4 december 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 30 NOVEMBER – 4 DECEMBER 2015

Dit 39ste weekverslag in 2015, aflevering 373 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de commissie samenleving uitgebreid stilstond bij de stand van zaken met betrekking tot de grote decentralisaties op het sociale domein, de raad haar nieuwe vergaderaanpak omarmde, wij opnieuw raadsvragen stelde over de herplaatsing van het Berkelse carillon en de bewoners van Rodenrijs West niet gehoord werden over hun zorg over het parkeren in hun wijk.

WETHOUDER SIMON FORTUYN MAAKT UITSPRAAK WAAR

Vorige week meldde wethouder Simon Fortuyn in De Heraut: “Ik kies voor het grote belang van alle inwoners en ben niet gevoelig voor petities van 100 handtekeningen”. Die uitspraak maakte hij afgelopen dinsdag in de commissie Ruimte helemaal waar toen Sam de Groot tijdens de rondvraag in deze commissie het herstel van de ZoRo-bushalte Bonfut opnieuw aankaartte en belangstellend informeerde waarom de wethouder zo zuinig was omgegaan met de burgerparticipatie in het dossier parkeeroverlast in de wijk Rodenrijs West. Sam de Groot vroeg eerst of de wethouder het standpunt van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio deelde dat de 22 instappers per dag die de voormalige halte Bonfut telde, de dienstregeling van de ZoRo-bus zodanig kan verstoren dat er geweld wordt gedaan aan het snelbuskarakter van deze lijn. De ZoRo-bus telt immers liefst 260 vervoersbewegingen per dag dus hoe kunnen 22 instappers per dag de dienstregeling verstoren? Is het college bereid het opnieuw openstellen van deze halte in te brengen in de onderhandelingen over het overnemen van het onderhoud van deze baan? Met deze vraag was wethouder Fortuyn snel klaar: hij onderschreef het standpunt van de Vervoersautoriteit volledig. Pas wanneer het voormalige Hordijk terrein en Wilderszijde zal worden bebouwd, is er weer kans op herstel van deze halte. Eerder niet want de halte Bonfut telde te weinig reizigers om aan de kwalificatie “Hoogwaardig Openbaar Vervoer” te voldoen. Jammer voor de inmiddels vele bewoners van de Rodenrijsezoom dus!

Ook de vraag van Sam de Groot over de kwaliteit van de burgerparticipatie in Rodenrijs West mocht op een gestrekt been van de wethouder rekenen. Sam vroeg zich af of een bewonersavond niet meer voor de hand had gelegen dat het uitsluitend via brieven aan wijkbewoners communiceren. De wethouder vond van niet: ook het sturen van bewonersbrieven is een goede vorm van burgerparticipatie. Het feit dat vele tientallen bewoners schriftelijk hadden gereageerd waaruit blijkt dat de parkeeroverlast breed in de wijk leeft, vond de wethouder geen argument. Saillant feit is dat inmiddels wethouder Pex Langenberg van Rotterdam heeft besloten parkeergeld te gaan vragen voor de P+R Meijersplein. Wat dit gaat betekenen voor de dichtbij gelegen wijk Rodenrijs west en de gratis parkeervoorzieningen bij de stations Rodenrijs en Westpolder is nog niet duidelijk. Wel dat alertheid nodig is. Blijft de vraag waarom de coalitiepartijen dit optreden van de wethouder accepteren. Het staat immers haaks op het “anders besturen” dat de collegepartijen voorstaan en legt een voetzoeker onder de eerdere besluiten over het zorgvuldig en ruimhartig toepassen van burgerparticipatie. De uitspraak: “Ik kies voor het grote belang van alle inwoners en ben niet gevoelig voor petities van 100 handtekeningen”, was geen schot voor de boeg maar kennelijk een bewuste uitspraak.

DSC05793

WAAR BLIJFT HET BERKELSE CARILLON?

