8 april 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 4 – 8 APRIL 2016

Dit dertiende weekverslag in 2016, aflevering 388 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de PvdA Lansingerland samen met onze Tweede Kamer en Provinciale Staten fractieleden op bezoek ging bij de Bijen- Idylle in het Berkelse Offenbachplantsoen en bij de duurzame & vernieuwende glastuinbouwsector die onze gemeente rijk is. Het was ook de week waarin wij opnieuw aandacht vroegen voor de komst van extra Metro E diensten in de vroege weekend nachten en onze ‘Code Oranje in het sociale domein’ voorwerp van discussie was in de raadscommissie Samenleving.

PVDA LANSINGERLAND WIL NACHT-METRO’S IN HET WEEKEND

De laatste Metro E richting Rodenrijs en Berkel-Westpolder vertrekt vrijdag en zaterdagnacht om 00.11 uur vanaf Rotterdam Centraal. Wanneer je na een voorstelling in de stad nog wat wilt napraten onder het genot van een drankje is het haasten geblazen om de laatste Metro te halen. De eerste mogelijkheid om Lansingerland met het openbaar vervoer te bereiken is pas rond de klok van 02.00 uur. Dan gaan de BOB-bussen rijden. Er zit dus een gat van twee uur tussen de laatste Metro E en de BOB-bus. Veel inwoners van Lansingerland hebben er geen trek in om zo lang in de stad te blijven hangen. Die gaan dus met de auto naar huis. Voor hen zou het ideaal zijn wanneer er in de weekends rond de klok van 00.30 en 01.00 uur nog een extra Metro E zou rijden. De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio die hier over beslist, ziet dit niet zitten. Zij wijzen op het beperkte gebruik van de late nacht BOB-bussen richting Lansingerland. Per rit gaan er ongeveer 15 reizigers mee. De Metropoolregio ziet geen gat in de nachtmarkt. Zij vrezen een niet kostendekkende exploitatie van extra Metro E diensten bij gebrek aan voldoende belangstelling.

Metro E heeft tot op heden alle verwachtingen met betrekking tot de reizigersaantallen overtroffen. Het is maar de vraag of een verruiming van het Metro E aanbod in de vroege nacht geen voldoende reizigers zal gaan opleveren. De groei van Metro E is nog lang niet gestopt. Het uitgaanspubliek dat rond de klok van 01.00 uur naar huis wil, is waarschijnlijk een ander publiek dan dat de BOB-bussen na tweeën en veel later bevolkt.

De PvdA fractie in Lansingerland roept de Metropoolregio dan ook op om bij de start van de nieuwe dienstregeling in december 2016 bij wijze van experiment (via de inzet van extra Metro’s om 00.30 en 01.00 uur) gedurende een half jaar te onderzoeken of er voldoende vervoersvraag is. Daarna kan er een definitief besluit genomen worden over het al dan niet definitief maken van de inzet van Metro E in de vroege weekend nachten.

In mei spreekt de raad van Lansingerland over het RET Vervoersplan 2017. De PvdA zal het voorstel voor nacht-Metro’s dan inbrengen. Net als natuurlijk een pleidooi voor de wonderbare terugkomst van de ZoRo-bushalte Bonfut. Het RET Vervoersplan 2017 is te vinden op: http://mrdh.nl/system/files/vergaderstukken/A06.6_Vervoerplan%202017%20RET.PDF

Ook RTV Rijnmond besteedde er ruim aandacht aan in hun radio-middaguitzending van afgelopen dinsdag: http://www.rijnmond.nl/nieuws/140499/PvdA-Lansingerland-wil-nachtmetro-in-het-weekend

