht hangen want je weet niet wat de verkeerskundige gevolgen zijn en of de door jou gekozen variant wel betaalbaar is of mogelijk tegen een muur van juridische bezwaren kan oplopen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de aanleg van een nieuwe rondweg in Berkel Noord (bestemmingsplan wijziging) en (ten dele) aansluiting van de Noordeindseweg voor snelverkeer aan de rotonde Planetenweg/Oostmeerlaan (verkeersbesluit). Deze juridische procedures kunnen vele jaren in beslag nemen omdat er tot de Raad van State toe door belanghebbenden geprocedeerd kan gaan worden.

Onze fractie pleit er dan ook voor dat het college nu eerst de doorrekening van de verkeersstromen per variant maakt, inzicht geeft in de budgettaire gevolgen per variant en ook een beeld geeft van de juridische plussen en minnen per variant. Pas daarna volgt de beoogde inspraak en daarna de discussie in de raadscommissie. Dat kost natuurlijk de nodige tijd dus de datum van 12 mei zal niet gehaald kunnen worden. Dat zal dan wel september 2015 gaan worden. Dat is jammer maar te verkiezen boven de situatie dat inwoners lekker worden gemaakt voor varianten die achteraf verkeerstechnisch slecht uitvallen, onbetaalbaar zijn of juridisch gezien problematisch zijn.

Sluis bij Rottemeren Bleiswijk

Sluis bij Rottemeren Bleiswijk

SALDO NUL A13/A16 LIJKT HAALBAAR

Afgelopen woensdag 1 april meldde wethouder Pex Langenberg dat uit aanvullend onderzoek gebleken is dat het technisch mogelijk is om op alle onderzochte referentiepunten rond het hele tracé saldo nul voor geluid volledig te realiseren. Schermen, wallen en stil asfalt moeten hiervoor gaan zorgen. De totale kosten voor deze extra maatregelen bedragen bijna 30 miljoen euro. Dat bedrag is fors lager dan het eerder genoemde bedrag van 50 miljoen euro, het bedrag dat ook Gerard Bovens voor de camera van RTV Rijnmond op 11 februari 2015 noemde: http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-02-2015/verbinding-a13-a16-niet-volledig-geluidstil Dat heeft volgens Langenberg een aantal oorzaken. “Zo kan er op een aantal plaatsen met lagere wallen worden volstaan en zijn de kostencalculaties bijgesteld voor zowel schermen als wallen. Door een nader onderzoek naar de te hanteren kostenelementen is het kostenniveau van met name de grondophogingen fors verlaagd. De kosten van geluidsschermen zijn toegenomen”. Onderzocht wordt of de aanleg van de weg met dubbellaags ZOAB-fijn asfalt mogelijk is. Zou dat lukken dan kan de hoogte van de geluidsschermen met 2 meter omlaag en is er sprake van een besparing van 8-11 miljoen euro op de investeringskosten.

“Saldo Nul” (de door de raden van Rotterdam en Lansingerland op basis van een PvdA motie vastgelegde randvoorwaarde voor de aanleg van deze weg) geldt niet alleen het geluid maar ook de luchtkwaliteit. In 2012 is deze regionale ambitie vastgelegd in de genoemde breed gedragen motie. 2012 is dan ook het peiljaar voor Saldo Nul. Rijkswaterstaat legt de weg aan volgens wettelijke normen. Die zijn niet altijd voldoende om Saldo Nul te behalen. Daarom is er extra onderzoek gedaan welke maatregelen er nodig zijn. Dat zijn de zogeheten bovenwettelijke maatregelen die zowel van toepassing zijn op geluid als op lucht.

Wat de luchtkwaliteit betreft neemt de concentratie stikstof in de periode tot peiljaar 2022 ten opzichte van de huidige situatie af, ook rond de tunnelmonden, zo melden Rijkswaterstaat, de gemeenten Rotterdam & Lansingerland, de Metropoolregio en het recreatieschap Rottemeren. Met betrekking tot het fijnstof ligt het wat gecompliceerder. Die neemt in de periode tot peiljaar 2022 enigszins toe ten opzichte van de huidige situatie, zo melden de genoemde overheden. Maar, zo stellen zij, “dit is overeenkomstig het algemene beeld in deze regio en wordt grotendeels veroorzaakt door andere regionale ontwikkelingen, zoals het geleidelijk in gebruik nemen van de Tweede Maasvlakte”.

