2 juni 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 30 MEI- 3 JUNI 2016

Dit negentiende weekverslag in 2016, aflevering 394 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij terugkeken op het door de gemeente gevoerde beleid met betrekking tot sociaal bereikbare huurwoningen, het college reageerde op onze vragen over de gevel van het gemeentehuis, Lansingerland zich mogelijk kan laten inspireren door de gemeente Haarlemmermeer als het om de toekomst van de luchthaven gaat en de Van Oldenbarnevelthoeve een open dag hield. Het was tevens de week waarin de Tweede Kamer een belangrijke PvdA motie aannam over de aanleg van snel internet in buitengebieden. Het was ook de week dat het college van Lansingerland haar tweede verjaardag vierde (2 juni). De hartelijke gelukwensen van de PvdA fractie! De foto’s bij dit weekverslag tonen het monumentale woon & zorgcentrum Van Oldenbarnevelthoeve op het Oudeland in Berkel en Rodenrijs en het 4X4 toernooi waaraan Sam de Groot als lid van het Lansingerlandse raadsteam meedeed.

EEN JAAR KNOKKEN VOOR MEER & DUURZAME SOCIALE HUURWONINGEN

In juli is het precies een jaar geleden dat de gemeenteraad de Woonvisie Lansingerland vaststelde. Daaraan ging in 2015 het nodige vooraf. In onze weekverslagen 14, 17 en 21 van 2015, te vinden op www.lansingerland.pvda.nl , berichtten wij uitvoerig over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid en betaalbaarheid van sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland. Het begon met schriftelijke vragen naar aanleiding van de noodkreet van de directeur van 3B-Wonen. In het NOS Journaal van 14 april 2015 ( http://nos.nl/video/2030252-steeds-meer-woningzoekenden-krijgen-voorrang.html ) meldde Frans Weterings, directeur van 3B-Wonen, dat de wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning in Lansingerland inmiddels opgelopen was van 4 naar 6 jaar. Nieuwe doelgroepen op de lokale woningmarkt en de bouw van minder nieuwe sociaal bereikbare huurwoningen zijn daar mede de oorzaak van, zo meldde hij toen. Kort daarop verscheen de Woonvisie Lansingerland 2015. Tijdens het raadsdebat over deze Visie dienden wij twee moties in. Eén waarin de duurzaamheid van sociaal bereikbare huurwoningen centraal stond en één waarin aandacht werd gevraagd voor een voldoende beschikbaarheid van deze woningen. Onze moties haalde het toen niet. Dit was reden voor de fractie om tegen de Woonvisie te stemmen. Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/07/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juli-2015/

De ontwikkelingen stonden daarna niet stil. Het debat kwam in een nieuwe fase toen de vluchtelingen uit Syrië zich aandienden. Vorige week donderdag 26 mei besloot de raad om voor dit jaar huisvesting te gaan bieden aan 160 verblijfsgerechtigde vluchtelingen in Lansingerland. Daartoe zullen ook 50 kleine appartementen in Hergerborch Berkel worden ingezet. Een motie van Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland, GroenLinks en PvdA om de komende jaren meer (60) sociaal bereikbare huurwoningen te gaan bouwen dan de 30 die het college voorstelde, haalde het niet in de raad. Reden: dat kan ons grondbedrijf zich financieel niet permitteren. De vervolgdiscussie zal ongetwijfeld plaatsvinden tijdens het debat over de actualisatie van de grondexploitaties en de kadernota in juni. De politieke messen zijn inmiddels al geslepen. Zie bijvoorbeeld het weekverslag van de fractie van Leefbaar 3B: http://leefbaar3b.nl/2016/05/huisvesting-asielgerechtigden-40-asielgerechtigden-in-hergerborch/

Met name de sociale betekenis van meer bouwen van sociaal bereikbare huurwoningen zal extra aandacht krijgen. Is het maatschappelijk te verkopen dat de groei van het aantal sociaal bereikbare huurwoningen ver achterblijft bij de toename van het totaal aantal woningen in Lansingerland? De PvdA fractie vindt het onverkwikkelijk dat het aantal sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland de komende jaren ver dreigt te gaan duiken onder de 20% die in het recente verleden de voor onze gemeente geldende norm in de voormalige Stadsregio was. Dat de Woonvisie 2015 deze norm heeft losgelaten en wil volstaan met het minimaal gelijk houden van de bestaande voorraad en de toename afhankelijk wil maken van de ontwikkeling van de doelgroep in Lansingerland is voor de PvdA niet ambitieus genoeg. Ook in Lansingerland dreigt de corporatiesector op deze manier stap voor stap een residuele minimumvoorziening te worden, een soort vangnet voor wie ergens anders geen onderdak kan vinden, in plaats van een universeel systeem dat als primaire verantwoordelijkheid van de overheid wordt gezien. Zie hierover het artikel in Trouw van zaterdag 28 mei 2016 van de hand van de voorzitter en de directeur van de Woonbond.