In gesprek met RTV Rijnmond over de weekend nacht Metro E

In gesprek met RTV Rijnmond over de weekend nacht Metro E

IDYLLES SCHEPPEN IN HET BERKELSE OFENBACHPLANTSOEN

Afgelopen maandag ging de PvdA Lansingerland samen met de Tweede Kamerleden Astrid Oosenbrug en Henk Leenders en het Provinciale Statenlid Anne Koning op bezoek bij de initiatiefnemers van de bijen-idylle die dit jaar vorm moet gaan krijgen in het Berkelse Offenbachplantsoen. Het bezoek was natuurlijk weer georganiseerd door Raymond Tans. Vlinders en bijen hebben het tegenwoordig moeilijk onder meer omdat het hen aan voedsel ontbreekt. De grasstroken langs het water zijn stukken grond waar geschikte bloemen gezaaid kunnen worden die voor het voedsel van bijen en vlinders kunnen zorgen. Dat levert tevens een prachtige bloemenweelde op en draagt bij aan de biodiversiteit. Er zijn in ons land grote zorgen over de terugloop van de bijen en vlinderstand. PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders pikte deze zorg vorig jaar op met een oproep aan gemeentebesturen en maatschappelijke initiatieven om hier snel verbetering in aan te brengen: http://www.pvda.nl/berichten/2016/01/Stop+bijensterfte+door+inzaaien+braak+terrein# Ook diende hij hierover op 27 januari 2016 een motie in: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01641&did=2016D03501 die met de stemmen van onder meer CDA & VVD tegen, toch door een grote Kamermeerderheid werd aangenomen.

In dezelfde periode kwam Jan Greeve uit Berkel en Rodenrijs met het burgerinitiatief om grasstroken langs sloten en plassen om te vormen tot een voor bijen, vlinders en mensen aantrekkelijke en bloemrijke zomerbegroeiing. In overleg met de gemeente werd gekozen voor het Offenbachplantsoen. De raad stemde tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 in met dit initiatief. Zie voor de raadsstukken: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=42a2c850-e978-48af-844f-a4860fbec2b2&FoundIDs=&year=2016 onder agendapunt 11a.

Een Kamermotie & een raadsbesluit genomen op vrijwel dezelfde datum kan natuurlijk geen toeval zijn. Reden te meer voor de PvdA Lansingerland om én Kamerlid Henk Leenders én burgerinitiatiefnemer Jan Greeve uit te nodigen voor een bezoek aan het Offenbachplantsoen om bij te praten over het behoud van bijen & vlinders in heel Nederland en in Lansingerland in het bijzonder. Jan Greeve werd daarbij vergezeld door Cor Noorman van Natuur en Vogelwacht Rotta die (mede) het beheer van de Idylle zal gaan uitvoeren. Het werd een zeer geanimeerd gesprek. Jan Greeve zocht een plantsoen langs het water op een plek met scholen in de buurt die mee kunnen doen en met veel passanten. Daarvoor is het Offenbachplantsoen ideaal. Minder ideaal is dat dit plantsoen kwalitatief ‘rijk’ van kwaliteit is. Op ‘arme’ grond’ ontstaat er sneller een zomerse bloemenpracht. Het is de bedoeling dat de aanleg deze zomer gaat starten en dat er dit najaar gezaaid gaat worden. In juni 2017 moeten de eerste resultaten te zien zijn maar het duurt toch zo’n 5 jaar voordat er op deze plek sprake is van een compleet resultaat. Op arme grond gaat het sneller. Henk Leenders (“De PvdA is een groene partij”) was blij met het initiatief in Lansingerland. Goede voorbeelden helpen hem als Kamerlid om dit enthousiaste verhaal ook bij andere gemeenten op de bestuurlijke agenda te krijgen. Een ander mooi voorbeeld is de gemeente Tilburg. Henk Leenders werkt momenteel aan een nota waarin hij zijn ideeën verder uitwerkt en beziet wat de rijksoverheid nog kan doen om dit type natuurbeheer te stimuleren. De nota moet rond deze zomer gereed zijn.

Op zich hoeft deze vorm van natuurbeheer volgens de initiatiefnemers voor gemeenten niet kostenverhogend te werken, ook niet wanneer er sprake is van onderhoudsniveau C. Het is een kwestie van een andere aanpak en van bestuurlijke wil. De omstandigheid dat er organisaties als Rotta zijn die een actieve bijdrage willen geven en sponsors die financieel willen bijdragen versterkt deze aanpak vanwege het brede maatschappelijke draagvlak.

