7 januari 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 4 – 8 JANUARI 2016

Dit eerste weekverslag in 2016, aflevering 376 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft  de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Dit weekverslag bevat een vooruitblik op onze plannen in het nieuwe jaar, de vragen die wij stelden over betere P+R faciliteiten bij de Metro E stations en een analyse van het collegevoorstel over het Mobiliteitsplan Berkel Noord.

WELKOM 2016

Het jaar 2015 sloten wij af met een uitgebreid jaaroverzicht met onze visie op het politieke gebeuren in het afgelopen jaar. Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/12/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-december-2015/ Sommigen van onze trouwe lezers vonden het verslag wat aan de lange kant. Dat klopt maar er is in 2015 weer veel gebeurd dat een terugblik dik waard is. Bovendien kun je het verslag ook in stukjes lezen. Het weekverslag van de PvdA Lansingerland gaat in januari 2016 alweer zijn 10de jaargang in. Het kleine lokale politieke broertje van het ook deze week 60 jarige NOS-Journaal en het 40 jarige ‘Met het oog op morgen’. Geen week sloegen wij sinds 2007 over. Rond de zomervakantie van dit jaar verschijnt ons jubileum-weekverslag 400.

Het college van Lansingerland heeft voor het nieuwe jaar de volgende speciale raadsvoorstellen in de pen: Mobiliteitsplan Berkel Noord, Visienota Integraal Onderwijs, nota Kunst & Cultuur, toekomstige exploitatie van maatschappelijke accommodaties, uitvoeringsprogramma Realistisch Duurzaam, nota Wijkgericht werken, opvang van vluchtelingen, visie op bouwen op Wilderszijde en het transformatieproces Sociaal Domein. Wat wij node missen is een actualisering van de in 2009 door de raad vastgestelde visienota ‘Lansingerland op weg naar 2040’. Een nieuw maatschappelijk debat hierover is hard nodig want de tijd heeft sinds 2009 niet stil gestaan. Over het heden en verleden van Lansingerland is de afgelopen jaren al heel wat gepubliceerd. Denk maar aan de Structuurvisie Lansingerland van 2010, het Opgavenkompas van 2011, de Begrotingsscan 2013 en de eind 2015 verschenen brochure “Lang leve Lansingerland’ die een monter inkijkje probeert te geven in de identiteit van Lansingerland. Het lijkt de PvdA fractie goed om het jaar 2016 te benutten het debat over onze toekomst weer aan te gaan. Wij zullen in de rondvraag van de commissie Algemeen Bestuur van 14 januari deze kwestie aankaarten bij college en raad.

Onze PvdA fractie prioriteiten voor 2016 zijn: transformatieproces in het sociaal domein, duurzaam Lansingerland, kunst & cultuur, economie & innovatie, integrale onderwijsvisie, openbaar vervoer & P+R, toegankelijkheid & werk voor mensen met een beperking, bouw van 500 (betaalbare) huizen (prestatieafspraken tussen gemeente en 3B-Wonen), goede opvang van vluchtelingen, bouwen op Wilderszijde en de Visie op Lansingerland 2025 & 2040. Het zou mooi zijn wanneer er in de Kadernota 2016 eindelijk weer eens ruimte ontstaat voor nieuw financieel beleid. Dat is sinds 2007 nog niet of nauwelijks gebeurd.

De PvdA fractie hoopt dat het college in 2016 eindelijk wat meer kleur op de wangen krijgt en de fletsheid van de afgelopen anderhalf jaar achter zich laat. Natuurlijk zullen wij hen daarbij graag behulpzaam zijn.

DSC05312

VRAGEN AAN HET COLLEGE OVER INZET POSITIEF RESULTAAT RET IN P+R ’S VAN METRO E

De regionale en landelijke media berichtten eind december 2015 dat de RET vanaf 2017 geen beroep meer zal doen op de financiële steun van de Metropoolregio/Vervoersautoriteit voor de exploitatie van het Metro en tramlijnennet. Voor 2015 ontving de RET nog 20 miljoen en in 2016 zal de bijdrage 15 miljoen zijn. Sinds 2006 is het aantal Metro E reizigers op de voormalige NS-Hofpleinlijn gestegen van 10.000 per dag naar 40.000 nu. Het einde van deze groei is zeker nog niet bereikt. De RET wil de frequentie in de dienstregeling van Metro E gaan verhogen wanneer er extra rijtuigen beschikbaar zijn en de infrastructuur, zoals een nieuw Metro E station in Den Haag CS, gereed is.