Ook de duurzaamheid van de 4400 sociaal bereikbare huurwoningen die Lansingerland telt, moet terug op de agenda van de raad. In juli 2015 dienden wij zoals gezegd een motie in waarin het college gevraagd werd om bij de uitwerking van de Woonvisie 2015 en de te maken prestatieafspraken te bevorderen dat binnen 5 jaar alle 4400 sociaal bereikbare huurwoningen, waar technisch mogelijk en financieel rendabel, voorzien worden van zonnepanelen of vergelijkbare duurzaamheidsmaatregelen, waarbij de te realiseren netto opbrengsten ten goede moeten komen aan de huurders zelf. Die motie haalde het tot onze teleurstelling in juli 2015 niet. Vooral de fractie van D66 liet ons toen compleet in de steek.

Wat opvalt, is dat de cijfers die 3B-Wonen in april 2015 presenteerde over de wachttijd voor een woning fors afwijken van de cijfers die nu gepresenteerd worden. Toen ging het om een wachttijd van 6 jaar en nu van 3 jaar en 5 maanden. 3B-Wonen gaf toen aan niet over budgetten te beschikken om fors te gaan investeren in de bouw van nieuwe sociaal bereikbare huurwoningen. Ook dit tij lijkt inmiddels gekeerd. Waarom 3B-Wonen ons voorstel voor een onderzoek om alle woningen stap voor stap te voorzien van zonnepanelen niet steunde, is ons nog steeds een raadsel.

De ontwikkelingen in de sociale huursector vragen dus om onze voortdurende aandacht. Op de korte termijn spelen de debatten over de Kadernota en de Actualisatie van de Grondexploitaties. Wij hebben op 30 mei aan het college schriftelijke vragen gesteld over de precieze stand van zaken met betrekking tot de 39 uitvoeringsmaatregelen van de Woonvisie 2015 (pgn.25-26 van de nota). Wij willen ook inzage in de concrete prestatieafspraken die het college met 3B-Wonen en de andere corporaties maakt. Interessant is in dit verband ook een uitzending van De Monitor van zondag 22 mei: http://www.npo.nl/de-monitor/POMS_S_NCRV_465677 Wordt vervolgd!

DSC06738

COLLEGEANTWOORD OP PVDA VRAGEN OVER HERSTEL GEVEL GEMEENTEHUIS

Afgelopen donderdag kregen wij de collegereactie op onze schriftelijke vragen over de problemen bij het herstel van de gevel van het gemeentehuis. Onze vragen plus het antwoord van het college en ook het gevraagde feitenrelaas zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201620-pvda-betr-aanpak-herstel-gevel-gemeentehuis_74963.html

De raadscommissie Algemeen Bestuur zal hierover op woensdag 22 juni van gedachten over wisselen. In weekverslag 20 van volgende week volgt alvast een voorbeschouwing van onze fractie.

DSC06741

PVDA KAMERLID ASTRID OOSENBRUG: OVERHEID MOET OVERAL VOOR BREEDBAND ZORGEN

Stel je voor: je wilt ’s avonds na het werk makkelijk en snel een terrasvergunning voor je nieuwe café aanvragen, je wilt je belastingaangifte doen of je wilt je verhuizing doorgeven aan de gemeente. In 2017 wil de overheid volledig digitaal zaken doen met burgers, dit zou dan dus allemaal thuis vanaf de bank mogelijk moeten zijn. Een vaak voorkomend probleem is dat wanneer je online probeert te gaan, de internetverbinding niet goed genoeg werkt. Met het verlies van kostbare tijd en veel frustratie tot gevolg. Een breedbandverbinding is niet altijd beschikbaar in de regio omdat er geen bedrijven zijn die een betaalbare verbinding aan willen leggen. Wanneer de overheid digitaal zaken met mensen wil doen, dan moet de overheid ook zorgen voor een goede toegang tot al die digitale zaken.