De PvdA fractie gaat de ontwikkelingen in het Offenbachplantsoen natuurlijk op de voet & foto volgen. Wij wensen Jan Greeve, Cor Noorman, Rotta en de medewerkers van de gemeente heel veel succes toe! Zie ook het verslag op de voorpagina van de Heraut van deze week: http://www.herautonline.nl/?page_id=464

Wat een Idylle in het Offenbachplantsoen!

Op bezoek bij de aanstaande bijen & vlinder idylle in Berkel Noord

Op bezoek bij de aanstaande bijen & vlinder idylle in Berkel Noord

PVDA VRAAGT ZICH AF OF UITBREIDING AANTAL GEMEENTELIJKE HANDHAVERS NODIG IS

De fractie van Leefbaar 3B stelt voor om de capaciteit van de gemeentelijke handhavers (Boa’s) uit te breiden tot twee personen per kern. Zes in totaal dus. Dat gaat ongeveer 2 ton extra kosten. Nu zijn er voor heel Lansingerland nog 3.5 handhavers beschikbaar. De PvdA fractie waardeert het dat Leefbaar 3B al in een vroeg stadium hierover in gesprek is gegaan met onze en andere fracties over dit initiatiefvoorstel. Na lezing van de door Leefbaar 3B opgestelde notitie Toezicht en Handhaving en de reactie van het college hierop leeft er bij onze fractie nog een aantal vragen. Ingrid Tuinenburg stelde deze tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur aan de orde:

 • In de notitie missen wij een analyse van de huidige situatie, waaruit blijkt dat er nu een dusdanig groot probleem is dat er sprake zou moeten zijn van (meer dan) een verdubbeling van de capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving?
 • De voorgestelde inzet per dorpskern is gelijk, waar is dit op gebaseerd, gezien de verschillen in inwoneraantal per dorpskern?
 • Indien er een (toenemend) probleem is op het gebied van handhaving en toezicht, geldt dit over de hele linie of zijn er specifieke aandachtspunten?
 • In het begeleidend schrijven van Leefbaar 3B op de reactie van het college wordt gesproken over terugdringen jeugdoverlast, gaat dit over specifieke overlast op bepaalde plekken, is er hierbij ook aandacht voor bijv. drugsgebruik onder jongeren?
 • Is bekend waar concreet in Lansingerland het subjectieve veiligheidsgevoel bij woningen en bedrijven laag is?
 • Is ook gekeken of de huidige capaciteit van 3,5 fte boa’s in domein 1 op een andere manier dan evenredig verdeeld over zeven wijken zinvol kan zijn?
 • Het college schat de extra kosten op circa 200.000 euro, vooruitlopend op de kadernota de vraag waar de dekking hiervoor gevonden kan worden?

Samenvattend: de PvdA fractie onderschrijft het belang van toezicht en handhaving, maar deelt de mening van het college dat er altijd sprake blijft van een inzetkeuze en het voorliggende initiatiefvoorstel biedt te weinig houvast en onderbouwing voor een verdubbeling van de capaciteit. Zonder duidelijke probleemanalyse en plan van aanpak is het de vraag waar deze inzet een oplossing voor biedt.

Andere fracties vroegen zich hetzelfde af als wij. “Voor welk probleem is de inzet van meer handhavers eigenlijk een oplossing?” Helder werd dat er nu geen meerderheid in de raad te vinden is om het aantal toezichthouders uit te breiden. Maar is de discussie daarmee af? De hoeveelheid preventieve en repressieve capaciteit die een raad wil inzetten, is altijd een politieke keuze. Het effect van bepaalde instrumenten is niet precies te onderbouwen en vaak niet te kwantificeren. Wat echt werkt, blijkt pas in de praktijk. Lansingerland blijft stevig groeien en een echt debat met betrekking tot de optimale mix van gemeentelijke instrumenten (toezichthouders, jongerenwerk, wijkbeheer, buurttoezicht, maatjesprojecten, onderwijs, kansen voor kansarmen via werk) over hoe om te gaan met ongewenst gedrag is eigenlijk nog nooit goed gevoerd. Van het college als dagelijks bestuur mag verwacht worden dat zij, met steun van de coalitie, voor een voorzet richting raad zorgen. Dat zal in de Lansingerlandse praktijk best lastig zijn want partijen als Leefbaar 3B en D66 gaan uit van verschillende maatschappijvisies als het gaat om veiligheidsvraagstukken. Een mogelijk samenhangend kader is het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Misschien moet de raad het oor eerst eens écht bij de samenleving te luisteren leggen. Wat vinden de verschillende bij dit vraagstuk betrokken spelers in het maatschappelijke veld hiervan?