Het budget voor kunst & cultuur in Lansingerland is zeer bescheiden. Voor 2016 is nog ongeveer 1 miljoen euro over, een bedrag dat voor een groot deel ingezet wordt voor het werk van de bibliotheek Oostland. Op 30 maart 2015 gaf het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA fractie een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de kunst en cultuur in Lansingerland. Nu, 8 maanden verder, is de situatie er niet beter op geworden. De gemeentelijke bijdrage aan de Bibliotheek Oostland wordt in 2016 en 2017 met in totaal 3 ton verminderd en het budget van 3 ton dat beschikbaar was voor een nieuw kunstproject in de Berkelse Westpolder is opgegaan in de algemene grondexploitatie. Geen extra kunst dus naast het door de Stadsregio gefinancierde ‘Ondermolen’ kunstproject bij het nieuwe winkelcentrum in de Westpolder. 2016 is bovendien het laatste jaar dat er nog sprake zal zijn van subsidies die niet voor specifieke doelgroepen bestemd zijn. De bijna 200 pagina’s tellende begroting 2016-2019 telt slechts 3.5 pagina’s die over kunst en cultuur gaan. De definitie (“verbinding”) die het college voor het begrip ‘kunst en cultuur’ gebruikt, is een erg smalle. De verbeelding, verdieping en confronterende kijk op de samenleving zijn ver weg. Het gaat vele jaren kosten om de gemeente Lansingerland als het gaat om kunst en cultuur weer op de kaart te krijgen.

De herplaatsing van het carillon is voor de PvdA fractie een aanhoudend punt van zorg. In maart gaf het college aan dat er in het centrum van Berkel en Rodenrijs twee locaties mogelijk geschikt zijn voor de plaatsing van dit carillon dat ooit voor het voormalige Berkelse gemeentehuis stond. Het gaat om de herontwikkeling aan de westzijde van het winkelcentrum of de herontwikkeling van de locatie Hergerborch. Vooralsnog is er geen financiële dekking voor de herplaatsing, meldde het college in maart j.l.. Het college gaf niet te kennen daar zélf iets aan te willen veranderen. Hoogste tijd dus om opnieuw bij het college aan de carillon-bel te trekken. Wij stelden daarom afgelopen dinsdag maar weer schriftelijke vragen. Wat is de actuele situatie met betrekking tot de herplaatsing? Hoe denkt het college dit carillon opnieuw te gaan verbinden met het in 2007 door Stanislaw Lewkowicz ontworpen Klokkenlint dat loopt vanaf Berkel centrum naar de Oostmeerlaan in de Meerpolder? Is het college bereid om de kosten van herplaatsing van het carillon én het in ere herstellen van het Klokkenlint van 53 klokken (1500 meter) in het Meerjaren investeringsprogramma 2017-2020 op te nemen? De PvdA fractie is heel benieuwd naar de reactie van het college. Voor ons is de trage gang van zaken rond de herplaatsing van dit carillon symptomatisch voor het totale kunst & cultuurbeleid.

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

ÉÉN KLACHTENREGELING VOOR HET SOCIALE DOMEIN

De PvdA fractie is positief over deze nieuwe klachtenregeling die woensdagavond op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur stond met Ingrid Tuinenburg als onze woordvoerder. Vooral ook omdat er nu één integrale klachtenregeling komt voor het gehele sociale domein. Wellicht kunnen de lezers van ons weekverslag zich nog herinneren dat wij hierover op 22 oktober 2014 een amendement indienden waarin wij pleitten voor een harmonisatie van de klachtenregeling voor het gehele sociale domein. Destijds ontbrak in de verordening een klachtenregeling inzake de Participatiewet. Ingrid sneed in haar verhaal in het bijzonder de behandeling van complexe klachten door de gemeente aan die meerdere uitvoerende organisaties betreffen. Hoe weet de burger dit, op welke wijze wordt de burger hierover geïnformeerd, wordt deze klachtenbehandeling dan ook actief aangeboden? De wethouder beaamde dit.