Vooral in regio’s in Nederland waar weinig mensen wonen of die niet tot de randstad behoren, is vaak geen breedbandverbinding aanwezig. De verbindingen zijn traag en onbetrouwbaar. En dat terwijl internet zo langzamerhand een nutsvoorziening aan het worden is. Niet alleen de overheid wil digitale zaken met je doen, maar ook talloze bedrijven zoals banken en winkeliers. Daarnaast maken scholen, zorginstellingen en ondernemers steeds meer gebruik van het internet: kinderen leren door e-learning of met digiborden, zorginstellingen moeten gegevens uit dossiers kunnen opvragen en uitwisselen, ondernemers moeten kunnen communiceren met leveranciers. Het zijn maar een paar voorbeelden van de alomtegenwoordigheid van internet. En een paar redenen waarom regio’s waar het internet uren doet over het verzenden van uw Belastingaangifte dramatisch achter dreigen te raken op de rest van Nederland. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van de jeugd en de economie en maakt dat grote groepen mensen straks te weinig toegang hebben tot innovatie, sociale verbindingen en tot de eigen overheid.

‘De markt lost het wel op’ is een veelgehoorde uitspraak om het probleem weg te wuiven, maar kunnen kinderen, ondernemers en andere mensen daarop wachten? We lopen dan het risico dat de achterstand die de regio’s nu oplopen, en die leidt tot allerlei publieke kosten die voorkomen kunnen worden, amper meer in te halen is. Nu dwingt deze noodzaak van snel internet ondernemers om hoge kosten te maken om een snelle internetverbinding aan te laten leggen. Voor de ondernemers die dat kunnen betalen is dat een oplossing, maar niet voor de rest van de regio. Dat moet volgens de PvdA veranderen. Als de overheid digitaal zaken met je wil doen, moet de overheid zorgen dat je digitaal zaken kan doen met de overheid. Internet is essentieel om je te ontwikkelen, je werk te kunnen doen, mee te komen in de samenleving. Daar heb je snel internet voor nodig. Daartoe heeft de PvdA een motie ingediend, die inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen. Want het is hoog tijd is dat de overheid gaat garanderen dat iedereen goede internettoegang krijgt.

Tot zover het verhaal van PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug. Ook in Lansingerland speelt dit probleem volop. Tuinders klagen steen en been over het ontbreken van snel internet in de tuinbouwgebieden en hebben daar veel last van bij het ondernemen. Snel internet is een absolute voorwaarde om de connectiviteit te versterken die de Metropoolregio zo voorstaat. Het college van Lansingerland vindt tot op heden dat investeren in snel internet een zaak van het bedrijfsleven zelf is. Daarmee belemmert zij de economische ontwikkeling. Met het aannemen van de motie van Astrid Oosenbrug door de Tweede Kamer is nu de regering aan zet. Knappe prestatie van ‘onze’ Astrid om deze kwestie eindelijk eens om de agenda te krijgen. Want laten we wel zijn: wat is eigenlijk het verschil tussen de aanleg van rioleringen, elektriciteit- en gasleidingen en de aanleg van snel internet?

DSC06743

OPEN DAG VAN OLDENBARNEVELTHOEVE

Afgelopen zaterdag was er een open dag bij Van Oldenbarnevelthoeve op het Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Deze woonzorgboerderij opende na een lange voorbereidingstijd in 2014 haar deuren en biedt huisvesting, zorg en bezigheden voor de 8 bewoners waarvan de meesten meervoudig gehandicapt zijn. Het initiatief om te komen tot deze woonzorgboerderij op deze unieke, historische pek komt van de ouders zelf. Behalve een professionele staf werken inmiddels zo’n 50 vrijwilligers mee aan de dagelijkse gang van zaken. Van het klaar maken van het ontbijt tot koken van de avondmaaltijd en een uitje op de fiets. De dagactiviteiten worden verzorgd door atelier de Hichte op de Kleihoogt. Ook is er een actieve sponsorcommissie die met veel succes voor zorgt voor fondsen om extra voorzieningen mogelijk te maken. Te denken valt aan speel- en tuinvoorzieningen, aangepaste fietsen en een busje voor het vervoer. De buurbedrijven op het Oudeland tonen bovendien veel betrokkenheid. Een actief en deskundig bestuur zorgt samen met de medewerkersstaf voor de goede organisatorische en dagelijkse gang van zaken. Kortom een super-initiatief van, voor en door de mensen zélf. Burgemeester Pieter van de Stadt kwam zaterdag de start van de open dag luister bijzetten door samen met een bewoner de vlag te hijsen. Een kleine 300 belangstellenden kwamen een kijkje nemen. Dit leverde ook weer 10 nieuwe vrijwilligers op. De foto’s van deze open dag staan bij dit weekverslag. Meer informatie? Zelf vrijwilliger worden? Zie: http://www.vanoldenbarnevelthoeve.nl/

DSC06747

HAARLEMMERMEER VOORBEELD VOOR LANSINGERLAND ALS HET OM TOEKOMST LUCHTHAVEN GAAT?