Anne Koning en Henk Leenders op bezoek bij Themato & Theo Ammerlaan.

Anne Koning en Henk Leenders op bezoek bij Themato & Theo Ammerlaan.

 PVDA OP BEZOEK BIJ THEMATO

 Aansluitend op het bezoek aan het bijenveldje, ging het grote PvdA gezelschap maandagmiddag naar het tomatenteeltbedrijf THEMATO aan de Munnikenweg in Berkel en Rodenrijs. Op dat bedrijf van vijf hectare groot waar Theo Ammerlaan de scepter zwaait, worden zgn. Red Egg tomaten geteeld. Dat zijn overheerlijke tomaten die de vorm van een ei hebben.

Theo Ammerlaan vertelde enthousiast over zijn bedrijf en de ontwikkelingen die het heeft doorgemaakt. Bij THEMATO zijn ze voortdurend bezig met het verduurzamen van de teelt. Dit betekent een grotere productie met minder energie, minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen. Op het bedrijf van Theo Ammerlaan wordt het zgn. gesloten systeem toegepast. Dit houdt in dat (op een deel van het bedrijf) de luchtramen dicht blijven en dat de warmte in de zomer via warmtewisselaars in de ondergrondse waterlagen wordt opgeslagen. In het najaar, winter en voorjaar wordt die warmte weer naar boven wordt gehaald om de kassen te verwarmen. Hiermee wordt een energiebesparing van ruim 50% gerealiseerd! Ook op het gebied van chemische gewasbeschermingsmiddelen is de inzet om de toepassing van chemische middelen te minimaliseren door gebruik te maken van biologische bestrijders. Dat zijn de natuurlijke vijanden van bedreigende ziekten en plagen. Voor de bestuiving van de bloemen wordt gebruik gemaakt van hommels.

Maren Schoormans van het Berkelse bedrijf Koppert Biological Systems, die een hele presentatie gaf over het gebruik van die natuurlijke middelen, zei dat daardoor de teelt van bijvoorbeeld tomaten praktisch vrij is van chemische middelen. Dat is ook logisch, want als er wordt gespoten gaan ook de natuurlijke vijanden dood. “En dat willen we natuurlijk, ook uit financiële redenen, voorkomen” aldus Theo Ammerlaan. Van groot belang voor de waterkwaliteit van sloten en vaarten is het feit dat bij THEMATO al het water dat voor de teelt van tomaten wordt gebruikt, wordt gerecirculeerd en gezuiverd voor hergebruik. Slechts een kleine rest wordt geloosd op het riool. Er gaat niets in de sloot. Het recirculeren van water is ook weer van belang om het watergebruik terug te dringen. Bij Theo Ammerlaan wordt voor de teelt van 1 kg tomaten ca. 5 liter water gebruikt. Bij de teelt van vollegrondstomaten in de mediterrane landen wordt al gauw 60 liter water gebruikt voor 1 kg tomaten.

In de discussie met de leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten werd duidelijk dat THEMATO alles op alles zet om op een zo duurzaam mogelijke wijze te telen. Maar een teelt die volstrekt vrij is van chemische middelen is een illusie. Chemische middelen blijven nodig, hoe vervelend de telers dat ook vinden. De problemen met het lozen van vervuild gietwater moet hard en streng worden aangepakt zodat de goeden niet onder de slechten lijden. Van de zijde van Koppert werd een pleidooi gehouden dat de toelating van bio-bestrijders aanzienlijk moet worden versneld. De Kamerleden werden opgeroepen hierbij behulpzaam te zijn en de hoogste prioriteit te geven.