In bredere zin had Ingrid een vraag over de communicatie rondom de nieuwe klachtenregeling: de regeling wordt gepubliceerd op www.overheid.nl, maar zij vroeg zich af of – gezien de veranderingen afgelopen jaar voor burgers in het sociale domein – het college in overweging zou willen nemen om over deze nieuwe regeling proactief te communiceren naar de burgers van Lansingerland. Dit is een goede dienstverlening richting burgers maar de gemeente heeft er zelf ook baat bij om zicht te hebben op mogelijke klachten over zorgaanbieders dan wel over werkwijze/bejegening van de gemeente. De klachtenregeling is over 14 dagen een hamerstuk in de raad.

RK Kerk Noordeindseweg

RK Kerk Noordeindseweg

LUTZ JACOBI DIENT MOTIE IN NAV DEBAT KWIJTSCHELDINGSREGELING DELFLAND

Op 19 november jl. werd de ontwerpverordening Kwijtscheldingregeling door de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Delfland aanvaard, zo berichtten wij in ons weekverslag 37. Alle coalitiepartijen, waaronder VVD, CDA en Water Natuurlijk (GroenLinks en D66), gaven hun steun aan het ontwerp. De gehele oppositie van PvdA, CU/SGP, Natuurterreinen, 50Plus en Partij voor de Dieren stemde tegen. Met deze verordening wordt de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima in twee jaar afgeschaft. Dat betekent enerzijds dat mensen die het al heel moeilijk hebben € 284 per jaar zuiveringsheffing moeten betalen. Nibud en andere organisatie hebben uitgerekend dat deze huishoudens per maand amper € 25 tot € 50 overhouden voor alle onvoorziene uitgaven, zoals een kapotte wasmachine, fiets e.d. Kortom, mensen die niet of nauwelijks de zuiveringsheffing kunnen betalen. Als deze mensen in betalingsmoeilijkheden komen, zullen ze anderzijds een beroep doen op bijzondere bijstand van gemeenten en kunnen in de schuldhulpverlening komen. Bovendien zullen ze door de financiële druk ook psychische schade ondervinden.

Afgelopen dinsdag kaartte PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi deze kwestie aan tijdens het wetgevingsoverleg water. Zij gaf aan een motie te willen gaan indienen met het volgende dictum: “Verzoekt de regering bij de evaluatie van het Bestuursakkoord Water en bij het onderzoek naar de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen aandacht te besteden aan de kwijtscheldingsproblematiek en in het nieuwe bestuursakkoord Water een sociale paragraaf op te nemen met duidelijke afspraken over de uitvoering van de kwijtscheldingsregeling voor de afvalwaterzuivering”. Deze mooie motie zal bij het debat in de Tweede Kamer betrokken worden. In de vragenronde tijdens dit wetgevingsoverleg gaf de Minister I&M overigens aan geen mogelijkheden te hebben om Delfland op zijn schreden te doen keren. Het waterschap is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet kwijtschelden en de besluitvorming vindt democratisch plaats, ook met 9 van de 30 geborgde zetels. Maar ze gaf wel aan persoonlijk meer te voelen voor een armoedebeleid dat niet via sectorale lijnen tot stand kwam, en aldus beter gecoördineerd tot uitvoering zou kunnen komen. De PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Delfland beraadt zich nu op verdere stappen. Ook in het kader van onze programmering bij de verkiezingen voor de Tweede kamer waar de kwijtscheldingsregeling een thema kan worden. Wij In Lansingerland zijn heel benieuwd hoe de motie van Lutz Jacobi verder gaat uitpakken. Mooi dat alle geledingen binnen onze PvdA zo intensief rond dit vraagstuk samenwerken. Het college van Den Haag heeft deze week besloten om de mensen met een inkomen op het minimum uit eigen gemeentelijke zak te gaan compenseren voor het wegvallen van de kwijtscheldingsregeling.