Rijkswaterstaat, de gemeenten Rotterdam & Lansingerland, de Metropoolregio en het recreatieschap Rottemeren melden in een andere notitie dd. 1 april 2015 niet te voelen voor de door de Bewonersgroep Rodenrijs West (BGRW) ontwikkelde variant waarin de rijksweg ter plaatse op maaiveld ligt en de N471 de rijksweg onderlangs passeert door middel van een tunnelbak. Ingenieursbureau Arcadis heeft volgens hen deze variant onderzocht en vergeleken met de door Rijkswaterstaat ontworpen variant. De BGRW variant zou 36 miljoen euro meer gaan kosten. In beide varianten is het mogelijk om de gewenste geluidsreductie te realiseren. In de basisvariant van Rijkswaterstaat zou bij een zelfde geluidsniveau in Rodenrijs iets hogere schermen nodig zijn dan in het bewonersinitiatief, aldus de overheden (waaronder dus ook de gemeente Lansingerland) in kwestie. DCMR bevestigt de bevindingen van Arcadis op het gebied van geluid. DCMR gaat hierbij wel uit van schermen aan weerszijde en stelt dat de rijksweg bij een hoge ligging voor bewoners op korte afstand (200-400 meter) vaker hoorbaar is.

Alle op 1 april gepubliceerde documenten zijn toegezonden aan alle Gebiedstafels. Aan hen wordt gevraagd om vóór 15 april te reageren in de richting van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) waar aan de wethouders Langenberg & Fortuyn deelnemen. Vervolgens buigt de BAG zich over de concept-Afsprakenkaart en presenteert deze vervolgens aan beide raden voor besluitvorming. Die zal waarschijnlijk in september 2015 in de raden van Rotterdam en Lansingerland gaan plaatsvinden.

Natuurlijk zullen wij dit goed gaan afstemmen met onze PvdA collega’s in de raad van Rotterdam en ons Kamerlid Duco Hoogland. We zitten nu ieder geval goed op koers waar het om het realiseren van “Saldo Nul” gaat. Wat opvalt is dat onder vele op 1 april 2015 verschenen documenten & reacties over geluid, lucht en voorstellen van bewonersgroepen ook het logo van de gemeente Lansingerland prijkt. Dat duidt er op dat deze informatie ook door college en wethouder Fortuyn gedeeld wordt.

Op de valreep kwam er nog een brief van de minister van I&M naar aanleiding van de boze brief van de raad van 20 februari over het participatieproces en het tijdspad. Wij berichtten hierover in ons weekverslag 7: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/

De minister constateert minzaam dat er in mei 2013 afspraken zijn gemaakt over de opzet en inhoud het participatieproces met de regiobestuurders (waaronder de toenmalige wethouder Henk de Paepe van Leefbaar 3B). Volgens haar heeft dit proces aan de afgesproken opzet voldaan. Geconstateerd wordt door haar dat een groep deelnemers, waaronder de Bewonersgroep Rodenrijs West, nu boos is omdat er volgens hen niet naar hen geluisterd wordt. “In het begin van het participatieproces is echter aangegeven dat de kaders waarbinnen meegedacht kan worden, strikt zijn en dat alle ingebrachte ideeën getoetst zullen worden op o.a. kosten en uitvoeringsmogelijkheden’. Dat is volgens de minister naar behoren gebeurd. De minister blijft verder haast maken met de besluitvorming m.b.t. het ontwerp Tracébesluit maar ziet wel ruimte voor besluitvorming over het regionale pakket extra inpassingen. “Deze hoeven niet per se aan elkaar gekoppeld te zijn. Dat geeft u de ruimte om een zorgvuldige afweging te maken”.

Kortom, de minister en niemand anders besluit, met de Crisis en Herstelwet & de gemaakte bestuurlijke afspraken in de hand, over het ontwerp Tracébesluit en het wettelijke pakket terwijl de gemeenteraden over het extra bovenwettelijke pakket mogen besluiten. Kom er maar eens tussen! Misschien had de betrokken wethouder in 2013 toch wat alerter moeten zijn bij het afspraken maken over het participatieproces? Het is een ijdele vraag want terugblikken heeft weinig zin meer.

De Tweede Kamerleden van CDA en D66 die aan de minister soortgelijke schriftelijke vragen stelden, weten nu ook alvast welke antwoorden zij zullen krijgen:

Onze fractie publiceerde in 2015 al uitvoerig over de A13/A16. Zie onze weekverslagen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 12 op www.lansingerland.pvda.nl

Rottemeren Bleiswijk

Rottemeren Bleiswijk

TOT SLOT

Volgende week is het weer de maandelijkse raadscommissieweek. Zie voor de agenda’s: http://www.lansingerland.nl/agenda/vergaderagenda_43875/ In het oog springen de voorstellen over zeven af te stoten gemeentelijke sociaal culturele accommodaties (staat op gespannen voet met de dorpsdialogen), de stand van zaken m.b.t. de drie grote decentralisaties en de gemeentelijke aanpak van de duurzaamheid.

Het citaat van de week komt uit de column van Arno Grunberg in de Volkskrant van 1 april: “De overtuiging dat de overheid kan bepalen waar naar vraag is, is cryptocommunisme. Dat kan de overheid niet. En zoals bekend, waar vraag is zal meestal ook aanbod opduiken. Maar waarom worden plannen gebaseerd op onwetendheid met zoveel aplomb naar buiten gebracht? Dat is een van de vieze geheimpjes van de democratie: het breeduit etaleren van domheid en onwetendheid levert doorgaans stemmen op”.

Mooie paasdagen en tot volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 3 april 2015