Onze leden van de Tweede Kamer en PS werden uitgenodigd om in het zomerreces nogmaals naar Lansingerland te komen en dat dan een uitgebreider programma zal worden verzorgd met bezoeken aan Koppert en de Groenzoom. En natuurlijk aan de start van de Bijen-Idylle!

College in teken van 'Code Oranje'

College in teken van ‘Code Oranje’

 HOE GING HET VERDER MET HET DEBAT OVER CODE ORANJE IN HET SOCIALE DOMEIN?

Donderdagavond sprak de commissie Samenleving over de door Petra Verhoef ingebrachte gedachtewisseling over de stand van zaken in het sociale domein. Weekblad de Heraut publiceerde hier deze week een uitgebreid achtergrondverhaal over http://www.herautonline.nl/?p=50641 Een eerder verhaal van Petra over dit onderwerp staat in ons weekverslag 12 van vorige week: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-maart-1-april-2016/

Petra Verhoef luidde het debat in de commissie Samenleving als volgt in: Namens de PvdA fractie wil ik graag de gedachtewisseling inleiden die als werktitel heeft meegekregen: “Code oranje in het sociale domein”. De overdracht van taken in het sociale domein van Rijk naar Gemeente, de decentralisatie, is intussen dik twee jaar onderweg. Deze transitie had diverse hindernissen, veelal rondom administratie, uitwisselen van gegevens tussen Gemeente, zorgaanbieders en cliënten zelf, deelname aan GR-en, en het adequaat leiden van de mensen naar zorg en ondersteuning. Het stof is enigszins neergedaald en in grote lijnen lopen de processen nu, maar de kinderziektes zijn er nog lang niet uit.

Dat blijkt duidelijk uit landelijke berichtgeving: de procedures zijn nog steeds bureaucratisch en daarmee langzaam, veel ouderen raken de weg kwijt in het WMO-doolhof, thuiszorg valt om, de afstand tussen overheid en inwoners is juist niet kleiner geworden, vooral bij de afdeling sociale zaken, een aantal belangrijke regelingen voor tegemoetkoming in kosten voor chronische ziekten zijn vervallen, de hoogte van de eigen bijdrage voor WMO-ondersteuning is bij het intakegesprek (dat zelden aan de keukentafel plaatsvindt) niet duidelijk en blijkt achteraf vaak te hoog voor de aanvrager. Dit leidt vaak tot geldproblemen en een kwart van de cliënten stopt dan bijv. de dagbesteding of begeleiding. Hierdoor raakt men geïsoleerd of belast de mantelzorger.

Onze fractie probeerde op de meeste van bovenstaande punten inzicht te krijgen in de situatie in Lansingerland, maar keer op keer was de informatie niet beschikbaar of was de beantwoording dusdanig dat wij ons met een kluitje in het riet gestuurd voelden. De uitzondering was een duidelijk resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek ‘Sociale zaken’, waarbij ook hier in Lansingerland een verwijdering tussen cliënt en Gemeente zichtbaar werd.

In deze verre van ideale situatie zet ons college nu in rap tempo de transformatie in. Deze zou idealiter moeten leiden tot een toekomstbestendige, nieuwe manier van zorg en ondersteuning verlenen, echt maatwerk leveren aan de inwoners in kwestie. Het college heeft een reeks van inspiratiesessies, werkbezoeken, veldbezoeken, presentatieavonden en dialogen met de inwoners georganiseerd in de komende 6 maanden, om aan het einde van het jaar te komen met een transformatieagenda. Maar op de wankele basis van een maar gedeeltelijk geslaagde transitie kan het transformatiebeleid ver van de maatschappelijke werkelijkheid af komen te staan. Hiermee is de kans dus groot dat inwoners nu en in de toekomst niet de zorg en ondersteuning krijgen die men daadwerkelijk nodig heeft.

Bij onze fractie brandt al heel lang de vraag: Hoe is het eigenlijk met de mensen zelf, met de inwoners die zorg of ondersteuning, financieel of anderszins ontvangen? Is het voldoende als het college zegt “Er zijn geen signalen dat het niet goed gaat?” Is het voldoende dat de verordeningen zijn vastgesteld en wij periodiek voortgangsoverzichten van aantallen gebruikers en budgettaire ontwikkelingen krijgen? Is fors overhouden op de budgetten WMO en Jeugd een meevaller voor het college of een tegenvaller voor de cliënten die misschien ondersteuning mislopen? Is het voldoende als we aan het einde van het jaar een transformatieagenda hebben of willen we eerst duidelijk hebben hoe het met de mensen gaat?