Wilgenlaan Berkel Noord krijgt opknapbeurt

Wilgenlaan Berkel Noord krijgt opknapbeurt

RAAD LANSINGERLAND GAAT ANDERS VERGADEREN

Woensdagavond boog de commissie Algemeen Bestuur zich over het voorstel van een werkgroep van raadsleden en griffie (met Jurjen Dieleman & Gerard Bovens als frontliners en Kees van ’t Hart & Manfred Devilee als projectondersteuners) om de vergaderaanpak van raad en commissies stap voor stap te gaan veranderen. Er moet een beter onderscheid komen tussen de drie fases in het proces dat tot definitieve besluitvorming moet gaan leiden: de fase van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Kortweg, het BOB model. Ingrid Tuinenburg reageerde tijdens de commissie vergadering als volgt: “Namens de PvdA fractie spreek ik mijn waardering uit voor uitgebreide en heldere voorstel voor een nieuw Lansingerlands vergadermodel. Wij zijn positief over dit voorstel, in het bijzonder vanwege de mogelijkheden en kansen die het biedt om onze rol als volksvertegenwoordiger nog beter te kunnen vervullen. De aandacht voor de beeldvormingsfase hierin is cruciaal, niet alleen biedt het BOB model de kans om de participatie en inspraak van burgers te vergroten, maar ook om verwachtingen over de mate van participatie vooraf duidelijk te kunnen maken. De verschillende werkvormen in de beeldvormende fase bieden hier goede handvatten voor. Wij verwachten dat er in de beeldvormende fase weliswaar een wat grotere inzet in tijd van de raads- en commissieleden gevraagd zal worden, maar dat het rendement aan de voorkant van het proces dit zeker rechtvaardigt en wellicht ook in de rest van het proces ons tijd zal besparen, maar dat is nog niet goed in te schatten.  De inschatting dat circa 30% van de raadsvoorstellen voor het BOB model in aanmerking komt, klinkt aannemelijk en houdt het ook werkbaar, de praktijk zal moeten uitwijzen hoeveel dit er in 2016 zullen worden. De agendacommissie krijgt een belangrijke rol binnen dit nieuwe vergadermodel en terecht wordt ook gesteld dat deze een goede afspiegeling van de raad zou moeten zijn, op pagina 10 en 11 worden hier enkele criteria genoemd, naast een goede afspiegeling zou ik ook er voor willen pleiten dat in de agendacommissie zowel coalitie als oppositie vertegenwoordigd zijn. De risico’s zoals genoemd op pagina 15 zijn reëel en de aanbeveling om de specificaties voor een toegankelijk informatiesysteem in de ervaringsperiode te definiëren ondersteunen wij van harte.

 Wij juichen het voorstel voor een ervaringsperiode van harte toe met ook een duidelijk evaluatiemoment inclusief definitieve besluitvorming in het najaar van 2016, er is dan voldoende ervaring opgebouwd ten aanzien van een helder beeld van de werking van dit nieuwe vergadermodel. Tenslotte nog een persoonlijke noot: ik verwacht dat de commissievergaderingen – die oordeelsvorming als doel hebben en daarmee een centrale rol in het nieuwe model innemen – nog interessanter zullen worden, als commissielid verheug ik me daar nu al op!”

Tot zover het verhaal van Ingrid. De raadscommissie steunde het voorstel. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad. Afgesproken werd dat er over een half jaar een grondige evaluatie zal worden gehouden aan de hand van door de raad vastgelegde criteria. Het eerste raadsvoorstel dat voorwerp zal zijn van de nieuwe BOB aanpak is het voorstel over het Mobiliteitsplan dat nog deze maand door het college in de besluitvorming zal worden gebracht. De maanden januari en februari 2016 kunnen gebruikt worden voor de beeldvorming. De agendacommissie zal bepalen hoe deze fase van beeldvorming er precies uit zal gaan zien. Dat kan bijvoorbeeld een presentatie met een brede inloopbijeenkomst zijn, een hoorzitting of een rondetafelgesprek waar de inwoners voor worden uitgenodigd.

Tuin van Floddertje

Tuin van Floddertje

ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET SOCIALE DOMEIN

Afgelopen donderdagavond stonden de actuele stand van zaken met betrekking tot de decentralisaties op het gebied van het sociale domein en de aanpassing van de verordening Sociale Domein op de agenda van de commissie samenleving. Sam de Groot was onze woordvoerder.