Zwakke schakel wordt het ontbreken van voldoende autoparkeerfaciliteiten bij de Metro E stations in Berkel en Rodenrijs en Pijnacker-Nootdorp. Weliswaar zal de parkeerruimte bij station Westpolder vanaf februari 2016 ongeveer worden verdubbeld maar het is te voorzien dat dit een druppel op de gloeiende parkeerplaat zal zijn. De PvdA fractie vindt dat er verdergaande maatregelen nodig zijn zoals de bouw van een groot extra P+R mét station naar voorbeeld van de P+R Meijersplein die ook al dagelijks volloopt. Het geld dat de Metropoolregio/Vervoersautoriteit bespaart op de exploitatie van Metro E kan ingezet worden voor de investering in nieuwe P+R faciliteiten en de bouw van een nieuw station.

Natuurlijk is het zaak de klanten van Metro E zoveel mogelijk met de fiets naar de stations te laten reizen. Voldoende bewaakte fietsenstallingen zijn nodig. Daar wordt nu aan gewerkt maar het is de vraag of de fiets-faciliteiten die nu in de maak zijn voldoende zijn om in de te verwachten extra vraag te voorzien. Ook de noodzaak van aanbrengen van verlichting van het Landscheidingsfietspad in Berkel en Rodenrijs naar de Metro E verdient extra aandacht. Het ontbreken van een ZoRo-bushalte bij de Bonfut in de wijk Rodenrijsezoom is vele wijkbewoners een doorn in het oog. Deze wijkbewoners pakken nu vaak de auto naar station Rodenrijs. Het in ere herstellen van de halte Bonfut kan de parkeerdruk bij Rodenrijs verminderen.

Vanaf december 2018 wordt station Bleizo in gebruik genomen. Ook daar komt een P+R. Om te voorkomen dat ook deze P+R snel gaat vollopen en er voor te zorgen dat de verkeersdruk op de wegen naar deze P+R fors zal gaan toenemen, is het verstandig om nu al te bezien welke extra parkeermaatregelen er nodig zijn bij de ZoRo-bushalten. Die zijn er nu niet of nauwelijks voor auto’s. Met ZoRo-bus 170 is de reisafstand naar station Bleizo vanaf de Boterdorpseweg & Berkelseweg in Bergschenhoek ongeveer 10 minuten.

De PvdA fractie vraagt het college om samen met het college van Pijnacker-Nootdorp het overleg met Metropoolregio/Vervoersautoriteit aan te gaan hoe de P+R faciliteiten bij de Metro E stations in Berkel en Rodenrijs en Pijnacker-Nootdorp fors kunnen worden versterkt, zo nodig via de bouw van een extra station met een grote P+R. De financiering hiervoor kan gevonden worden in de middelen die niet meer aangewend hoeven te worden voor de exploitatie van Metro E.

Verder verzoekt de PvdA fractie aan het college om reeds nu samen met de Metropoolregio/Vervoersautoriteit te onderzoeken welke extra P+R faciliteiten er nodig zijn bij de haltes van de ZoRo-bus richting station Bleizo vanaf het moment dat dit station in gebruik genomen wordt.

Tenslotte vraagt de PvdA fractie opnieuw extra aandacht te besteden aan de verdere groei van het geplande aantal bewaakte fietsparkeerplekken bij de Metro E stations en het aanbrengen van verlichting op het hele Landscheidingsfietspad tussen station Rodenrijs en station Bleizo. Dit fietspad vormt steeds meer de lokale ruggengraat voor de aansluiting op de OV-knooppunten in de gemeenten Lansingerland & Zoetermeer.

Onze vragen kregen de afgelopen week veel media-aandacht. De fractie van de PvdA Pijnacker-Nootdorp berichtte ons soortgelijke vragen te willen stellen aan het eigen college. Zij willen dit samen met een collega-fractie in hun raad doen. Ook de PvdA fractie in Rotterdam zegde ons direct steun toe. Over de precieze invulling hiervan spreken wij begin volgende week met hen verder. De directie van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio is door ons direct op de hoogte gesteld van de ingediende vragen.