Rotterdam The Hague Airport wil het aantal vluchten van 22000 starts en landingen van dit moment de komende jaren verhogen naar ruim 38000 per jaar. Het huidige aantal van 1,7 miljoen passagiers per jaar wordt daarmee verhoogd naar bijna 3 miljoen per jaar. Dat betekent dat dagelijks tussen 07:00 en 23:00 uur het aantal van nu gemiddeld 3,7 starts en landingen per uur groeit naar 6,6 starts en landingen per uur. In de piekuren van 07:00-08:30 uur en 22:00-23:00 uur groeien de start en landingen van 8 naar 15 per uur. Om dit voor elkaar te krijgen moet het luchthavenbesluit worden aangepast. De procedure is inmiddels gestart. Eind 2017 moet er helderheid zijn. Over dit plan is veel te doen. Omwonenden zijn bang voor de extra geluidsoverlast en er is ook huiver voor mogelijke gezondheidsrisico’s vanwege de toename van fijnstof. Politieke partijen als CDA, D66 en GroenLinks zetten direct de hakken in het zand en weigeren mee te werken aan de uitbreidingsplannen.

De PvdA fractie van Lansingerland pleit er voor om zorgvuldig alle plussen en minnen goed af te wegen en dan pas tot een besluit te komen. Van belang is om secuur om te gaan met de belangen van de mensen die in hun woonrust worden getroffen maar er moet ook oog zijn voor het economische en werkgelegenheidsaspect. Rotterdam The Hague Airport kan daarbij, net als de Rotterdamse Mainport, onze Greenport, de innovatieve wetenschap in Delft en de Stad van Recht & Vrede Den Haag, een belangrijke voortrekker en katalysator worden voor nieuwe economische en werkgelegenheidsontwikkelingen. Bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag behoort een goed geëquipeerd vliegveld. Het is goed dat er op korte termijn door de provincie Zuid Holland een onafhankelijke informateur wordt aangesteld die alle belangen goed in kaart gaat brengen en zorgt voor een zorgvuldig overleg met alle belanghebbenden.

Deze week publiceerde het VNG-Magazine een verhaal over de manier waarop de gemeente Haarlemmermeer om gaat met het dilemma prettig wonen onder de rook van een grote luchthaven. Het artikel is te lezen op: http://www.vngmagazine.nl/archief/21175/prettig-wonen-onder-de-vliegtuigen Wethouder Adam Elkzakalai (VVD): ‘Het ging altijd over de hinder, de geluidsklachten. Nooit lag de nadruk op de economie die dankzij de luchthaven goed uitpakt voor Haarlemmermeer, of voor de vele bedrijven die hier hun hoofdkwartier vestigen omdat de luchthaven om de hoek ligt. Dat vond ik jammer en ik vroeg mij af, hoe je de positieve kanten van Schiphol kunt benutten en de negatieve minimaliseren. Dat is de insteek van de gesprekken die ik over de luchthaven voer’.

Het toeval treft dat de gemeente Haarlemmermeer volgende week de gastheer is van het jaarlijkse VNG congres. Een mooie aanleiding voor het college van Lansingerland om hun collega’s van Haarlemmermeer in de wandelgangen aan te schieten met de vraag hoe deze gemeente met een luchthaven-om-de-hoek omgaat. De gemeenten Lansingerland & Haarlemmermeer hebben veel gemeen: beiden kennen een bloeiende lokale economie met veel groei en een internationale uitstraling, mooi wonen in een groene omgeving, snelle openbaar vervoerverbindingen, een perfect wegennet, een luchthaven en de grote stad om de hoek. Bovendien komt burgemeester Pieter van de Stadt uit deze regio. Hij was immers bijna 10 jaar wethouder in het aanpalende Heemstede en had in zijn portefeuille verkeer, openbare ruimte, groen en financien. Aanknopingspunten zat dus voor een goed overleg!

Overigens kan het imago van Rotterdam The Hague Airport wel een opfrisser gebruiken. Hoe kan het bestaan dat Rotterdam en regio trots zijn op hun haven en hun tuinbouw en een vervoersbedrijf als de RET maar dat de luchthaven in dit rijtje niet voorkomt? Rotterdam The Hague Airport leeft nog te zeer op een eiland en is maatschappelijk te weinig verknoopt met haar omgeving. Dat schept afstand en wantrouwen. Het is nodig om onze regionale ontwikkelingen op het gebied van economische ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie vanuit een integraal perspectief te zien. Wat hebben we als regio nodig voor onze sociale en economische ontwikkeling, wat zijn de concrete kansen & voordelen, wat zijn de problemen, hoe lossen we dit samen op en hoe past de luchthaven daarin? Rotterdam The Hague Airport moet ook mede betrokkenheid en verantwoordelijkheid dragen bij de ontwikkeling van de nieuwe Rotterdamse woonwijk 16Hoven en bij de te ontwikkelen woonlocatie Wilderszijde en het bedrijventerrein Oudeland. De luchthaven moet zich veel meer laten zien bij maatschappelijke initiatieven in de directe omgeving. De nieuwe directie toont bereidheid om deze uitdaging op te pikken en deze discussie aan te gaan.