Zelfs na een aantal presentaties van collegewege over de voortgang van de decentralisaties in het sociale domein is het de PvdA fractie niet duidelijk waarom er in 2015 een overschot van meer dan 2 ton is op de WMO. We blijven de zorg houden dat een aantal mensen niet de zorg krijgt die men nodig heeft. Wethouder Van Tatenhove benadrukte dat er op dit moment geen enkel signaal van inwoners of maatschappelijke organisaties is dat er knelpunten zijn. Mensen weten de ‘loketten’ in de eerste lijn goed te bereiken.

Het tekort op de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg zal daar en tegen voorlopig structureel zijn. De PvdA fractie waarschuwde hier al 1,5 jaar geleden voor. Dat gat wordt nu nog gedicht met overschotten bij de WMO, maar dat zal volgende jaren niet zo zijn. Het is maar zeer de vraag of preventieve voorzieningen van algemene aard de vraag naar duurdere specialistische voorzieningen op het gebied van de jeugdzorg zal gaan terugdringen. Integendeel, de betere toegankelijkheid van de jeugdzorg zou wel eens tot extra hulpvragen, ook naar specialistische zorg, kunnen leiden. Het tekort op de jeugdzorg zou dus wel eens heel hardnekkig kunnen gaan worden. Het is goed daar nu al ernstig rekening mee te gaan houden. Het college is nog niet zover om dit als een reëel scenario te zien. Ook de raad moet in deze nog een forse slag gaan maken. Nu ‘hangt’ de discussie te zeer in de budgettaire sfeer. De wethouder zit nog erg verknoopt in de gemeenschappelijke regeling. Het is zeer de vraag of vanuit dit instituut met 23 regio bestuurders de broodnodige zorgvernieuwing te verwachten is.

De PvdA fractie is blij met het feit dat het vertrouwensbeginsel nu langzaam meer de basis lijkt te vormen in de uitvoering van de Participatiewet in Lansingerland. Het is goed dat binnen de afdeling sociale zaken de taken rondom rechtmatigheid van uitkering en toeleiding naar werk zijn gescheiden. Hiermee is binnen uitvoering van de Participatiewet vertrouwen en betrokkenheid naar de cliënten toe beter te waarborgen. Ook het stoppen met Investiga en verder gaan met Zoetermeerse recherche is hiervan een goed voorbeeld.

De tegenprestatie voor personen met een bijstandsuitkering staat nog steeds in de aangepaste verordening op het sociale domein. Wij waren hier vorig jaar al geen voorstander van. In de praktijk werd de Tegenprestatie in 2015 niet als voorwaarde opgelegd. In goed overleg tussen gemeente en bijstandsclienten verricht ongeveer 10% van de bijstandsontvangers ‘gewoon vrijwilligerswerk. Maatschappelijke organisaties staan niet te springen om mensen in het kader van de Tegenprestatie aan werk te helpen. Die hebben liever ‘gewone’ vrijwilligers, ook met een uitkering. Wat de PvdA betreft kan het artikel over de Tegenprestatie geschrapt worden. Het is onnodig en voegt niets toe.

De verordening op het sociale domein gaat uitgebreid in op allerlei sancties die kunnen worden opgelegd wanneer uitkeringsgerechtigden zich niet aan de afspraak houden of zich misdragen. Er is zelfs sprake van een voorstel om de sancties te verhogen wanneer bijstandsclienten niet mee willen doen aan de zogenaamde groepsaanpak. Waarom dit nodig is, is voor de PvdA fractie onduidelijk. Voldoen de huidige sancties niet? Sancties werden ook in 2015 maar mondjesmaat (9 keer) opgelegd. Uit niets blijkt dat het huidige instrumentarium niet voldoet. Wat de PvdA betreft kan deze sanctieverhoging geschrapt worden. De PvdA fractie zal dus in de komende raadsvergadering met twee amendementen op de nieuwe verordening sociale domein komen (tegenprestatie & sancties)