DSC04947

Kapotte poller in de Herenstraat Berkel

MOBILITEITSPLAN BERKEL ALS POLITIEK ZOENOFFER

Afgelopen dinsdagavond was er een drukbezochte presentatieavond over het Mobiliteitsplan Berkel. Wat ooit in 2008 begonnen is als een breed & integraal verhaal voor heel Lansingerland is uiteindelijk uitgemond in een aantal raadsvoorstellen die alleen een deel van Berkel betreft. Er is de afgelopen jaren veel tijd, geld en debat geïnvesteerd en de emoties liepen soms fors op. De winst van al deze inzet bleek in de praktijk vooral verkiezingswinst. Vooral Leefbaar 3B en CDA sponnen in 2014 goed garen bij hun verkiezingsbelofte om de rotonde Noordeindseweg, Planetenweg en Oostmeerlaan in de richting van Zoetermeer weer open stellen voor autoverkeer vanaf de Noordeindseweg. Zie voor de presentatie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=edadd33c-d3c8-4988-a046-e7f30059d56e&FoundIDs=&year=2016

Wat lossen de voorstellen in het Mobiliteitsplan Berkel eigenlijk op? Volgens het betreffende raadsvoorstel levert eenrichtingsverkeer op Noordeindseweg in de richting van de rotonde slechts een reductie van 1400 auto’s op de verschillende wegen in de directe omgeving op. Per saldo stijgt de totale belasting in die wijk overigens met 700 auto’s per dag omdat het nu afgesloten deel van de Noordeindseweg in plaats van de 500 autobewegingen van heden dan 2100 bewegingen zal gaan tellen. Nergens worden in de huidige situatie in Berkel noord volgens het raadsvoorstel kritische waarden overschreden. Om de Noordeindseweg geschikt te maken voor eenrichtingsverkeer, is het nodig om minstens 5 ton in de aanpassing van de rotonde te investeren en om nieuwe knelpunten bij de kruisingen met de Wilgenlaan en Krugerlaan op te lossen. Het college voorstel heeft alle kenmerken van een ‘politiek zoenoffer’ in zich. Bestuurlijke blunders uit het verleden (renovatie van de Sterrenweg na de openstelling van de rotonde en slecht overleg met buurtbewoners) leidden tot veel terechte boosheid en frustratie en ook tot toezeggingen over de openstelling in één richting van de Noordeindseweg. Daar wordt nu een boetedoening voor gedaan. Nu zowel de Sterrenweg als Wilgenlaan keurig zijn opgeknapt en van de gelegenheid gebruik is gemaakt om actuele verkeerstellingen te houden, blijkt er per saldo weinig aan de hand te zijn. Verkeerstechnisch is de openstelling niet nodig. De zin in het raadsvoorstel “Tegen het aansluiten van de Noordeindseweg in noordelijke richting bij de rotonde Planetenweg zijn geen verkeerskundige bezwaren” spreekt boekdelen. Wat rest is een kostbaar verzoeningsgebaar richting buurtbewoners en de inlossing van een verkiezingsbelofte en een afspraak in het coalitieakkoord. Een heus politiek zoenoffer dus!

Er heeft geen doorrekening heeft plaatsgevonden van de langere duur dat de poller in de Herenstraat in Berkel centrum omlaag gaat. Die staat in de nieuwe situatie tussen 12.00-19.00 uur omhoog. Ook hier gaat het om een coalitie-hobby. Wat gaat dit voor de Noordeindseweg en ook voor de Rodenrijseweg betekenen? Wat zeker is, is dat de 2100 autobewegingen die nu voorzien zijn voor de Noordeindseweg tussen Wilgenlaan en rotonde Planetenweg fors zullen gaan groeien. Bovendien ontstaat er in de ochtendspits een extra doorgaande 30km route tussen station Rodenrijs en Zoetermeer.

De PvdA fractie vindt dat het raadsvoorstel via een nieuwe poll aan de inwoners wordt voorgelegd. Bij de eerdere poll waren er nog geen doorrekeningen, nu wel. Zijn de inwoners nog even enthousiast vóór een gedeeltelijke openstelling van de Noordeindseweg wanneer ze het nieuwe plaatje zien? Wij hebben daar zo onze twijfels over.

Wat het raadsvoorstel surrealistisch maakt is het feit dat er geen concrete oplossingen worden geformuleerd voor de aantoonbare verkeerscongestie die in Berkel centrum aan het ontstaan is. Terwijl juist daar de échte problemen zijn. Het doortrekken van het Berkelsedijkje tussen de ds. Koetsveltstraat en Raadhuislaan/Boterdorpseweg zit er vanwege de hoge kosten (5 miljoen minstens) en de mogelijk extra verkeersdruk op de Oostersingel (nog) niet in. Rond het nieuwe parkeerterrein bij de Molenwerfstraat/Raadhuislaan probeert het doorgaande autoverkeer zich te mengen met parkeerders, fietsers en voetgangers. Het gaat liefst nu al om ruim 8000 autobewegingen per dag. Ruim boven het maximum van een 30 km woonstraat. Het huidige Berkelsedijkje wordt bovendien steeds drukker. Fietsers moeten daar snel weg maar over het concrete ‘waarheen dan’ wordt nog nauwelijks gerept. Ook aan de westzijde van het winkelcentrum, de omgeving van de Westersingel, is het nog behelpen. De échte verkeersproblematiek in Berkel bevindt zich in het oostelijk en westelijk centrumdeel van Berkel en niet in Berkel noord. Maar hoe peuter je dit aan het verstand van de coalitie? De PvdA fractie denkt dat college en ambtelijke ondersteuning dit wel doorhebben. Maar zij kunnen vanwege de coalitieafspraken geen kant op. Slachtoffer van deze coalitieopstelling worden dus de inwoners die gebruik willen maken van de hoorzitting van 11 februari of in willen spreken tijdens de commissievergadering van 15 maart. De hele set stukken is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/in-de-gemeente/herziening-mobiliteitsplan-berkel_44220/item/documenten-concept-raadsvoorstel-met-bijbehorende-stukken-mobiliteitsplan-berkel_72112.html