Vandaar onze vragen, die we nog iets hebben aangescherpt:

 1. Vindt uw fractie ook dat het college onvoldoende informatie verzamelt en deelt over het sociale domein om de raad voldoende te informeren hoe het nu werkelijk staat met de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het effect daarvan?
 2. Vindt uw fractie ook dat het college met haar beleid moeten streven naar het verzamelen van systematische informatie over hoe het nu werkelijk met de individuele cliënten is, bijv. een gericht belevingsonderzoek onder cliënten, en dat ze de situatie van deze inwoners ook over de tijd moet blijven volgen? Bij voorkeur in samenhang met de inkomenssituatie van de gebruikers?
 3. Vindt uw fractie ook dat er een debat moet plaatsvinden in de raad over de eigen bijdrage in WMO-kosten? Dit zou dan o.a. moeten gaan over wat een redelijke eigen bijdrage is, maar ook hoe kan worden voorkomen dat mensen van zorg afzien vanwege te hoge bijdrage?
 4. Maatwerkbudget: Zouden we in Lansingerland ook een experiment moeten uitvoeren zoals in Zaanstad, waarbij wijkteams met een beperkt budget snel kleine financiële ondersteuning bieden? Toelichting: In Lansingerland beperkt de integraliteit over de 3 onderdelen van het sociaal domein zich tot ‘het gesprek’ en plan van aanpak, terwijl de geldstromen en aanvragen nog steeds via 3 sporen gaan, met een enorm ingewikkelde en langdurige administratieve molen tot gevolg.
 5. Zijn er punten die volgens uw fractie meer aandacht verdienen in het beleid binnen het sociale domein?

Wat ons betreft zit het Sociale Domein in Lansingerland in de gevarenzone. Wij zijn het aan de huidige en toekomstige gebruikers van zorg en ondersteuning binnen het sociale domein verplicht om minimaal te bespreken of de aanpak van het college in het sociale domein beter kan en suggesties aan te reiken.

Offenbachplantsoen nog zonder vlinders & bijtjes

Offenbachplantsoen nog zonder vlinders & bijtjes

Twee beelden kleurden voor ons het debat over deze bijdrage van Petra Verhoef tijdens deze commissie vergadering: de beide wethouders die zich voor deze gelegenheid in het oranje hadden gestoken en het verhaal van de D66 fractie over de rol van de lokale media in het publieke debat over het ‘Code Oranje’ verhaal van de PvdA fractie. Dit college kent zijn plek niet. De raad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en is als gekozen vertegenwoordiger van de inwoners belast met kaderstelling van het beleid en de controle op het doen & laten van het college. Met hun oranje kleding actie liet het college zien deze bestuurlijke verhoudingen niet te respecteren. Wat opvalt, is dat het college zich dat niet realiseert en er nog eens een schepje bovenop gooit door de raad ook tijdens het debat van donderdagavond op belerende toon voor te houden hoe zij haar werk moet doen. Zo hield wethouder Heuvelink de raad voor graag te willen uitleggen ‘hoe sturing precies werkt want dat is nog niet voldoende bij de raad doorgedrongen”.

Het tweede kenmerkende beeld was het verhaal van de D66 fractie. Die gaf tijdens het debat aan moeite te hebben met de berichtgeving over ‘Code Oranje’ in de lokale media: “Ik vind het echt erg dat inwoners dit lezen. Die denken nu dat het helemaal mis gaat in het sociale domein. Gezien de functie van de raad is het kwalijk dat wij dit uitstralen naar onze inwoners. Ik ben trots op wat er bereikt is. Ik baal van het artikel in de krant”. De schuld geven aan media is nooit slim voor politici maar wat de D66 gisteravond presteerde is echt de overtreffende trap.