Belangrijk onderdeel van de transformatieagenda is het sturen op de zogenaamde ‘eigen kracht’. Een nieuw, vooral ideologisch, kader. De inschakeling van het eigen netwerk van familie, vrienden en buren om de hulpvrager ten dienste te staan. De PvdA fractie vraagt zich af hoe het college dit precies ziet. Hoe realistisch is deze optie? Welke concrete instrumenten, anders dan de ‘eigen kracht campagne’ heeft het college in huis om hieraan handen en voeten te geven? Waar elders is ‘eigen kracht’ succesvol gebleken, ook vanuit het perspectief van de hulpvragers? Onze fractie zal in het nieuwe jaar hier uitgebreid op terugkomen.

Het college presenteerde ook een nieuwe versie van het beleidsplan schuldhulpverlening, een gedegen beleidsplan, waarbij de PvdA fractie met name blij is met de volgende zaken: versoepeling van de toelatingscriteria, dus ook toelaten van inwoners met eigen vermogen en ZZP’ers; dit zijn zaken waar we al eerder voor hebben gepleit, omdat zo bijvoorbeeld schuldenproblematiek door scheidingen of economische crisis kan worden voorkomen of opgelost. (Leefbaar en VVD destijds tegen ZZP in schuldhulpverlening).

De kwijtschelding van de waterschaplasten bij Hoogheemraadschap Delfland zal volgens een ruwe schatting bij ongeveer 200 gezinnen in Lld een extra kostenpost van 300 euro per jaar opleveren. Het college van Den Haag heeft deze week besloten om de mensen met een inkomen op het minimum uit eigen gemeentelijke zak te gaan compenseren voor het wegvallen van de kwijtscheldingsregeling. Op een vraag van Sam de Groot of ook Lansingerland dit goede Haagse voorbeeld gaat volgen, vertelde wethouder Ankie van Tatenhove dat het college daar nog geen standpunt over had ingenomen. De PvdA fractie roept het college van Lansingerland op om Den Haag te volgen!

De gemeente Lansingerland is momenteel bezig om 2 banen te scheppen voor mensen met een handicap. Dat is een erg voorzichtige start die moet leiden tot zo’n 15 arbeidsplaatsen. Het Lansingerlandse bedrijfsleven lijkt hiermee verder gezien de overzichtslijst die het college ons stuurde. In het voorjaar 2016 verschijnt eindelijk de Armoedemonitor waar wij een jaar geleden om vroegen. Wellicht is er daarna een rondetafelgesprek waaraan ook de betrokken maatschappelijke organisaties zullen gaan deelnemen.

Nieuwe Ds. Koetsveltstraat-Wilhelminastraat Berkel centrum

Nieuwe Ds. Koetsveltstraat-Wilhelminastraat Berkel centrum

TOT SLOT

Afgelopen donderdag was het Internationale Gehandicaptendag. Helaas zonder een evenement van de gemeente Lansingerland. Weekblad Hart van Holland wijdt volgende week dinsdag uitgebreid aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid van Lansingerland voor mensen met een handicap. PvdA Kamerlid Otwin van Dijk diende een wijzigingsvoorstel in op de Wet Gelijke Behandeling. Als het aan hem ligt wordt de toegankelijkheid als norm onderdeel van deze wet. Een belangrijke ontwikkeling waarover de Tweede Kamer op 15 december zal gaan stemmen.

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Lees het in ons weekverslag 39 van 2014: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-december-2014/ Het ging toen over de toegankelijkheid van rolstoelers in Berkel centrum, de frequentie van Metro E in de spits, de parkeeroverlast in Rodenrijs West en de noodzaak van een Lansingerlandse Armoedemonitor. Ook in 2015 nog zeer herkenbare thema’s die nog maar eens bewijzen dat politiek bedrijven een lange adem behoeft.

In een volgend weekverslag komen wij terug op de reactie van het college op onze raadsvragen over een vergelijkend landelijk onderzoek naar de uitgaven voor de sport en over de vraag of gemeenten baas zijn over hun eigen ICT. De antwoorden van het college verbaasden ons. Reden om hier nog uitgebreid op terug te komen.