Greet & Sam bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Greet Wijs & Sam de Groot bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

TOT SLOT

Wat deden wij in de eerste week van 2015? Het was de week van de verschrikkelijke aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Ook toen stond de toekomst van ons OV volop in de schijnwerper en maakten wij ons zorgen over de uitvoering van het raadsbesluit over de burgerparticipatie. Die zorg is er intussen niet minder op geworden. Kijk maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-5-9-januari-2015/

Volgende week is het weer de maandelijkse raadscommissieweek. De agenda’s van de drie raadscommissies zijn te vinden op http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/ In het oog springen de raadsvoorstellen over ‘Burgerinitiatief idylles scheppen’, het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Lansingerland “Afspreken en aanspreken”, het Actieprogramma wijkgericht werken en de gedachtewisseling over ‘Gemeenten baas over eigen ICT’, ingebracht door Gerard Bovens. Ook de besluitvorming van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van de Componistenwijk in Berkel Noord staat op de agenda. Bij de voorbereiding is intensief samengewerkt tussen buurtbewoners en de gemeente. Zij bereikten overeenstemming over het raadsvoorstel. Een hamerstuk ligt dus voor de hand.

De openbare PvdA Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 18 januari vanaf 20 uur in partycentrum ’t Manneke aan de Leeweg in de Berkelse Westpolder. Gastspreker is dan burgemeester Pieter van de Stadt. Iedereen is van harte welkom!

Het citaat van deze week komt uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Pieter van de Stadt: “Het achter ons liggende jaar 2015 zal zijn sporen nog wel even nalaten. Het doorlopende geweld in Syrië en Irak, maar ook in Somalië en Afghanistan, kwam vorig jaar weer dichterbij. Charlie Hebdo en Bataclan. Een tijdschrift en een theater die we nu allen kennen. Maar ook verder weg in Libanon, Nigeria, Tunesië, tot in Azië waren er aanslagen. En sinds afgelopen zomer kwam er een grote vluchtelingenstroom uit de crisisgebieden, maar ook van daar buiten op gang. Mensen in nood én mensen op zoek naar een beter leven. Wat je er ook van vindt, laten we het mensen in ieder geval niet verwijten dat ze op zoek zijn naar een betere toekomst voor zichzelf of hun gezin.

 Ook in Lansingerland hebben we er direct mee te maken gehad bij de crisisopvang van vluchtelingen in de Sterrenhal. Een crisisopvang die ook liet zien dat -hoewel het soms in deze discussie lijkt of medemenselijkheid op veel plaatsen ver weg is-, dat dit in Lansingerland beslist niet het geval is. Het grote aantal vrijwilligers gaf de vluchtelingen het gevoel dat ze in ieder geval in onze gemeente welkom waren.

 Ook in 2016 zal de stroom van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld vermoedelijk aanhouden. De vluchtelingenproblematiek zal niet aan Lansingerland voorbij gaan. We zijn in ieder geval gehouden om een aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning in onze gemeente te huisvesten en er is brede wil en bereidheid om extra mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten, zodat er in de AZC’s weer ruimte ontstaat”.

Dit citaat spreekt helemaal voor zich zelf. Prima gesproken, burgemeester!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 8 januari 2016

DSC05960

Bergschenhoek Oosteindseweg

DSC05958

Bergschenhoek Oosteindseweg

Trouwe fiets van een raadslid

Trouwe fiets van een raadslid

Zes jaar visies op Lansingerland

Zes jaar visies op Lansingerland

Lansingerland kent een zacht klimaat. Het voorjaar is nooit ver weg.

Lansingerland kent een zacht klimaat. Het voorjaar is nooit ver weg

Wilgenlaan Berkel Noord krijgt opknapbeurt

Wilgenlaan Berkel Noord kreeg opknapbeurt