De PvdA fractie werd door de complete coalitie om de oren geslagen met de vraag op basis van welke feiten ‘Code Oranje” gebaseerd was. Het woord ‘Code Oranje” viel van coalitie-zijde zo vaak dat het de toekomstige debatten over het sociale domein zeker zal gaan kleuren. Wat de PvdA fractie betreft zijn de feiten duidelijk. Wat ook duidelijk is, is dat coalitie en PvdA fractie het compleet oneens zijn over de vraag hoe deze feiten politiek gewaardeerd moeten worden. Dat is niet erg want daar is het politieke debat voor. Van meet af aan maken wij ons zorgen over het niet door het college geïnformeerd worden over hoe landelijk breed gesignaleerde zorgen in Lansingerland uitpakken. Ons dossier is dik. Kijk onze weekverslagen er maar op na. De kern van ons verhaal dat nog steeds niet duidelijk is hoe de transitie en transformatie precies uitpakken voor de inwoners van Lansingerland die aangewezen zijn op voorzieningen en wat de rol van de raad moet zijn om dit exact in beeld te krijgen, bleef ook donderdagavond onderbelicht. Het college bleef hangen in “klanttevredenheidsonderzoeken’. Meer sturing zit er voorlopig (nog) niet in.

Maren Schoormans (Koppert), Petra Verhoef en Astrid Oosenbrug bij Themato

Maren Schoormans (Koppert), Petra Verhoef en Astrid Oosenbrug bij Themato

TOT SLOT

Het Oekraïne referendum van woensdag 6 april leverde in Lansingerland een opkomst op van 35,2%. Ja tegen het Oekraïne verdrag zei 35.2% en nee 64,2% (15.108 uitgebrachte stemmen van 42.559 stemgerechtigden). Wij zijn heel benieuwd naar de uitslagen per stembureau. Zijn er grote verschillen per wijk te zien?

Wat deden wij in week 13 in dezelfde periode van het vorige jaar? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-april-2015/ Precies een jaar geleden hield het PvdA Lansingerland Ombudsteam haar eerste spreekuur hield, vroeg de A13/A16 de nodige aandacht (ook toen speelde er de nodige zorgen over de bestuurlijke regie), wilde het college zeven sociaal culturele accommodaties afstoten (discussie nog steeds niet afgerond) en leken de gemeentelijke financiën weer volop herstel te gaan vertonen (nog steeds crescendo) . Thema’s die ons ook nu, een jaar later, nog zeer vertrouwd overkomen.

Aanstaande dinsdag is er een presidiumvergadering van de raad en bij de TU Delft een bijeenkomst van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio, volgende week woensdag is er op uitnodiging van de Adviescommissie Sociaal Domein een informeel bijpraatoverleg met de raadscommissie Samenleving en op donderdagavond is er de hoorzitting en het ronde tafelgesprek van de raadscommissie Samenleving over de huisvesting en opvang van statushoudende vluchtelingen, in het bijzonder in de locatie Hergerborch. Zie hiervoor: www.lansingerland.nl Maar eerst doet onze fractiegenote Petra Verhoef aanstaande zondag mee aan de Rotterdam Marathon 2016. Net als vorig jaar trouwens. Heel veel succes en plezier, Petra!

Succes Petra, bij de Marathon 2016 in Rotterdam!

Succes Petra, bij de Marathon 2016 in Rotterdam!

Het citaat van deze week komt uit weekverslag 13 van 2015 en sluit aan bij de besluitvorming vorige week over het Mobiliteitsplan Berkel: ‘De fractie van GroenLinks kwam deze week met het goede idee om het parkeerterrein in de Berkelse Herenstraat permanent autovrij te maken en in te richten als evenementen en terrassenplein. Dat sluit prima aan bij de in 2013 door de raad aangenomen Horecanota en het besluit om parkeren in Berkel centrum in de toekomst te concentreren aan de buitenzijden van het prachtige en pas geleden uitgebreide winkelcentrum. De PvdA fractie steunt de plannen van GroenLinks natuurlijk zeer.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 8 april 2016

IMG_1315

Voorjaar in Berkel

Voorjaar in Berkel

DSC06404

Natuurlijk moet de bushalte Bonfut terug!