Volgende week dinsdag is er onder meer een presidium vergadering en donderdagavond is er bij Melanchthon op Wilderszijde op initiatief van D66 een politiek café met duurzaamheid in Lansingerland als het centrale thema. Welke initiatieven zijn er al, welke plannen zitten in de pen en hoe brengen wij creatieve mensen rond dit thema samen? Onze fractie zal natuurlijk ook vertegenwoordigd zijn.

Het citaat van de week komt van het NOS Journaal van 2 december en gaat over het belang van de aanwezigheid van lokale pers bij de lokale politiek als het gaat om ingrijpende ontwikkelingen zoals de decentralisaties op het sociale domein: Van oudsher volgen de lokale en regionale kranten de lokale politiek, maar op vergaderingen van de gemeenteraad is nog maar af en toe een journalist te vinden. De lokale journalistiek is nog maar beperkt in staat om de vinger aan de pols te houden, zegt Joke van der Heide van de lokale krant De Woudenberger. Ze werkt twee dagen in de week als politiek verslaggever voor de krant en is de enige journalist die haar gemeenteraad volgt. De regionale krant, het AD, stuurt geen verslaggever meer. De regionale en lokale pers heeft het moeilijk, zegt onderzoeker Quint Kik. “Het medium waar we het qua lokale nieuwsvoorziening toch echt van moeten hebben, is het dagblad, dat zit in de haarvaten van een plaats. Maar de dagbladuitgevers hebben de afgelopen tien jaar flink gereorganiseerd, dus dat netwerk van lokale journalisten is aardig aan het opdrogen. Daardoor is er maar weinig controle op hoe de gemeenten de nieuwe zorgtaken sinds 1 januari uitvoeren. Toch zijn ze verantwoordelijk voor de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Met die zogeheten drie decentralisaties verschoof er tien miljard euro van het Rijk naar de gemeenten. De regionale en lokale pers is niet in staat om de veranderingen kritisch te volgen, zeggen 749 raadsleden. Dat is 45 procent van alle raadsleden. “Het zou wel eens veel erger kunnen zijn”, zegt Quint Kik. “Uit mijn onderzoek blijkt dat in 80 procent van de gemeenten de politiek niet meer door journalisten wordt gevolgd.”

“De berichtgeving gaat vaak over oppervlakkige zaken en is volgend: een verslag van de opening van een zorgcentrum of liefdadigheidsacties”, zegt Quint Kik. “De echt harde aandacht voor het beleidsterrein zorg ontbreekt, zeker in kleine gemeenten.”  Daardoor wordt er nog maar zelden kritisch doorgevraagd over ontwikkelingen. Om dat te voorkomen is in Denemarken bij eenzelfde grootschalige overheveling van taken naar gemeenten ook meer geld gekomen voor de lokale pers. Eerder bleek uit de enquête van Nieuwsuur dat raadsleden zelf zeggen dat ze moeilijk greep krijgen op de nieuwe zorgtaken en dat samenwerkingsverbanden de controle extra moeilijk maken. Doordat er ook nauwelijks journalistieke controle meer is, komt de democratische controle in gevaar en daarmee de democratie, zeggen veel raadsleden”. Tot zover het NOS citaat. Met drie lokale kranten, een redelijk actieve regionale editie van het AD/RD en RTV Rijnmond en natuurlijk ons weekverslag J is Lansingerland een redelijke spekkoper. Dat moeten we koesteren!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 4 december 2015

Wilgenlaan Berkel Noord krijgt opknapbeurt

Wilgenlaan Berkel Noord krijgt opknapbeurt

De boom blijft op de kop van Rondom en Hoeksekade in Bergschenhoek

De boom blijft op de kop van Rondom en Hoeksekade in Bergschenhoek

 

Starterswoningen in de Julianastraat Berkel centrum

Starterswoningen in de Julianastraat Berkel centrum

Tuin van Floddertje

Tuin van Floddertje

AMG Schmidtpark bij Offenbachplantsoen

AMG Schmidtpark bij Offenbachplantsoen