De huidige informatievoorziening over de toekomst van de luchthaven met vooral technische rapportages schrikken af. Het verhaal moet breder en meer van gezamenlijke verantwoordelijkheid getuigen. De OESO rapportage over de minpunten van de Metropoolregio kan daarbij helpen, net als een goed overleg met de gemeente Haarlemmermeer!

DSC06733

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015. Lees het op https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-juni-2015/ Het was toen de week waarin de gemeenteraad Pieter van de Stadt voordroeg als nieuwe burgemeester van Lansingerland, de toen voorgestelde bezuinigingen in de Kadernota 2015 veel onrust veroorzaakten bij maatschappelijke organisaties (ze gingen overigens niet door), onze fractie samen met de bewoners van de Middin woningen aan de Oudelandselaan en wethouder Simon Fortuyn de maatregelen om de toegankelijkheid van het Berkelse winkelcentrum te verbeteren, evalueerden en wij voorbereidingen troffen om op Coming Out Day in oktober 2015 de Regenboogvlag trots te laten wapperen bij ons Gemeentehuis. Dit is allemaal goed gekomen, zo constateren wij nu tevreden!

Volgende week maandag hebben wij fractieoverleg en op woensdag 8 juni is er weer een presentatieavond. Donderdag 9 juni gaat de verbindingsweg tussen de N209 & N470, de Laan van Mathenesse eindelijk officieel open. De weg vormt de noordelijke randweg van Lansingerland en is van groot belang voor de ontsluiting van ons tuinbouwgebied.

Het citaat van deze week komt uit ons weekverslag 20 van begin juni 2014. Op 2 juni is het precies twee jaar geleden dat het huidige college aantrad. Bij het debat op maandag 2 juni 2014 over het coalitieakkoord en het aantreden van de nieuwe wethouders zei Gerard Bovens het volgende: “Veel van de voorstellen die de nieuwe coalitie van Leefbaar 3B, CDA, D66 en CU in het akkoord doen zijn ons net zo vertrouwd. Feitelijk wordt de politieke lijn van de afgelopen jaren op veel beleidsterreinen doorgetrokken, zij het hier en daar wel erg kort door de bocht geformuleerd. De passage over de aanstaande drie grote decentralisaties doet bijvoorbeeld geen recht aan de enorme impact die deze operatie op onze samenleving heeft. Verder wordt er nauwelijks over grenzen van Lansingerland heen gekeken. Er staat weinig concreets vermeld over Metropoolregio, Greenport, innovatie en, actueel, onze Europese kansen. De schijnwerper staat sterk op de drie traditionele dorpen & kernen gericht en nauwelijks op de collectieve kracht van Lansingerland als belangrijke, midden in het hart van de Metropoolregio gelegen, speler. De cruciale, kansrijke relatie met Rotterdam komt niet aan bod. Dat is vreemd, gezien de relatie tot onze belangrijke vraagstukken als woningbouw, bedrijventerreinen, het openbaar vervoer, de HSL, RtHA, de A13/A16 en -last but not least- onze economische ontwikkeling en onze financiële vraagstukken. Als het om samenwerking gaat, richt men zich liever op Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. De tekst toont meer de sociaal culturele traditie van CDA, Leefbaar 3B en CU dan die van D66”.

Kortom, we zaten er ook achteraf gezien, niet ver naast. Het te zeer in zich zelf gekeerde is er bij college & coalitie nog steeds niet helemaal uit. Dat remt Lansingerland in haar ontwikkeling.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 3 juni 2016

4X4 toernooi met Sam de Groot in raadsteam tegen de Lansingerlandse ondernemers (1-2)

4X4 toernooi met Sam de Groot in raadsteam tegen de Lansingerlandse ondernemers (1-2)

4X4 toernooi met Sam de Groot in raadsteam tegen de Lansingerlandse ondernemers (1-2)

4X4 toernooi met Sam de Groot in raadsteam tegen de Lansingerlandse ondernemers (1-2)

DSC06732

DSC06736

DSC06732

DSC06734

Van Oldenbarnevelthoeve